Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 16

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord

Vastu võetud 28.07.2016 nr 87
RT I, 29.07.2016, 12
jõustumine 01.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2017RT I, 21.03.2017, 1224.03.2017

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu või Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord.

§ 2.  Elanike arvamuse väljaselgitamise põhimõtted

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel selgitatakse asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta välja elanike küsitluse (edaspidi küsitlus) teel. Küsitlus korraldatakse kõigis asjaomastes kohaliku omavalitsuse üksustes, selgitades elanike arvamuse välja valla-või linnavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt). Kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel võib küsitluse korraldada lisaks küsitluspunktidele ka elektrooniliselt. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel tuleb küsitlus lisaks küsitluspunktidele korraldada ka elektrooniliselt.

  (2) Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.

  (3) Küsitlusest ei võta osa isik, kes on:
  1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
  2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

  (4) Territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel korraldatakse küsitlus territooriumiosal, mis kavandatakse arvata teise haldusüksuse koosseisu, asustusüksuste kaupa.

  (5) Haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele üldjuhul küsitlust ei korraldata. Piiride muutmise korral vastavalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele selgitavad kohaliku omavalitsuse üksused vajaduse korral välja vaid asjaomaste maa-alade elanike arvamuse.

  (6) Asjaomased kohaliku omavalitsuse üksused võivad kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel selgitada välja ka nende valla või linna territooriumil asuva kinnisasja ja eluruumi kui vallasasja omanike arvamuse, kes ei ole selle valla või linna elanikud.

  (7) Kui haldusüksuse piiride muutmine territooriumiosa arvamisega ühe kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisust teise koosseisu ei toimu haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus, siis võib valla- või linnavolikogu kehtestada määrusega lõikes 1 sätestatust erineva korra. Nimetatud määruses võib reguleerida ka lõigetes 5 ja 6 sätestatud elanike arvamuse väljaselgitamise erisusi.

  (8) Kui mõni ühinemisläbirääkimistel osalev kohaliku omavalitsuse üksus loobub enne küsitluse korraldamist läbirääkimistel osalemisest, siis on jätkuvalt ühinemisläbirääkimistel osalevatel kohaliku omavalitsuse üksustel õigus korraldada küsitlus määruses sätestatud alustel, eemaldades haldusterritoriaalse korralduse muutmisega mittenõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse nimetuse küsitluslehel küsitluse sisust. Sätet ei kohaldata Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 kohase Vabariigi Valitsuse algatusel toimuva haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmisel valdade ja linnade osas.

  (9) Kui kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel on elanike arvamus välja selgitatud, kuid mõni asjaomane volikogu ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse või haldusüksuse piiride muutmisega, mille tulemusena maavanemale ei esitata Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 kohast taotlust, ning Vabariigi Valitsus on algatanud samade kohaliku omavalitsuse üksuste osas haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmise, siis ei pea küsitlust uuesti korraldama.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

2. peatükk Küsitluse korraldamine 

§ 3.  Küsitluse aeg ja koht

  (1) Küsitluse aja ja koha määrab valla- või linnavalitsus. Küsitlusest osavõtu võimalus peab olema isikutele tagatud vähemalt kahel päeval, kusjuures üks nädalapäevadest on pühapäev. Küsitluse päeval on küsitluse korraldamiseks ettenähtud koht avatud vähemalt kaheksa tundi.

  (2) Elektroonilise küsitluse päeval võib tagada vastava veebikeskkonna kaudu arvamuse andmise võimaluse ööpäev läbi, kuid viimasel elektroonilise küsitluse korraldamise päeval hiljemalt kella 20.00-ni. Elektroonilist küsitlust ei korraldata viimasel küsitluse päeval.

