Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2018, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 16.03.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 2 asendatakse tekstiosa „5%” tekstiosaga „8%”;

2) paragrahvi 8 lõike 8 tabelit „Diabeet II” täiendatakse pärast rida „Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul” uue reaga järgmises sõnastuses:

„Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044”;

3) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Diabeet II” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

„Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044”;

4) paragrahvi 8 lõike 8 tabelit „Hüpertooniatõbi” täiendatakse pärast rida „Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul” uue reaga järgmises sõnastuses:

„Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044”;

5) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Hüpertooniatõbi I (madal risk)” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

„Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044”;

6) paragrahvi 8 lõike 8 tabelit „Hüpertooniatõbi II (mõõdukas lisarisk)” täiendatakse pärast rida „EKG üks kord kolme aasta jooksul” uue reaga järgmises sõnastuses:

„Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044”;

7) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Hüpertooniatõbi II (mõõdukas lisarisk)” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

„Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044”;

8) paragrahvi 8 lõike 8 tabelit „Hüpertooniatõbi III (kõrge või ülikõrge lisarisk)” täiendatakse pärast rida „Kreatiniin” uue reaga järgmises sõnastuses:

„Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044”;

9) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Hüpertooniatõbi III (kõrge või ülikõrge lisarisk)” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

„Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044”;

10) paragrahvi 8 lõike 8 tabelit „Müokardiinfarkt” täiendatakse pärast rida „Määratud kolesterooli fraktsioonid” uue reaga järgmises sõnastuses:

„Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044”;

11) paragrahvi 8 lõike 8 tabelis „Müokardiinfarkt” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

„Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044”;

12) paragrahvi 28 lõike 4 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 15 eurot ja 44 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 8 eurot ja 22 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 4 eurot ja 62 senti tunnis;”;

13) paragrahvi 28 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 4 eurot 62 senti tunnis.”;

14) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) DRG piirhinnad arvutatakse kehtestatavate tervishoiuteenuste loetelu piirhindade alusel.

(2) DRG piirhindade arvutamise aluseks on hinnaarvutamise kalendriaasta esimese poolaasta jooksul haigekassale esitatud ja tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõike 2 kohaselt DRG-sse grupeerunud raviarvete, välja arvatud tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõike 6 punktides 1–5 ja 9 kirjeldatud raviarvete andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse arvutamisel:
1) leitakse iga DRG grupi raviarvele uus maksumus tervishoiuteenuste piirhindade alusel;
2) leitakse iga DRG grupi 5. protsentiili ja 90. protsentiili väärtused;
3) jäetakse edasisest arvutusest välja raviarved, mis on odavamad kui 5. protsentiili ja kallimad kui 90. protsentiili väärtused;
4) arvutatakse igasse DRG gruppi allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine, mis on DRG uus piirhind.

(4) Tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku arvutamisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 kirjeldatud väärtused.

(5) DRG baashind on kõikide tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõikes 1 kehtestatavate DRG piirhindade kaalutud keskmine hind, kasutades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavaid raviarveid.

(6) DRG kaal on DRG piirhinna suhe baashinda. DRG kaal arvutatakse igale DRG-grupile.”;

15) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 12 eurot tunnis;
2) õe brutopalk on 6 eurot ja 85 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 4 eurot ja 20 senti tunnis.”;

16) paragrahvi 49 lõikes 4 asendatakse arv „11” arvuga „12”;

17) paragrahvi 50 lõikes 5 asendatakse arv „11” arvuga „12”;

18) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

19) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json