Teksti suurus:

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2024, 7

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping

Vastu võetud 18.03.2024
nr 6-9/1006-1


Kultuuriministeerium, keda esindab põhimääruse alusel minister Heidy Purga, (edaspidi ministeerium) ja Sihtasutus Tartu Kunstimuuseum, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Joanna Hoffmann, (edaspidi sihtasutus), edaspidi ka eraldi pool või koos pooled, sõlmisid käesoleva riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas.


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärk on määrata kindlaks riigile kuuluva muuseumikogu (edaspidi muuseumikogu) kasutamise tingimused.

1.2. Leping on sõlmitud muuseumiseaduse § 9 alusel ning kooskõlas halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 punktiga 21.

1.3. Lepingu lahutamatuks osaks on museaalide nimekiri ja muuseumikogu arvestusdokumentide loetelu.

1.4. Muuseumikogu valdus on sihtasutusele üle antud 01.03.2024.


2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Sihtasutus kohustub:
2.1.1. säilitama, uurima ja vahendama muuseumikogu üldsusele, lähtudes sihtasutuse põhikirjast ja asutajate ootustest;
2.1.2. täiendama muuseumikogu eesmärgipäraselt, kogudes Eesti kultuuriloo seisukohalt olulist kunsti ja sellega seotud materjali, lähtudes sihtasutuse kogumispõhimõtetest;
2.1.3. korraldama museaalide dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral nende konserveerimist ja restaureerimist;
2.1.4. järgima kohustuste täitmisel muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korda.

2.2. Lepingu punkti 2.1.2 alusel kogutavad museaalid loetakse riigile kuuluva muuseumikogu osaks ning need lisanduvad lepingu lisas 1 toodud museaalide nimekirja.

2.3. Museaalid, mille soetusmaksumus ületab materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiiri, võtab sihtasutus põhivarana arvele.

2.4. Sihtasutusel on õigus võtta tasu muuseumikogu vahendamise eest üldsusele. Tasu suuruse otsustab sihtasutus, arvestades muuseumiseaduse § 20 lõikes 3 sätestatut.

2.5. Sihtasutusel on õigus saada tasuta konserveerimis-, restaureerimis- ja digiteerimisteenust Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum konserveerimis- ja digiteerimiskeskuselt Kanut (edaspidi Kanut). Aastase tasuta teenuse mahu otsustab Kanuti eksperdinõukogu. Kiirtööde eest tuleb sihtasutusel tasuda vastavalt Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum kehtestatud hinnakirjale.

2.6. Sihtasutusel on õigus saada Muinsuskaitseametilt tasuta nõustamist muuseumikogu korraldamisel ning sihtasutuse ülesannete täitmisel.


3. Tegevustoetus ja aruandlus

3.1. Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks on sihtasutusel õigus igal aastal taotleda ministeeriumi kaudu riigieelarvest tegevustoetust.

3.2. Tegevustoetuse taotlemine, eraldamine ja aruandlus toimub alates 2025. aastast kultuuriministri määruses „Riigieelarvest muuseumide tegevustoetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise tingimused ja kord” sätestatud korras.

3.3. 2024. aastal, mil toimub tegevuse üleminek riigiasutuselt sihtasutuseks, eraldatakse sihtasutusele tegevustoetusena riigiasutuse Tartu Kunstimuuseum tegevustoetuse jääk.


4. Haldusjärelevalve

4.1. Muinsuskaitseamet teeb haldusjärelevalvet muuseumikogu korralduse üle vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-dele 751 ja 752.


5. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

5.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast kehtivas korras avaldamist.

5.2. Leping on tähtajatu.

5.3. Lepingut võib muuta poolte kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul põhjendatud ettepaneku saamisest arvates. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.

5.4. Lepingu lõpetamise soovist on lepingut lõpetada sooviv pool kohustatud teatama teisele poolele ette vähemalt üks aasta.

5.5. Ministeeriumil on õigus muuta või lõpetada leping ühepoolselt ja muuseumikogu tagasi nõuda järgmistel alustel:
5.5.1. sihtasutus on lepingut, muuseumiseadust või selle alusel kehtestatud õigusakti rikkunud korduvalt või oluliselt;
5.5.2. Muinsuskaitseameti ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata;
5.5.3. ilmnevad asjaolud, mis võivad põhjustada sihtasutuse püsiva maksejõuetuse või tema tegevuse lõpetamise;
5.5.4. sihtasutuse suhtes on algatatud likvideerimine või pankrotimenetlus;
5.5.5. avaliku huvi raske kahjustamise või selle ohu korral.


6. Poolte vastutus

6.1. Pooled täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus ja hoolikalt ning arvestades tavasid ja praktikat.

6.2. Pooled vastutavad lepingu rikkumise eest seaduses ja lepingus sätestatud korras.

6.3. Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.


7. Vääramatu jõud

7.1. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

7.2. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama.

7.3. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping üles öelda.


8. Lõppsätted

8.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud:
8.1.1. ministeeriumi kontaktisik on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
8.1.2. sihtasutuse kontaktisik on sihtasutuse peavarahoidja.

8.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

8.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.


9. Lisad

9.1. Lisa 1 – muuseumikogusse kuuluvate museaalide nimekiri (kokku 25 805 museaali) – Asutusesiseseks kasutamiseks: alus AvTS § 35 lg 1 p 7, märge tehtud 12.03.2024, kehtib kuni 12.03.2029, teabevaldaja Kultuuriministeerium;
9.2. Lisa 2 – muuseumikogu arvestusdokumentide loetelu – Asutusesiseseks kasutamiseks: alus AvTS § 35 lg 1 p 7, märge tehtud 12.03.2024, kehtib kuni 12.03.2029, teabevaldaja Kultuuriministeerium.

 

 

Kultuuriministeerium

Sihtasutus Tartu Kunstimuuseum

Registrikood: 70000941

Registrikood: 90016074

E-posti aadress: [email protected]

E-posti aadress: [email protected]

   
   

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Heidy Purga

Joanna Hoffmann

minister

juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json