  (3) Küsitluse aeg ja koht avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne küsitluse toimumist. Küsitlust puudutav oluline teave (sealhulgas küsitluse toimumise aeg, küsitluspunktide asukohad ja lahtioleku kellaajad, küsitlustulemused) avalikustatakse valla või linna põhimääruses sätestatud korras ning avaldatakse kohalikus või maakonnalehes ja kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

§ 4.  Komisjoni moodustamine

  (1) Küsitlust korraldab valla- või linnavalitsuse moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest. Komisjoni otsused tehakse poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab valla- või linnavalitsus.

§ 5.  Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanne on:
  1) lahendada küsitluse korraldamisega seonduvad organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
  2) korraldada küsitluseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
  3) valmistada ette küsitluse koht ja muu küsitluse korraldamiseks vajalik ning korraldada küsitluse vahetu läbiviimine küsitluspunktides;
  4) teha kindlaks küsitluse tulemused ja edastada need valla- või linnavalitsusele avalikustamiseks;
  5) edastada komisjoni otsuste ja tegevuse kohta esitatud kaebused valla- või linnavalitsusele.

§ 6.  Küsitlusest osavõtjate nimekiri

  (1) Valla- või linnavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja vastavalt § 2 lõikele 2. Paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel lisatakse küsitluses osalejate nimekirja vajaduse korral ka isikud, kes ei ole rahvastikuregistri järgi selle valla või linna elanikud.

  (2) Nimekiri esitatakse komisjonile hiljemalt viis kalendripäeva enne küsitluse algust.

  (3) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress.

  (4) Nimekirja allkirjastab komisjoni esimees.

  (5) Nimekirjast välja jäänud isikud kannab komisjoni esimees nimekirja hiljemalt küsitluse toimumise ajal.

  (6) Nimekiri ei ole avalik. Küsitluses osaleja võib kontrollida enda kohta küsitluses osalejate nimekirja kantud andmete õigsust.

§ 7.  Küsitluse toimumise koht

  (1) Küsitlus korraldatakse valla- või linnavalitsuse määratud küsitluspunktis ja elektrooniliselt arvestades § 2 lõikes 1 sätestatut.

  (2) Küsitlusruumis väljastatakse küsitluslehed ning seal peab olema küsitluskast küsitluslehtede kogumiseks ja kabiin küsitluslehe täitmiseks.

  (3) Küsitlusruumi paigaldatud kabiin peab võimaldama küsitluslehe salajast täitmist. Kabiinis sisustatakse kirjutamiskoht ja tagatakse kirjutusvahendite olemasolu.

  (4) Korra tagamise eest küsitluskohas vastutab komisjon. Komisjoni liikme suulised korraldused on kohustuslikud kõigile küsitluskohas viibivatele isikutele.

  (5) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või valla- või linnasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.

  (6) Küsitluslehe täitmist kodus korraldavad vähemalt kaks komisjoni liiget, järgides käesolevas määruses sätestatud tingimusi. Nende küsitlusest osavõtjate kohta, kes täidavad küsitluslehe kodus, koostatakse eraldi nimekiri ning küsitluslehe saaja annab sellele küsitluslehe saamise kohta allkirja.

§ 8.  Küsitluse sisu ja küsitlusleht

  (1) Küsitluse käigus tuleb välja selgitada elanike arvamus valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmise kohta. Lisaks võib küsitluse käigus välja selgitada elanike arvamuse ka haldusüksuse nime valimiseks ning muude volikogu poolt vajalikuks peetavate küsimuste kohta.

  (2) Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab valla- või linnavalitsus küsitluslehtede valmistamise ja komisjonidele kättetoimetamise.

  (3) Küsitluslehele kantakse küsimuse või küsimuste täpne sõnastus eesti keeles vastusevariantidega „jah” ja „ei” ning komisjoni pitsati jäljend. Lõike 1 teises lauses nimetatud juhul võib küsimuse sõnastada vastusevariantidega, mille puhul saab teha märke eelistatud valiku juurde.

§ 9.  Küsitluses osalemine küsitluspunktis ja küsitluslehe täitmine

  (1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale täitmiseks samase sõnastuse ja vormistusega küsitlusleht, mille kohta ta annab allkirja § 6 lõikes 1 nimetatud nimekirja lehele oma nime järele.

