Teksti suurus:

Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamise tingimused ja kord 2023. aastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2023, 8

Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulude toetuse eraldamise tingimused ja kord 2023. aastal

Vastu võetud 16.03.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Ida-Virumaal tegutsevate koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste (edaspidi koos haridusasutus) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide (edaspidi koos haridustöötajad) töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulu toetuse eraldamise tingimused ja kord 2023. aastal.

  (2) Tööjõukuludeks täiendava toetuse (edaspidi toetus) eraldamisel lähtutakse haridus- ja noorteprogrammi 2023–2026 meetme „Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad” tegevusest „Võrdsete võimaluste tagamine hariduses”.

  (3) Kohalikele omavalitsustele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele eraldatakse toetus esitatud taotluse alusel.

  (4) Riigi poolt peetavate haridusasutuste puhul kavandatakse rahalised vahendid haridusasutuse eelarvesse. Haridusasutustele vahendite kavandamisel võetakse arvesse kõiki käesolevas määruses sätestatud sisulisi nõudeid.

  (5) Määruses reguleerimata küsimustele kohaldatakse haldusmenetluse seadust.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja toetamise periood

  (1) Toetuse eesmärk on tagada Ida-Virumaa haridusasutuste võimekus tagada nõuetekohase eesti keele oskusega haridustöötajate olemasolu ja nende võimekus viia õppetööd läbi nõutava eesti keele tasemega.

  (2) Toetust antakse perioodiks 1. september – 31. detsember 2023. a.

§ 3.  Toetuse arvestamise ja eraldamise alused

  (1) Toetust arvestatakse ja eraldatakse:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetajale täistööajaga töötamisel 525 eurot kuus;
  2) üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajale täistööajaga töötamisel 874 eurot kuus;
  3) koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse tugispetsialistile (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) täistöötajaga töötamisel 874 eurot.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 arvestatud toetusele arvestatakse lisaks tööandja maksud.

  (3) Täistööajaga töötamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse olukorda, kus haridusasutuse õpetaja töötab 35 tundi nädalas ning haridusasutuse tugispetsialist töötab Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2013. a määrust nr 125 „Haridustöötajate tööaeg” aluseks võttes 35 või 40 tundi nädalas.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haridustöötaja töötab osalise koormusega, eraldatakse toetust proportsionaalselt täidetavale ametikohale ja koormusele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut arvestatakse õpetajale, kes õpetab eesti keeles ja vastab oma ametikohale kehtestatud eesti keele oskuse nõudele ja omab kõrgharidust. Kõrghariduse nõuet ei rakendata õpetajale, kes on loetud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja või kutsestandardis toodud kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatut arvestatakse tugispetsialistile, kes töötab eesti keeles ja vastab oma ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning ametikohale kehtestatud eesti keele oskuse nõudele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud nõudeid arvestatakse ka töötajale, kes töötab kohaliku omavalitsuse poolt peetavas tugikeskuses ning osutab seal töötades koolieelsele lasteasutusele või üldhariduskoolile tugispetsialisti teenust.

  (8) Lisaks arvestatakse ja eraldatakse toetust haridusasutuse juhtimise tõhustamiseks:
  1) koolieelse lasteasutuse puhul 9 eurot lapse kohta;
  2) üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse puhul 15 eurot õpilase kohta.

§ 4.  Tingimused taotluse esitajale

  (1) Toetust on õigus taotleda Ida-Virumaa kohalikul omavalitsusel ja Ida-Virumaal haridusasutust pidaval eraõiguslikul juriidilisel isikul.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  2) tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
  3) tal puuduvad tähtajaks esitamata majandusaasta aruanded;
  4) tal puuduvad järelevalveorgani poolt esitatud tähtaegselt täitmata ettekirjutused ja sunnirahahoiatused.

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi toetuse andja) veebilehel avaliku juurdepääsuga Toetuste Menetlemise Infosüsteemi (edaspidi taotluskeskkond) kaudu 21 kalendripäeva jooksul alates taotlusvooru avamisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, pikendatakse taotlemise tähtaega vea likvideerimisele kulunud päevade arvu võrra.

  (2) Toetuse andja teavitab Ida-Virumaa kohalikke omavalitsusi ja Ida-Virumaal haridusasutust pidavaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid taotlusvooru avamisest.

