Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2018, 5

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 15.03.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 ja § 331 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

8,45

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

6,22

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

3,71

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

5,25

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

6,38

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut, tasutakse pearaha 1200 kindlustatud isiku eest Terviseameti ettepaneku alusel. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi. Terviseamet edastab ettepaneku üks kord aastas 1. novembriks järgmise kalendriaasta kohta.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

1386,06

Baasraha tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3092

3939,17

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  196,55

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  563,15

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1693,32

Lisatasu tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3094

1649,54

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ning piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

29,75

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

19,09

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt kolm tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 0,8, kui perearsti nimistusse kantud isikute arv on alla 1200.

  (7) Tervisekeskus käesoleva määruse mõistes on ühtses taristus üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ning selles osutab üldarstiabi vähemalt kolm nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus kokku on vähemalt 4500 isikut, täidetud on tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud ruuminõuded ja seal osutatakse ka ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust ja füsioteraapiateenust ning on tagatud koduõendusteenuse osutamine alates 1. juulist 2018. a. Käesolevas lõikes nimetatud tervisekeskuse võivad moodustada ka mitu üldarstiabi osutavat äriühingut või füüsilisest isikust ettevõtjat koos, vastutades tervisekeskusele esitatavate nõuete täitmise eest solidaarselt, ja tehes koostööd iseseisva ämmaemandusabi, füsioteraapiateenuse ja koduõendusteenuse osutajatega.

  (8) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide arvule järgmiselt:
  1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;
  2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,89;
  3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,88;
  4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,87;
  5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,86;
  6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,84.

  (9) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab kuni neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) pereõdede, kelle summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, iseseisev vastuvõtuaeg on kummalgi õel vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi suuruses vähemalt 16 m² ja 12 m² või kolm vastuvõturuumi kõik suuruses vähemalt 12 m².

  (10) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (11) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

4772,78

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

5976,73

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

1044,96

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3050

  174,16

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

3083

1044,96

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta

3093

2392,46

  (12) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (13) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest 12 kuud.

  (14) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni kuue nimistu kohta.

  (15) Koodiga 3083 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga, mis vastab sihtrühma kuuluvatest isikutest hinnataval aastal peitvere testi saanute osakaalule. Sihtrühma kuuluvad isikud lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.

  (16) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu makstakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimused täitnud nimistu kohta.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti või ämmaemanda poolt

  Perearsti või ämmaemanda poolt normaalse raseduse jälgimise laboriuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (kliiniline veri)

66825

  3,36

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse kinnitav määramine)

66826

14,35

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (antikehad)

66827

10,78

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse määramine)

66828

10,44

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (süüfilise seroloogia)

66829

  8,72

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (HBsAg ehk hepatiit B pinnaantigeen)

66830

  6,32

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veresuhkur)

66831

  1,65

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (klamüüdia)

66832

13,47

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (uriini külv)

66833

11,27

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

19 063,84

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,93

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

  3,19

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

15,05

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel tõhustatud või erituge vajavate õpilaste koolis õppivatele lastele.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu, koduvisiidi ja erakorralise meditsiini osakonna teenuste piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  21,88

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  13,88

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

  19,66

Eriarsti koduvisiit

3020

  23,55

Koduõendusteenus

3026

  32,33

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  99,81

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

  38,22

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  31,41

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  17,99

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

214,26

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

  11,30

Õe koduvisiit

3036

  19,60

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane)

3111

  23,47

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3112

  13,70

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

  33,70

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

  37,63

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

  29,99

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

  16,10

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

  54,29

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3101

152,92

Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)

3103

173,61

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7141 tähistatud tervishoiuteenus;
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 3002 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub sama terviseseisundiga selle eriarsti vastuvõtule esimest korda või kui kroonilise haigusega patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul. Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja turvalisust toetav nõustamine;
  2) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil, täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
  3) õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (v.a tervishoiuteenuste loeteluga sätestatud tervishoiuteenused);
  4) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015 ja 3035 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta ja eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel õe vastuvõtule. Suunamine ei ole vajalik erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse seaduse § 70 lõikele 3.

  (10) Koodidega 3111 ja 3112 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (11) Koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) raseduse tuvastamine;
  2) võimalike rasedusriskide hindamine üld- ja sünnitusabi anamneesi alusel;
  3) raseda läbivaatus ja üldseisundi hindamine;
  4) raseda vaginaalne läbivaatus ja analüüside võtmine;
  5) raseda vererõhu mõõtmine;
  6) raseda kaalumine ja kehamassiindeksi (KMI) määramine;
  7) raseda küsitlemine vaevuste ja meeleolu suhtes ning nõustamine;
  8) raseduse juhtimise plaani koostamine;
  9) imetamisnõustamine;
  10) andmete dokumenteerimine.

  (12) Koodidega 3111, 3112 ja 3038 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel tervisekeskuses rakendatakse järgmisi koefitsiente:
  1) koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,67;
  2) koodiga 3112 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,57;
  3) koodiga 3038 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,70.

  (13) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (14) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (15) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (16) Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (17) Koodiga 3026 tähistatud teenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (19) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (21) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (22) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (23) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (24) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (25) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile, hematoloogile, kardioloogile, ortopeedile, gastroenteroloogile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, psühhiaatrile, sisearstile või günekoloogile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi.

  (26) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi ekspertkomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (27) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (28) Haigekassa võtab koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raske psüühikahäirega patsiendi seisundi tõttu on raviks vajalik tagada ravimeeskonna kontakt väljaspool raviasutust ning ravivajaduse on hinnanud ja dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad psühhiaater ja vähemalt kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde.

  (29) Koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (30) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ka statsionaarsel ravil viibiva patsiendi eest.

  (31) Erakorralise meditsiini osakonnas osutatavate teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Õe triaaž erakorralise meditsiini osakonnas

3102

    5,29

Punase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3104

191,38

Oranži triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3105

171,39

Kollase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3106

  72,56

Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3107

  23,56

Patsiendi sanitaarne korrastus erakorralise meditsiini osakonnas

3108

  36,55

Keemiline, radioloogiline või bioloogiline dekontaminatsioon erakorralise meditsiini osakonnas

3109

120,96

Kõrge nakkusohuga ja kiirgusohuga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3110

630,24

  (32) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui triaažikategooria on määratud vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” ning triaaži käigus tehtud mõõtmiste ja uuringute tulemused ning muu triaažikategooria määramise aluseks olev informatsioon on dokumenteeritud erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardis.

  (33) Koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab vajaduse korral tehtavat retriaaži.

  (34) Haigekassa võtab koodidega 3104–3110 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (35) Haigekassa võtab lõikes 31 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse erakorralise meditsiini osakonnas, kus teenuse osutamine vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele erakorralise meditsiini tervishoiuteenuse osutamiseks.

  (36) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutab erakorralise meditsiini eriala arst.

  (37) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” määratud triaažikategooriale.

  (38) Koodiga 3108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kõrvalabivajadusega patsiendile dekontaminatsiooniruumis sanitaarkorrastuse tegemisel.

  (39) Koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioone. Koodiga 3107 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ka koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringuid.

  (40) Haigekassa võtab patsiendi pöördumisel erakorralise meditsiini osakonda koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühe tervishoiuteenuse eest ühe pöördumise kohta.

  (41) Haigekassa ei võta patsiendi tagasikutsumise korral erakorralise meditsiini osakonda tasu maksmise kohustust üle koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse ja koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (42) Haigekassa võtab koodiga 3110 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse patsiendile, kellel on dokumenteeritud põhjendatud kahtlus vähemalt ühe järgmise eriti ohtliku nakkushaiguse suhtes: koolera, katk, Siberi katk, hemorraagilised viiruspalavikud, tuberkuloos ning harvaesinevad või taasilmunud ja uued eriti ohtlikud nakkushaigused (sh SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus).

§ 8.  Koduse peritoneaaldialüüsi ja koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koodiga 7033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele ja lahustele ning haige õpetamisele ja nõustamisele.

  (3) Koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Parenteraalne toitmine kodus

7036

96,34

  (4) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi ühe päeva toitelahustele ja vajalikele tarvikutele.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi vajadustele vastavas mahus suukaudne söömine või enteraalne toitmine pole teostatav, teiste ravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ja seda on vähemalt üks kord kvartalis hinnanud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, mille üks liige on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi juhatuse nimetatud spetsialist.

  (6) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 9.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,84

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,62

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 10.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

51,83

Päevakirurgia

3076

64,71

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenused;
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 41 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 11.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige, surnu ja/või doonorelundi vedu – 1 km

3071

      0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

1069,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

3177,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

    40,90

Doonorelundi, retsipiendi või haige vedu lennukiga – 1 tund

3085

2820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

  945,29

  (2) Koodiga 3071 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja juurde tervishoiuteenuse osutaja korraldatud sõiduga, v.a juhul, kui haige transportimisel on vajalik meditsiiniline jälgimine ning häirekeskuse kaudu on tellitud arsti- või õebrigaadiga kiirabi, ning arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamisel ja seejärel surnukambrisse viimisel.

  (3) Koodiga 3071 tähistatud veoteenust rakendatakse nii haige, surnu ja/või doonorelundi transpordil teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka sõiduki tagasisõidul vastavalt läbitud kilomeetritele. Juhul, kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget, rakendatakse teenust vastavalt läbitud kilometraažile ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (4) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil või juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel ning patsiendi terviseseisundi tõttu ei ole teiste transpordivahendite kasutamine võimalik.

  (5) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenus esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (6) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde või arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3074 tähistatud veoteenus sisaldab nii transporti teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka tagasisõidu parvlaeva piletite maksumusi ning autojuhi ja tervishoiutöötaja tööaja kulu parvlaeval. Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,5. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget või surnut, rakendatakse teenust ainult ühe kindlustatud isiku kohta. Teenus ei sisalda koodiga 3071 tähistatud veoteenuse kulusid.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale elundisiirdamise ettevalmistamiseks või elundi siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel;
  5) kui Politsei- ja Piirivalveameti lennuk või helikopter ei ole töökorras ning seetõttu ei ole võimalik kasutada koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid lõikes 4 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 3085 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust. Teenuse eest tasutakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (10) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (11) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid (v.a lennutransport).

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 12.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv, voodipäeva piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2065

10

108,34

100

0

Kirurgia

2066

9

104,25

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

208,26

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

173,03

100

0

Sünnitusabi

2026

4

137,52

100

0

Neonatoloogia

2034

20

144,09

100

0

I astme intensiivravi

2070

5

166,89

100

0

II astme intensiivravi

2071

10

365,27

100

0

III astme intensiivravi

2072

25

797,67

100

0

III A astme intensiivravi

2073

25

936,57

100

0

Järelravi

2047

60

  72,20

100

0

Majutuse voodipäev

2067

  14,41

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

  73,52

85

15

  (2) Statsionaarse eriarstiabi voodipäev on arvestusühik, mille maksumuse aluseks on haige ravil viibimise ööpäevane kestus, v.a käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (3) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: sisehaigused, kardioloogia, kutsehaigused, endokrinoloogia, nakkushaigused, hematoloogia, nefroloogia, gastroenteroloogia, tuberkuloos, psühhiaatria, neuroloogia, dermatoveneroloogia, radioloogia, pediaatria, pulmonoloogia, onkoloogia, reumatoloogia, lasteneuroloogia, psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral.

  (4) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: kirurgia, neurokirurgia, torakaalkirurgia, kardiokirurgia, traumatoloogia, septiline luu-liigesekirurgia, põletus, ortopeedia, günekoloogia, raseduspatoloogia, uroloogia, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia), näo-lõualuukirurgia, veresoontekirurgia.

  (5) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni järgmiste maksimumpäevade arvuni:
  1) hematoloogilise ravi korral maksimaalselt kuni 45 päeva eest;
  2) tuberkuloosi tahtest sõltumatu ravi korral maksimaalselt kuni 180 päeva eest;
  3) tuberkuloosihaige ravi korral maksimaalselt kuni 60 päeva eest;
  4) psühhiaatrilise ravi korral maksimaalselt kuni 20 päeva eest;
  5) ebastabiilse remissiooniga patsiendi psühhiaatrilise ravi korral piiramatult.

  (6) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle septilise luu-liigesekirurgilise ravi korral kuni 20 päeva eest.

  (7) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2067 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7142 tähistatud tervishoiuteenus;
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (8) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (9) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (10) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (11) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (12) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja eri osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2063, 2067, 2071, 2072, 2073 ja 2047 tähistatud tervishoiuteenused).

  (13) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja intensiivraviosakonnas ja teistes osakondades ei rakendata koodidega 2065, 2066, 2058, 2060, 2026, 2034, 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda juhul, kui haige viibis vastavas osakonnas vähem kui kuus tundi (v.a koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (14) Lõikes 12 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (15) Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale intensiivravi voodipäeva eest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” lisades 19 ja 20 sätestatud ning haigusloos TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) lehele (edaspidi TISS-leht) kantud toimingute ja nende ühe ööpäeva (kell 00.00–23.59) jooksul kogutud hindepunktide alusel punktide arvu järgi järgmiselt:
  1) 8–14 punkti – I aste (kood 2070);
  2) 15–24 punkti – II aste (kood 2071);
  3) 25–39 punkti – III aste (kood 2072);
  4) 40 ja enam punkti – III A aste (kood 2073).

  (16) Vähem kui kaheksa TISS punkti korral tasub haigekassa lõikes 1 loetletud muu erialajärgse voodipäeva piirhinna.

  (17) Madalama astme intensiivravi voodipäeva eest võib tasuda ka kõrgema astme tegevusloaga intensiivraviosakonnas tehtud ravi eest, lähtudes TISS-lehele kantud hindepunktide arvust.

  (18) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (19) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2070 ja 2071) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravi voodipäeva eest.

  (20) Koodidega 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenuste voodipäevade maksimumarvu ja lõikes 19 kehtestatud intensiivravi voodipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (21) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku hooldaja või põetaja või aktiivravi ja lõikes 7 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi eest.

  (23) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse alusel järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (24) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse aktiivravi ning lõikes 7 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi korral kuni kahe ööpäeva eest.

  (25) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada lõike 23 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (26) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (27) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (28) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (29) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (30) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (31) Haigekassa võtab lõike 5 punktis 5 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (32) Lõikes 31 nimetatud ekspertkomisjon peab ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (34) Haigekassa võtab lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (35) Haigekassa võtab lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt, kui vastav ravivajadus on ilmnenud koodiga 3032, 3033 ja/või 7607 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (36) Lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul võib voodipäevade maksimaalset arvu suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (37) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

  (38) Koodidega 2058 ja 2060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 13.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

89,99

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

65,76

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

65,76

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

65,76

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 12 lõikes 7 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt majutuse voodipäeva järgi koodiga 2067 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla 8-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) alla 16-aastase sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (10) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (11) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 10 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 14.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

  9,73

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

14,61

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

17,99

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

11,17

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

17,10

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

10,06

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

11,24

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

17,43

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

21,18

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

  9,95

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

15,31

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

18,33

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

11,17

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

16,54

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

21,44

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

11,17

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

14,29

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

  9,68

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

12,50

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

14,48

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

10,14

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

  9,02

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

32,35

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

11,28

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

40,98

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

13,52

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

66,35

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

21,37

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

26,05

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 15.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  65,73

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

  35,80

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  61,02

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

120,20

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

  44,23

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

101,93

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 16.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

  17,28

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  14,05

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  14,05

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

  21,33

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

  13,11

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

  18,62

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

  13,24

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

  12,17

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

  15,67

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

  15,44

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

  15,44

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

  23,40

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

  18,82

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

  15,98

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  36,25

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

  67,32

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

    7,47

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

  21,01

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

133,69

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

  25,56

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

  14,75

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

  18,62

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 17.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

  46,84

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

  55,21

Südame kompuutertomograafia

7972

  65,18

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

  96,58

Kompuutertomograafia natiivis

7975

  55,69

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

  67,11

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

  63,82

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

112,57

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

  46,66

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

16,09

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

16,09

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

19,14

Venograafia kontrastainega

7981

 

20,49

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

16,09

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

27,32

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

13,88

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 18.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

  51,85

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

  80,37

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

  93,13

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

108,93

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  79,35

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

147,51

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

172,26

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

220,14

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  62,72

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

336,62

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

261,06

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

136,14

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

101,06

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

167,12

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

199,04

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

257,16

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  78,09

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

398,08

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

265,35

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

172,25

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

136,14

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

177,11

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  49,13

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  38,85

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  49,13

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 19.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

379,46

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

208,00

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

610,64

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

290,78

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 20.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

    26,41

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

      5,92

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

    52,09

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

    32,15

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

  150,52

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

  176,53

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

    35,47

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

    76,05

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

    83,87

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1145,48

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  290,66

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

  471,70

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1697,12

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist

1247,82

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

 

  548,76

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

    17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

    25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1200,39

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1318,85

Trombi mehaaniline eemaldamine ajuarteritest (ajuarterite trombektoomia)

7811

 

  229,59

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogilise eriala tegevusluba.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ajuinfarkti korral juhul, kui esineb ajuarterite proksimaalsete osade oklusioon, intravenoosne trombolüüs on ebaefektiivne või vastunäidustatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, millesse kuuluvad vähemalt neuroloog ja menetlusradioloogia pädevusega radioloog või menetlusradioloogia pädevusega kardioloog.