  (2) Territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel lisatakse asjaomase territooriumiosa elanike küsitluslehele küsimus selle territooriumiosa üleandmise kohta.

  (3) Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine.

  (4) Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi „jah” või „ei” juurde (näiteks tehakse vastusevariandi kasti rist).

  (5) Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe isiklikult. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise täitma, võib ta enda juuresolekul lasta oma küsitluslehe täita mõnel teisel isikul.

  (6) Küsitluses osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord.

  (7) Küsitluslehe rikkumise korral peab küsitluses osaleja tagastama küsitluslehe komisjonile ja komisjon väljastab talle täitmiseks uue küsitluslehe. Küsitluses osaleja peab ka kasutamata küsitluslehe komisjonile tagastama. Tagastatud kasutamata küsitluslehele tehakse küsitluses osaleja juuresolekul märge „Tagastatud” ja küsitluslehte küsitluse tulemuste kindlakstegemisel ei arvestata. Rikutud ja kasutamata küsitluslehed märgistab komisjon küsitluslehe nurga äralõikamisega.

  (8) Pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku ning annab selle komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe esimesele leheküljele komisjoni pitsati jäljendi.

  (9) Küsitluses osaleja laseb küsitluslehe ise küsitluskasti. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise küsitluskasti laskma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha mõni teine isik.

  (10) Komisjoni esimees või aseesimees pitseerib küsitluskasti enne küsitluse algust. Küsitluskasti pitseerimise juures peab lisaks komisjoni esimehele või aseesimehele viibima vähemalt üks komisjoni liige. Küsitluskasti pitseerimiseks kleebitakse küsitluskasti ja küsitluskasti kaane ühenduskohale vähemalt viie sentimeetri laiune pabeririba, millele kirjutatakse küsitluskasti sulgemise kuupäev ja kellaaeg ning mille allkirjastavad komisjoni esimees või aseesimees ja kohalviibivad komisjoni liikmed, või pitseeritakse küsitluskast selleks spetsiaalselt toodetud plommide abil, kui küsitluskasti ehitus seda võimaldab.

  (11) Küsitluspäevadel pitseerib komisjon pärast küsitluse lõppemist ja küsitluspunkti sulgemist küsitluskasti ava. Iga küsitluspäeva lõpus koostatakse protokoll, milles märgitakse nimekirjadesse kantud küsitluses osalejate arv ja nimekirjadesse küsitluslehe saamise kohta antud allkirjade alusel küsitluslehe saanud küsitluses osalejate arv. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees või aseesimees ja liikmed.

§ 10.  Elektrooniline küsitlus

  (1) Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas, mis on ligipääsetav valla või linna veebilehelt küsitluse elektrooniliseks toimumiseks määratud ajal. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel korraldatav elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee.

  (2) Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

  (3) Veebikeskkonnas kuvatakse teade arvamuse arvessevõtmise kohta.

  (4) Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

  (5) Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostatakse elektrooniliselt arvamuse andnud isikute nimekiri ning esitatakse see komisjonidele valla- või linnavalitsuse määratud kuupäevaks. Kui isik on arvamuse andnud elektrooniliselt, teeb komisjon küsitluses osalejate nimekirja märke elektroonilise arvamuse andmise kohta.

3. peatükk Küsitluse tulemused 

§ 11.  Küsitluslehtede kontrollimine

  (1) Enne küsitluskasti avamist loeb komisjon üle ning kustutab kõik välja andmata jäänud, tagastatud ja rikutud küsitluslehed. Rikutud ja kasutamata küsitluslehed kustutatakse lehe nurga äralõikamisega.

  (2) Enne küsitluskasti avamist teeb komisjon nimekirjade alusel kindlaks nimekirjadesse kantud isikute arvu ning küsitluslehtede saamise kohta antud allkirjade alusel küsitluslehe saanud ja küsitluses osalenute arvu ning kannab need protokolli.

