Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2011, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2011 nr 34

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

§ 1. Põllumajandusministri 17. märtsi 2010. a määrust nr 32 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 18) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse määr” tekstiosaga „, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mille kohta on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris andmed, mille kohaselt oli põllumajandusmaa 2003. aasta 30. juunil heas põllumajanduslikus korras nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artikli 124 lõike 1 mõistes;”;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust võib taotleda ka lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava põllu või põlluosa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

6) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 3 nimetatud dokument.”;

7) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Keskkonnaamet teeb §-s 4 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral kohaldatakse põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 6 lõigetes 31 ja 32 sätestatut.

(5) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

8) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 5 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 4 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

(3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

(4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 nimetatud nõudeid või kui Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutise või taotleja suhtes on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.

(5) Kui taotleja rikub §-s 4 nimetatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(6) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(7) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.”;

9) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

10) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
MAJAPIDAMISE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE

§ 81. Majapidamise üleandmine ja ülevõtmine

(1) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Majapidamise ülevõtja teavitab majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”

§ 2. Põllumajandusministri 6. aprilli 2010. a määrust nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 22) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „ja artikli 44 lõike 2 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „põllumajandusliku majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust võib taotleda ka lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 49 „Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” või”;

5) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 49 „Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord””;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

7) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 3 nimetatud dokument.”;

8) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral kohaldatakse põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 6 lõigetes 31 ja 32 sätestatut.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

9) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 5 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

(3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

(4) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.”;

10) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artiklite 16 ja 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16 ja 21”;

11) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
PÕLLUMAJANDUSLIKU MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE ASENDAMINE
”;

12) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Põllumajandusliku majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

(1) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja võtab üle põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruses nr 42 „Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” sätestatud toetuse kohustuse, asendab ta nimetatud määruses sätestatud toetuse kohustuse selles määruses sätestatud ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse kohustusega.

(2) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.”;

13) paragrahvi 10 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise ülevõtja teavitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”;

14) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.”

§ 3. Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määrust nr 42 „Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RT I, 23.11.2010, 31) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „põllumajandusliku majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust võib taotleda ka lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, mis vastab põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 2 lõikes 4 sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

5) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 5 lõikes 3 nimetatud dokument.”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise eest toetuse taotlemise korral kohaldatakse põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” § 6 lõigetes 31 ja 32 sätestatut.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

7) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 4 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 4 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

(3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

(4) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.”;

8) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artiklite 16 ja 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16 ja 21”;

9) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
PÕLLUMAJANDUSLIKU MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE
”;

10) paragrahvi 8 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Põllumajandusliku majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.”;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise ülevõtja teavitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”;

13) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.”;

14) paragrahvi 14 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014”.

§ 4. Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a määrust nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 23) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõike 2, komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse määr” tekstiosaga „, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord põllumajandusliku majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mille kohta on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris andmed, mille kohaselt oli põllumajandusmaa 2003. aasta 30. juunil heas põllumajanduslikus korras nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artikli 124 lõike 1 mõistes;”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

5) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) PRIA teeb §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 7 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 5 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõuet, või kui Põllumajandusamet või Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõude rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust rikutud nõude kohta kuni 5%.

(4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 40%.

(5) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 25%.

(6) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 60%.

(7) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(8) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

(9) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 lisas 1 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.”;

7) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

8) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
PÕLLUMAJANDUSLIKU MAJAPIDAMISE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE

§ 91. Põllumajandusliku majapidamise üleandmine ja ülevõtmine

(1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise ülevõtja teavitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”

§ 5. Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrust nr 33 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 38) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja ei või võtta kohustust selle loomatõu kohta, mille kohta tal arengukava raames on ohustatud tõugu looma pidamise kehtiv kohustus.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

5) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) VTA kontrollib § 4 lõikes 4 nimetatud rendilepinguid ja ohustatud tõugu looma vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.”;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et kindlaksmääratud veiste arv erineb taotlusel märgitud veiste arvust, kelle kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 kohaselt.

(2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

(3) Kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 lõike 1 kohaselt.