§ 21.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

  139,62

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

  388,83

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

  584,56

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1791,50

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

  146,10

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

  241,66

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

  359,25

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

  472,64

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

  446,86

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

  534,76

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

  475,38

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

  497,53

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

  521,03

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1715,05

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

  493,53

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

  351,27

Radiorenograafia

79416

  309,58

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

  312,81

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1112,70

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

  500,00

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

  591,60

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

  503,97

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

  603,93

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

  246,04

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

  835,52

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

  484,50

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

  444,59

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1724,38

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

  445,79

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

  479,59

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

  558,20

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

  848,07

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

  100,76

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

  400,71

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

  629,02

PET uuring FDG-ga

79450

1216,56

PET lisauuring FDG-ga

79451

    98,44

Samaariumravi protseduur

79460

1942,13

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

1030,13

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

  923,56

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1626,09

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

  557,51

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3389,15

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

  490,67

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7339,04

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5878,62

223-raadiumi manustamise protseduur

79469

  210,74

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ja kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab eriarsti vastuvõttu, patsiendi läbivaatust, varasemate uuringute hindamist, nukleaarmeditsiiniliseks uuringuks või protseduuriks vajaliku kompuutertomograafilise uuringu tegemist ja doosipiiride arvestust koos dokumenteerimisega.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 22.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

  452,58

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

  745,82

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1206,84

Hingamisega kohandatud kiiritusravi planeerimine

740104

  154,58

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740105

3327,85

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740106

3139,65

Väliskiiritusravi protseduur

740201

    71,83

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

  110,38

Hingamisega kohandatud kiiritusravi protseduur

740203

  105,14

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740204

  395,33

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740205

  383,81

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ja 740103 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos >70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus;
  4) rinnanäärme või rindkereseina kiiritus (+/– regionaalsed lümfisõlmed), kui konformse kiiritusraviga pole võimalik tagada homogeenset doosijaotust ebatavalise kujuga sihtmahu tõttu (eriline rinnanäärme või rindkere anatoomia, intramammaarsete lümfisõlmede (IM-LN) kaasatus) või kui esinevad infiltratiivsed hulgikolded;
  5) korduv kiiritusravi samasse anatoomilisse piirkonda;
  6) kesknärvisüsteemi kasvajad;
  7) kasvajate kiiritusravi kuni 19-aastastel lastel;
  8) anaalkanali lamerakk-kasvaja.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 740104 ja 740203 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse vasaku rinnanäärme kasvajaga patsientidele, kes vajavad adjuvantset (operatsioonijärgset) väliskiiritusravi.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 740105 ja 740204 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse varajase kopsuvähi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK 10) koodid C34.0–C34.9), kopsumetastaaside (RHK 10 kood C78.0), maksametastaaside (RHK 10 kood C78.7) või lülisamba metastaaside (RHK 10 kood C79.5) diagnoosiga patsientide ravimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 740106 ja 740205 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse peaaju metastaaside (RHK 10 kood C79.3), hüpofüüsi adenoomi (RHK 10 kood D35.2), n. acusticus neurinoomi (RHK 10 kood D33.3) või arteriovenoossete malformatsioonide (RHK 10 koodid Q28.0, Q28.2) diagnoosiga patsientide ravimiseks või kui tegemist on korduva kiiritusraviga eelnevalt kiiritusravi saanud piirkonda.

  (10) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

259,56

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

570,19

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

736,69

  (11) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (12) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (13) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 23.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

  17,49

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

  19,97

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

  13,41

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

  49,68

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

  77,95

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

487,04

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

  63,80

Elektroneuromüograafia

6267

  84,66

Elektroneurograafia

6268

  55,75

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

  68,74

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

729,42

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

227,18

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7742 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 24.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

  12,42

Bronhodilataatortest

6302

  23,41

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  41,78

Spiroergomeetria

6307

  54,63

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  35,90

Elektrokardiograafia

6320

    8,87

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

  15,66

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

  10,27

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  40,26

Tilt-test

6325

  83,94

Holteri monitooring

6326

  40,62

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  80,66

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  60,07

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  53,49

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  22,83

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  49,77

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

  15,30

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  24,50

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  81,78

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  41,68

Polüsomnograafia

6342

331,61

Hingamise polügraafiline uuring osalise mahuga

6347

  74,96

Hingamise polügraafiline uuring täismahus

6348

132,42

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

    3,01

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

  24,75

Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga

6345

  84,33

Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga

6346

  34,06

Bronhide hüperreaktiivsustest metakoliiniga

6303

  44,60

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt järgmistel juhtudel:
  1) esineb raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe;
  2) uneapnoe kirurgiline ravi on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks;
  3) esineb näolõualuu arenguanomaalia või häire;
  4) esineb perekondliku äkksurma sündroom ja/või eluohtlik hingamishäire;
  5) esineb ülemiste hingamisteede kaasasündinud neuroregulatoorse kontrolli häire.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341, 6342, 6347 või 6348 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 6345 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole korduval spirograafial kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning füsioloogilised provokatsioontestid on olnud negatiivsed.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 6346 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole rahuoleku uuringutel kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning patsiendi seisund ei võimalda füsioloogilist füüsilise koormuse provokatsiooni bronhiobstruktsiooni põhjustavale tasemele.

  (14) Haigekassa võtab koodidega 6347 ja 6348 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle uneapnoe diagnoosimiseks juhul, kui patsiendil esineb liigne päevane unisus koos vähemalt kahe järgmise seisundiga:
  1) norskamine;
  2) uneaegsed hingamispeetused;
  3) hüpertensioon.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 6347 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus;
  3) õhuvoolu kiirus ninas;
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel;
  5) norskamine.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 6348 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus ja pletüsmograafia;
  3) õhuvoolu kiirus ninas (ja/või suus);
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel ja kõhul;
  5) norskamine;
  6) kehaasend ja aktiivsus;
  7) vähemalt kaks bipolaarset lisakanalit järgmisest loetelust: EKG, EOG, EEG või EMG.

§ 25.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  66,76

Gonadoliberiintest

6352

  81,85

Kortikoliberiintest

6353

182,54

Kasvuhormooni liberiintest

6354

169,25

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  83,68

Glükagoontest

6356

  93,14

Synacthen-test

6357

  80,10

Kooriongonadotropiintest

6358

  83,04

Arginiintest

6359

  91,68

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    7,60

§ 26.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

    3,30

Puurbiopsia

7006

  36,23

Dermatoskoopia

7007

    1,79

Digitaalne dermatoskoopia

7008

  37,34

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  18,20

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

195,31

Jalaravikabineti teenus

7049

  24,46

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  15,57

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  34,75

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

  18,42

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

  13,16

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

  17,51

Vahtskleroteraapia

6118

  54,13

Instrumentaalne pindmine biopsia

6119

  58,22

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest;
  4) haigekassa võtab koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste näidustuste esinemisel: alajäseme arterite haiguse sümptomid või alajäseme mitteparanev haavand;
  5) koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mõlema alajäseme indeksi määramisega seotud kulusid;
  6) haigekassa võtab koodiga 6118 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel kroonilise venoosse haavandi (RHK 10 koodid I83.0, I83.2, I87.2) korral;
  7) koodiga 7007 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõigi nahamoodustiste uurimist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7008 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui dermatoveneroloog on suunanud teenusele patsiendi, kellel esineb vähemalt üks järgmistest melanoomi kõrge riski kriteeriumidest:
  1) rohkem kui 50 pigmentneevust, millest mitu on kliiniliselt atüüpilised ja/või on patsiendilt varem eemaldatud neevused osutunud korduvalt histoloogiliselt düsplastilisteks (nn düsplastiliste neevuste sündroom);
  2) melanoom anamneesis või perekonna anamneesis esimese või teise astme sugulasel;
  3) kaasasündinud pigmentneevus eeldatava diameetriga täiskasvanuna 20 cm ja enam;
  4) üksik kliiniliselt või dermatoskoopiliselt vähese või mõõduka atüüpiaga pigmentlesioon, millel puuduvad dermatoskoopiliselt melanoomi kriteeriumid.

  (4) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  7,38

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  8,40

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  2,44

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

12,10

Tegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7054

  8,32

Tegevusteraapia kodus

7061

30,52

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

11,18

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051

  7,33

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

  4,65

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,58

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

  5,60

Füsioteraapia kodus

7060

30,48

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

22,85

6 minuti kõnnitest

7059

11,91

  (5) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053, 7054, 7061) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (6) Füsioteraapia (koodid 7050, 7051, 7052, 7056, 7057 ja 7060) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (7) Lõikes 4 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053, 7054 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056, 7057 ja 7060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) osutamisel võtab haigekassa koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  11) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (8) Koodidega 7050, 7051 ja 7052 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel tervisekeskuses rakendatakse järgmisi koefitsiente:
  1) koodiga 7050 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,91;
  2) koodiga 7051 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,87;
  3) koodiga 7052 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,89.

  (9) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse (kestus 60 min) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia hakkamasaamiseks tema igapäevakeskkonnas.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud füsioteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu.

  (12) Koodidega 7060 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad transpordikulu.

§ 27.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride, mida tehakse mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas, piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

    54,85

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

    48,35

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

    29,82

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

    24,84

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

    56,62

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

    59,26

Väikese implantaadi vahetamine

7119

    59,01

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

    57,89

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

    70,44

Muud kirurgilised protseduurid

7122

    23,18

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

    51,76

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

    33,04

Nahaplastika toitval jalal

7126

    52,06

Skelettekstensioon

7127

    60,74

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

    74,30

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

    29,09

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

    36,04

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

    18,46

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

    19,05

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

    28,59

Sidumine (ambulatoorne)

7141

    27,87

Sidumine (statsionaarne)

7142

    43,13

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

  227,93

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1068,37

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 46 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) põletushaige sidumine;
  2) plastikakirurgilise haige sidumine;
  3) lahtise luukoldega osteomüeliidihaige sidumine;
  4) sidumine juhul, kui kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm järgmiste seisundite korral: hulgilamatised, lagunevad kasvajad, pehmekoe infektsioon või trauma, operatsioonihaava dehistsents, troofika- ja innervatsioonihäirest tulenev pehmekoe defekt.

§ 28.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  20,73

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  21,48

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  21,26

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

205,02

Ureetri kateeterdamine

7156

  64,44

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

229,69

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  14,10

Püsikateetri paigaldamine

7160

  17,21

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  24,30

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  15,92

Eesnäärme biopsia

7164

  30,81

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  57,28

Bužeerimine

7166

  16,00

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

  14,91

Urodünaamika uuring

7171

179,78

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 29.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 30.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

12,67

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

12,71

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

11,14

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

12,39

Sarvkesta krüoteraapia

7256

14,47

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

10,40

Orbita flegmooni avamine

7258

15,26

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  4,74

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

47,63

Kompuuterperimeetria

7262

26,49

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  5,74

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

11,17

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

10,93

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

56,17

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  7,38

Silma ultraheliuuring

6004

17,42

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

13,16

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

19,47

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

12,72

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

55,46

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 31.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    7,81

Toonaudiomeetria

6402

  12,60

Ülelävelised testid

6403

  12,23

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  17,28

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

  11,47

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

  13,50

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  30,38

Tümpanomeetria

6408

    9,66

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    8,76

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  17,77

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

  12,46

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    8,42

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  28,33

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  21,65

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  63,58

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

  11,49

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  15,12

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  44,24

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

  12,51

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  18,03

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  15,12

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    7,81

Epifarüngoskoopia

7311

    7,87

Otomikroskoopia

7312

  10,00

Stroboskoopia kõris

7313

  15,18

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  18,75

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

  11,49

Rinomanomeetria

7316

    8,89

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    7,81

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7319

535,51

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7319 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 32.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  53,31

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  40,20

Amnioinfusioon

7355

450,42

Loote välispööre pea peale

7356

  29,87

Kordotsentees

7357

436,27

Üsasisene vereülekanne

7358

571,85

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,81

Lootevee test tupe sekreedist

7361

    8,00

Sünnituse medikamentoosne esilekutsumine

7362

305,58

Kolposkoopia

7563

  50,92

Vulvoskoopia

7550

  60,00

Ambulatoorne diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia

7549

197,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul;
  3) haigekassa võtab koodiga 7361 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil kahtlustatakse enne 37. gestatsiooninädalat lootevee puhkemist, mida ei õnnestu visualiseerida tupepeegliga, ning kasutatakse IGFBP-1 või PAMG-1 proteiini tuvastamisel põhinevat testriba.

§ 33.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

22,54

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

33,36

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 24 tundi

7419

45,63

  (2) Koodiga 7419 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenusega.

§ 34.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  3,33

Nahasisene test allergeeniga

7503

15,94

Provokatsioonitest

7504

13,50

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

11,97

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  9,49

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

13,09

§ 35.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  47,94

Rektoskoopia

7562

  19,29

Sigmoidoskoopia

7556

  41,44

Koloskoopia

7558

  75,74

Sõeluuringu koloskoopia

7597

  93,63

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  81,69

Balloonenteroskoopia

7567

537,46

Bronhoskoopia

7559

  56,56

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

839,53

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

239,50

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

239,50

Direktne larüngoskoopia

7596

  91,70

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 10 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (7) Koodiga 7596 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab straboskoopia (koodid 7313 ja 7314) maksumust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on jämesoolevähi ennetuse raames peale positiivset peitvere testi väljastatud saatekiri jämesoolevähi diagnoosimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab tervishoiuteenuse osutaja, kellega haigekassa on sõlminud vastava kokkuleppe ravi rahastamise lepingus.

  (10) Endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

    14,42

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

    19,93

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

  103,24

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

    82,59

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

    72,26

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

  148,24

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

  153,51

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1102,10

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

  135,77

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

    62,99

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

    84,93

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

    50,74

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

    39,89

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

    56,37

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

  117,37

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

    60,41

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

    43,75

Kromoendoskoopia

7582

    22,50

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine või endoskoopiline vahetus

7583

  162,70

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

    79,16

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

  190,76

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

    82,62

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

  167,72

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

    40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

    34,04

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

  115,49

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

  176,22

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

  982,67

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

  103,72

Endoskoobipealse klipsi asetamine

7598

    17,12

Endobronhiaalse klapisüsteemi asetamine

7599

    74,53

  (11) Lõikes 10 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 7598 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tavapärased ravimeetodid ägeda gastrointestinaalse verejooksu hemostaasi saavutamiseks on ebaõnnestunud ja/või klips on vajalik iatrogeense perforatsiooniava või fistuli ava sulgemiseks.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 7599 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) raskekujulise kopsuemfüseemi patsendil ei ole rakendatav kirurgiline ravi;
  2) esineb heterogeenne kopsuemfüseem interlobaarse heterogeensuse indeksiga ≥1;
  3) puudub translobaarse kollateraalse ventilatsiooni võimalus;
  4) unilateraalne lobaarne oklusioon on saavutatav;
  5) esineb püsiv resektsioonijärgne õhuleke.

§ 36.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

  31,95

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

  10,92

Psühhoteraapia seanss perele

7603

  42,39

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

  22,77

Elekterkrampravi seanss

7609

  49,03

Isiksuse uuring

7615

111,33

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

108,21

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

  70,00

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7626

  88,84

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)

7627

  38,78

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7601 ja 7603 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog või psühhiaater.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7602 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksimise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (7) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kaks spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (8) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kolm spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (9) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (10) Koodiga 7607 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (11) Koodidega 7601 ja 7602 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (12) Koodiga 7603 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (13) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse ravimeeskonna koosseisu kuuluvad vaimse tervise õde ja üks spetsialist tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (14) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kuus.

§ 37.  Logopeediliste teenuste piirhinnad

  (1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

33,19

Logopeediline uuring

7621

35,77

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

32,54

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

7623

31,02

Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga

7624

17,04

Logopeediline uuring nasomeetriga

7625

22,11

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul ja vanema kui 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda 12 järjestikuse kuu jooksul.

  (4) Koodiga 7622 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) teraapia ettevalmistamine;
  2) patsiendi seisundi hindamine;
  3) teraapia eesmärkide ja meetodite valik;
  4) teraapia rakendamine;
  5) tagasiside küsimine/andmine ja kodutöö kokkuleppimine;
  6) teraapiaseansi dokumenteerimine.

  (5) Koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) uuringu planeerimine;
  2) uuringul osalemine ja koostöös arstiga häälepaelte või neelamisfunktsiooni normaalse ja patoloogilise anatoomia ja füsioloogia eristamine;
  3) uuringu tulemuste tõlgendamine ja raviplaani täiendamine.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7559, 7311, 7314, 7934 ja 7596 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 38.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

  347,01

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

  706,18

Angiokardiograafia

7653

  108,15

Koronarograafia

7654

  554,78

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

2754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

  683,67

Valvuloplastika

7657

2897,82

Endokardiaalne mäping

7658

1656,75

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

  822,96

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

  129,67

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

  350,22

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

2753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

      8,72

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

    16,81

Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7673

  182,05

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7674

  225,78

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (CRT ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7675

  342,81

DDD-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (DDD ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7676

  225,78

VVI-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori paigaldamine ja programmeerimine

7677

  182,05

Biventrikulaarse resünkroniseeriva kardiostimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7678

  294,15

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7677 ja 7678 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 39.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

18,12

§ 40.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

    49,85

Intubatsioon fiiberoptilise või videoskoopilise seadmega

7740

    70,54

Tsentraalveeni kanüleerimine

7741

    66,86

Epiduraal- või spinaalkateetri asetamine

7742

    41,34

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7743

  375,83

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7744

    38,23

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine

7745

  100,40

Pidev hemodialüüs või hemodiafiltratsioon (1 ööpäev)

7746

  990,11

Hemosorptsiooni seanss

7747

  350,38

Hemodialüüsi seanss

7709

  231,55

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  160,51

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7750

    58,90

Adsorptsiooni seanss septilise šoki korral

7751

3087,13

Intrakraniaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7752

  108,75

Äge peritoneaaldialüüs (1 ööpäev)

7753

  288,83

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivravi (aminohapete lahus või rasvemulsioon (1 ööpäev))

7754

    85,19

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioonitoruga

7755

    73,68

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7756

  355,80

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7757

    94,69

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7758

  325,70

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1849,75

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7759

1858,58

Terapeutiline plasmavahetus

7760

  465,49

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7761

  224,69

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil (1 ööpäev)

7762

1311,76

Infusioon kiirinfusioonipumba abil

7763

  228,49

Valutustamiskateetri asetamine närvipõimikusse või haava sisse

7764

    84,32

Patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme(te) paigaldamine

7765

    44,53

Kahe kopsu eraldamine endobronhiaalse blokkeri abil

7766

  231,76

EEG pidevmonitooring intensiivravi osakonnas (1 ööpäev)

7767

    64,45

Ekstrakorporaalse membraanokügenisatsiooni protseduur (1 ööpäev)

7768

1014,65

Pidev aju (või teiste kudede) perfusiooni monitooring (1 ööpäev)

7769

  194,91

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1837,25

  (2) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas III ja III A astme intensiivravil viibivale patsiendile.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel: sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks, siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral, ABO-mittesobiva neeru siirdamiseks või dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

  (5) Koodiga 7743 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri maksumust.

