Teksti suurus:

Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 11

Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud

Vastu võetud 16.03.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 27 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud ning nende rakendamise tingimused ja kord.

§ 2.   Tuulekaera leviku vältimise abinõude rakendamise tingimused ja kord

  (1) Põllumajandustoote tootmisega tegelev maakasutaja valib sõltuvalt kasutatava maa sihtotstarbest, kasvatatavast põllumajanduskultuurist, tuulekaera esinemise ulatusest ja muudest asjaoludest lähtudes sobivad tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõud ning rakendab neid järgmistel tingimustel ja järgmises korras:
  1) ei külva kaera tuulekaeraga saastunud põllule;
  2) harib põllumajanduskultuurideta kesa selliselt, et seal kasvavad tuulekaerataimed ei jõuaks õitsemise lõpu kasvufaasi;
  3) niidab üheaastaseid haljassöödakultuure enne tuulekaera õitsemise lõpu kasvufaasi;
  4) vaheltharib ja äestab selliselt, et oleks tagatud tuulekaera hävimine;
  5) rakendab pärast põllult saagi koristamist agrotehnilisi abinõusid, et mullas olev tuulekaeraseeme idaneks ja talvitumisel häviks;
  6) kitkub välja üksiku ja hõredalt kasvava tuulekaerataime koos võrsesõlmega ajal, mil tuulekaer on visuaalselt eristatav, kuid mitte hiljem kui tuulekaera õitsemise lõpu kasvufaasis, ning eemaldab tuulekaera põllult ja hävitab tuulekaera põletamise teel või muul tuulekaera idanemist välistaval viisil;
  7) teeb enne põllumajandusmasina ja -seadme teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei levi tuulekaer;
  8) pärast tuulekaeraga saastunud põllu harimist või saagi koristamist, saagi vedu, kuivatamist ja sorteerimist puhastab kasutuses olnud põllumajandusmasina ja -seadme viisil, mis välistab tuulekaera levimise;
  9) teavitab teenuse kasutamise korral teenuse osutajat tuulekaera esinemisest, et vältida tuulekaera levikut põllumajandusmasina ja -seadme kaudu.

  (2) Maakasutaja, kes ei kasuta maad põllumajandustoote tootmiseks, kuid kelle kasutuses oleval maal esineb tuulekaera, valib sõltuvalt kasutatava maa sihtotstarbest, tuulekaera esinemise ulatusest ja muudest asjaoludest lähtudes sobivad tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõud ning rakendab neid järgmistel tingimustel ja järgmises korras:
  1) niidab tuulekaeraga saastunud ala enne tuulekaera õitsemise lõpu kasvufaasi või kitkub ja hävitab tuulekaera selle põletamise teel või muul tuulekaera idanemist välistaval viisil;
  2) teeb enne mulla-, koristus- ja taimekaitsetööl vajamineva masina ja seadme teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei levi tuulekaer;
  3) pärast tuulekaeraga saastunud maa harimist, niitmist või taimekaitsetööd puhastab kasutuses olnud masina ja seadme viisil, mis välistab tuulekaera levimise;
  4) teavitab teenuse kasutamise korral teenuse osutajat tuulekaera esinemisest, et vältida tuulekaera levikut masina ja seadme kaudu.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määrus nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json