(4) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

(6) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus kindlaks teinud, et kindlaksmääratud hobuste arv erineb taotlusel märgitud hobuste arvust, kelle kohta toetust taotleti, kohaldab PRIA toetuse arvutamisel komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 lõiget 2.

(7) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 47 lõikes 1 nimetatud erandlikuks asjaoluks on ka taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimine, kui:
1) loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ja taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse;
2) loom on läinud kaduma ning taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakirja.

(8) Taotleja esitab lõikes 7 nimetatud dokumendid komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.”;

7) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artiklite 17 ja 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 17 ja 21”;

8) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE
”;

9) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

(1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõiget 1.

(2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.

(3) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.

(4) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv kohustus, liidetakse ülevõetud kohustus taotleja kohustusega ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

(5) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.”;

10) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja võib asendada § 3 lõikes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma toetuse saamise nõuete kohase teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

(2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobune, kellega kohustusealune loom asendatakse, on puhtatõuline ning asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja nõuetekohaselt identifitseeritud. Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobune on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik; tori tõugu hobune on kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa või on sinna kandmiseks sobilik ning kuulub tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni.

(3) Eesti maatõugu veis, kellega kohustusealune loom asendatakse, on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik ning on asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja on kantud põllumajandusloomade registrisse. Eesti maatõugu veise mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

(4) Toetuse saaja asendab § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma lõike 1 kohaselt 20 päeva jooksul arvates looma asendamise tinginud sündmusest.”;

11) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

(2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

(3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Majapidamise ülevõtja teavitab majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.

(4) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.

(5) Toetuse saaja teavitab VTAd kohustusealuse looma asendamisest seitsme päeva jooksul arvates looma asendamisest, esitades lisas 3 toodud vormi kohase teatise.

(6) Kui toetuse saaja soovib § 6 lõikes 7 nimetatud erandliku asjaolu esinemise tõttu § 11 kohaselt kohustusealust looma asendada, kuid ei saa seda asendamist takistava asjaolu tõttu § 11 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul teha, teavitab ta asendamist takistavast asjaolust VTAd kirjalikult seitsme päeva jooksul arvates asendamist takistava asjaolu esinemisest. Sellisel juhul asendab toetuse saaja kohustusealuse looma viivitamata pärast asendamist takistava asjaolu esinemise lõppemist.

(7) Kui loom ei ole lõike 6 kohaselt hiljemalt järgmise taotlusperioodi alguseks asendatud, siis loetakse, et looma ei ole asendatud.”;

12) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.”;

13) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) lisast 3 jäetakse välja tekstiosa „ajavahemikus 2. mai kuni 15. oktoober”.

§ 6. Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määrust nr 47 „Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 28) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust võib taotleda veise, lamba, kitse ja hobuse kohta, keda karjatamisperioodil rohumaal karjatatakse. Veis, lammas ja kits peab olema registreeritud taotleja nimele põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini. Hobuse kohta peab olema identifitseerimisdokument (edaspidi hobuse pass). Eestis sündinud hobuse andmed peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) väljavõte § 3 lõikes 2 nimetatud hobuse passist, kui hobune on sündinud väljaspool Eestit ja Eestisse toimetatud Euroopa Liidu liikmesriigist või Eestisse imporditud väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist. Väljavõttel peab olema näha hobuse sünniaeg ja identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN);”;

6) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt. Paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud nõuete kontrollimiseks kaasab PRIA vajaduse korral eksperdi.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Paragrahvis 4 ning § 5 lõigetes 1 ja 2 ja lõike 3 punktides 1–4 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 5 ja 6 sätestatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(5) Taotleja või tema esindaja näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või selle väljavõtte, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number.

(6) Kui taotlejale on komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 4 lõike 7 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, hoiab ta sellesse loomagruppi kuuluvat looma, kelle kohta ta toetust taotleb, ka karjamaal selliselt, et oleks võimalik kontrollida:
1) veise, kitse ja lamba kõrvamärkide olemasolu ja registrinumbrit;
2) hobuse transpondri numbrit, juhul kui hobusele on paigaldatud transponder, muul juhul hobuse välimikku;
3) paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud nõude kohaselt karjatatava looma viibimist karjamaal.”;

7) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et kindlaksmääratud veiste, lammaste või kitsede arv erineb taotlusel märgitud loomade arvust, kelle kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 kohaselt.