§ 41.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2201

  67,07

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2202

110,67

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2203

204,61

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2204

294,79

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2205

387,05

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2206

545,26

Anesteesia kestus alates 7

2207

826,21

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2112

  23,25

  (2) Koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2112 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 2202–2204 ja 2112 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hambaraviteenuse osutamisel vaimse või füüsilise puudega isikule, kui arsti otsusel ei saa hambaraviteenust osutada või selle osutamine on raskendatud ilma nimetatud tervishoiuteenuste osutamiseta.

§ 42.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

  159,74

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

  565,44

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2398,72

Luuüdi kogumine

8104

  487,77

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

  625,67

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

  425,26

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 43.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

     1770,25

Füsioloogiline sünnitus

2290K

       764,05

Erakorralise keisrilõikega lõppev füsioloogiline sünnitus

2291K

       286,52

Embrüo siirdamine

2208K

       525,42

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

       686,96

Kohleaarimplantatsioon

2276K

  23 109,86

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

     9202,76

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

  44 729,14

Vältimatu hambaravi teenuse valmisoleku tagamine kvartalis pikendatud lahtioleku vältel

2285K

     3893,16

Antiretroviirusravi konsiiliumi töö kvartalis

2292K

     2898,09

Lisatasu vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku mitterahalise hambaravi hüvitise rakendamise ja suurenenud valmisoleku tagamise eest

2293K

       868,55

Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus

2294K

197 892,39

  (2) Koodiga 2290K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusaegsete ultraheliuuringute, kardiotokograafiliste uuringute, STAN-monitooringute, loote pideva monitooringu, veenitee rajamise, põie kateeterdamise, sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamise, vaakumotsiku, I ja II järgu lahkliharebendite taastamise, epiduraalanesteesia ning vastsündinu vere happe-aluse tasakaalu analüüside maksumust ning seda rakendatakse juhul, kui sünnituse vastuvõtmiseks ei kasutata keisrilõiget.

  (3) Koodiga 2291K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ainult füsioloogilise sünnitusega (2290K) seotud kulusid ning seda rakendatakse juhul, kui füsioloogiliselt alanud sünnituse vastuvõtmiseks kasutatakse erakorraliselt keisrilõiget.

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis, ning Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu.

  (5) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (6) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni kaks kuud.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt.

  (8) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas, välja arvatud haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud üldhaigla, ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (11) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 10 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (12) Haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondlikus haiglas ei rakendata koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks erakorralise meditsiini erialal.

  (13) Koodiga 2285K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse vähemalt neli tundi päevas puhkepäevadel ja riiklikel pühadel hambaravi valmisoleku tagamiseks ühe tervishoiuteenuse osutaja juures Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ravi rahastamise lepingus kokku lepitud tingimustel. Kui mitmed tervishoiuteenuse osutajad soovivad nimetatud teenust osutada, lepitakse ravi rahastamise lepingus teenuse osutamine kokku sellega, kellel on kasutuses enam hambaravitoole.

  (14) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (15) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) haigusjuhtude analüüs;
  2) nõustamine HIV-infektsiooni leviku piiramiseks ja viiruse resistentsuse vältimiseks;
  3) nõustamine ühtse kvaliteediga ravi tagamiseks;
  4) ratsionaalsetest kokkulepitud raviskeemidest ja ravijuhistest tulenevate põhimõtete tagamine Eesti kõikides antiretroviirusravimeid väljastavates ravikeskustes;
  5) antiretroviirusravi konsiiliumi sisulise aruande koostamine.

  (16) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse infektsioonhaiguste teenuste (piirkondliku haigla mahus) tegevusluba omavas haiglate loetelus nimetatud haiglas.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui konsiiliumi töös osaleb vähemalt kaks infektsioonhaiguste arsti.

  (18) Koodiga 2293K tähistatud lisatasu rakendatakse 2017. aasta teisel poolaastal osutatud ravikindlustuse seaduse §-s 331 sätestatud hambaraviteenuse ravijuhtudele alates 350 ravijuhust. Lisatasu koefitsient arvutatakse, jagades osutatud ravijuhtude arvu 350-ga, ja tulemus taandatakse täisarvuks.

  (19) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud hajaasustusega saare üldhaiglas vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

  (20) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda kulutusi verepreparaatidele, dialüüsile ega transpordile.

§ 44.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

001A

   4740,13

3260,96

   7444,53

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

001B

11 584,07

6716,82

19 841,03

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

001C

   6170,42

3375,06

12 500,27

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

001D

   5486,68

  924,42

22 974,87

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

001E

   4261,95

1676,35

   9979,37

Kraniotoomia trauma korral

002A

   6564,06

2284,15

20 899,91

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

002B

   2201,56

1477,63

   3840,45

Stereotaktiline intrakraniaalne radioteraapia, lühike ravi

003O

   2365,33

  580,81

   3432,92

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

004O

     957,44

  620,01

   1616,24

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

   2393,35

  817,62

   5815,09

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

005O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

   2474,60

1575,83

   4511,20

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

006O

     230,32

  211,46

     321,94

Karpaalkanali avamine

006

     410,64

  301,33

     667,07

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

007

   3372,62

  448,47

10 017,53

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

008O

     413,33

  211,46

     719,62

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, kht-ta

008

   1103,84

  445,67

   2600,44

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

   1300,60

  264,92

   2299,23

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

   1404,58

  388,91

   3138,25

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

     984,84

  223,30

   2016,75

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

   1091,89

  304,66

   2790,11

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

     943,96

  344,21

   1985,88

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ga

014A

   1563,38

  585,41

   3170,86

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ta

014B

   1208,84

  529,75

   2170,74

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ta

014C

   2675,60

1898,30

   3422,23

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ga

014D

   2921,24

1925,36

   4461,32

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

   1042,11

  415,76

   1822,14

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

   1072,25

  420,97

   2006,00

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

     806,85

  296,17

   1348,15

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

   1590,09

  488,28

   5654,44

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

   1456,61

  247,75

   6389,30

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

   3360,87

  433,46

11 028,82

Viirusmeningiit

021

   1408,69

  508,99

   3018,60

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

   1660,42

  390,55

   4832,36

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

   1294,56

  285,12

   3743,01

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

     942,94

  317,93

   2236,76

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

     569,09

  168,52

   1339,29

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

   1102,97

  283,63

   3306,78

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

     746,18

  360,16

   1376,46

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

     544,52

  241,38

     940,02

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

     265,10

  109,74

   1043,14

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

     703,24

  216,99

   1478,64

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

     524,07

  196,00

     893,00

Põrutus, vanus 0–17

033

     178,13

  115,87

     409,74

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

   1058,26

  251,75

   2671,72

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

     812,31

  225,18

   1945,01

Muud võrkkesta operatsioonid

036A

     792,77

  260,76

   1847,74

Ulatuslik protseduur võrkkestal

036B

   1920,40

  928,50

   2385,31

Kiiritusravi protseduur silmal

036C

   1684,26

  831,49

   3255,62

Suur operatsioon silmal

036D

   1120,36

  643,42

   2111,48

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

036O

   1210,36

  596,17

   2109,51

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

037O

     921,74

  361,67

   1818,97

Silmakoopa operatsioonid

037

     902,33

  356,90

   1963,11

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

038O

     432,74

  184,11

   1058,47

Vikerkesta operatsioonid

038

   1020,50

  509,78

   1201,91

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039P

     999,09

  531,83

   1205,83

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039Q

     534,02

  506,25

     562,96

Läätse operatsioonid

039

     675,80

  357,72

   1504,88

Muud silmavälised operatsioonid, vanus >17

040N

     666,31

  539,73

   1071,93

Muud silmavälised operatsioonid, lühike ravi

041O

     382,69

  252,06

     623,57

Operatsioonid kõõrdsilmsuse korral, lühike ravi

041P

     527,80

  394,57

     676,04

Muud silmavälised operatsioonid, vanus 0–17

041

     557,16

  343,37

     705,05

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

042O

     597,82

  184,11

     703,16

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

     529,42

  388,28

   1234,21

Hüpheem

043

     346,89

  106,79

   1051,77

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

     656,12

  297,99

   1211,73

Neuroloogilised silmahaigused

045

     990,55

  199,09

   2093,91

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

     748,22

  209,62

   1485,15

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

     484,63

    99,98

   1088,06

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

     469,59

  112,82

     956,56

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

049A

   5576,32

1071,41

10 779,79

Süljenäärme eemaldamine

050N

   1119,05

  636,91

   1647,93

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051N

     957,81

  543,56

   1458,01

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

051O

     649,69

  241,07

   1071,34

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

     992,58

  607,58

   1411,82

Nina kõrvalurgete operatsioonid

053A

   1036,64

  578,08

   1580,92

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

053B

   1178,26

1031,12

   1356,49

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

054O

     788,04

  251,93

   1523,03

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

054P

   1195,82

1043,31

   1333,10

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

055O

     492,27

  195,49

     890,09

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

055P

     654,95

  534,64

     658,71

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055

     825,88

  569,75

   1359,09

Ninaplastika, lühike ravi

056O

     814,53

  535,84

   1401,07

Ninaplastika

056

     794,70

  572,83

   1449,87

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

060O

     418,43

  311,31

     597,40

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

     464,50

  355,53

     629,70

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

063O

     816,34

  472,53

   1114,18

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

063

   1390,79

  587,82

   3415,97

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

     887,72

  137,15

   1925,36

Tasakaaluhäired

065

     863,46

  314,89

   1611,92

Ninaverejooks

066

     364,24

  122,43

     824,02

Kõripealise põletik

067

     721,53

  218,29

   1484,76

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

068

   1208,13

  491,79

   2121,09

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

069

     628,92

  223,84

   1372,23

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

070A

     510,28

  160,27

     983,21

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

070B

     430,35

  151,66

     787,93

Kõri ja hingetoru põletik

071

     260,51

  133,42

     510,03

Nina traumad ja deformatsioonid

072

     347,21

  133,72

     683,36

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

073

     691,39

  228,48

   1230,91

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

074

     363,04

  144,26

     721,54

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

075O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Suured rindkereoperatsioonid

