Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslasele antava identifitseerimiskoodi moodustamise ning kaitseväekohustuslase teavitamise alused ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2024, 5

Kaitseväekohustuslasele antava identifitseerimiskoodi moodustamise ning kaitseväekohustuslase teavitamise alused ja kord

Vastu võetud 19.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 6 alusel.

§ 1.  Identifitseerimiskoodi koosseis ja selle moodustamine

  (1) Isiku tuvastamiseks kaitseväekohustuslasele antav identifitseerimiskood sisaldab kaitseväekohustuslase:
  1) isikukoodi;
  2) riigi tunnusena tähist „EST”.

  (2) Identifitseerimiskood moodustatakse kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku andmete kandmisel kaitseväekohustuslaste registrisse.

§ 2.  Lisamärked

  (1) Identifitseerimiskoodi moodustamisel võib lisaks käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 loetletud identifitseerimiskoodi andmetele kanda lisamärkena andmed:
  1) kaitseväekohustuslase veregrupi ja reesusfaktori kohta;
  2) kaitseväekohustuslase vaba tahte alusel antud andmed tema usulise veendumise kohta.

  (2) Veregrupi ja reesusfaktori kohta lisamärke tegemine toimub tervishoiuteenuse osutajalt saadud andmete alusel.

  (3) Usuliste veendumuste kohta lisamärke tegemine toimub kaitseväekohustuslase poolt esitatava tahteavalduse alusel.

  (4) Lisamärge usulise veendumuse kohta tehakse inglise keeles. Lisamärke teksti pikkusest sõltuvalt on lubatud kasutada rahvusvaheliselt üldtunnustatud lühendeid.

§ 3.  Isikuplaadile kantavad andmed

  Identifitseerimiskood ja lisamärked kantakse kahele omavahel murdmisega eraldatavale identsele metallist valmistatud plaadile (edaspidi isikuplaat) ülalt alla järgmises järjekorras:
  1) isikukood;
  2) riigi tunnusena tähis „EST”;
  3) veregrupp ja reesusfaktor;
  4) usund.

§ 4.  Identifitseerimiskoodi moodustamisest teavitamine

  Kaitseväekohustuslast teavitatakse identifitseerimiskoodi moodustamisest kaitseväekohustuslaste registri kaudu.

§ 5.  Isikuplaadi väljastamine

  (1) Isikuplaadi väljastab Kaitseressursside Amet:
  1) kutsealuse või kaitseväekohustuse võtta sooviva isiku ajateenistusse asumisel;
  2) kaitseväekohustuslasele reservteenistusse kutsumisel või tegevteenistusse võtmisel, kui isikuplaati ei ole varem väljastatud;
  3) kaitseväekohustust võtta soovivale isikule sõjaaja ametikohale nimetamisel või sõjaaja ametikohale tegevteenistusse võtmisel, kui isikuplaati ei ole varem väljastatud.

  (2) Isikuplaatidega varustamist, jaotamist ja arvestust korraldab Kaitseressursside Amet.

  (3) Isikuplaadi esmakordne väljastamine toimub tasuta.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri määrus nr 24 „Kaitseväekohustuslasele antava identifitseerimiskoodi moodustamise ning kaitseväekohustuslase teavitamise alused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json