(2) Kui § 7 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

(3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

(4) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui VTA on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(5) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 60%.

(6) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(7) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud ühte nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

(8) Kui taotleja rikub § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.

(9) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

(10) Kui taotleja ei esita kõiki § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 lõike 1 kohaselt.

(11) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(12) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

(13) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus kindlaks teinud, et kindlaksmääratud hobuste arv erineb taotlusel märgitud hobuste arvust, kelle kohta toetust taotleti, kohaldab PRIA komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 lõiget 2.

(14) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud ja taotlusel märgitud karjatatavate loomade arvu kohta arvestab loomkoormuse PRIA. Ühe hektari rohumaa kohta võib olla kuni 1,4 ühikut § 3 lõikes 2 nimetatud karjatatavaid loomi.

(15) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja ületab toetuse taotlemisel lõikes 14 sätestatud loomkoormust, vähendab PRIA taotletud toetust loomkoormust ületava osa võrra § 3 lõikes 4 nimetatud loomagruppide kaupa võrdeliselt. Loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult selle rohumaa pindala, mille kohta taotleja esitab § 6 lõike 1 punktis 2, põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 2 sätestatud andmed, või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud tegelik rohumaa pindala, mida taotlejal on õigus kasutada. Loomkoormuse arvestamisel ei võeta arvesse selle rohumaa pindala, mille kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust.

(16) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 47 lõikes 1 nimetatud erandlikuks asjaoluks on ka taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimine, kui:
1) loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ja taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse;
2) loom on läinud kaduma ning taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakirja.
(17) Taotleja esitab lõikes 16 nimetatud dokumendid komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.”;

8) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 17, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 17, 18 ja 21”;

9) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE
”;

10) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

(1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõiget 1.

(2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.

(3) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.

(4) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv loomade karjatamise kohustus, loetakse kohustuseperioodi kestuseks lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

(5) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.”;

11) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Majapidamise ülevõtja teavitab majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.

(2) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.”;

12) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 24.11.2010, 14) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse Natura 2000 võrgustiku ala (edaspidi Natura 2000 ala) kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis ning hoiualal asuva metsaala ja ala, mille kohta on tehtud „Looduskaitseseaduse” § 8 lõikes 1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud „Looduskaitseseaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus (edaspidi projekteeritav ala), piires asuva metsaala kohta antava toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr ning toetuse vähendamise ja toetuse väljamaksmise kord.

(2) Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse, hoiuala, piiranguvööndi ja projekteeritava ala piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks teda läbiv üle 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd, üle 0,10 ha suurune lagendik ning üle 4 m laiune või üle 0,10 ha suurune muu ala. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui jagamise tulemusena tekkiv metsamaa on väiksem kui 0,1 ha. Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa kohta ei või toetust taotleda.”;

3) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritava ala piires asuva metsaala ühe hektari kohta on 60,08 eurot aastas ning sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta 109,93 eurot aastas.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Riigiabi

Natura 2000 ala kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis ja hoiualal ning projekteeritava ala piires asuva metsaala kohta antav toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013” (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1–33) tähenduses.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetust ei või taotleda keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta.”;

6) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetust võib taotleda lõikes 2 nimetatud metsaala kohta, kui taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega.”;

8) paragrahvi 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ringikujulise metsaala keskpunkti paiknemisel taotleja omandis oleval katastriüksusel, peab olema tähistatud ja visuaalselt tuvastatav metsaala keskpunkt.”;

10) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruses nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

11) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) EMK vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Metsaala pindala mõõtmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 15 lõikes 5 sätestatud mõõtmishälvet.