075

   6159,88

3275,19

11 983,87

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

   4169,62

1243,77

15 650,16

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

077O

     449,97

  235,06

   1045,26

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

   2136,24

  914,76

   3604,06

Kopsuarteri emboolia

078

   1887,06

  780,13

   3826,27

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

   2410,71

  886,72

   6180,16

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

   1447,56

  666,70

   3448,98

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

     624,26

  389,14

   1646,60

Hingamiselundite kasvajad

082

   1252,92

  207,72

   2925,14

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

     957,13

  377,97

   1924,42

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

     566,44

  185,96

   1141,02

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

   1564,16

  370,30

   3260,00

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

   1304,19

  483,03

   2150,20

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

   1583,10

  496,35

   3961,00

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

   1238,51

  437,03

   2309,64

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

   1742,35

  668,52

   4135,51

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

   1155,29

  558,70

   1879,62

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

     863,59

  410,34

   1825,61

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

     548,09

  189,72

     932,53

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

   1517,84

  251,98

   3224,69

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

   1081,88

  234,74

   2359,75

Õhkrind, kht-ga

094

   1025,46

  341,75

   2429,73

Õhkrind, kht-ta

095

     584,77

  228,82

   1204,98

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

   1268,05

  463,40

   2238,33

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

     854,93

  335,41

   1513,00

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

     730,50

  288,66

   1578,69

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

     466,33

  156,09

     853,34

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

     882,02

  426,22

   1957,74

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

     374,91

  118,52

     866,20

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

   1267,76

  478,45

   3054,65

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

     523,72

  141,44

   1252,48

Südame ühe klapi operatsioon

104A

   8977,21

7465,43

10 678,80

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

11 840,76

8334,68

18 568,37

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

   6863,10

5608,91

   8889,63

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

   1328,90

  255,06

   2568,72

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

   8986,65

6334,72

15 224,69

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

   9963,08

5989,19

19 087,17

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

16 314,39

9848,79

25 986,67

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

   7337,52

2279,63

19 164,36

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

   3311,74

1634,94

   6401,47

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

   5033,47

2308,74

   8437,61

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

   5169,31

2079,72

   7750,02

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

   5677,09

4185,98

   6463,03

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

   5648,74

4187,39

   7772,86

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

   5405,86

1164,76

   9190,55

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

   6967,20

5563,13

   9737,03

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

   7978,01

5569,84

13 113,58

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

   5350,57

2641,03

10 358,71

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

     434,63

  241,72

     724,05

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

   2483,72

1120,82

   6994,41

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

     352,39

  222,16

     523,62

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

   1117,11

  450,00

   2548,29

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

   7261,16

  644,30

17 371,13

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

   3525,21

1563,28

   6855,90

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

10 773,54

7248,59

17 173,17

Südame defibrillaatori või püsistimulaatori eemaldamine, lühike ravi

115O

     244,09

  120,50

     471,82

Südame püsistimulaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

116O

   2178,91

1190,30

   2977,21

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

117O

   7924,56

3912,20

15 317,91

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

     515,45

  295,53

     636,92

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

     667,65

  576,36

     791,39

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

     281,30

  223,48

     442,95

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

   3955,47

  669,94

18 563,84

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

   2607,86

  891,52

   5457,48

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

   2133,35

  792,57

   4132,47

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

   1073,31

  283,49

   2331,18

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

   2558,43

1379,09

   5141,40

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

   2198,22

1381,31

   4581,16

Äge ja alaäge endokardiit

126

   4920,25

  765,18

13 542,92

Südamepuudulikkus ja šokk

127

   1346,89

  436,74

   2971,38

Süvaveenide tromboflebiit

128

   1264,38

  421,94

   2703,89

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

   2829,52

  423,65

10 524,39

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

     951,58

  250,63

   2213,09

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

     773,61

  250,30

   1404,77

Ateroskleroos, kht-ga

132

   1341,25

  383,82

   3095,88

Ateroskleroos, kht-ta

133

     876,51

  463,89

   1308,02

Hüpertensioon

134

     881,74

  306,91

   1653,01

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

   1325,09

  297,04

   3206,37

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

     846,44

  231,89

   1388,42

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

     600,02

  194,07

   2148,18

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

     916,80

  271,78

   2026,10

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

     528,37

  187,29

   1134,23

Stenokardia

140

   1065,73

  370,21

   1798,29

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

   1018,56

  284,53

   1910,33

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

     647,23

  151,16

   1748,07

Rindkere valud

143

     687,50

  170,40

   1261,87

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

   1334,18

  408,67

   2712,66

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

     644,67

  178,18

   2228,72

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

   6374,85

3684,21

10 587,09

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

   4444,91

2044,84

   6382,10

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

   5932,43

2228,20

16 570,38

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

   1493,56

  706,28

   1600,70

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

   3630,83

1378,61

   5982,01

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

   3659,52

1643,32

   8492,50

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

   2192,01

1381,21

   3314,63

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

   2825,15

1250,51

   9258,03

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

     591,78

  292,15

   1143,89

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

   2056,80

1022,48

   3632,85

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

   8438,78

4980,35

22 936,98

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

   4896,79

1665,04

15 644,30

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

   5957,81

3757,48

   7741,31

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

   2181,72

1362,00

   3669,58

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

   1039,77

  261,52

   1258,63

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

   2337,79

1283,36

   5601,35

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

   1057,54

  538,86

   2769,14

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

     467,61

  314,49

     834,65

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

     735,60

  498,56

   1129,68

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

   1718,35

  694,85

   4098,33

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

     643,41

  410,47

   1000,81

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

   1241,48

  675,95

   2249,37

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

     948,12

  660,08

   1652,71

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

     643,89

  426,27

     949,43

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

   1415,80

1091,15

   1683,64

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

     790,89

  621,51

   1140,79

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

     625,78

  534,18

     895,34

Apendektoomia, tüsistunud

166N

   1843,49

  917,98

   3782,49

Apendektoomia, lühike ravi

167O

     687,60

  494,60

     903,84

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

     971,26

  688,97

   1359,13

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

   1910,93

  440,11

   9310,80

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

     322,05

  237,58

     560,46

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

     970,34

  541,47

   1938,30

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

   3905,38

1006,03

12 101,71

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

     635,51

  497,71

     843,90

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

   1724,34

  644,81

   4121,13

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

   1375,02

  273,36

   3070,78

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

     969,69

  230,78

   2224,74

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

   1387,52

  419,94

   2982,89

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

     898,01

  317,38

   1761,14

Põletikuline soolehaigus

179

   1118,86

  333,86

   2523,23

Soolesulgus, kht-ga

180

     781,20

  236,91

   1544,46

Soolesulgus, kht-ta

181

     608,94

  234,08

   1096,54

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

   1047,86

  308,06

   2362,79

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

     576,74

  169,26

   1261,09

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

     388,70

  143,30

     829,89

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

     367,72

  146,17

     648,99

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

     634,00

  135,74

   1417,86

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

     459,11

  275,19

     653,55

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

     570,94

  484,76

     853,84

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

     776,19

  436,01

   1407,01

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

   1030,63

  250,83

   2939,27

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

     596,66

  159,44

   1445,26

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

     355,40

  123,62

     792,35

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

   7434,83

2372,02

18 097,08

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

     534,62

  263,93

   1766,56

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

   4862,57

1682,65

   8666,61

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

   3165,79

1085,79

   8142,71

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

   1628,25

  763,67

   4750,89

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

   3298,28

2197,22

   4966,80

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

   2904,83

1807,16

   3936,32

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

   3545,57

1303,33

   9421,97

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

   1838,28

1005,15

   2965,42

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

   2132,06

  660,16

   4760,67

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

     560,98

  276,94

   1084,35

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

   9574,35

1149,50

61 530,10

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

   5514,05

1586,61

20 700,98

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

   1811,65

  363,13

   4412,83

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

   1265,91

  230,65

   3035,50

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

   1082,02

  360,00

   2775,25

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

   1326,53

  293,29

   3146,92

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

     699,88

  232,15

   1846,07

Sapiteede haigused, kht-ga

207

   1238,51

  274,92

   2941,18

Sapiteede haigused, kht-ta

208

     721,38

  177,46

   1615,33

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

   5945,23

2661,91

   8926,62

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

   3970,40

2459,09

   5128,15

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

   4067,55

2979,28

   4630,17

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

   7343,25

4268,74

   9718,79

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

   4668,03

4301,34

   5127,10

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

210A

   6205,81

2605,81

18 334,24

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210N

   3142,57

  581,00

   5258,38

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

211A

   3156,94

1793,40

   4732,48

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211N

   2424,62

  401,15

   3867,40

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

     641,23

  249,23

   1263,48

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

   1385,23

  552,61

   2877,21

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

     433,31

  237,72

     644,11

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

   2532,37

  697,64

   7095,84

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

12 573,73

7120,93

17 323,90

Spondülodees, kht-ga

214B

   8863,20

2863,00

17 599,38

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

   1755,25

  871,86

   3368,35

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

   5844,14

2094,09

   8149,68

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

   1267,58

  840,52

   2004,30

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

     878,24

  623,18

   1514,20

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

     549,51

  392,51

     775,11

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

   1434,29

  503,87

   3936,42

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

     651,45

  544,79

     910,29

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

   5103,32

  884,55

13 896,93

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

   2466,63

1191,22

   4677,90

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

   1824,08

1022,21

   3062,98

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

     726,52

  341,90

   1386,70

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

   1087,89

  650,85

   2117,16

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

   2445,43

  709,09

   5792,59

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

     643,19

  530,79

     873,70

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

   1105,25

  388,28

   1922,45

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

   1082,17

  576,57

   2102,58

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

     775,83

  536,08

   1052,51

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

   1737,91

  919,91

   3215,17

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

   1078,44

  438,70

   1680,58

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

   1427,48

  798,34

   2090,49

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

     736,41

  322,31

   1231,63

Labajala operatsioonid

225

   1349,55

  647,75

   2685,29

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

   1648,87

  662,96

   3842,87

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

     364,43

  202,95

     717,86

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

     836,14

  526,68

   1346,14

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

     809,17

  454,80

   1275,85

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

   1193,10

  759,38

   2001,13

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

     406,42

  202,95

     876,68

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

     902,08

  405,65

   1540,81

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

     465,40

  399,97

     558,25

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

     914,09

  516,40

   1968,01

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

     431,79

  293,02

     576,34

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

     707,54

  425,48

   1699,75

Artroskoopia, lühike ravi

232O

     560,11

  218,52

     952,14

Artroskoopia

232

     855,82

  381,01

   1284,76

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

   2949,69

  676,70

   8278,34

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

     704,49

  367,09

   1407,36

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

   1447,75

  809,33

   2876,62

Reieluumurrud

235

     821,19

  283,28

   1850,72

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

     875,33

  230,86

   2033,92

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

     406,06

  145,97

   1047,69

Osteomüeliit

238

   1567,02

  263,61

   3894,50

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

   1203,92

  506,37

   2553,58

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

   1416,97

  240,75

   4163,28

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

     949,76

  170,45

   2888,07

Septiline artriit või bursiit

242A

   2154,03

  461,95

   5716,65

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

   1178,32

  315,17

   2471,01

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

     659,00

  229,47

   1362,51

Muud artriidid

242D

     732,26

  204,31

   1623,84

Artroosid, kht-ga

242E

     765,40

  222,02

   1695,27

Artroosid, kht-ta

242F

     512,98

  163,81

   1179,45

Seljavalud

243

     765,26

  161,28

   1672,53

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

     920,17

  315,12

   1891,07

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

     568,52

  190,03

   1179,41

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

     737,22

  189,46

   2031,02

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

   1274,29

  275,01

   3515,94

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

   1379,71

  288,67

   3793,00

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

     567,26

  202,01

   1401,38

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

     491,23

  147,11

   1190,23

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

     325,69

  218,40

     553,02

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

     846,30

  333,03

   1471,21

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

     518,97

  176,54

   1157,89

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

     341,56

  150,73

     941,87

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

     894,96

  274,53

   2851,46

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

   2187,06

1319,20

   3575,56

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

   2087,36

1300,42

   3577,45

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

   2498,56

  827,06

   4085,85

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

   1026,70

  608,32

   1409,32

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

   2385,75

1255,31

   3665,50

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

     630,01

  517,23

     994,96

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

   1474,00

  653,49

   2366,46

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

     646,27

  409,08

     886,66

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

     868,54

  561,02

   3154,54

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

   3060,58

1214,42

   9366,67

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

   2057,80

1105,49

   4374,06

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

   2459,89

1057,58

   3884,28

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

     637,84

  249,25

   1553,23

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

   1792,86

  516,51

   2982,70

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

     478,43

  337,41

     606,00

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

     659,69

  418,50

   1025,78

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

     590,11

  249,25

     998,64

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

   1312,41

  581,37

   2474,96

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

   2143,34

  667,99

   5236,17

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

     305,38

  216,82

     496,10

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

     835,29

  306,36

   1833,80

Nahahaavandid

271

   1461,42

  342,74

   3156,38

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

   1075,13

  430,48

   1931,36

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

     938,38

  431,00

   1283,50

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

   1263,60

  311,05

   2695,98

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

     850,89

  173,49

   1676,33

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

     491,87

  142,65

   1218,39

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

   1389,18

  453,86

   2894,20

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

     845,93

  332,53

   1541,73

Tselluliit, vanus 0–17

279

     379,30

  112,07

     750,04

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

     735,21

  203,71

   1564,74

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

     574,30

  132,02

   1202,93

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

     208,06

  118,58

     538,15

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

     935,34

  352,32

   1536,18

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

     660,01

  147,74

   1222,75

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

   2310,29

  747,79

   6476,35

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

   3404,58

1318,36

   5780,37

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

   3206,32

2687,36

   3826,96

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

   1810,15

1148,06

   4716,14

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

   3028,43

1495,08

   5853,85

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

   1328,90

  250,99

   2568,72

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

   1413,63

1105,10

   1987,51

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

   1082,37

  998,21

   1189,31

Kilpnäärme operatsioonid

290

   1342,39

1100,36

   1788,20

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

   3747,69

1397,88

10 886,31

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

   1027,77

  802,05

   1228,41

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

   1663,17

  581,96

   3669,23

Suhkurtõbi, vanus >35

294

   1202,68

  341,82

   2581,69

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

     701,73

  268,45

   1458,38

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

   1470,42

  427,20

   3530,69

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

     923,66

  215,09

   2013,67

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

     761,09

  213,04

   1754,03

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

     678,43

  130,12

   1496,92

Endokriinhaigused, kht-ga

300

   1111,01

  290,20

   2296,27

Endokriinhaigused, kht-ta

301

     826,57

  231,55

   1996,06

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

   3584,26

1756,41

   8342,91

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

   2819,21

  826,31

   9379,17

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

   1383,89

  475,12

   2014,36

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

   2188,14

  838,35

   3557,42

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

   1394,59

  796,74

   2963,47

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

     972,89

  832,58

   1089,42

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

   1087,57

  700,17

   1697,56

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

   1858,44

  808,67

   3152,16

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

   1588,10

  545,85

   1930,87

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

   1679,79

  774,47

   2387,41

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

   1069,76

  604,14

   1719,38

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

     701,19

  344,91

   1668,00

Kusiti opretasioonid, lühike ravi

314O

     378,59

  219,59

     585,41

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

   1290,85

  511,21

   3413,42

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

     596,40

  219,68

   1561,29

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

   1773,15

  454,59

   5694,67

Neerupuudulikkus

316

   1475,51

  398,03

   3866,44

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

     452,56

  223,42

     874,79

Neerude dialüüsravi

317

   3352,60

  793,83

11 635,96

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

   1268,08

  247,88

   2999,23

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

     837,48

  158,89

   2198,60

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

   1544,66

  583,28

   3285,80

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

     900,36

  323,96

   1782,15

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

     668,59

  242,46

   1183,80

Litotripsia, lühike ravi

323O

     411,99

  288,19

     515,62

Kuseteede kivid, kht-ga

323

   1214,14

  249,36

   3147,26

Kuseteede kivid, kht-ta

324

     675,63

  192,40

   1980,06

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

     805,82

  219,65

   1533,60

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

     502,54

  107,87

   1115,06

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

     272,38

  134,42

     473,05

Kusiti striktuur

329N

     423,98

  148,17

     965,09

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

   1202,94

  384,76

   2854,61

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

     795,49

  317,13

   1629,92

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

     591,15

  192,84

   1540,99

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

   3267,43

2313,04

   5529,49

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

   3104,69

2060,37

   4987,98

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

   1533,86

1142,55

   2401,94

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

     531,87

  262,57

   1028,09

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

   1371,85

  955,68

   1985,68

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

     778,90

  334,37

   1607,85

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

     802,10

  509,83

   1540,17

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

     507,37

  420,80

     630,10

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

     630,48

  411,35

     933,51

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

     297,67

  178,53

     456,58

Peenise operatsioonid

341

   1485,68

  382,67

   2609,07

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

     483,73

  277,38

     736,36

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

     412,49

  325,40

     485,86

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

     495,50

  368,16

     728,15

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

   1569,61

  477,28

   3722,99

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

     701,65

  342,34

   1368,41

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

   1070,21

  445,42

   2133,63

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

   1107,31

  222,28

   2492,04

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

     561,93

  116,57

   1611,76

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

     855,18

  221,42

   1859,26

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

     591,95

  231,99

     992,77

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

     727,39

  158,22

   1367,00

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

     361,75

  180,21

     445,03

Mehe steriliseerimine

351

     469,13

  415,32

     516,96

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

     454,05

  104,00

   1238,09

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

   1443,17

  712,46

   2789,59

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

   3194,62

1941,73

   4810,51

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

   2697,74

  870,02

   4649,43

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

     549,68

  444,82

     748,10

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

   2312,16

1451,38

   3357,57

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

     892,90

  480,24

   1575,86

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

   1250,31

  512,80

   2875,90

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

     882,30

  385,64

   1079,65

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

   2565,21

1029,86

   4804,00

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

   1627,26

  726,93

   2832,06

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

     488,65

  325,65

     750,70

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

   1394,43

  662,54

   2308,11

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

     329,51

  225,28

     520,40

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

     717,01

  358,55

   1993,04

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

     685,47

  530,43

     802,19

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

     918,14

  650,02

   1379,93

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

     700,56

  614,85

     800,59

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

     788,19

  683,44

     921,67

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

     958,07

  370,25

   1765,47

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

     337,89

  249,91

     502,69

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

     497,50

  296,94

     971,36

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

     708,38

  507,19

     976,47

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

   1274,45

  712,63

   5148,85

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

   1491,25

  404,61

   3807,73

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

     649,20

  130,85

   1430,41

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

     552,55

  216,76

     998,57

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

     315,58

  110,72

     682,73

Keisrilõige, kht-ga

370

   1391,13

1030,48

   1907,91

Keisrilõige, lühike ravi

371O

     635,93

  247,07

     981,59

Keisrilõige, kht-ta

371

   1249,45

  984,76

   1556,16

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

   1198,14

1143,96

   1416,51

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

     233,98

  108,95

   1143,96

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

   1179,89

1143,96

   1235,00

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

   1327,77

1079,15

   1696,38

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

   1653,75

1181,67

   3090,09

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

     520,54

  132,14

   1185,70

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

     622,25

  293,27

   2208,83

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

     464,48

  319,58

     556,57

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

   1022,96

  657,45

   1488,16

Ähvardav iseeneslik abort

379

     373,01

  149,13

     792,29

Abort emakaõõne abrasioonita

380

     232,95

  104,00

     568,40

Abort, lühike ravi

381O

     195,54

  150,98

     308,43

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

     450,35

  278,42

     847,68

Ebatuhud

382

     240,28

  149,54

     503,11

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

     340,87

  138,08

     797,81

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

     300,55

  142,82

     686,34

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

     718,05

  158,71

   2412,78

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

   1108,84

  246,46

   4226,02

<1000 g sünnikaaluga vastsündinute järelravi

385C

15 979,15

  310,34

30 512,58

<1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

51 230,39

8899,62

65 000,00

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinu

387N

20 004,22

5099,42

38 586,56

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

   9850,26

1910,17

38 942,28

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

   1515,58

    73,45

   4186,67

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

   5673,03

1552,39

10 896,97

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

16 904,76

3233,67

70 217,29

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

   3706,09

  508,33

13 521,95

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

   6558,21

1595,92

17 219,57

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

     869,73

    48,80

   2111,10

Normaalne vastsündinu

391

       26,31

    10,19

       88,25

Splenektoomia, vanus >17

392

   4016,07

1844,26

   9092,69

Splenektoomia, lühike ravi

393O

   1522,26

  751,51

   2942,48

Splenektoomia, vanus 0–17

393

   3281,36

2717,39

   3916,40

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

     818,00

  402,96

   1507,86

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

   1738,66

  893,96

   4717,97

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

   1332,36

  378,28

   2626,03

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

     568,20

  224,60

   1063,48

Hüübivushäired

397

   1205,88

  221,24

   3686,59

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

   1338,63

  257,23

   5525,27

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

     743,03

  195,06

   1779,55

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

   3506,15

1102,90

   7356,21

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

   5194,39

1202,77

19 828,65

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

   1113,73

  549,03

   1793,86

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

   2016,38

  790,13

   3846,75

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

   2026,92

  343,76

   5964,54

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

   1163,91

  326,76

   2895,45

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

     915,51

  207,20

   2755,72

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

   5870,87

2561,55

11 859,22

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

     535,11

  264,17

   1034,35

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

   3418,08

1121,96

   7724,61

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

     579,82

  246,55

   1284,24

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

   1872,29

  665,87

   4575,19

Radioteraapia, lühike ravi

409O

     251,35

  124,09

     485,85

Radioteraapia

409

   3797,81

  828,50

   7137,77

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

     776,50

  216,61

   1646,95

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

   1655,05

  294,79

   3394,22

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

   1099,54

  258,90

   2696,97

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

     654,57

  372,85

   1137,11

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

   6065,69

1098,43

26 747,86

Septitseemia, vanus >17

416N

   3012,08

  894,34

   8861,75

Septitseemia, vanus 0–17

417N

   1439,59

  399,45

   5794,76

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

   1103,45

  277,07

   2694,60

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

   1295,98

  367,18

   2506,81

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

   1271,41

  394,50

   2455,82

Viirushaigus, vanus >17

421

     917,53

  288,79

   1841,75

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

     421,81

  157,10

     845,23

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

   1144,40

  227,72

   2969,59

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

   2842,26

  448,73

12 136,61

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

     470,37

  232,21

     909,21

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

     451,81

  223,05

     873,33

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

   1080,70

  967,67

   1359,63

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

     759,07

  175,95

   1623,91

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

   1129,79

  508,15

   1815,52

Ärevushäired

427A

     741,21

  198,94

   1505,77

Püsivad isiksusemuutused

427B

     704,00

  173,19

   1866,22

Äge stressreaktsioon

427C

     371,03

  288,17

     952,31

Muud neuroosid

427D

     893,63

  325,32

   1772,04

Isiksuse häired

428N

     561,95

  440,62

     669,80

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

   1079,47

  317,27

   2430,69

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

   1125,87

  349,09

   2033,16

Skisofreenia, vanus <30

430A

   1328,90

  108,07

   2568,72

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

   1008,59

  540,85

   1537,23

Skisofreenia, vanus >59

430C

     871,75

  143,13

   2190,93

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

     783,22

  212,82

   1766,14

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

   1057,62

  314,97

   2570,45

Muud psühootilised sündroomid

430F

     335,35

  165,56

     648,22

Vaimne alaareng

431A

     865,81

  228,69

   1893,06

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

     961,78

  277,29

   1839,39

Muud lapseea psüühikahäired

431C

     671,26

  256,54

   1416,74

Söömishäired

432A

     902,80

  132,06

   2469,70

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

     836,90

  172,68

   2133,04

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

     329,45

  114,73

     739,09

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

   5698,91

2550,04

14 604,45

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

   1077,44

  270,98

   2654,65

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

     524,16

  148,07

   1681,33

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

     793,37

  279,42

   2421,55

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

     610,01

  522,99

     630,75

Naha siirdamine vigastuste korral

439

   2043,48

  898,02

   5410,84

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

     490,66

  241,56

     834,17

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

   1463,13

  599,41

   3263,40

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

     780,19

  511,13

   1170,91

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

   4779,01

  961,38

15 126,64

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

     411,23

  133,76

     714,91

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

   1718,26

  513,84

   3675,19

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

     974,63

  333,99

   2188,30

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

     826,09

  247,68

   1549,03

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

     460,52

  106,85

     988,39

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

   1043,81

  114,68

   3821,02

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

     193,61

  108,07

     386,87

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

   1262,15

  153,74

   3786,27

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

     533,84

  137,63

   1469,63

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

     278,72

  129,55

     770,93

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

     981,23

  137,13

   3151,10

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

     759,49

  244,30

   1568,48

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

     902,23

  210,28

   1979,04

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

     366,34

  107,56

   1254,60

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

   1303,82

  391,22

   3419,44

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

     415,94

  126,85

   1540,85

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

     352,12

  263,43

     425,10

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

   1952,15

  413,58

   6483,55

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

   2259,96

  841,48

   5371,88

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

     605,42

  298,88

   1170,26

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

   1729,06

  523,05

   2945,00

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

     635,33

  161,52

   1632,35

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

     357,36

  238,13

     603,80

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

   2903,22

  386,01

13 193,98

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

     937,00

  239,65

   1823,41

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

     520,12

  139,17

   1212,68

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

     243,61

  117,33

     355,86

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

     577,36

  115,87

   1171,48

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

     372,93

  122,49

   1008,86

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

     508,97

  274,76

     760,85

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

   4688,27

1069,66

15 498,78

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

   7676,77

2472,51

16 608,50

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

   8649,19

1435,22

43 297,91

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

   3912,66

  233,53

   9348,45

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

     432,75

  188,82

     703,81

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

   2610,36

  616,99

   8581,97

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

   3870,37

1506,67

   7247,38

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

     487,34

  263,50

     713,33

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

   3801,06

1409,46

   7307,11

Vereringe intensiivne toetamine

483B

   1328,90

  108,07

   2568,72

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

13 708,40

4716,57

39 126,95

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

10 992,96

3152,82

51 217,94

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

10 131,35

2070,94

36 016,68

Muu raske hulgitrauma

487

   1548,80

  413,18

   4353,83

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

   2806,79

  654,92

   7442,32

HIV-infektsioon

490

   1055,82

  323,65

   2207,04

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

   1328,90

  250,99

   2568,72

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

   4845,51

3485,25

   5548,08

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

   1593,67

  788,35

   3852,06

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

     786,31

  673,59

     855,64

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

   1001,24

  783,10

   1504,51

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

   3186,24

1383,20

   5546,44

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

   1671,92

  898,57

   3703,09

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

     697,69

  426,36

   1090,20

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

   1957,59

  514,27

   5565,70

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

     621,59

  281,85

     948,49

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

   1562,22

  764,25

   2971,04

Obstruktiivne uneapnoe

520

     226,42

  111,59

     240,44

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

     549,30

  404,60

     710,26

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

     628,19

  510,88

     895,88

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigladamine või asendamine, lühike ravi

