Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 12

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.03.2017 nr 64

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruses nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 9 jäetakse välja sõnad „samades piirides”;

2) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõike 1 esimeses lauses” tekstiosaga „lõike 1 teises lauses, lõikes 2”;

3) paragrahvi 17 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Küsitluse aja määrab valla- või linnavalitsus, lähtudes § 3 lõike 1 esimeses ja kolmandas lauses ning lõike 3 teises lauses sätestatust. Küsitlus toimub kahel päeval, millest üks on pühapäev. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva küsitluse peab korraldama hiljemalt 23. ja 24. aprillil 2017. a. Küsitluse toimumise ajal peab asjaomane valla- või linnavalitsus tagama tingimused küsitluse toimumiseks küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus toimub esimesel küsitluspäeval.

(4) Küsitluspunkti asukoha määrab valla- või linnavalitsus. Küsitluse aeg ja koht avalikustatakse valla või linna veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne küsitluse toimumist.”;

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega seotud küsitlusega on elanike arvamus enne haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamist välja selgitatud ning Vabariigi Valitsus on algatanud samade kohaliku omavalitsuse üksuste osas samades piirides haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmise, siis ei pea küsitlust uuesti korraldama.”;

5) paragrahvi 17 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui piirkonna elanikud on esitanud volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse käigus enne haldusreformi seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud kuupäeva kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse territooriumiosa üleandmise algatamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõike 1 alusel, korraldatakse territooriumiosa üleandmiseks küsitlus asustusüksuste või asustusüksuste gruppide kaupa.”;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 3 lõike 1 teises lauses ja lõikes 3” tekstiosaga „§ 3 lõike 1 esimeses ja teises lauses ning lõigetes 2 ja 3”;

7) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Küsitluse aja määrab ja küsitluse korraldab maavanem, lähtudes § 3 lõike 1 kolmandas lauses sätestatust. Küsitlus toimub kahel päeval, millest üks on pühapäev. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva küsitluse peab korraldama hiljemalt 10. ja 11. juunil 2017. a. Küsitluse toimumise ajal peab asjaomane maavalitsus tagama tingimused küsitluse toimumiseks küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus toimub esimesel küsitluspäeval.”;

8) paragrahvi 18 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Küsitluse aeg ja koht avalikustatakse maavalitsuse veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne küsitluse toimumist.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json