§ 12.  Küsitluskasti avamine

  (1) Küsitluskast avatakse pärast küsitluse lõppemist vähemalt kahe kolmandiku komisjoni liikmete juuresolekul.

  (2) Paragrahvi 7 lõike 6 kohaselt kodus täidetud küsitluslehe esimesele leheküljele pannakse komisjoni pitsati jäljend ning küsitlusleht pannakse küsitluskohas täidetud küsitluslehtede hulka.

§ 13.  Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

  (1) Lõplik küsitlustulemus selgub, kui liidetakse elektroonilise küsitlusega laekunud ja küsitluspunktides küsitluslehtedele antud vastused.

  (2) Küsitluspunktide küsitlustulemused tehakse kindlaks vahetult pärast küsitluspunkti sulgemist küsitluse lõppemise viimasel päeval. Elektroonilise küsitluse tulemused tehakse kindlaks hiljemalt küsitluse lõppemise päevale järgneval päeval.

  (3) Kui küsitluses osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluslehel, loetakse kehtivaks küsitluslehel antud arvamus ning elektrooniline arvamus tühistatakse.

  (4) Komisjon teeb küsitluskastis olevate küsitluslehtede ja elektroonilise küsitlusega laekunud vastuste alusel kindlaks küsitluses osalenud isikute arvu, kehtetute küsitluslehtede arvu ja esitatud küsimusele või küsimustele jaatavalt vastanud isikute ning eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete põhjal koostab komisjon protokolli.

  (5) Küsitluse tulemuste protokolli kantakse selle koostamise kuupäev ja koostamise lõpetamise kellaaeg. Protokolli allkirjastab komisjoni esimees ning protokollile lisatakse komisjoni liikmete eriarvamused ja komisjonile laekunud kaebused küsitluse käigus esinenud rikkumiste kohta.

  (6) Küsitlusleht tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) sellel ei ole pitsati kahte jäljendit;
  2) sellele ei ole tehtud märget kummagi vastusevariandi juurde või on neid tehtud rohkem kui üks;
  3) sellele tehtud märget on parandatud ning seetõttu ei ole arvamus üheselt mõistetav.

  (7) Küsitlusleht on kehtiv, kui see ei ole täidetud nõuetekohaselt, kuid sellele on arusaadavalt märgitud, kumba vastusevarianti isik toetas. Kahtluse korral tunnistatakse küsitlusleht kehtetuks.

  (8) Pärast küsitluse tulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad küsitluslehed vastusevariantide kaupa. Eraldi pakitakse kehtetud küsitluslehed, isikutele välja andmata jäänud ja küsitluses osalenute tagastatud küsitluslehed. Pakile kirjutatakse, millised küsitluslehed ja kui palju neid pakis on. Kirje allkirjastab komisjoni esimees.

  (9) Küsitluse tulemuste protokolli alusel valmistab valla- või linnavalitsus ette volikogu vastavasisulise otsuse eelnõu. Otsuse eelnõus märgitakse küsitluse aeg ja koht, haldusüksuse vähemalt 16-aastaste elanike arv ja küsitluses osalenud isikute arv ning küsitluse tulemused.

  (10) Küsitluslehed, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni otsused, protokollid, komisjoniliikmete eriarvamused ning komisjonile esitatud kaebused edastatakse valla- või linnavalitsuse kantseleisse hiljemalt küsitluse lõppemise päevale järgneval päeval.

§ 14.  Kaebuse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Kirjalikult vormistatud kaebuse komisjoni poolt käesolevas määruses sätestatud korra rikkumise või vastuvõetud otsuste kohta võib isik, kes leiab, et komisjoni toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi, esitada valla- või linnavalitsusele kolme kalendripäeva jooksul küsitluse lõppemisest arvates.

  (2) Valla- või linnavalitsus vaatab kaebuse läbi kolme tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest arvates ning, võttes arvesse ka komisjoni seisukohta, teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) kaebus rahuldada;
  3) rahuldada kaebus osaliselt.