570O

   1328,90

    64,56

   2568,72

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigladamine või asendamine

570X

15 928,31

7302,83

24 704,69

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076, 1M2104 või 1M2110 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule märgitud psühhiaatria, taastusravi, kutsehaigused, esmane järelravi või põhihaigus tuberkuloos;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RHK 10 kood Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 45.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

  161,74

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

  705,35

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

  715,22

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

  733,86

Trahheostoomia

0G2101

  311,40

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

  339,36

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

  995,62

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1382,56

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

  779,64

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

  927,13

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1181,47

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1529,96

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

1100,59

Sapipõie operatsioon

0J2108

  410,20

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

  466,02

Sapiteede operatsioon

0J2109

  782,21

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

  825,74

Hemihepatektoomia

0J2110

1216,50

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1523,53

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

  912,43

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1350,33

Maksa siirdamine

0J2124

4709,62

Splenektoomia

0J2112

  525,55

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1180,57

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

1157,88

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1375,76

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

1101,83

Apendektoomia

0J2125

  277,31

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

  422,80

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

  371,85

Peensoole resektsioon

0J2118

  522,69

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

  577,51

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

  659,11

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

  438,09

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

1004,65

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

  793,73

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1243,08

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

  648,88

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1182,54

Anuse operatsioon

0J2121

  279,09

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

  522,30

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

1011,96

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

  334,73

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

  434,30

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

  539,72

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

  747,83

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

  469,21

Rippuva kõhunahavoldi plastiline operatsioon

1J2133

  804,25

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

  812,27

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

  831,56

Laparatoomia

0J2102

  390,96

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

  289,65

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

  263,30

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

  926,15

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1524,17

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

  287,86

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

  167,33

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

  354,55

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

  188,37

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

  364,83

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

  903,84

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

  431,59

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

  260,12

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

  343,48

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

  168,79

Pahaloomulise nahakasvaja radikaalne eemaldamine

0Q2103

  284,37

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

  328,66

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

  438,45

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

  611,06

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

  733,18

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

  866,05

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

  326,06

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

  226,75

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

3028,96

Haava korrektsioon või revisioon

1Q2126

  173,94

Operatsioon biopsia võtmiseks (v.a nahk)

1Q2127

  223,61

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon, II tüübi diabeet või polütsüstiliste munasarjade sündroom.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vähemalt 18-aastaselt patsiendilt, kelle KMI on alla 30 kg/m² ja kehakaal on olnud stabiilne vähemalt viimase 12 kuu jooksul ning kellel on dokumenteeritud vabalt rippuv kõhunahavolt pikkusega üle 8 cm, millel esinevad dermatiit, haavandid ja/või troofikahäired, ning juhul, kui konservatiivse dermatoloogilise raviga ei ole saavutatud nahanähtude paranemist.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

§ 46.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

  239,24

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

  208,17

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

  150,90

Luuplastika

0N2108

  344,10

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

  201,67

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

  396,15

Labakäe või -jala luude osteotoomia ostesünteesiga

0N2111

  348,00

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

  342,48

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

  257,75

Väikese luu osteosüntees

0N2114

  373,78

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

  299,41

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

  272,58

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

  261,85

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

  395,22

Reamputatsioon

0N2120

  336,61

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

  296,46

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

  253,90

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2123

  250,93

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

  381,13

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

  889,59

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

  411,32

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

  514,83

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

  521,36

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

  576,27

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

  670,43

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

  506,76

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

  560,81

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

  575,00

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

  557,01

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

  379,78

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

  722,98

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

  744,49

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

1126,81

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

  624,82

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

  651,34

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

  755,08

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

  740,17

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

  682,63

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

  690,02

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

  703,07

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

  980,40

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

  773,34

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1135,41

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1568,97

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

  739,32

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

  331,22

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

  358,03

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

    80,16

Artroskoopia

0N2201

  158,78

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

  350,63

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

  586,25

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

  739,04

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

  951,82

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1169,20

Nahaplastika „toitval jalal“

0Q2111

  408,79

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

  294,04

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

  546,40

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

  827,48

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

  409,05

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

  542,08

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

  547,95

Esharotoomia

0Q2118

  206,45

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga alla 4%

1Q2123

  425,97

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 4–9%

1Q2124

  866,53

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 10% ja enam

1Q2125

1283,82

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

2179,98

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sh allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

  854,89

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

1N2159

1351,14

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

  431,60

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

  695,45

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme-, küünar- ja alalõualuu liiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõiki lülisamba piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Haigekassa võtab koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümbertöötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (23) Haigekassa võtab koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (24) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal koos koodidega 0Q2104, 0Q2105, 0Q2106, 0Q2107, 0Q2108 ja 0Q2109 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 47.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

  114,22

Vasoresektsioon

010302

  120,38

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

  127,79

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

  217,08

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

  226,19

Tsirkumtsiisio

020305

  170,90

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

  228,04

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

  210,20

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

  509,49

Priapismi operatiivne ravi

030303

  342,54

Induratio penis’e plastika

030304

  393,36

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

  254,57

Optiline uretrotoomia

030306

  265,87

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

  289,20

Eesnäärme adenomektoomia

030308

  359,86

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

  517,49

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

  220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

1K2104

  324,48

Ureetra striktuuri plastika

040302

  394,95

Uretrektoomia

040303

  356,85

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

  303,13

Kusepõie resektsioon

040305

  413,93

Ureeterotoomia

040306

  439,76

Proovilumbotoomia

040307

  305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

  455,37

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

  463,21

Nefropeksia

040310

  313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

  316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

  318,63

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

  393,89

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

  389,82

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

  314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

  526,41

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

  694,32

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

  421,26

Tsüstektoomia

050303

  616,03

Tsüstolitotripsia

050304

  385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

  494,50

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

  412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

  662,85

Ureeterokutaneostoomia

050309

  460,73

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

1959,80

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

  418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

  421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

  308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

  319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

  482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

  511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

  244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

  863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

  724,22

Radikaalne prostatektoomia

060303

  566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

  614,93

Ureetero-ureeterostoomia

060305

  591,00

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

  658,94

Nefroureeterektoomia

060307

  578,56

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

  549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

  691,71

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

  525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

  530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

  553,99

Enterotsüstoplastika

070301

  982,92

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

  966,17

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

  777,69

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

  745,91

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

  675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

  906,77

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1218,51

Neeru siirdamine

080303

  977,54

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2239,99

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1555,87

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

1K2202

5282,87

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (5) Haigekassa võtab teenuse 1K2202 eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb üks või mitu neerutuumorit läbimõõduga kuni 4 cm ja kellel neeru resektsioon ei ole võimalik raskekujuliste kaasuvate haiguste tõttu.

§ 48.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

  271,64

Mitme naaberroide resektsioon

030401

  324,05

Diagnostiline torakoskoopia

030402

  328,33

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

  248,50

Mediastinoskoopia

040401

  418,02

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

  368,20

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

  426,57

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

  462,45

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

  402,60

Proovitorakotoomia

040406

  406,14

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

  409,73

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

  420,21

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

  636,36

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

  622,49

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

  592,93

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

  573,22

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

  598,92

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks või operatsiooniks söögitorul

1G2103

  599,72

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

  563,36

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

  652,06

Kopsu dekortikatsioon

060403

  671,77

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

  652,06

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

  692,83

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

  969,97

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

  677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

  804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

  802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

  804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

  800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1235,67

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

Trahhea resektsioon

1G2102

1232,86

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  338,68

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

4139,07

Kopsu siirdamine

100408

5266,47

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aorto-(bi)femoraalne bypass

1P2105

1157,52

Arteri revisioon

1P2106

  519,91

Arteri õmblus trauma korral

1P2107

  645,00

Arterio-venoosse fistli rajamine

1P2108

  414,79

Bypass ekstrakraniaalsetel ajuarteritel

1P2109

  807,95

Bypass infraingvinaalsetel arteritel allapoole põlveliigest

1P2110

  928,72

Bypass infraingvinaalsetel arteritel ülespoole põlveliigest

1P2111

  859,40

Ekstra-anatoomiline bypass

1P2112

  796,36

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia ja plastika

1P2113

  780,79

Ekstrakraniaalsete ajuarterite eversioonendarterektoomia

1P2114

  670,80

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

1P2115

1262,23

Elusdoonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks

1P2116

  286,84

Surnud doonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

1P2117

  439,77

Embol- või trombektoomia

1P2118

  506,50

Fastsiotoomia

1N2162

  313,00

Ilio-femoraalne bypass

1P2119

  911,95

Jäseme arteri endarterektoomia ja/või plastika

1P2120

  656,76

Jäseme replantatsioon

1P2121

2309,07

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

1P2122

1274,45

Käe amputatsioon

1P2123

  361,78

Labakäe replantatsioon

1P2124

2931,94

Lumbaalsümpatektoomia

1A2136

  354,55

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

1P2125

1536,87

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon

1P2126

  883,11

Operatsioon kõhuaordil aneurüsmi ruptuuri, dissektsiooni või trauma korral

1F2109

1442,34

Operatsioon permanentse kateetri asetamiseks

1P2131

  525,83

Rekonstruktiivoperatsioon alaneva aordi torakaalsel ja/või torakoabdominaalsel osal

1F2110

2111,86

Rekonstruktiivoperatsioon aorto-(bi)femoraalsel või ilio-femoraalsel bypass’il ja nende ühendustel

1F2111

1373,38

Sõrme replantatsioon

1P2127

1845,72

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

1P2128

1896,57

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

1P2129

2523,26

Ülajäseme veresoonte rekonstruktiivoperatsioon

1P2130

  687,59

Vaskulaarsel jalamil naha-lihaslapi siirdamine

1P2132

1152,99

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

  899,42

Torakaalsümpatektoomia

040602

  418,95

  (2) Koodiga 1P2113 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 1P2114 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (3) Koodidega 1P2121, 1P2124 ja 1P2127 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki replantatsiooniks vajalike operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1P2117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni või aordi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Koodiga 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni käitlusega seotud kulusid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1P2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koedefekti katmisel kasutatakse vaskulaarsel jalamil naha-lihaslappi, mis ei vaja mikroanastomoosi doonorsoontega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm, ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (8) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

2041,03

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1331,84

Südameklappide operatsioon

1F2103

1835,53

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2733,66

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2610,85

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1375,54

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1758,93

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

  307,71

  (9) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (11) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (12) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 50.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

     286,25

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

     314,62

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

     179,75

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

     283,27

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

     560,70

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

     527,85

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

     665,90

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

     634,97

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

     468,06

Kolju resektsioon

1A2113

     506,11

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

     504,42

Perifeerse närvi plastika

1A2116

     790,24

Ajukasvaja biopsia

1A2117

   1355,37

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

   3088,96

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

     732,80

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

   1218,05

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

     379,35

Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon

1A2122

   1080,78

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

     738,30

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

     997,88

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

   1501,42

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

   1203,46

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

   1107,36

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

   1122,38

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

   1783,12

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

   1798,81

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

22 876,89

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 203,30

Vertebroplastika

1N2153

     608,93

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

     959,45

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

     603,44

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

   2794,10

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

   8030,00

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

   4560,18

Uitnärvi stimulatsiooniseadme implanteerimine

1A2137

     370,46

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

     305,60

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

     958,73

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

     499,73

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

   2167,65

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

   1597,89

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil esineb ravimrefraktaarne epilepsia, mis ei allu ravile vähemalt kahe epilepsiaravimiga, ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog, ning teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 51.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

1E2101

  214,15

Sialolitotoomia

1E2102

  204,93

Keele ja/või huule frenuloplastika

1E2103

  165,42

Fiksatsioonivahendite kirurgiline eemaldamine lõualuudelt

1E2105

  357,66

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2106

  200,84

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine või vabastamine osteotoomiaga

1E2108

  224,32

Tsüstektoomia või tsüstostoomia näo- või lõualuupiirkonnas

1E2109

  263,85

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2110

  280,02

Sarnaluumurru paigaldamine

1E2111

  287,79

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

1E2112

  250,26

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

1E2113

  420,19

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

1E2114

  180,47

Skleroseeriv ravi näo- ja kaelapiirkonnas

1E2117

  142,62

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

1E2118

  362,48

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

1E2119

  469,94

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

1E2120

  410,90

Hemiglossektoomia

1E2121

  423,91

Sinusotoomia

1E2122

  401,31

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

1E2124

  302,69

Huule resektsioon

1E2125

  291,17

Suulae lesiooni ekstsisioon

1E2126

  419,37

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

1E2127

  388,31

Lõualuu osteotoomia

1E2128

  317,79

Keele osaline resektsioon

1E2130

  195,50

Lõualuu osteoplastika luulise transplantaadiga

1E2131

  663,78

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

1E2132

  420,43

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

1E2133

  392,26

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

1E2134

  447,67

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

1E2135

  379,51

Kondülektoomia

1E2136

  622,31

Huuleplastika järgne korrektsioon

1E2137

  299,32

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

1E2138

  505,32

Osaline parotidektoomia

1E2139

  384,70

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

1E2140

  544,91

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2141

  525,30

Totaalne glossektoomia

1E2142

  563,89

Totaalne parotidektoomia

1E2143

  784,29

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

1E2144

  370,88

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

1E2145

  996,54

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

1E2146

  511,13

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

1E2147

  654,61

Lõualuu defektide alloplastiline operatsioon

1E2148

  818,32

Kaasasündinud huulelõhe plastika

1E2149

  341,49

Suulaeplastika

1E2150

  429,56

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

1E2151

1259,49

Lõualuu defektide autoplastiline operatsioon

1E2152

  851,57

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

1E2153

  673,16

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

1E2154

  628,71

Lõualuude resektsioon

1E2155

1132,94

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

1E2156

  806,38

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

1E2157

  806,38

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

1E2158

1631,42

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

1E2159

1689,05

Orbitaalhüpertelorismi ravi

1E2160

1268,54

Näokolju kirurgiline ravi koronaarse lõikega

1E2161

1951,22

Kraniofatsiaalne resektsioon

1E2162

2672,31

Metallosteosünteesimaterjali eemaldamine näo- ja lõualuupiirkonnas

1E2164

  402,87

Elementide või breketite kleepimine lõualuumurru fikseerimisel

1E2166

  310,12

Alalõualuu liigese artrotsentees

1E2167

  315,19

Alalõualuu liigese artroskoopiline operatsioon

1E2168

  512,90

Alalõualuu liigese artrotoomia-artroplastika

1E2169

  518,78

Koljupõhimiku ja parafarüngeaalsete kasvajate eemaldamine

1E2172

2115,45

Vestibulumi või suupõhja plastika

1E2178

  230,43

Orbita rekonstruktsioon

1E2179

  642,08

  (2) Koodiga 52414 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenustega.

§ 52.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

  110,48

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

  128,31

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

  187,93

Vigastatud laugude õmblus

020903

  183,78

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

  183,26

Eeskambri paratsentees

020905

  119,82

Tagumine skleerektoomia

020906

  152,12

Evistseratsioon

020908

  148,98

Enukleatsioon implantaadita

020909

  171,49

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

  134,20

Pisarakoti eemaldamine

030901

  188,70

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

  172,61

Enukleatsioon implantaadiga

030903

  258,89

Jääkmembraani lõhestamine

030905

  157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

  159,84

Ptoosi operatsioon

030907

  215,75

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

  215,75

IOLi eemaldamine

040901

  219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

  268,46

Laugude plastiline operatsioon

040903

  268,46

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

  268,46

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

  376,17

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

  215,32

Tsüklodialüüs

040907

  215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

  255,66

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

  275,58

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

  254,87

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

  376,17

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

  253,64

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

1L2102

  968,00

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

  259,16

Pisarakanalikeste taastamine

050905

  306,70

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

  284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

  398,15

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

  398,15

Orbita eksentseratsioon

050912

  385,93

Kihiline keratoplastika

050913

  291,31

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

  377,93

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

  416,40

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

  384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

  389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

  348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

  443,57

Keratoproteesimine

070901

  484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

  437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

  514,54

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

  441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

  479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

  471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

  474,74

Läbistav keratoplastika

070908

  476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

  438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

  476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

  723,12

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1754,97

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

  468,69

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

  (4) Koodiga 1L2102 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ühest amnioni membraanist tehtud transplantaatide käitlemisega ja säilitamisega seotud kulude maksumust.