(4) EMK teeb § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(5) Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) teavitab EMKd nendest taotlejatest, kes on taotluse esitamise kohustuseaasta jooksul rikkunud „Looduskaitseseadusest” ja „Metsaseadusest” tulenevaid nõudeid ning kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

(6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale isikule vajaduse korral ette katastriüksuse piirimärgid või metsaala piiri.”;

12) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui EMK teeb kohapealse kontrolli käigus kindlaks, et metsaala tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 9 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

(3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

(4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõigetes 5 ja 7 sätestatud nõudeid, või kui KKI on teinud § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.

(5) Kui taotleja rikub § 3 lõikes 8 nimetatud nõuet korduvalt, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (El) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(6) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(7) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab EMK komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.”;

13) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

14) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 8. Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrust nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RT I, 23.11.2010, 13) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Poolloodusliku koosluse pindalast arvatakse maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suuruse maa-ala pindala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne), ja üle 2 m laiune maastiku joonelement, välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) taotleja või tema majapidamise töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige on teise kohustuseaasta 1. septembriks osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestval Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel. Taotleja või tema majapidamise töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestnud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, millel osalemise kohta on koolituse korraldaja väljastanud asjakohase dokumendi, peab sellel koolitusel olema osalenud kolmanda kohustuseaasta 1. septembriks;”;

5) paragrahvi 4 lõike 5 punktis 4 asendatakse tekstiosa „0,7 lü” tekstiosaga „1 lü;”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

7) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruses nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

8) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) Keskkonnaamet teeb § 3 lõikes 2, § 4 lõike 1 punktides 1, 3–5 ja § 4 lõikes 2 ning §-s 5 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) teeb § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõude täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(5) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette poolloodusliku koosluse piiri.”;

9) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui Keskkonnaamet on kontrolli käigus teinud kindlaks, et poolloodusliku koosluse tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 6 lõike 3 punktis 1 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 7 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 5 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 või VTA on teinud § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõude rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 99%, kui taotleja on kahjustanud Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust;
2) kuni 15%, kui taotleja ei võimalda majapidamises peetavale põllumajandusloomale piisavalt sööta ja joogivett;
3) kuni 20%, kui taotleja on rikkunud kaitstavat looduse üksikobjekti või hävitanud selle;
4) kuni 5%, kui taotleja või § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud muu isik ei ole osalenud § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud koolitusel;
5) kuni 5%, kui taotleja ei ole kandnud andmeid majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta „Veeseaduse” § 261 lõike 7 alusel peetavasse põlluraamatusse;
6) kuni 99%, kui poollooduslikku kooslust ei ole vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit niidetud ja niidet ei ole koristatud või hekseldatud või kui seal ei ole vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit karjatatud loomi § 4 lõike 4 kohaselt täpsustatud loomkoormusega.

(4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, või kui Muinsuskaitseamet teavitab, et isik on rikkunud § 5 lõikes 4 sätestatud nõuet, otsustab PRIA selle poolloodusliku koosluse kohta, kus nõudeid on rikutud, taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 60%, kui taotleja on üle 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 5 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;
2) kuni 30%, kui taotleja on alla 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 5 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;
3) kuni 40%, kui taotleja ei ole niitnud niidetavat poollooduslikku kooslust keskelt-lahku, servast-serva või Keskkonnaametiga varem kirjalikult kokku lepitud teisel meetodil;
4) kuni 60%, kui taotleja on puisniidul enne selle niitmist ja niite koristamist karjatanud loomi;
5) kuni 60%, kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku hekseldada poolloodusliku koosluse taimikut ilma ala eelneva niitmiseta;
6) kuni 20%, kui kinnismälestis või pärandkultuuri objekt on rikutud või hävitatud;
7) kuni 40%, kui taotleja on andnud loomale poollooduslikul kooslusel lisasööta;
8) kuni 20%, kui taotleja ei ole niidet taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. maiks ära vedanud;
9) kuni 99%, kui taotleja on poolloodusliku koosluse taimikut hekseldanud ilma Keskkonnaameti eelneva kirjaliku nõusolekuta.

(5) Kui Keskkonnaamet on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 6 lõikes 6 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust kuni 10%.

