Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 13

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.03.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.”;

2) määruse tekstis ja lisas asendatakse läbivalt sõna „lisa” tekstiosaga „lisa 1” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 1.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vajaduspõhise peretoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 1.”;

5) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus jaotatakse järgmiselt:
1) toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud hüvitatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 2 kohaselt;
2) väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohatasu hüvitist antakse 4800 eurot täisealise isiku kohta, kes on Sotsiaalministeeriumi andmetel hoolekandeasutusse elama asunud enne 1. jaanuari 1993. a;
3) sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, uute sotsiaalteenuste käivitamiseks ning täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kulude osaliseks katmiseks antakse toetust vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikele 3. Jaotamisel arvestatakse eelneval aastal toimetulekutoetust saanud perekondade arvu ja eelneva aasta lõpu seisuga määratud hooldajaga puuetega laste arvu Sotsiaalministeeriumi andmetel.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetust kasutada sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise kuludeks, uute sotsiaalteenuste käivitamise kuludeks, täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ning sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks antava toetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 31. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle kohta on Sotsiaalkindlustusamet teinud puude raskusastme tuvastamise otsuse hiljemalt eelneva aasta 1. novembriks.”;

7) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jooksvale aastale eelneval aastal kohaliku omavalitsuse üksuse registreeritud sünni ja surma juhtumi kohta antakse hüvitist jooksva aasta riigieelarve seadusega kehtestatud sünni ja surma registreerimise kulu hüvitamise määras. Kui eelarves planeeritud vahenditest hüvitise maksmiseks ei piisa, vähendatakse proportsionaalselt hüvitise määra ning vähendamisega tekkinud vahe kaetakse järgmisel aastal.”;

8) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Kaevandamisõiguse tasude muutmise kompensatsioon

(1) Kaevandamisõiguse tasude muutmise kompensatsiooni arvutamisel on võetud aluseks kaevandamisõiguse tasu ja tasandusfondi eraldise arvestuslik muutumine 2017. aastal võrreldes 2013. aastaga. Kohaliku omavalitsuse üksusele, kellel kaevandamisõiguse tasu arvestuslik muutumine on negatiivne ja tasandusfondi eraldise arvestuslik muutumine vähenemist ei kata, kompenseeritakse lisas 2 toodud vahest 2017. aastal 95%, 2018. aastal 85%, 2019. aastal 75%, 2020. aastal 65%, 2021. aastal 55%, 2022. aastal 45%, 2023. aastal 35% ja 2024. aastal 25%.

(2) Kompensatsiooni kasutamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Jäätmehoolduse arendamise toetus

(1) Jäätmehoolduse arendamise toetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse jäätmeseaduse §-st 72.

(2) Keskkonnaamet esitab hiljemalt toetuse jaotamisele eelneva aasta 15. detsembriks Rahandusministeeriumile nimekirja kohaliku omavalitsuse üksustest, kes on täitnud jäätmeseaduse § 72 lõigetes 4 ja 7 nimetatud tingimused. Mitme veopiirkonnaga kohaliku omavalitsuse üksuste kohta esitatakse nende geograafiliste aadressiobjektide arv, mille puhul on tingimused täidetud.”;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Määruse § 81 lõiget 2 rakendatakse 1. detsembrist 2017. a.”;

12) määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 2 Kaevandamisõiguse tasude muutmisega seotud arvestuslik tulude vähenemine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json