§ 53.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

  118,97

Tonsillotoomia

011002

  102,43

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

  105,93

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

  118,97

Ninaõõne polüpotoomia

011005

  122,94

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

  104,46

Ninaneelu tamponeerimine

011007

  101,97

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

  105,93

Tümpanostoomia

011016

  121,02

Tonsillektoomia

021001

  184,61

Adenoidektoomia

021002

  147,24

Trummiõõne polüpotoomia

021003

  192,60

Trummiõõne dreenimine

021004

  204,94

Mastoidotoomia

021005

  352,16

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

  166,99

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

  208,27

Submukoosne konhotoomia

021008

  131,18

Konhotoomia

021009

  138,18

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

  202,09

Endonasaalne antrostoomia

021011

  200,49

Kõri indirektne biopsia

021012

  162,40

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

  311,25

Kõrvalesta resektsioon

021015

  213,43

Antroskoopia

021017

  187,67

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

  246,43

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

  305,09

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

  272,92

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

  273,77

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

  246,08

Ninatiiva plastika

031008

  365,21

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

  213,08

Etmoidektoomia

031010

  272,92

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

  272,92

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

  254,18

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

  238,74

Kõrvalestaplastika

031018

  364,51

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

  232,00

Müringoplastika

041001

  397,74

Tümpanotoomia

041002

  348,70

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

  410,24

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

  300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

  340,32

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

  376,60

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

  308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

  510,99

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

  339,09

Endonasaalne antrostoomia

041010

  331,34

Septoplastika

041011

  335,89

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

  381,15

Frontotoomia

041013

  351,59

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

  340,32

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

  308,63

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

  317,79

Attikoantromastoidektoomia

051001

  480,77

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

  475,83

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

  719,79

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

  393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

  423,34

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

  449,23

Sfenoidotoomia

051008

  449,23

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

  449,23

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

  457,72

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

  449,23

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

  394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

  600,35

Rinoplastika

051014

  652,79

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

1017,19

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

  410,84

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

  639,68

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

  827,50

Rinoseptoplastika

061004

  958,07

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

  754,19

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

  728,90

Tümpanoplastika

071001

  798,78

Oimuluu resektsioon

071002

  689,48

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

  899,97

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

  906,49

Tümpanomastoidektoomia

071006

  798,78

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

071007

1290,93

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1481,85

Keskkõrva reoperatsioon

081002

  929,52

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1372,24

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1236,00

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1236,00

Labürintektoomia

091003

1236,00

Petrosektoomia

091004

1236,00

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1212,62

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1236,00

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 54.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  (1) Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohsutuse piirmäär ning kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Hümenektoomia

1L2103

  151,12

100

0

Healoomulise kasvaja eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

1L2104

  194,77

100

0

Emakaõõne abrasioon

1L2105

  135,91

100

0

Emakakaela tugiõmblus raseduse ajal

1M2201

  229,16

100

0

Emakakaela konisatsioon

1L2106

  308,83

100

0

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

1M2101

  272,47

100

0

Emakaõõne manuaalne revisioon

1M2103

  183,78

100

0

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

1L2107

  300,70

100

0

Tupe rekonstruktsioon oma kudedega

1L2108

  398,21

100

0

Vulva resektsioon või hemivulvektoomia

1L2109

  343,73

100

0

Tehisabort meditsiinilistel näidustustel

1M2104

  136,08

100

0

Tehisabort omal soovil

1M2110

  136,08

70

30

Operatsioon emakakaelal, sh amputatsioon

1L2110

  321,14

100

0

Loodet purustav operatsioon

1M2107

  318,95

100

0

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

1M2105

  295,66

100

0

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioon tupe kaudu

1L2111

  501,10

100

0

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

1M2108

  415,37

100

0

Operatsioon emakamanustel või -ligamentidel

1L2112

  485,11

100

0

Vulvektoomia

1L2113

  483,91

100

0

Tupe resektsioon

1L2114

  500,11

100

0

Suurrasviku eemaldamine

1L2115

  458,01

100

0

Emakavälise raseduse operatsioon

1M2109

  354,81

100

0

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

1L2116

  435,55

100

0

Emaka subtotaalne amputatsioon

1L2117

  516,72

100

0

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

1L2201

  553,02

100

0

Diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia (statsionaaris või päevastatsionaaris)

1L2202

  334,17

100

0

Keisrilõige

1M2106

  401,54

100

0

Hüsterektoomia

1L2118

  752,47

100

0

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

1L2119

  552,72

100

0

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

1L2120

  444,33

100

0

Munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2121

  747,65

100

0

Laparoskoopiline munajuhade ja munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2203

1004,92

100

0

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

1L2204

  694,52

100

0

Vaagnapõhja rekonstruktsioon transplantaadiga

1L2122

  581,31

100

0

Laparoskoopiliselt assisteeritud kolpopoees

1L2205

1010,50

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp B

1L2123

1028,73

100

0

Radikaalne laparoskoopiline hüsterektoomia tüüp B

1L2214

1258,68

100

0

Vaginaalne hüsterektoomia

1L2124

  736,54

100

0

Laparoskoopiline munajuhade taastav operatsioon

1L2206

  679,14

100

0

Emaka laparoskoopilised operatsioonid

1L2207

1015,91

100

0

Laparoskoopiline hüsterektoomia

1L2208

  954,64

100

0

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

1L2209

1140,48

100

0

Laparoskoopiline radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2210

1497,32

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2125

1271,04

100

0

Radikaalne laparoskoopiline trahhelektoomia

1L2211

1381,85

100

0

Radikaalne trahhelektoomia

1L2126

1064,11

100

0

Emakakaela ekstirpatsioon

1L2127

  910,91

100

0

Emakakaela laparoskoopiline ekstirpatsioon

1L2212

1081,31

100

0

Radikaalne vulvektoomia koos regionaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

1L2241

1293,12

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, eesmine või tagumine

1L2129

1502,40

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, totaalne

1L2131

1828,85

100

0

Paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2132

  811,84

100

0

Laparoskoopiline paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2133

1136,43

100

0

Diafragma resektsioon

1L2134

  787,81

100

0

  (2) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (3) Koodiga 1L2207 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate laparoskoopiliste operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1L2204 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide munasarjadel ja munajuhadel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (5) Koodiga 1L2120 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (6) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2112, 1L2123 ja 1L2125 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (7) Koodiga 1M2101 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tupe, perineumi ja emakakaela piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (8) Koodiga 1M2109 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodiga 1L2112 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (9) Koodiga 1L2209 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2214 ja 1L2210 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 55.  Muude operatsioonide piirhinnad

  (1) Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Onkoplastiline rinnanäärme operatsioon

1H2101

791,97

Rinnanäärme sektorresektsioon

1H2102

376,05

Rinnanäärme eemaldamine

1H2105

448,36

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

1H2106

496,36

Rinnanäärme sektorresektsioon näärmekoe osalise nihutamisega

1H2103

423,06

Rinnanäärme korduv sektorresektsioon (kasvaja lõikepiiril)

1H2104

486,54

Rinnanäärme reduktsioonplastika

1H2114

704,25

Rinnanäärme täielik eemaldamine koos lümfisõlmedega

1H2107

506,95

Subkutaanne rinnanäärme eemaldamine

1H2108

589,85

Rinnanäärme valvurlümfisõlme biopsia

1H2109

360,04

Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga

1H2111

662,44

Rinnaimplantaadi eemaldamine

1H2112

522,70

Rinna korrigeerimine rinnavähi ravi järel

1H2113

836,10

Rinnanibu rekonstruktsioon

1H2115

283,10

Koeekspandri asetamine või eemaldamine

1H2110

662,44

  (2) Koodiga 1H2115 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos teiste lõikes 1 loetletud teenustega.

  (3) Koodidega 1H2111 ja 1H2113 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud pahaloomulise kasvaja paikmepõhine multidistsiplinaarne ekspertkomisjon, millesse kuulub vähemalt üks plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala arst, ning teenust osutatakse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala tegevusluba omavas haiglas.

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitut käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe või enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 40% ühe täiendava operatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, rinnanääre, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (8) Elusdoonori vaskulaarkoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 0P2104 ja 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 57.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

     1276,64

Metallsulamist koronaarstent

2522L

       410,00

Ravimkaetud koronaarstent

2523L

     1102,40

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

         59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

       319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

       955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

       570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

     2000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

     2010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

     2820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

     1820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

       780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

       770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

  25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

     3240,00

Ühekambriline südamestimulaator

2524L

       907,97

Kahekambriline südamestimulaator

2525L

     1995,15

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD)

2526L

  10 692,90

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD)

2527L

     7575,50

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator

2528L

     6376,50

Biventrikulaarne resünkroniseeriv kardiostimulaator

2529L

     3150,10

Lülisamba distraktor

2601L

       601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

     9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

     4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

     3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

     1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

       242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

       269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

       110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

       313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

       451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

       790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

       532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

       451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

       367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

       284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

         77,16

Kirschneri varras

2628L

         13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

       293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

       131,74

Titaan-minikruvi

2634L

         19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

     2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

     1973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

       343,75

Tavaline luukruvi

2641L

         11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

         91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

       212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

     4039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

     1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

     2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

     1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

     1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

     2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

     9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

     2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

     1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

       266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

       715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

     1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

     2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

     5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

     1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

       210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

       149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

       137,12

Intermaksillaarse fiksatsiooni kruvide (IMF) komplekt (4 tk)

2679L

       114,77

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

       216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

     2253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

       318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

       397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

         90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

       139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

       322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

       723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

       809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

       480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

       600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

       846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

       117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

       246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

       741,92

Antisifoon-klapp

2726L

       942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

     3570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

     1352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

     1014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

  14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

       259,97

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 8 cm3

2732L

  22 690,00

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 14 cm3

2733L

  26 530,00

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

       699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

       414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

       158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

       386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

       428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

       160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

         48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

       192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

       115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

     1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

       241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

       188,73

Ajutine šunt

2801L

       201,43

Plastika lapp (9 × 2 cm)

2802L

       197,58

Y-kujuline immutatud dakroonprotees

2804L

       764,21

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

         45,12

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

       123,96

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

       964,20

Okluseeriv spiraal

2812L

       629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

     5585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees

2814L

       534,06

Lineaarne PTFE-protees

2815L

     1224,32

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

  17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

  17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

     2631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

     2457,04

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

       223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

       170,50

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

       109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

       710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

       319,17

Sarvkesta protees

2871L

       337,07

Iiris-lääts

2872L

       473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

         66,00

Kapsliring

2874L

         54,50

Kollageenimplantaat

2875L

       195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

       522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

       103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

     6019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

       868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

       547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

     1229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

         24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

       572,02

Ekstrakorporaalne membraanokügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

     3263,72

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

       122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

       249,23

Transobturatoorne retroluminaalne ling

2964L

     2174,55

Vaginaalne proleenling

2965L

       434,85

Diafragma elektrilise aktiivsuse registreerimise nasogastraalsond

2966L

       179,76

Y-kujuline hõbedaga immutatud dakroonprotees

2967L

     1088,25

Lineaarne hõbedaga immutatud dakroonprotees

2968L

       877,79

Endoskoobipealse klipsi ankur või haarats

2975L

       556,00

Endoskoobipealne klips seedetrakti verejooksu sulgemiseks

2976L

       384,00

Endoskoobipealne klips söögitoru perforatsiooni sulgemiseks

2977L

       522,00

Endoskoobipealne klips alumise seedetrakti perforatsiooni sulgemiseks

2978L

       576,00

Endoskoobipealne klips mao või duodeenumi kroonilise lesiooni/fistuli sulgemiseks

2979L

       540,00

Intrabronhiaalne klapp (EBV/IBV)

2970L

     1589,74

Intrabronhiaalse klapi laadimisseade

2971L

       770,40

Bronhide mõõtekomplekt ja mõõteballoon

2972L

       460,27

Ajuarterite trombektoomia komplekt

2969L

     6779,68

Prolapsi võrk (eesmine)

2980L

       746,65

Prolapsi võrk (tagumine)

2981L

       708,50

Emaka tamponaadiballoon

2983L

       419,82

Koeekspander

2984L

       690,00

Rinnaimplantaat

2985L

       650,00

Rinna titaanvõrk

2986L

       700,00

Lahastamise komplekt näo- ja lõualuukirurgias

2929L

       431,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust, või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040901, 050901, 060902, 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 48 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 050908 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 2964L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on eesnäärme kartsinoomi operatsiooni (radikaalne prostatektoomia, eesnäärme transuretraalne resektsioon või eesnäärme adenomektoomia) järel põie sulgurlihase jääkfunktsiooni olemasolul tekkinud kerge või mõõdukas stress-uriinipidamatus, ja juhul, kui operatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

  (20) Koodidega 2964L ja 2965L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse koos koodiga 1K2104 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (21) Haigekassa võtab koodiga 2523L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kahjustatud koronaararteri läbimõõt on alla 3 mm;
  2) koronaararteri kahjustatud osa pikkus on üle 15 mm;
  3) vasaku alaneva koronaararteri proksimaalse osa kahjustus;
  4) diabeetiline koronaararterite kahjustus;
  5) stendisisene restenoos (ISR);
  6) veenišuntide kahjustus.

  (22) Koodiga 2524L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7673 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (23) Koodiga 2525L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7674 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (24) Koodiga 2526L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7675 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (25) Koodiga 2527L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7676 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (26) Koodiga 2528L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7677 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (27) Koodiga 2529L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7678 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (28) Koodiga 2969L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 2980L või 2981L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1L2122 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 2732L või 2733L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenusega.

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex’i, urtikaaria, uveiidi ja supuratiivse hidradeniidi korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

221R

  627,27

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

222R

  716,88

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

223R

  716,88

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

224R

1090,28

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

225R

1201,10

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

226R

1200,09

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

      2,72

Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur

242R

1056,18

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1282,13

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

6285,37

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord

440R

3212,06

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

393R

6424,12

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

  321,21

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

206R

      2,72

Bioloogiline ravi uveiidi korral, 4-nädalane ravikuur

240R

  716,88

Bioloogiline ravi supuratiivse hidradeniidi korral, 4-nädalane ravikuur

241R

1078,31

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 221R–226R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle sõltuvalt kasutatud 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 221R–226R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja keskhaiglas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 2010. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt kolme sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi Crohni tõve või haavandilise koliidi korral lõpetatakse juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolme toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimite annuse suurendamist võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendil, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga võib Crohni tõvega patsiendil alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse või asendatakse teise bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Enne ravi alustamist koodidega 224R–226R tähistatud ravimiteenustega peab olema vastava näidustuse olemasolul koodidega 221R–223R tähistatud ravimiteenuste raames kasutatud vähemalt kahte 1. valiku bioloogilist haigust modifitseerivat toimeainet, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi.

  (35) Ravi koodiga 345R või 242R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) raviks omalizumabiga on patsiendil IgE vahendatud astma ning seerumi üld-IgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile; raviks mepolizumabiga on patsiendil eosinofiilide arv perifeerses veres ravi alustamisel ≥300 rakku/µl või on esinenud ≥450 rakku/µl eelneva 12 kuu jooksul ning lämmastikmonooksiidi (NO) sisaldus väljahingatavas õhus on olnud kõrgem kui 50 ppb eelneva 12 kuu jooksul; raviks reslizumabiga on patsiendil eosinofiilide arv perifeerses veres ravi alustamisel ≥400 rakku/µl või on esinenud ≥450 rakku/µl eelneva 12 kuu jooksul ning NO sisaldus väljahingatavas õhus on olnud kõrgem kui 50 ppb eelneva 12 kuu jooksul;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses (väljendatud budesoniidiekvivalendina vastavalt the Global Initiative for Asthma kehtivale definitsioonile) inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kooskasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks vaatamata sellele, et punktis 2 nimetatud ravile on lisatud kolmas astmat kontrolliv ravim, milleks võib olla antileukotrieen, pikatoimeline teofülliinpreparaat või pikatoimeline antikolinergiline aine. Lisaraviga saavutatud efekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid) või kellel on sõltuvus süsteemsest GKS-st, või patsient, kellel on olnud kolm või enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul haige pöördus tervishoiuteenuse osutaja poole ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  5) patsient on haigust vallandavat tegurit (nt allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  6) patsient ei suitseta;
  7) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (36) Kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest omalizumabiga (kood 345R) või reslizumabiga (kood 242R) või kolme kuu möödumisel ravi alustamisest mepolizumabiga (kood 242R) ei ole vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga, lõpetatakse ravi selle preparaadiga.

  (37) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) ja ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon, glatirameeratsetaat teriflunomiid või dimetüülfumaraat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.

  (38) Koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (39) Haigekassa võtab ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kindlustatud isiku esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (5 viaali), teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (3 viaali) ning järgnevatel aastatel haiguse aktiivsuse taastumise korral vastavalt vajadusele aastas kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest.

  (40) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (41) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (42) Haigekassa võtab koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on alustatud patsiendil, kellel on:
  1) süsteemne erütematoosne luupus (SEL) diagnoositud ACR (American College of Rheumatology) kriteeriumide alusel;
  2) võimalik oht standardravi (tsüklofosfamiid) fertiilsust mõjutavatele tüsistustele;
  3) kõrge aktiivsusega haigus defineerituna SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000) alusel, kui SLEDAI-2K >6;
  4) seropositiivne haigus: positiivne anti-dsDNA ja madal komplement.

  (43) Haigekassa ei võta koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustust üle juhul, kui:
  1) SLEDAI-2K skoor on 0–4 ja on lõpetatud glükokortikosteroid- ja immunosupressiivne ravi (SEL on remissioonis);
  2) SLEDAI-2K skoor on ≥4 ja patsient on säilitusravil (SEL on madala aktiivsusega);
  3) 12-kuulise raviperioodi jooksul rituksimabiga või 6-kuulise ravi jooksul belimumabiga haiguse aktiivsus püsib ja SLEDAI-2K skoor on ≥6 (ravi ei ole osutunud efektiivseks).

