Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0857-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2024, 8

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0857-1 muutmine

Vastu võetud 19.03.2024

Lisa 1
24.04.2020 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/0857-1 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane¹), registrikoodiga 70001490, aadressiga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb peadirektori 11.05.2023 käskkirja nr 1.1-1/23/79 alusel,

ja

osaühing Inchcape Motors Estonia, registrikoodiga 11070736, aadressiga Läike tee 38, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harju maakond (edaspidi Teostaja), mida esindavad ühiselt juhatuse liikmed Pirje Raidma ja Roland Raud, kes tegutsevad põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 24.04.2020 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/0857-1 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punkti 4.4 kohaselt peab Teostaja omama Sõidukite valmistajatehasega sõlmitud ametlikku lepingut või ametliku maaletooja volitust, mis annab õiguse Sõidukite müügiks Eestis;
(iii) Teostaja esitas Transpordiametile avalduse (registreeritud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemis 06.03.2024 numbriga 11.2-7/24/6380-1) Lepingu punkti 2.2 muutmiseks. Teostaja soovib Lepingu punktist 2.2 eemaldada õiguse teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-kategooria KIA sõidukitele ning lisada õiguse teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1- ja N1-kategooria FORD sõidukitele;
(iv) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L3e-, M1- ja N1-kategooria BMW, M1-kategooria BMW I, M1-kategooria JAGUAR, M1-kategooria KIA, M1- ja N1-kategooria LAND ROVER, M1-kategooria MAZDA ning M1-kategooria MINI sõidukitele (edaspidi Sõiduk).”;
(v) Lepingu punktis 11.3 on märgitud: „Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud Lepingus otseselt sätestatud juhtudel või juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Maanteeamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 12.2 nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättetoimetatuks selle saatmisele järgnevaks tööpäevaks.”;
(vi) Lepingu punktis 12.1 on märgitud: „Maanteeameti poolt: Rait Parve, e-post: [email protected], telefon 620 1343, Jürgo Vahtra, e-post: [email protected], telefon 620 1251.”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
L3e-, M1- ja N1-kategooria BMW,
M1-kategooria BMW I,
M1-kategooria JAGUAR,
M1- ja N1-kategooria FORD,
M1- ja N1-kategooria LAND ROVER,
M1-kategooria MAZDA ning
M1-kategooria MINI sõidukitele (edaspidi Sõiduk).”.

2. Muuta Lepingu punkti 11.3 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„11.3. Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Transpordiamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 12.2 nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättesaaduks selle saatmisele järgnevaks tööpäevaks.”.

3. Muuta Lepingu punkti 12.1 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„12.1. Transpordiameti poolt:
Riina Samelselg, e-post: [email protected], telefon +372 620 1200.”.

4. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

5. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

osaühing Inchcape Motors Estonia

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11070736

Asukoht: Valge 4

Asukoht: Läike tee 38, Peetri alevik, Rae vald

11413 Tallinn

75312 Harju maakond

Telefon: +372 620 1200

Telefon: +372 663 0600

E-post: [email protected]

E-post: [email protected]

____________________

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/


¹ Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json