  (3) Valla- või linnavalitsus teeb otsuse viivitamata kaebuse esitajale teatavaks.

4. peatükk Küsitluse tulemuste kinnitamine 

§ 15.  Küsitluse tulemuste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kui küsitluse käigus ilmneb käesoleva määruse olulisi rikkumisi, on volikogul õigus jätta küsitluse tulemused kinnitamata ja tunnistada need kehtetuks.

  (2) Küsitluse tulemuste kehtetuks tunnistamise korral määrab volikogu elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatava küsitluse uue aja.

§ 16.  Küsitluse tulemuste kinnitamine

  (1) Küsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist, kui valla- või linnavalitsusele ei ole laekunud kaebusi komisjoni toimingute või otsuste kohta või esitatud kaebused on saanud lõpliku lahenduse.

  (2) Volikogu otsus küsitluse tulemuste kinnitamise kohta jõustub otsuse valla- või linnavalitsuse veebilehel teatavakstegemisest arvates.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Elanike arvamuse väljaselgitamise erisused haldusreformi rakendamisel aastatel 2016‒2017

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse haldusreformi rakendamisel aastatel 2016‒2017 nii kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kui ka Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise menetluse käigus elanike arvamuse väljaselgitamiseks käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

  (2) Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise käigus korraldatava küsitluse korral ei kohaldata § 2 lõikes 8, § 3 lõike 1 teises lauses, lõikes 2 ja lõike 3 esimeses lauses, §-s 15 ning § 16 lõikes 1 sätestatut.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (3) Küsitluse aja määrab valla- või linnavalitsus, lähtudes § 3 lõike 1 esimeses ja kolmandas lauses ning lõike 3 teises lauses sätestatust. Küsitlus toimub kahel päeval, millest üks on pühapäev. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva küsitluse peab korraldama hiljemalt 23. ja 24. aprillil 2017. a. Küsitluse toimumise ajal peab asjaomane valla- või linnavalitsus tagama tingimused küsitluse toimumiseks küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus toimub esimesel küsitluspäeval.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (4) Küsitluspunkti asukoha määrab valla- või linnavalitsus. Küsitluse aeg ja koht avalikustatakse valla või linna veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne küsitluse toimumist.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (41) Kui haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega seotud küsitlusega on elanike arvamus enne haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamist välja selgitatud ning Vabariigi Valitsus on algatanud samade kohaliku omavalitsuse üksuste osas samades piirides haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmise, siis ei pea küsitlust uuesti korraldama.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (5) Kui piirkonna elanikud on esitanud volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse käigus enne haldusreformi seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud kuupäeva kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse territooriumiosa üleandmise algatamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõike 1 alusel, korraldatakse territooriumiosa üleandmiseks küsitlus asustusüksuste või asustusüksuste gruppide kaupa. Küsitlusest selgub, kas territooriumiosa elanikud toetavad ühinemist ühinemisläbirääkimistes osalevate või mõne muu valla või linnaga ühist piiri omava kohaliku omavalitsuse üksusega. Nimetatud juhul kantakse vastava territooriumiosa elanike küsitluslehtedele asjaomase asustusüksuse tähis ning eesti keeles selgelt vormistatud küsimus, millise kohaliku omavalitsuse üksusega ühinemist soovitakse. Eelistuse saab küsitluslehel märkida vastusevariandina „jah”.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Küsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist, kui valla- või linnavalitsusele ei ole laekunud kaebusi komisjoni toimingute või otsuste kohta või esitatud kaebused on saanud lõpliku lahenduse.