  (44) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse raames toimeaine belimumab kasutamisel peavad olema täidetud lõigetes 41 ja 42 nimetatud ravi rakendamise tingimused ning patsiendil ei tohi olla rasket nefriiti ega kesknärvisüsteemi haaratusega luupust.

  (45) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle kahe 4-nädalase ravikuuri eest rituksimabiga.

  (46) Toimeaine belimumab kasutamise korral võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest 15 kasutuskorra eest esimesel raviaastal ning kuni 13 kasutuskorra eest järgnevatel raviaastatel. Belimumabiga ravi korral tasub haigekassa esimesel raviaastal koefitsiendiga 0,067 ja järgnevatel aastatel koefitsiendiga 0,077.

  (47) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiteenusega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (48) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

  (49) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kahest dermatoloogist või immunoloog-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil, kellel kõik teised EAACI/GA²LEN/EDF/WAO urtikaaria ravijuhises soovitatud ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid või esineb vastunäidustusi.

  (50) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse ravivastuse saamisel kuuenda doosiga ning alustatakse uuesti vaid haiguse uue ägenemise korral. Ravi uuesti alustamise üle otsustab lõikes 49 nimetatud ekspertkomisjon.

  (51) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 49 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul urtikaaria ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse sümptomite sagedust ja raskust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust, ravimikasutust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (52) Haigekassa võtab koodiga 206R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (53) Haigekassa võtab koodiga 240R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud vähemalt kolmest oftalmoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või immunosupressandid on vastunäidustatud.

  (54) Haigekassa võtab koodiga 240R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (55) Ravi koodiga 240R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui patsiendil on vähemalt üks järgmistest tingimustest täidetud vähemalt ühe silma korral:
  1) uute aktiivsete põletikuliste korioretinaalsete või põletikuliste võrkkesta vaskulaarste kahjustuste esinemine;
  2) nägemisteravuse halvenemine 15 või enama tähe võrra logMAR lugemistabelil;
  3) eesmise kambri rakkude klassi kaheastmeline tõus või klaaskeha hägususe astme kahekordne tõus võrreldes algväärtusega.

  (56) Haigekassa võtab koodiga 241R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud dermatoveneroloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi (RHK 10 kood L73.2) korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud), esineb konventsionaalsete ravimite talumatus või vastunäidustused nende kasutamiseks.

  (57) Haigekassa võtab koodiga 241R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (58) Ravi koodiga 241R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui 12 nädala jooksul bioloogilise ravi algusest ei ole saavutatud HiSCR kriteeriumide järgi ravitulemust (dokumenteeritud vähemalt 25% vähenemine abstsesside ja põletikuliste sõlmede arvus, samal ajal ei tohi suureneda abstsesside arv ning eritisega fistulite hulk algtasemega võrreldes).

  (59) Ravi jätkamisel koodiga 241R tähistatud ravimiteenusega peale 12. ravinädalat hinnatakse ravivastust vähemalt iga kolme kuu tagant ning ravi jätkamise eelduseks on tingimus, et uusi abstsesse ja dreneerivaid fistleid pole tekkinud.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

     903,32

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

   3984,11

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

     491,16

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

   1930,73

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

     420,82

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

     557,16

Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

228R

     226,58

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur

229R

   2584,84

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

     166,16

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

     303,45

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

     229,94

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

       92,57

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

12 658,82

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

   2395,22

Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R

   1049,79

Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

209R

     221,63

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

     530,99

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

     143,45

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

     585,44

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

     298,01

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

     228,01

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

     321,87

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

     190,10

Neerukasvajate kemoteraapia, 2-nädalane ravikuur

352R

   2545,99

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

     518,56

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

   3498,90

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

   3062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

     862,99

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

   3111,43

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

     563,40

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

       88,81

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

   6165,47

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

   2346,17

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

     290,45

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

   4668,36

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

     615,60

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

   4479,04

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

   6924,15

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

   4913,22

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

   3561,04

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

   2798,39

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

   2213,18

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

   1183,88

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

   1147,60

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

     883,91

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

         3,33

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

237R

   1305,38

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

244R

   4802,97

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga 1. rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi 1. rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.

  (5) Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur) (kood 228R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle ühe aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) monoravi taksaaniga kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil;
  5) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (kuni 24 süstet ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  6) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  7) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi kuni järgneva progresseerumiseni. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud;
  8) fulvestrandi monoravi postmenopausis östrogeenretseptorpositiivse lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil 2. rea ravina pärast tamoksifeeni või aromataasi inhibiitorit.

  (6) Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (kood 229R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) trastuzumab kombinatsioonis taksaaniga või monoteraapiana rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed);
  2) pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja dotsetakseeliga metastaatilise rinnavähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) heas üldseisundis (ECOG 0-1) vistseraalsete metastaasidega patsiendil, kes ei ole varem saanud HER2-vastast ravi või kemoteraapiat metastaatilise haiguse tõttu;
  3) trastuzumabemtansiin monoteraapiana mitteresetseeritava lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed), täiskasvanud patsiendil, kes on eelnevalt saanud trastuzumabi ja taksaani kas eraldi või kombineeritult. Patsient peab olema saanud eelnevat ravi lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise haiguse tõttu või patsiendil peab olema tekkinud haiguse retsidiiv trastuzumab-adjuvantravi ajal või kuue kuu jooksul pärast selle lõppu, seejuures ei tohi patsient olla saanud eelnevat ravi pertuzumabiga.

  (7) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle pertuzumabi ja trastuzumabi sisaldava kombinatsioonravi eest ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud ulatuses.

  (8) Koodidega 209R, 218R, 228R–229R, 305R–309R, 313R, 315R–317R, 320R–321R, 323R–327R, 350R–353R, 370R–371R ja 361R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (9) Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 218R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI või CAPIRI kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 või CAPEOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: metastaatilise kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järel.

  (10) Haigekassa võtab kindlustatud isikult koodiga 218R tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui isikul on tuvastatud kaugmetastaaside olemasolu.

  (11) Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 209R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi.

  (12) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi, kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi, kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigetel;
  6) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk.

  (13) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (14) Munasarjakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor >1 cm) heas üldseisundis (ECOG 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (15) Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (16) Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (17) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) rituksimabi kombinatsiooni bendamustiiniga 1. rea ravina heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendile, kes on vanem kui 65 eluaastat või kellel on suurenenud risk infektsioonide tekkeks;
  3) CD20 antikeha kombinatsiooni kloorambutsiiliga 1. rea ravina patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud;
  4) rituksimabi ja bendamustiini kombinatsiooni või CD20 antikeha monoteraapiat 2. ja enama rea ravina;
  5) bendamustiini monoteraapiana kolmandas raviliinis eeldusel, et kahes esimeses raviliinis on kasutatud kahte erinevat monoklonaalset antikeha;
  6) R-CHOP raviskeemi Richteri transformatsiooni korral.

  (18) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi ja glükokortikoidhormooni sisaldavad raviskeemid;
  2) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (19) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi (gemtsitabiin, vinorelbiin, etoposiid, paklitakseel või dotsetakseel) kopsuvähi korral perioperatiivselt või koos samaaegse või järjestikuse kiiritusraviga või kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  2) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi pemetrekseediga kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral 1. rea ravis;
  3) pemetrekseedi monoravi kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi, ning EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi 2. rea raviks, kui pemetrekseedi pole 1. reas kasutatud;
  4) TKI (erlotiniib, gefitiniib, afatiniib) kaugelearenenud EGFR-mutatsiooniga mitteväikerakk-kopsuvähi ravis;
  5) bevatsizumabi kombinatsioonravi paklitakseeli ja karboplatiiniga kaugelearenenud mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravis heas üldseisundis patsientidel (ECOG 0 või 1) koos järgneva monoraviga, kui haigus ei ole progresseerunud pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi;
  6) dotsetakseeli monoravi mitteväikerakk-kopsuvähi korral 2. rea ravis;
  7) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi etoposiidiga kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  8) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi või topotekaan monoravi kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 2. rea ravis.

  (20) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest. Nimetatud kuuri võib kasutada ainult vahetult pärast dotsetakseelravi ja sellele ei või eelneda ravi abiraterooniga ega 223-raadiumiga.

  (21) Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (22) Neerukasvajate kemoteraapia 2-nädalase ravikuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil;
  3) nivolumabi monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendil 2. rea raviks kuni haiguse progressioonini tingimusel, et mitte enam kui kolme ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus (vastavalt RECIST kriteeriumidele) või haigus püsib stabiilsena. Seejuures ei või nivolumabile eelneda ega järgneda ravi aksitiniibiga, v.a juhul, kui aksitiniibi või nivolumabi kasutamisel ei saada kolme ravikuu jooksul täielikku või osalist ravivastust või kolme ravikuuga toimub haiguse progressioon või ravi katkestatakse kõrvaltoimete tõttu esimese kaheksa nädala jooksul.

  (23) Munandikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandikasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandikasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (24) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (25) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (26) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (27) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (28) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (29) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (30) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (31) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (32) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (33) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis retsidiveerunud või refraktoorse CD30-positiivse Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud pärast autoloogset tüvirakkude siirdamist (ASCT) või pärast vähemalt kaht varasemat ravikuuri, kui ASCT või keemiaravi mitme ravimiga ei ole võimalik;
  2) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (34) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (35) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 16 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (37) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (38) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (39) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (40) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (41) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (42) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (43) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsiendilt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (44) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse patsientide eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

  (45) Koodiga 237R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni haiguse progresseerumiseni (vastavalt RECIST kriteeriumidele) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on 0-1 (ECOG skaalal).

  (46) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse ja koodiga 79469 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kastreerimise suhtes resistentse ulatuslikult skeletti haarava (visualiseerimisuuringul on metastaaside arv ≥6) heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) eesnäärmevähiga täiskasvanud patsiendilt, kellel esineb sümptomitega haigus (kombineeritud medikamentoosset valuravi on kasutatud eelnevalt vähemalt 12 nädalat) ning puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid, tingimusel, et haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud või kemoteraapia on katkestatud toksilisuse tõttu ning patsient ei ole saanud eelnevalt ravi abiraterooni ega kabasitakseeliga.

  (47) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 1., 2., 3. ja 6. teenuse osutamise korra eest.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

    3,97

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

110,63

Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50 mg

239R

477,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 239R, 332R ja 335R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle hilise algusega Pompe tõvega patsiendilt, kes neljaliikmelise (neuroloog, füsioterapeut, pulmonoloog, geneetik) ekspertkomisjoni otsusel on saavutanud ravivastuse eelneva vähemalt kuue kuu jooksul teostatud alglükosidaas alfa raviga. Pompe tõve infantiilse vormi korral alustatakse ravi nimetatud ekspertkomisjoni otsusel, kuid eelnev ensüümasendusravi ei ole nõutav.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Pompe tõve korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 606 korra eest aastas.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 59–61 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

         1,84

100

0

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (v.a rituksimab), üks raviannus

480R

   1669,29

100

0

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus

205R

   2168,14

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

       40,05

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

       24,81

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

     186,38

100

0

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

     821,37

100

0

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

       11,63

100

0

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

     174,40

100

0

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

     287,97

100

0

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

       60,99

100

0

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

         1,61

100

0

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

282R

     382,25

100

0

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

       27,04

100

0

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

       11,12

100

0

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

         2,57

100

0

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

   1069,86

100

0

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

       27,33

100

0

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

492R

     261,88

100

0

Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

485R

     190,22

100

0

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

     145,27

100

0

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

486R

       26,25

100

0

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

     432,45

100

0

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

   1089,70

100

0

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

       10,83

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

     738,34

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

     439,18

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

     144,94

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

       93,35

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

       32,04

100

0

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

359R

       27,26

100

0

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

       13,73

100

0

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

     224,13

100

0

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

   1168,21

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

388R

       78,59

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

389R

       31,61

100

0

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

       21,18

100

0

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

     179,03

100

0

Päriliku ja omandatud angioödeemi medikamentoosne ravi, üks annus

367R

   1845,98

100

0

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

     669,37

100

0

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg/20 ml

369R

     114,45

100

0

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

         5,43

100

0

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

     154,16

100

0

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur

487R

     569,79

100

0

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

     305,63

100

0

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

21 255,00

100

0

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

       74,85

100

0

Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

216R

     140,38

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord

207R

       33,28

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

208R

       22,63

100

0

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1 mg

204R

         5,85

100

0

Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus

217R

   2248,44

100

0

Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

219R

       29,19

100

0

Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg

220R

     798,31

100

0

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

399R

   2761,68

100

0

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 viaal

243R

       22,45

100

0

Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)

245R

       35,34

100

0

Medikamentoosne abort (omal soovil)

246R

       35,34

50

50

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 480R ja 205R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendilt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10-kilogrammise kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (14) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 15–18 sätestatud juhtudel.

  (15) Koodiga 492R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku, keskhaigla või SA Viljandi Haigla ekspertkomisjon.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud stabiilne remissioon vastavalt kriteeriumidele, mis on kirjeldatud Marder SR et al. 1991 Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658–665, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (19) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks.

  (21) Haigekassa võtab toimeaine denosumab (kood 486R) eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 kood B37) korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (24) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse piirhinna alusel tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (25) Haigekassa võtab koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (28) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (29) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (34) Haigekassa võtab koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (35) Haigekassa võtab koodidega 388R ja 389R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel on diagnoositud aneemia hemoglobiini tasemega alla 10 g/dl ehk alla 6,2 mmol/l või krooniline neerupuudulikkus (v.a hemodialüüsil olev patsient) või põletikuline soolehaigus, tingimusel, et suukaudne ravi rauapreparaatidega on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud. Haigekassa võtab teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 12 korra eest patsiendi kohta aastas.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (37) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (38) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (39) Haigekassa võtab koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (40) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (41) Haigekassa võtab koodiga 367R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (42) Angioödeemi profülaktilist ravi koodiga 367R tähistatud ravimiteenusega alustatakse arstliku konsiiliumi otsusel. Alla 12-aastase lapse profülaktilise ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,5.

  (43) Haigekassa võtab koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (44) Haigekassa võtab koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (46) Haigekassa võtab koodiga 487R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui piirkondliku või keskhaigla ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus >50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤20 punkti).

  (47) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või keskhaiglas.

  (48) Haigekassa võtab koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 toodud klassifikatsioonile esmavalikuna. Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (49) Haigekassa võtab koodiga 216R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui ravi on alustatud vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsient on olnud eelnevalt apomorfiini süsteravil, mis on osutunud efektiivseks ja talutavaks, kuid toime kestus ei kata off-perioodide pikkust ja süstide vajadus on vähemalt 4 korda päevas.

  (50) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma.

  (51) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (52) Haigekassa võtab koodiga 204R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga ei ole olnud tervistav ning kellel vähemalt kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravi somatostatiini analoogidega (SSA) andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (53) Koodiga 204R tähistatud ravi lõpetatakse, kui 12 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 52 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul ravi kasvuhormooni antagonistiga andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (54) Haigekassa võtab koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi on alustatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel järgmistel tingimustel:
  1) myasthenia gravis’e (RHK 10 kood G70) patsiendil on anamneesis kahe aasta jooksul olnud kaks müasteenilist kriisi, mis on nõudnud terapeutilist plasmavahetust (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086), ning kriisidevahelisel ajal esineb püsiv raske neuroloogiline leid (klass III–V) MGFA skaalal;
  2) autoimmuunse entsefaliidi (RHK 10 kood G04.8) patsiendil on metüülprednisoloon (tervishoiuteenus koodiga 385R) osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud ja terapeutiline plasmavahetus (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) on osutunud ebaefektiivseks või on mõlemad vastunäidustatud.

  (55) Haigekassa võtab koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle:
  1) kuni 12 korral kolme aasta jooksul alates esimese ravikuuri algusest kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G70);
  2) ühel korral kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G04.8).

  (56) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta.

  (57) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29), maniakaalset episoodi ehk maniat (RHK 10 kood F30) või bipolaarset meeleoluhäiret (RHK 10 kood F31) põdeva patsiendi eest, kes ei ole võimeline suukaudse ravi soovitusi järgima.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 220R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kroonilise südamepuudulikkuse ägeda dekompensatsiooni või esmakordselt diagnoositud ägeda südamepuudulikkuse lühiajaliseks raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) konventsionaalne ravi on osutunud ebapiisavaks ning vajalik on inotroopne toetus;
  2) dobutamiini või milrinooni kasutamisel saadud efekt on osutunud ebapiisavaks, preparaatide kasutamisel on ilmnenud talumatud kõrvaltoimed või esinevad vastunäidustused kasutamiseks;
  3) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid ja/või anestesioloogid.

  (59) Haigekassa võtab koodiga 489R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise üle minimaalselt ühe korra kahe aasta jooksul.

  (60) Haigekassa võtab koodiga 399R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tingimusel, et kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga olnud tervistav ning eelnenud ravi koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse maksimaalse annusega pole taganud haiguse piisavat ohjet (IGF-1 püsib >130% eakohasest normist).

  (61) Koodidega 204R ja 399R tähistatud ravimiteenuseid ei ole lubatud kasutada ühel ja samal kindlustatul.

  (62) Ravi koodiga 243R tähistatud ravimiteenusega alustatakse enneaegsel vastsündinul apnoe raviks ja invasiivsest hingamistoetusest võõrutamiseks ning enneaegsel vastsündinul, kelle sünnikaal on alla 1250 g ja kes on mitteinvasiivsel hingamistoetusel või kellel on muu suurenenud risk invasiivse hingamistoetuse vajaduse tekkeks.

