Teksti suurus:

Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 26

Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv

Vastu võetud 07.12.2012 nr 47
RT I, 11.12.2012, 10
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2014RT I, 30.05.2014, 502.06.2014
16.03.2017RT I, 21.03.2017, 924.03.2017
27.11.2020RT I, 01.12.2020, 904.12.2020
29.06.2022RT I, 01.07.2022, 3104.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022, osaliselt 30.06.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023; määruses asendatud sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46 alusel.

1. peatükk Perearsti nimistu moodustamine, muutmine ja võrdlemine 

1. jagu Nimistu moodustamine 

§ 1.   Perearsti nimistu moodustamine

  (1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 31 ja 4 kohaselt moodustub perearsti nimistu (edaspidi nimistu) perearsti juurde registreerunud isikutest ja Tervisekassa määratud isikutest.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (2) Kui isikul ei ole kohustuslikku ravikindlustust, jääb ta kindlustuskaitse puudumise perioodiks nimistusse, kuhu ta on registreerunud või määratud, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 45 sätestatud juhul.

2. jagu Nimistusse registreerumine 

§ 2.   Registreerumisõigus

  (1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 3 ja 31 kohaselt on igal Eesti kodanikul, elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul ja ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ning ravikindlustusseaduse § 5 lõike 1 kohaselt kindlustatud isikul õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 30.06.2022]

  (2) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 31 kohaselt registreeritakse Eestis sündinud vastsündinu sünni järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse.
[RT I, 21.03.2017, 9 - jõust. 24.03.2017]

§ 3.   Registreerimisavaldus

  (1) Nimistusse registreerumiseks esitab isik perearstile kirjalikult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatud avalduse eestikeelsel (lisa 1), ingliskeelsel (lisa 2) või venekeelsel (lisa 3) vormil, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 31 sätestatud juhul.
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

  (2) Perearst säilitab registreerimisavaldusi 10 aastat alates isiku avalduse kättesaamisest või kuni isik kuulub perearsti nimistusse. Avalduste säilitamisel rakendab perearst isikuandmete kaitse seaduses sätestatud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

§ 4.   Nimistusse registreerimine

  (1) Perearst registreerib isiku nimistusse või keeldub nimistusse registreerimisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates.

  (2) Perearst keeldub isiku registreerimisest nimistusse, kui nimistusse kantud isikute arv ületab Tervisekassa määratud nimistu piirsuurust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (3) Perearst võib registreerida isiku nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui isiku:
  1) registreerimisavalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress või välismaalase tegeliku elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas;
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]
  2) perekonnaliige on registreeritud nimistusse.

  (4) Perearst keeldub isiku registreerimisest nimistusse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud alusel, kui kõigi nimistusse kantud isikute Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas. Perearst võib taotleda Tervisekassalt kinnitust selle kohta, kas nimistusse kantud isikute Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress vastab perearsti teeninduspiirkonnale.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (5) Perearst võib keelduda isiku registreerimisest nimistusse, kui registreerimisavalduses märgitud isiku Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress või välismaalase tegeliku elukoha aadress ei ole perearsti teeninduspiirkonnas.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 5.   Nimistusse registreerimise arvestus

  (1) Perearst registreerib isiku nimistusse registreerimisavalduse esitamise päevast arvates.

  (2) Perearsti vahetamisel arvestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 3 kohaselt isiku üleminekut uue perearsti nimistusse avalduse esitamisele järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

§ 6.   Isiku teavitamine

  Perearst teavitab isikut nimistusse registreerimisest või registreerimisest keeldumisest ja keeldumise põhjustest registreerimisavalduses märgitud aadressil kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse kättesaamisest.

3. jagu Nimistusse määramine 

§ 7.   Nimistusse määramise kaalutlused

  (1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 4 kohaselt määrab Tervisekassa isiku nimistusse nimistu piirsuurust arvestades Eesti rahvastikuregistrisse kantud isiku elukoha aadressi või välismaalase tegeliku elukoha aadressi alusel.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (2) Isiku määramisel nimistusse lähtub Tervisekassa laste ja perekonna kaitse kaalutlustest.

  (3) Isiku määramisel nimistusse võrdleb Tervisekassa nimistuid ja kinnitab muudetud nimistud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 43 sätestatud tähtaegadel ja korras.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 8.   Nimistusse määramine

  (1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 43 ja 45 alusel määrab Tervisekassa:
  1) nimistusse mitteregistreerunud isiku nimistusse;
  2) nimistu piirsuurust ületavasse nimistusse kantud isiku teise perearsti nimistusse.

  (2) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel nimistu kinnitamisega määrab Tervisekassa:
  1) vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamisel nimistusse kuulunud isikud nimistu moodustamise õiguse saanud perearsti nimistusse;
  2) nimistu osa üleandmisel nimistusse registreerimiseks kirjaliku nõusoleku andnud isikud uude nimistusse.

  (3) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 45 ja perearsti avalduse alusel võib Tervisekassa määrata nimistusse piirsuurusega 1200–2000 isikut kantud ravikindlustamata isiku teise perearsti nimistusse, kui perearsti nimistusse kuulub rohkem kui 800 ravikindlustamata isikut.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 9.   Nimistusse määramise arvestus

  Isiku määramist perearsti nimistusse arvestatakse:
  1) määramisele järgneva kalendrikuu esimesest päevast käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhul;
  2) nimistu kinnitamisest käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud juhul.

§ 10.   Nimistust väljaarvamine

  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 44 ja 45 alusel arvab Tervisekassa isiku nimistust välja, kui nimistusse kantud isik ei ole Eesti rahvastikuregistri objekt, ravikindlustamata isiku elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis või isik määratakse teise nimistusse.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 11.   Isiku teavitamine

  Tervisekassa teavitab isikut nimistusse määramisest ja nimistust väljaarvamisest kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Isiku nimistust väljaarvamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 44 alusel avaldatakse otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

4. jagu Nimistu teatavakstegemine 

§ 12.   Nimistu teatavakstegemine

  (1) Perearst edastab riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu nimistusse registreeritud uute isikute andmed Tervisekassale viie tööpäeva jooksul isiku registreerimisest nimistusse, kuid mitte hiljem kui iga kuu viimaseks kuupäevaks.

  (11) Tervisekassa teeb kättesaadavaks X-tee kaudu nimistusse registreeritud vastsündinu isikukoodi, lapse ema isikukoodi ja lapse ema perekonnanime perearstile hiljemalt rahvastikuregistrist Tervisekassale jõudnud informatsiooni laekumisele järgneval päeval.
[RT I, 21.03.2017, 9 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Nimistusse registreeritud uute isikute kohta esitab perearst Tervisekassale järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Tervisekassa teeb nimistu koosseisu perearstile kättesaadavaks X-tee kaudu.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (4) Isiku määramisest nimistusse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 43 ja 45 alusel teavitab Tervisekassa eelnevalt perearsti kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või elektrooniliselt, märkides isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontaktandmed ning nimistusse määramise arvestuse alguse kavandatava kuupäeva.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (5) Tervisekassa teeb muudatused nimistu koosseisus perearstile kättesaadavaks X-tee kaudu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 43 sätestatud tähtaegadel.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

2. peatükk Nimistute piirarv 

§ 13.   Nimistute piirarv

  Perearsti nimistute piirarv Eestis on 837.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Lisa 1 Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

Lisa 2 Application for registration on the practice list of a family physician
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

Lisa 3 Заявление для регистрации в список семейного врача
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json