(6) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(7) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.”;

10) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

11) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE
”;

12) paragrahvi 10 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.”;

14) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.”;

15) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Arengukava raames mahepõllumajandusliku tootmise eest põllumajandusliku keskkonnatoetuse saaja võib asendada oma kohustuse osaliselt või täielikult poolloodusliku koosluse hooldamise kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud põllumajandusmaa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks. Kohustuseperioodi kestus arvestatakse §  11 kohaselt.”;

16) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Majapidamise ülevõtja teavitab majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”;

17) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 5 nimetatud dokumendid ja lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.”;

18) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.”;

19) lisa 1 osa „Väetise kasutamise miinimumnõuded” punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4. Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama vähemalt nende 8 kuu sõnniku ja virtsa. Kui sügavallapanuga laut ei mahuta kaheksa kuu sõnnikukogust, peab laudal olema ülejäävat kogust mahutav sõnnikuhoidla. Sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad vastama sõnnikuhoidlatele esitatavatele nõuetele. Kui loomapidaja suunab sõnniku hoidmisele või töötlemisele oma ettevõtte teise hoidlasse või töötlemiskohta või lepingu alusel teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab loomakasvatushoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse.”;

20) lisa 1 osa „Taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded” punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

21) lisad 2–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 9. Põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määrust nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 29) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „ettevõtte üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui taotleja on otsustanud jätta rohumaa selle rajamisest arvates püsirohumaaks, peab ta seda säilitama rohumaana vähemalt viis aastat selle rajamise aastast arvates.”;

4) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõike 2 punktis 3 ja lõikes 51 nimetatud rohumaa puhul loetakse heintaimede allakülvina tehtava külvi aasta ning põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruses nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” toodud vormi kohase taotluse esitamise järgselt rajatud rohumaa külvi aasta rohumaade vanuse arvestamise juures 0-aastaks.”;

5) paragrahvi 4 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui taotlejal on arengukava raames mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kehtiv kohustus, võib ta toetust taotleda üksnes põhitegevuse eest.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja, kes taotleb toetust nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) igal kohustuseaastal ajavahemikul 2.–21. maini põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruses nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

8) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud viljavaheldus- või külvikorraplaani ei pea koostama püsirohumaa kohta, puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa kohta ning väiksema kui 0,3 ha suuruse põllu kohta, millel kasvatatakse ühte teravilja-, kaunvilja-, köögivilja-, õli-, kiu- või rühvelkultuuri.”;

9) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja koostab kogu ettevõtte põllumajandusmaa kohta iga kohustuseaasta 15. juuniks väetusplaani, milles on vähemalt järgmised andmed:
1) kohustuseaastal ettevõttes sõnniku ja virtsaga toodetava lämmastiku ja fosfori kogus (kg), võttes arvesse ettevõttes peetavate loomade liiki, vanust ja arvu ning pidamisviisi;
2) teisest ettevõttest orgaanilise väetisega sisse toodava lämmastiku ja fosfori kogus, võttes arvese sõnniku ja virtsa tüüpi ning nende lämmastiku- ja fosforisisaldust;
3) andmed kohustuseaastal orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamise kohta;
4) põllumajanduskultuuride väetamiseks kasutatava lämmastiku ja fosfori kogus keskmiselt hektari kohta, arvestades väetatavate põllumajanduskultuuride toitainevajadust, saagikust ning mulla toiteelementide sisaldust.”;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kohustuseperioodi jooksul koostatud väetusplaanid peavad olema ettevõttes kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad. Väetusplaani ei pea koostama taotleja, kes ei pea põllumajandusloomi ega kasuta väetist.”;

11) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud viljavaheldus- või külvikorraplaani koostamise ja järgimise korral peab arvestama, et:
1) kogu ettevõtte § 4 lõike 2 punktides 1–4 sätestatud maal ei kasvatata samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal. Mustkesa, mida kasutatakse põllumajanduskultuuride vaheldusena, ei katkesta põllukultuuride järgnevust viljavaheldus- või külvikorraplaanis. Sertifitseeritud seemne kasvatamise korral on sama liiki põllukultuuri lubatud kasvatada samal põllul kuni kolmel järjestikusel aastal;
2) vähemalt 30% kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast peab iga kohustuseaasta 1. novembrist kuni 31. märtsini olema toitainete leostumise vältimiseks põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.”;

