Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2018, 2

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.03.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 107 lõike 2 ja § 124 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruses nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse teise, kolmanda, neljanda ja viienda lausega järgmises sõnastuses:

„Info ametnike ametivande andmise kohta väljastab teenistuslehti keskselt hoiustav asutus ametiasutuse kirjaliku taotluse alusel viie tööpäeva jooksul. Taotlusele lisatakse ametniku nimi ja isikukood. Info julgeolekuasutuses teenistuses olnud isiku ametivande andmise kohta väljastab julgeolekuasutus. Info selle isiku ametivande andmise kohta, kes on teenistuses olnud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuses, mille koosseisu üle ei peeta arvestust riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus (edaspidi salastatud struktuuriüksus), annab Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teenistussuhte lõppemisel saadab ametiasutus teenistuslehe viivitamata hoiule teenistuslehti keskselt hoiustavale asutusele. Isiku asumisel teisele ametikohale teises ametiasutuses saadab teenistussuhte lõpetanud või tähtajalise üleviimise tõttu avaliku võimu teostamise õiguse peatanud ametiasutus teenistuslehe viivitamata teise ametiasutusse.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „Rahandusministeeriumile” sõnadega „teenistuslehti keskselt hoiustavale asutusele”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Keskselt hoiustatav teenistusleht väljastatakse ametiasutusele kirjaliku taotluse alusel viie tööpäeva jooksul. Taotlusele märgitakse isiku nimi ja isikukood ning ametikohale asumise päev. Teenistuslehti keskselt hoiustav asutus lisab teenistuslehele väljavõtte riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogust ametniku teenistuskäigu, avaliku võimu teostamise õiguse peatumise ja distsiplinaarkaristuste kohta riigi ametiasutuses teenistuslehele tehtud viimase kande ja taotleja asutuses ametikohale asumise päeva vahelisel ajal.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Info ametnike teenistusstaaži kohta väljastab teenistuslehti keskselt hoiustav asutus ametiasutuse kirjaliku taotluse alusel viie tööpäeva jooksul. Taotlusele lisatakse isiku nimi ja isikukood. Info julgeolekuasutuses või salastatud struktuuriüksuses teenistuses olnud isiku teenistusstaaži kohta väljastab vastavalt julgeolekuasutus või Politsei- ja Piirivalveamet.”;

6) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avaliku teenistuse seaduse § 124 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel teenistuslehe pidamise kohustuse lõppemisel edastab asutus, välja arvatud julgeolekuasutus ja Politsei- ja Piirivalveamet salastatud struktuuriüksuste puhul, ametniku või soodustingimustega töölepingu alusel töötava töötaja teenistuslehe teenistuslehti keskselt hoiustavale asutusele hiljemalt 30. septembril 2018. a.

(2) Teenistuslehe pidamise kohustuse lõppedes tehakse teenistuslehe punktis 3 järgmised kanded:
1) veerus 1 märgitakse kande järjekorranumber;
2) veerus 3 märgitakse teenistuslehe pidamise kohustuse viimase päevana kuupäev „31.03.2018. a”;
3) veerus 4 tehakse kanne teenistuslehe pidamise kohustuse lõpetamise kohta viitega avaliku teenistuse seaduse § 124 lõikele 1, 2 või 3;
4) veerus 6 märgitakse kande teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning lisatakse allkiri ja ametiasutuse pitser;
5) veerud 2 ja 5 jäetakse tühjaks.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json