Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2024, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.03.2024 otsus nr 370

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.03.2024

§ 1.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 128 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Reovee puhastamise, taaskasutusvee tootmise ning heitvee suublasse juhtimise ja seire nõuded, heitvee ja taaskasutusvee saastenäitajate ja saasteainete sisalduse piirväärtused ning heitvee ja taaskasutusvee nõuetele vastavuse hindamise meetmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 128 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Taaskasutusvesi käesoleva seaduse tähenduses on vesi, mis vastab lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/741, mis käsitleb vee taaskasutuse miinimumnõudeid (ELT L 177, 05.06.2020, lk 32–55), artikli 3 punktis 4 esitatud määratlusele ka käesoleva seaduse § 193 lõike 3 alusel kehtestatud kvaliteediklassidest tulenevale taaskasutusvee määratlusele.

(72) Taaskasutusvee tootmine käesoleva seaduse tähenduses on reovee, karjääri- või kaevandusvee, jahutusvee või vesiviljelusest pärineva vee puhastamine üleandmiseks kolmandale isikule.”;

3) paragrahvid 140 ja 141 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 142. Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse ja biokütuse hoidla planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded

Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse ja biokütuse hoidla planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvi 153 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Joogiveehaarde toiteala käesoleva seaduse tähenduses on piirkond, millest põhjavesi liigub veehaardesse ja mille ulatus esitatakse käesoleva seaduse § 852 kohases riskihindamises.

(2) Joogiveehaarde valgala käesoleva seaduse tähenduses on piirkond, millest pinnavesi liigub veehaardesse ja mille ulatus esitatakse käesoleva seaduse § 852 kohases riskihindamises.”;

6) paragrahvi 187 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) toodetakse taaskasutusvett heitveest, karjääri- või kaevandusveest, jahutusveest või vesiviljelusest pärinevast veest.”;

7) paragrahvi 190 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

„(5) Isik, kes taotleb veeluba taaskasutusvee tootmiseks, lisab veeloa taotlusele riskijuhtimise kava.

(6) Isik kooskõlastab riskijuhtimise kava enne taotluse esitamist Põllumajandus- ja Toiduametiga juhul, kui taaskasutusvett kavandatakse kasutada põllumajanduslikuks niisutuseks.

(7) Keskkonnaamet saadab taaskasutusvee tootmise veeloa taotlusele lisatud riskijuhtimise kava arvamuse avaldamiseks Terviseametile juhul, kui taotluse menetlemise käigus selgub, et taaskasutusvee tootmisel võib olla risk inimese tervisele. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 49 lõikes 1 sätestatud keskkonnaloa andmise otsustamise tähtaeg peatub kuni Terviseameti arvamuse saamiseni.

(8) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/741 artikli 5 lõigetes 3–5 sätestatule kehtestab nõuded taaskasutusvee tootmise riskijuhtimise kava kohta valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

8) paragrahvi 193 lõiget 1 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) toodetava taaskasutusvee kvaliteediklass ning kasutusotstarve;”;

9) paragrahvi 193 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/741 I lisas sätestatule kehtestab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 141 nimetatud kvaliteediklassid, neile vastavad kasutusotstarbed ja seire nõuded valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 196 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) taaskasutusvee kasutamine.”;

11) paragrahvi 196 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Taaskasutusvee kasutamine käesoleva seaduse tähenduses on taaskasutusvee kasutusele võtmine lõppkasutaja poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2020/741 ning käesoleva seaduse § 193 lõike 3 alusel kehtestatud kasutusotstarvetele.”;

12) paragrahvi 199 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) taaskasutusvee kvaliteet ei sobi kasutusotstarbega ning ei ole võimalik seada sobivaid kõrvaltingimusi taaskasutusvee kasutamise võimaldamiseks.”;

13) paragrahvi 236 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringute käigus tehtavate analüüside kvaliteedinõuded ning veeuuringuteks kasutatavad põhja-, pinna-, mere-, heit-, reo- ja taaskasutusvee ning reoveesette (edaspidi ka veeuuringu valdkond) proovivõtumeetodid ja analüüsi referentsmeetodid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2024. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 9 ja 11 jõustuvad 2024. aasta 1. novembril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json