12) paragrahvi 7 lõike 3 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõnnikuproov võetakse sõnnikuhoidla kohta soovitavalt 4–6 kuud seisnud sõnnikust enne sõnniku laotamist.”;

13) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

14) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 4 lõikes 9 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) PRIA teeb §-des 5–8 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

15) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 10 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 4 lõikes 9 nimetatud nõudeid, või on teinud § 4 lõikes 9 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, või kui PMA või Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 5 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus või kui Muinsuskaitseamet teavitab, et isik on rikkunud § 5 lõike 1 punktis 10 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-des 6–8 või § 9 lõigetes 4–5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.

(5) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

(6) Kui taotleja rikub §-des 6–8 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(7) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(8) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

(9) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 lisas 1 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.”;

16) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

17) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
ETTEVÕTTE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE
”;

18) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Ettevõtte ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine”;

19) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.”;

20) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt ettevõtte üleandmise korral.”;

21) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ettevõtte ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Ettevõtte ülevõtja teavitab ettevõtte ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”;

22) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 9 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.”;

23) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määrust nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 47) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse andmise täpsem kord” sõnadega „ettevõtte üleandmise ja ülevõtmise korral ning”;

3) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;”;

4) paragrahvi 3 lõike 5 punktist 2 jäetakse välja sõnad „keskmise ja”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 3 viiendat lauset täiendatakse pärast sõna „heinaseemnepõllu” tekstiosaga „, heintaimede energiakultuurina kasvatamiseks kasutatava rohumaa”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;”;

7) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

(3) PRIA teeb §-s 4 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

(4) Paragrahvis 5 sätestatud nõuete täitmise üle teeb kontrolli PMA, kes edastab teabe kindlakstehtud nõuete rikkumise tõsiduse, ulatuse ja püsivuse kohta PRIAle.

(5) PMA kontrollib kohapeal § 6 lõike 2 punktis 5 nimetatud andmete vastavust ettevõttes olevate dokumentide põhjal ja edastab asjakohased andmed PRIAle.

(6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

8) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 6 lõike 2 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

(2) Kui § 7 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(4) Kui PMA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 25%, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuet;
2) kuni 25% karjatatava looma ühiku kohta, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet karjatatavate loomade puhul;
3) kuni 25% aasta keskmise looma, kodulinnu või mesilaspere kohta, kelle kohta toetust on taotletud, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet kodulindude, sigade ja küülikute puhul või mahepõllumajandusliku mesinduse nõuet.

(5) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

(6) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(7) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollsüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 02.12.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

(8) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

(9) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotluse esitamise aastale eelnenud aastal ettevõttes peetud § 2 lõikes 3 nimetatud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmine arv erineb lisas 2 toodud vormil märgitud arvust, kohaldab PRIA toetuse arvutamisel komisjoni määruse (EÜ) nr 65/2011 artikli 17 lõiget 2.

(10) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 lisas 1 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.”;

9) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23” tekstiosaga „(EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21”;

10) 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
ETTEVÕTTE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE
”;

11) paragrahvi 10 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Ettevõtte ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine”;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.”;

13) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt ettevõtte üleandmise korral.”;

14) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ettevõtte ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Ettevõtte ülevõtja teavitab ettevõtte ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.”;

16) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.”;

17) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Alates 1. jaanuarist 2012 on § 2 lõike 3 punktis 2 nimetatud toetuse määr 210,91 eurot emise kohta, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta jooksul vähemalt üks kord poeginud.”

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa põllumajandusministri 18.03.2010. a määruse nr 33 lisa 1

Lisa põllumajandusministri 23.04.2010. a määruse nr 47 lisa 2

Lisa põllumajandusministri 23.04.2010. a määruse nr 47 lisa 3

Lisa põllumajandusministri 11.03.2010. a määruse nr 26 lisa

Lisa põllumajandusministri 08.03.2010. a määruse nr 19 lisa 2

Lisa põllumajandusministri 08.03.2010. a määruse nr 19 lisa 3

Lisa põllumajandusministri 08.03.2010. a määruse nr 19 lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json