  (63) Haigekassa võtab koodiga 243R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 63.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 64.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

  1,66

Glükoos

66101

  1,65

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

  1,62

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

  1,65

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

  1,66

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

  2,31

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

  1,72

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

  1,71

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

  4,66

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

  1,86

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

  3,63

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

  2,71

C-reaktiivne valk

66112

  2,30

Happe-aluse tasakaal

66113

  5,54

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

19,95

Vastsündinu bilirubiin

66115

  7,76

IgG uriinis või liikvoris*

66116

  6,52

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

  3,02

Glükohemoglobiin

66118

  6,73

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

69,24

Seerumi valkude elektroforees

66120

10,08

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

23,14

Isoensüümide elektroforees*

66122

31,57

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

  3,98

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

  7,25

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

10,33

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

25,50

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

  8,52

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

50,58

Koliini esteraas

66129

53,59

Hemoglobiin plasmas

66130

19,92

Osmolaalsus

66131

  9,99

Krüoglobuliinid

66132

62,97

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

98,88

D-ksüloos uriinis

66135

35,56

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

49,16

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

  9,16

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

  9,99

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

78,98

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

35,73

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

  4,86

Etanool

66142

  6,21

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

15,04

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

26,19

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

58,66

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

82,19

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem MS meetodil

66147

13,88

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  2) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 65.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

  2,21

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

  3,09

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

  3,36

Retikulotsüütide uuring

66203

  5,08

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

10,71

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

63,26

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

39,61

Uriinianalüüs testribaga

66207

  2,14

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

  3,97

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

  9,19

Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)

66224

  9,19

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

  2,99

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

13,66

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

  3,98

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

  9,66

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

15,38

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

16,45

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

20,91

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

  9,43

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

  6,87

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

  9,10

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

  9,10

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

11,79

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

  3,93

§ 66.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

  6,53

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

23,43

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

  4,21

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

  6,14

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

14,77

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

26,66

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

13,28

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

  9,56

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

19,28

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

17,72

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

26,92

§ 67.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

14,35

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

10,44

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

  1,59

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

10,78

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

11,71

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

27,17

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

25,01

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

12,44

Rh-fenotüübi määramine

66408

15,47

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

10,40

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

13,64

Otsene Coombsi test

66411

10,12

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

19,67

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

  7,34

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 68.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

    5,43

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

    8,22

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

  11,74

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

  11,55

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

  11,27

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

    7,43

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

  18,99

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

  32,06

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

  15,77

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

  33,10

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

  36,02

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

  22,01

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

  49,45

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

  11,99

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

  13,42

Täpsustav samastamine

66523

    8,93

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

    7,64

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

    9,70

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

  88,68

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

    7,89

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

  11,73

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

  20,54

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

320,92

§ 69.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

  239,16

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

  254,05

Kromosoomianalüüs nahast

66624

  261,69

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

  328,02

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

  345,80

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

  307,52

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

  191,53

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

  263,46

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

  187,96

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

  205,74

Kromosoomianalüüs verest

66629

  236,86

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

  176,72

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

  209,51

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

  313,69

Luuüdi FISH analüüs

66633

  203,36

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

  500,78

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

  524,49

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

    30,82

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

    16,09

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

    13,47

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

    64,89

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

  118,68

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

    31,02

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

  145,27

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

  175,83

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

    82,11

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

    96,76

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

  113,44

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

  274,71

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

  100,87

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

    92,92

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

  194,64

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1633,05

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 70.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

    7,98

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

136,09

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

152,91

Cross-match uuring

66703

  82,43

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

205,47

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

  47,78

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

    6,32

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

    8,72

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

  12,89

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

  30,48

Kiiranalüüs testribaga

66710

    4,91

Immunofluorestsentsuuring*

66711

  18,07

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

  20,58

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

  46,88

Immunoblot-uuring*

66714

  26,69

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

111,55

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

  43,24

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

  92,96

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

  25,42

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

    6,32

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

  28,04

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 71.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66800

  12,34

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66823

  14,70

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 plokki)

66801

  27,77

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

    7,58

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

  16,71

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

  33,29

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

  16,16

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

  94,49

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

    7,83

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

    4,05

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

  10,88

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

  11,46

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

  11,10

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

    7,91

Tsütoploki uuring (1 plokk)

66813

  12,25

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makroploki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 plokk)

66817

  61,33

Bioptaadi elektronmikroskoopiline uuring

66824

186,17

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud plokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud plokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest plokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme ploki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 72.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

  44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

189,34

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

208,88

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

180,56

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

  80,64

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

  64,46

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

  57,42

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

  64,22

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

106,08

Vereplasma

4011

Üks doos

  38,35

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

  44,10

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4016

Üks doos

239,24

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

  76,34

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109

4018

Üks doos

129,54

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250 × 109

4019

Üks doos

  98,47

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

170,98

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85 × 109

4021

Üks doos

  67,26

Koosteveri

4022

Üks doos

147,88

Sol. Albumini

4051

1 gramm

    2,10

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4060

Üks doos

249,13

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85 × 109

4064

Üks doos

144,38

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

  93,51

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

  78,04

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

111,86

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

112,70

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4073

Üks doos

141,22

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4074

Üks doos

136,09

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

180,26

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

  47,73

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

  27,26

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

  38,52

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

397,37

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

  52,66

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

  17,46

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

280,55

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

326,61

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

  91,79

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,44

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

  85,34

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

276,39

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06, H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendi (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744) teostamiseks.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodidega 4011 ja 4013 tähistatud teenuste eest ka viirusinaktiveeritud vereplasma või afereesiplasma korral.

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostika ja raviplaani koostamine

 

 

Hambaarsti vastuvõtt*

52400

  29,01

Hambumusest fotostaatuse koostamine*

52404

  12,83

Külastuse baashind (hambaravi)*

52467

  11,57

Töömudeli ja jäljendi valmistamine

52662

  37,20

Radioloogilised uuringud

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)*

52405

  11,76

Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)*

52406

  13,17

3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast

52407

  62,06

Proaktiivne ravi

 

 

Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest*

52412

  17,14

Hammaste fluoroteraapia nelja hamba ulatuses

52408

    3,07

Silandi paigaldamine ühele hambale

52409

    9,16

Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika

52410

    4,26

Kohahoidja koos paigaldusega

52411

  20,01

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia*

52413

    2,96

Injektsioonanesteesia*

52414

    9,43

Hammaste restauratiivne ravi

 

 

Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52415

  19,78

Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52416

  15,56

Ühe pinna täidis*

52417

  28,85

Kahe pinna täidis*

52418

  36,76

Kolme pinna täidis*

52419

  42,14

Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine

52420

  37,25

Hambaköndi taastamine kroonimiseks

52421

  29,30

Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine

52423

  28,99

Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale*

52424

    4,40

Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis*

52426

  14,10

Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine*

52422

  26,97

Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine*

52425

  59,20

Endodontia

 

 

Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis*

52427

  27,10

Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine*

52428

    7,44

Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)*

52429

  44,22

Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine)*

52430

  23,95

Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega

52431

  35,74

Ühe juurekanali täitmine*

52432

  45,88

Iga järgneva juurekanali täitmine*

52433

  22,45

Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis

52434

  71,19

Piimahamba pulpektoomia

52435

  41,31

Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist

52436

  56,72

Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta

52437

  44,63

Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks

52438

  29,95

Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine

52439

  38,31

Parodontoloogia

 

 

Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses*

52442

  15,69

Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52440

  15,69

Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52441

  24,13

Parodontaalne operatsioon nelja hamba ulatuses

52443

  58,02

Medikamendi aplikatsioon nelja hamba ulatuses

52444

    4,45

Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses

52445

  46,16

Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses

52446

  15,88

Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses

52447

  32,13

Gingivoplastika ühe hamba ulatuses

52448

  69,99

Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine

52449

  32,73

Kirurgia

 

 

Ühe juurega hamba eemaldamine*

52450

  37,38

Mitme juurega hamba eemaldamine*

52451

  54,52

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine*

52452

  63,10

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga*

52453

100,15

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

52454

  98,11

Hamba kirurgiline vabastamine

52455

  98,11

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

52456

  88,84

Mädakolde avamine ja ravimenetlused*

52457

  25,63

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

52458

  17,15

Traumajärgse haava korrastamine

52459

  34,12

Haava sulgemine õmblustega

52460

  17,15

Alveolaarluu resektsioon

52461

  98,11

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

52462

  42,64

Biopsia pindmistest kudedest

52463

  34,12

Lõualuu regeneratiivne operatsioon nelja hamba ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi

52465

  97,98

Hamba transplantatsioon

52466

506,33

Kortitsisioon

52632

250,26

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel

52630

    3,18

Võru koos kinnitamisega

52631

  16,69

Elementide jootmine (1 jootekoht)

52634

    8,59

Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52638

  18,35

Separatsioonikummide asetamine

52665

  14,49

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (v.a kood 52467) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 toodud teenuseid ei ole võimalik rakendada, v.a juhtudel, kui külastuse käigus toimub lisaks radioloogilisele uuringule ka konsultatsioon.

  (4) Koodiga 52467 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, v.a juhtudel, kui rakendatakse koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust, v.a juhtudel, kui külastuse käigus tehakse ainult radioloogilisi uuringuid ning v.a kirurgia teenuste puhul.

  (5) Koodidega 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  (6) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.

  (7) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.

  (8) Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid.

  (9) Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.

  (10) Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.

  (11) Lõikes 1 loetletud hambaraviteenuste eest (välja arvatud koodidega 52405, 52406, 52407, 52413 ja 52414 tähistatud teenused) võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ravikindlustuse seaduse §-s 33 nimetatud juhtudel.

  (12) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni 40 euro eest kalendriaastas.

  (13) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 12 nimetatud juhul 50% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 50%.

  (14) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, kes on üle 63-aastane, rase, alla üheaastase lapse ema või kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel või temal diagnoositud haiguse tõttu suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, üle tasu maksmise kohustuse kuni 85 euro eest kalendriaastas.

  (15) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 14 nimetatud juhul 85% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 15%.

  (16) Lõikes 14 sätestatud suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on isikutel, kellel on vajadus hambaraviteenuse saamiseks tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
  1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;
  2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
  3) hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
  4) näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
  5) meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
  6) kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine.

  (17) Lõikes 16 nimetatud juhul kinnitab isiku raviarst (v.a hambaarst) isiku jätkuvat suurenenud vajadust hambaraviteenuse saamiseks üks kord kahe aasta jooksul.

  (18) Lõikes 14 sätestatud suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on isikutel, kellel on vajadus hambaraviteenuse saamiseks tekkinud järgmiste temal diagnoositud haiguse tõttu:
  1) I tüübi diabeet;
  2) Sjögreni sündroom.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

  94,79

Proteesi baasis

5005

  27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

    2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

    4,21

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

179,48

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

    7,50

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

    2,97

Dentoalveolaarne klamber

5015

    2,33

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

    3,29

Elastne pelott traadil

5017

    3,73

Kantud proteeside regulatsioon

5018

  16,57

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

  30,13

Tooruse isoleerimine

5021

  25,47

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

    4,56

Kaks murdu ühes baasises

5023

    6,03

Ühe hamba lisamine

5024

    7,50

Kahe hamba lisamine

5025

  10,38

Kolme hamba lisamine

5026

  13,38

Nelja hamba lisamine

5027

  16,32

Ühe klambri lisamine

5028

    7,50

Kahe klambri lisamine

5029

    8,91

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

  31,10

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

  49,25

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

142,05

Ülemine kaar

5034

  29,04

Alumine kaar

5035

  26,68

Tugi-hoideklamber

5036

    7,38

T-kujuline klamber

5037

  10,05

Jooksva klambri üks lüli

5038

    2,24

Täiendav lebam

5039

    1,22

Kulliküüsjätke

5040

    1,97

Ühendusharu

5041

    1,22

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

    1,02

Metallist valatud hammas

5043

    8,53

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

  14,66

Baasis

5045

  22,15

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

    0,86

Baasise piiraja

5047

    1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

    1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

121,34

Ülemine esimene kaar

5054

  43,61

Ülemine tagumine kaar

5055

  39,14

Alumine kaar

5056

  36,33

Suulaeplaat

5057

  52,85

Keeleplaat

5058

  48,15

Tugi-hoideklamber

5059

    9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

123,90

Ringklamber

5061

  17,09

Jooksva klambri üks lüli

5062

    5,08

Oklusioonilebam

5063

    2,39

Kulliküüsjätke

5064

    2,39

Ühendusharu

5065

    2,20

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

    2,97

Metallist valatud hammas

5067

  12,23

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

  17,09

Büügli baasis

5069

  31,19

Baasise piiraja

5070

    2,97

Elektrolüütiline poleerimine

5072

    1,56

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

  31,34

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

  31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

  32,49

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

  32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

  48,86

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

    2,97

Kahe krooni jootmine

5084

    2,24

Ühe krooni tsementeerimine

5085

  28,92

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

  24,76

Krooni eemaldamine

5088

  24,51

Plastmassfasseti parandus

5089

  20,11

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

  24,61

Valatud kroon või hammas

5095

  36,33

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

  48,28

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

  53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

  48,22

Valatud köntpanus

5101

  29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

  47,63

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

  94,79

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

  36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

    5,71

Resektsiooniproteesi baasis

5123

  55,71

Operatsiooniplaat

5124

  27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ortodondi vastuvõtt

52601

  42,14

Külastuse baashind (ortodontia)

52666

  16,92

Kirurgilise ravi planeerimine, mudelkirurgia

52605

  42,72

Raviplaani koostamine

52602

  36,22

Diagnostilise mudelite (sisaldab jäljendeid) valmistamine, hambumuse analüüs ja mõõdistamine mudelitel

52603

  67,02

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine röntgeniülesvõtetel

52604

  17,30

Kliiniliste ülesvõtete (fotostaatus) tegemine

52606

  30,00

Baasisplaat (suulaeplaat)

52610

  22,93

Kaldpinnaga suulaeplaat

52611

  30,13

Desorientatsioonikape/mälumispinnakape koos paigaldusega kahe hamba ulatuses

52612

  25,70

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

52613

  28,40

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

52614

  27,20

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

52615

  35,60

Surveling, protraktsiooni vedru, diasteemi vedru (1 tk)

52616

    7,33

Adamsi klamber

52617

    9,73

Ümarklamber, nupp, konks

52618

    6,13

Retentsioonikaar

52619

    9,73

Ekstraoraalse aparaadi sobitamine

52620

  94,58

Funktsionaalne aparaat

52621

  73,33

Müofunktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52624

  71,02

Suust eemaldatava aparaadi aktiveerimine

52622

  13,84

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52623

  21,34

Kapeaparaat

52625

  48,73

Üks kirurgiline kape koos paigaldusega

52626

  88,76

Tuubik (kleebitav või joodetav)

52633

  18,64

Palatinaalne konks (1 tk)

52635

    6,13

Palatinaal- või lingvaalkaar koos paigaldusega

52636

  52,40

Quad-Helix seade koos paigaldusega

52637

  64,40

Reteineraparaadi kontroll

52639

    8,58

Kiire palatinaalne laiendaja koos paigaldusega

52642

  91,20

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52640

326,43

Suust mitte-eemaldatav ankurdusaparaat koos paigaldusega

52641

  93,03

Nupp koos paigaldusega hambale

52650

  12,29

Üks breket koos kinnitamisega

52651

  16,36

Üks kaar koos fikseerimisega

52652

  18,46

Üks keerukas kaar koos fikseerimisega

52653

  30,15

Breketsüsteemi (ligatuuride) aktiveerimine ühel hambakaarel

52654

  22,87

Konks kaarele koos paigaldusega

52655

    8,92

Vedru koos paigaldusega

52656

  12,04

Hambumuse tõstmine kõrgendusega ühe hamba ulatuses

52660

    9,90

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hambale ühe hamba ulatuses

52661

    5,81

Keerukas ortodontiline aparaat koos paigaldusega

52663

  97,50

Intra- või ekstraoraalsed kummisikutid koos kandmisjuhisega

52664

    5,08

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia planeerimine (kestus 60 min)

52670

  39,93

Orofatsiaalne müofunktsionaalne teraapia (kestus 60 min)

52671

  24,90

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia kontrollvisiit (kestus 30 min)

52672

  14,71

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud;
  7) hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8) sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9) külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  (3) Lõikes 2 sätestatud diagnoosi piiranguid ei rakendata alla 19-aastaste isikute diagnostika korral.

  (4) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (v.a kood 52666) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (5) Koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 toodud teenuseid ei ole võimalik rakendada, või juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esimest korda.

  (6) Koodiga 52666 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, v.a juhul, kui rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust.

  (7) Koodiga 52654 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 52652 ja 52653 tähistatud tervishoiuteenusele ühel kaarel.

  (8) Koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus patsiendiga ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, staatuse hindamine, raviplaani koostamine;
  3) haige ja tema lähedase nõustamine, eesmärkide seadmine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (9) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse eest juhul, kui patsient pöördub orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia spetsialisti poole esimest korda või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (10) Koodiga 52671 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) varasemalt õpitud harjutuste soorituste hindamine;
  2) uute harjutuste õppimine vastavalt seatud eesmärkidele ja koostatud raviplaanile;
  3) patsiendi informeerimine ja raviplaanis olevate harjutuste eesmärkide selgitamine;
  4) raviprotokolli täitmine iga teraapia seansi kohta;
  5) raviplaani korrigeerimine;
  6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (11) Koodidega 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kokku kuni 15 korda kalendriaastas.

  (12) Koodiga 52672 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedase nõustamine ravi vältel;
  2) järelkontroll ravi järel;
  3) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (13) Koodidega 52670, 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust ostutakse ortodondi suunamisel.

§ 77.  Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaproteesiteenus

  Haigekassa võtab ravikindlustuse seaduse § 29 lõikes 22 nimetatud kindlustatud isikult talle osutatud hambaproteesiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 260 euro eest kolme aasta kohta.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 78.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2019. a võib koodidega 7620, 7621, 7622, 7623, 7624 ja 7625 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka logopeed.

  (3) Kuni 31. detsembrini 2018. a võib koodidega 3015, 7617, 7626 ja 7627 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

§ 79.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2017. a määrus nr 193 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json