  (3) Taotluses esitatakse:
  1) haridusasutuse pidaja üldandmed;
  2) toetust kasutava haridusasutuse andmed;
  3) haridusasutuses töötavate haridustöötajate ametikohtade nimetused, arv ning üldtööaja mõistes täis- või osakoormus.

  (4) Taotleja lisab taotlusele haridustöötajate eesti keele oskuse nõudele vastavust tõendava dokumendi koopia. Taotluse menetlemisel on toetuse andjal õigus küsida taotlejalt täiendavalt isiku haridust, kvalifikatsiooni, koormust ning eesti keele oskust tõendavaid andmeid.

  (5) Taotleja kinnitab taotluses, et kasutab toetust käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud eesmärgil ning haridustöötajad vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

§ 6.  Taotluste menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb valdkonna eest vastutava ministri moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon kontrollib taotleja vastavust käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tingimustele ning taotluses esitatu vastavust §-s 3 sätestatule.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida esitatud andmete vastavust tegelikkusele, sealhulgas võrrelda taotluses esitatud andmeid Eesti hariduse infosüsteemis olevate andmetega. Komisjonil on õigus küsida taotlejalt täiendavat informatsiooni. Taotleja peab esitama täiendava informatsiooni viie tööpäeva jooksul. Kui taotleja nimetatud tähtaja jooksul täiendavat informatsiooni ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 7.  Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse andja lähtub toetuse määramisel taotluses sisalduvatest andmetest ja käesoleva määruse §-s 3 sisalduvatest toetuse arvestamise alustest. Käesoleva määruse § 3 lõikes 8 nimetatud toetuse määramisel võetakse aluseks haridusasutuses käivate laste ja/või õppivate õpilaste arv 10. mai 2023. a seisuga, võttes aluseks Eesti hariduse infosüsteemis olevad andmed.

  (2) Toetuse määramisel rahuldatakse taotlus täielikult või osaliselt.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata ja toetust ei määrata:
  1) kui taotleja ei vasta määruses sätestatud tingimustele;
  2) kui esitatud taotlus on puudustega, mida tähtaegselt ei kõrvaldata ning mis ei võimalda seetõttu toetust määrata.

  (4) Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse välja taotluses märgitud pangakontole 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

§ 8.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust käesolevas määruses sätestatud eesmärgi kohaselt.

  (2) Toetuse saamisel tuleb täistööajaga töötavale üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajale, tugispetsialistile maksta vähemalt 2624 euro suurust töötasu, magistrikraadiga lasteaiaõpetajale vähemalt 2274 euro ning bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajale vähemalt 2099 euro suurust töötasu. Haridusasutuste juhtide töötasu väärtustamise põhimõtted kujundab kooli pidaja arvestades õpetajate ja tugispetsialistide töötasude ning juhtide töötasude mõistlike palgavahemikega.

  (3) Toetuse saaja teavitab toetuse andjat, kui asjaolud, mille alusel toetus määrati, muutuvad oluliselt.

  (4) Toetuse saaja peab toetuse kasutamise kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele, pidades eraldi kuluarvestust toetuse maksmise aluseks olevate tegevuste kohta, ning eristab maksmise aluseks olevate tegevuste dokumendid muudest dokumentidest. Elektroonsel kujul säilitatavaid kuludokumente peab olema võimalik kirjalikult taasesitada.

  (5) Toetuse saaja võimaldab toetuse andjal või tema volitatud isikul kontrollida toetuse kasutamisega seotud asjaolude paikapidavust.

  (6) Toetuse saaja tagastab kasutamata jäänud toetuse juhul, kui toetuse arvestamisest puudutatud haridustöötaja lahkub haridusasutusest töölt enne 31. detsembrit 2023. a ning ei asu enne nimetatud kuupäeva tööle mõnda teise Ida-Virumaal asuvasse haridusasutusse.

  (7) Toetuse saaja esitab 20 tööpäeva jooksul arvates toetusperioodi lõppemisest toetuse kasutamise aruande.

§ 9.  Toetuse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine ja tagasi nõudmine

  Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks ja toetuse saaja maksab toetuse tagasi järgmistel juhtudel:
  1) ilmnevad asjaolud, mille kohaselt taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja loobub toetusest;
  3) toetuse saaja ei ole kinni pidanud käesoleva määruse §-s 8 sätestatust.

§ 10.  Otsuse või toimingu vaidlustamine

  Otsuse või toimingu vaidlustamise korral võib esitada toetuse andjale vaide haldusmenetluse seaduses või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json