Teksti suurus:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2011, 6

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 18.03.2010 nr 33
RTL 2010, 14, 266
jõustumine 29.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
12.04.2011RT I, 21.04.2011, 124.04.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

14.03.2012 15:06
Veaparandus - Tekst viidud RT I, 21.04.2011, 1 avaldatud muutmisele vastavaks. Alus „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning kohustuse üleandmise, ülevõtmise, suurendamise, vähendamise ja asendamise korral ning toetuse väljamaksmise kord.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 eurot aastas, eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 eurot aastas ja eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 eurot aastas.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

  (2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

  (3) Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

  (4) Taotleja võtab kohustuse pidada majapidamises taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt kohustuse võtmise aastal kindlaks tehtud arvul lõigetes 2 ja 3 sätestatud loomi, kelle kohta ta toetust taotleb (edaspidi kohustus). Iga loomatõu kohta võtab taotleja eraldi kohustuse.

  (5) Taotleja ei või võtta kohustust selle loomatõu kohta, mille kohta tal arengukava raames on ohustatud tõugu looma pidamise kehtiv kohustus.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (6) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

§ 4.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 “Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas toodud vormi kohane taotlus;
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
  3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused;
  5) lisas 1 toodud vormi kohane ohustatud tõugu loomade loetelu;
  6) põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–5 loetletud dokumendid.

  (4) Kui taotleja majapidamises peetav § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete kohane loom on võetud rendile, esitab taotleja toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) looma kohta sõlmitud lisas 2 toodud vormi kohase rendilepingu ärakirja.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 5.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

  (2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

  (3) VTA kontrollib § 4 lõikes 4 nimetatud rendilepinguid ja ohustatud tõugu looma vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 6.   Taotletud toetuse vähendamine

  (1) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et kindlaksmääratud veiste arv erineb taotlusel märgitud veiste arvust, kelle kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 kohaselt.

  (2) Kui § 5 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ning “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 ja § 61 lõike 2 kohaselt.

  (3) Kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 lõike 1 kohaselt.

  (4) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 23 kohaselt.

  (5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

  (6) Kui PRIA ja VTA on kontrolli käigus kindlaks teinud, et kindlaksmääratud hobuste arv erineb taotlusel märgitud hobuste arvust, kelle kohta toetust taotleti, kohaldab PRIA toetuse arvutamisel komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 17 lõiget 2.

  (7) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15-73), artikli 47 lõikes 1 nimetatud erandlikuks asjaoluks on ka taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimine, kui:
  1) ) loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ja taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse;
  2) loom on läinud kaduma ning taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakirja.

  (8) Taotleja esitab lõikes 7 nimetatud dokumendid komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 7.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 5 sätestatud kontrollide tulemusi, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artiklite 17 ja 21 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

5. peatükk MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE JA ASENDAMINE 
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 8.   Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

  (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõiget 1.

  (2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 82.

  (3) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.

  (4) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv kohustus, liidetakse ülevõetud kohustus taotleja kohustusega ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

  (5) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 9.   Kohustuse suurendamine

  (1) Toetuse saaja võib suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30% või kuni kahe looma võrra nende sama tõugu loomade arvelt, kelle kohta ei ole kohustust võetud ja kes vastavad § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud toetuse saamise nõuetele.

  (2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu lõikes 1 sätestatud määral, arvestatakse kohustuseperioodi kestus olemasoleva kohustuse kestuse järgi.

  (3) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuste loomade arvu üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kõigi loomade kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

  (4) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust suurendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 10.   Kohustuse vähendamine

  (1) Toetuse saaja võib komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu kuni 30%.

  (2) Kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust vähendada § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 11.   Kohustuse aluse looma asendamine

  (1) Toetuse saaja võib asendada § 3 lõikes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma toetuse saamise nõuete kohase teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

  (2) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobune, kellega kohustusealune loom asendatakse, on puhtatõuline ning asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja nõuetekohaselt identifitseeritud. Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobune on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik; tori tõugu hobune on kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa või on sinna kandmiseks sobilik ning kuulub tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni.

  (3) Eesti maatõugu veis, kellega kohustusealune loom asendatakse, on kantud tõuraamatu põhiossa või on sinna kandmiseks sobilik ning on asendamise ajaks vähemalt kuue kuu vanune ja on kantud põllumajandusloomade registrisse. Eesti maatõugu veise mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

  (4) Toetuse saaja asendab § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ohustatud tõugu looma lõike 1 kohaselt 20 päeva jooksul arvates looma asendamise tinginud sündmusest.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 12.   Muudatustest teavitamine

  (1) Toetuse saaja teavitab kohustuse suurendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

  (2) Toetuse saaja teavitab kohustuse vähendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud majapidamise ülevõtmisperiood on 22. maist kuni 1. septembrini. Majapidamise ülevõtja teavitab majapidamise ülevõtmisest PRIAt ülevõtmisperioodil, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.

  (4) ) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.

  (5) Toetuse saaja teavitab VTAd kohustusealuse looma asendamisest seitsme päeva jooksul arvates looma asendamisest, esitades lisas 3 toodud vormi kohase teatise.

  (6) Kui toetuse saaja soovib § 6 lõikes 7 nimetatud erandliku asjaolu esinemise tõttu § 11 kohaselt kohustusealust looma asendada, kuid ei saa seda asendamist takistava asjaolu tõttu § 11 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul teha, teavitab ta asendamist takistavast asjaolust VTAd kirjalikult seitsme päeva jooksul arvates asendamist takistava asjaolu esinemisest. Sellisel juhul asendab toetuse saaja kohustusealuse looma viivitamata pärast asendamist takistava asjaolu esinemise lõppemist.

  (7) Kui loom ei ole lõike 6 kohaselt hiljemalt järgmise taotlusperioodi alguseks asendatud, siis loetakse, et looma ei ole asendatud.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 7 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 14.   Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

  (1) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi nende loomade eest, kelle arvelt toetuse saaja on vähendanud § 3 lõikes 4 nimetatud kohustusealuste loomade arvu alla § 10 lõikes 1 sätestatud määra. Kui kohustus on võetud kahe või kolme ohustatud tõugu looma kohta ja taotleja vähendab kohustusealuste loomade arvu, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi ühe looma eest.

  (2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Rakendussätted

  (1) «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse saaja võib kogu oma kohustuse asendada § 3 lõike 4 kohase ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks. Sel juhul «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise kohta võetud kohustus lõpeb. Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid ja teabe, millest nähtub, millise loomatõu osas kohustus asendati.

  (2) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja kehtiv kohustus tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, kehtib kuni taotleja kohustuseperioodi lõpuni.

  (3) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib asendada kohustusealuse tori tõugu hobuse, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ainult tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobiliku vähemalt kuue kuu vanuse ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluva tori tõugu hobusega, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

  (4) Kui arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja suurendab tori tõugu hobuste arvu § 9 kohaselt, võetakse kohustusealuste loomade arvu suurendamise korral arvesse ainult taotlusele märgitud vähemalt kuue kuu vanune tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilik tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluv tori tõugu hobune, kelle kohta ei ole kohustust võetud.

  (5) Arengukava raames tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja võib lõpetada kehtiva kohustuse tori tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa ega kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, ilma et temalt nende loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetus tagasi nõutaks.

  (6) 2007. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi kolmas kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2011 kuni 20. maini 2012, 2008. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi teine kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2012 kuni 20. maini 2013, 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

  (7) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Ohustatud tõugu loomade loetelu

Lisa 2 Ohustatud tõugu looma rendileping

Lisa 3 Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json