§ 18.  Maavanema korraldatava elanike küsitluse erisused haldusreformi rakendamisel aastatel 2016‒2017

  (1) Kui asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse organid ei ole Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel elanike küsitlust korraldanud ega nende arvamust 15. maiks 2017. a välja selgitanud, teeb käesolevas määruses nimetatud toimingud ja otsused asjaomane maavanem käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

  (2) Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise käigus maavanema korraldatava küsitluse korral ei kohaldata lisaks § 17 lõikes 2 nimetatud sätetele ka § 2 lõigetes 5 ja 6, § 3 lõike 1 esimeses ja teises lauses ning lõigetes 2 ja 3, § 4 lõigetes 1 ja 3, § 5 punktides 4 ja 5, § 6 lõikes 1, § 7 lõikes 1 ja lõike 5 teises lauses, § 8 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 teises lauses, § 10 lõikes 1 ja lõike 5 esimeses lauses, § 13 lõigetes 9 ja 10, §-s 14, § 16 lõikes 2 ning § 17 lõigetes 3‒6 sätestatut.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (3) Küsitluse aja määrab ja küsitluse korraldab maavanem, lähtudes § 3 lõike 1 kolmandas lauses sätestatust. Küsitlus toimub kahel päeval, millest üks on pühapäev. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva küsitluse peab korraldama hiljemalt 10. ja 11. juunil 2017. a. Küsitluse toimumise ajal peab asjaomane maavalitsus tagama tingimused küsitluse toimumiseks küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus toimub esimesel küsitluspäeval.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (4) Küsitluspunkti asukoha määrab maavanem. Küsitluse koht avalikustatakse maavalitsuse veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne küsitluse toimumist. Küsitluse aeg ja koht avalikustatakse maavalitsuse veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne küsitluse toimumist.
[RT I, 21.03.2017, 12 - jõust. 24.03.2017]

  (5) Küsitlust korraldab maavanema moodustatud komisjon. Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab asjaomane maavalitsus.

  (6) Maavanem koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja vastavalt § 2 lõikele 2.

  (7) Küsitlus korraldatakse maavanema määratud küsitluspunktis ja elektrooniliselt. Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning on ligipääsetav maavalitsuse veebilehelt küsitluse toimumiseks määratud ajal.

  (8) Kui isik soovib küsitluslehe täita kodus, esitatakse küsitluslehe kodus täitmise taotlus komisjonile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse toimumise päeval.

  (9) Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab asjaomane maavalitsus küsitluslehtede valmistamise ja komisjonidele kättetoimetamise.

  (10) Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostab asjaomane maavalitsus elektrooniliselt arvamuse andnud isikute nimekirja ning see esitatakse viivitamata komisjonidele.

  (11) Küsitluse tulemuste protokolli alusel valmistab maavalitsus ette asjaomase maavanema vastavasisulise korralduse eelnõu. Korralduse eelnõus märgitakse küsitluse aeg ja koht, haldusüksuse vähemalt 16-aastaste elanike arv ja küsitluses osalenud isikute arv ning küsitluse tulemused.

  (12) Küsitluslehed, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni otsused, protokollid, komisjoniliikmete eriarvamused ning komisjonile esitatud kaebused esitatakse asjaomasele maavalitsusele hiljemalt küsitluse lõppemise päevale järgneval päeval.

  (13) Kirjalikult vormistatud kaebuse komisjoni poolt käesolevas määruses sätestatud korra rikkumise või vastu võetud otsuste kohta võib isik, kes leiab, et komisjoni toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi, esitada asjaomasele maavanemale kolme kalendripäeva jooksul küsitluse lõppemisest arvates.

  (14) Asjaomane maavanem vaatab kaebuse läbi kolme tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest arvates ning, võttes arvesse ka komisjoni seisukoha, teeb oma korraldusega ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) kaebus rahuldada;
  3) rahuldada kaebus osaliselt.

  (15) Maavanem teeb otsuse viivitamata kaebuse esitajale teatavaks.

  (16) Küsitluse tulemused kinnitatakse maavanema korraldusega seitsme tööpäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist, kui maavanemale ei ole laekunud kaebusi komisjoni toimingute või otsuste kohta või esitatud kaebused on saanud lõpliku lahenduse.

  (17) Maavanema korraldus küsitluse tulemuste kinnitamise kohta jõustub korralduse maavalitsuse veebilehel teatavakstegemisest arvates.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json