Teksti suurus:

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2016, 1

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Vastu võetud 14.04.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 1 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruses nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „ühendus” sõnaga „liit” ja sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kauba Euroopa Liitu (edaspidi liit) ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101, edaspidi tolliseadustik). Käesolevas rahandusministri määruses sätestatakse tolliformaalsuste teostamiseks täiendavad juhised, mille kehtestamise õigus on vastavalt nimetatud liidu õigusaktile antud liikmesriigi pädevusse.”;

3) paragrahvi 1 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artikli 1 punkti 45 tähenduses, kui Maksu- ja Tolliametiga ei ole kokku lepitud teisiti;”;

4) paragrahvi 1 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kaup, mille võib deklareerida komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 kohaselt toimingu käigus, välja arvatud Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57), artikli 2 lõike 1 punktis d nimetatud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid veetakse veolepingu alusel;”;

5) paragrahvi 1 lõike 5 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punktis d nimetatud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid ei veeta veolepingu alusel ja kui nende puhul on lubatud suuline deklareerimine vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklitele 135–137.”;

6) paragrahvi 2 lõike 11 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku artiklites 36a ja 182a” tekstiosaga „tolliseadustiku artikli 5 punktides 9 ja 10”;

7) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei pea tollile eelnevalt esitama tolliseadustiku artikli 5 punktis 9 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni.”;

8) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4” tekstiosaga „tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4”;

9) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4” tekstiosaga „tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4”;

10) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku artikliga 40” tekstiosaga „tolliseadustiku artikliga 139”;

11) paragrahvid 8–18 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvis 19 asendatakse tekstiosa „Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 841a punktis b” tekstiosaga „Tolliseadustiku artikli 270 lõike 3 punktides b ja c”;

13) paragrahvi 25 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 6 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist teise liidu liikmesriiki toimetatava kauba kohta või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse, mille kohta ei ole tollile eelnevalt tolliseadustiku artiklis 263 nimetatud väljaveoeelset deklaratsiooni esitatud.”;

14) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5” tekstiosaga „tolliseadustiku artikli 263 lõikes 3”;

15) paragrahvi 26 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artikli 331 kohaselt.”;

16) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5” tekstiosaga „tolliseadustiku artikli 263 lõikes 3”;

17) määrust täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

§ 311. Sisenemisdeklaratsiooni kasutamise lubade kehtivus

Alates 2016. aasta 1. maist on sisenemisdeklaratsiooni kasutamise load kehtetud. Kehtetuks tunnistamine ei puuduta enne nimetatud kuupäeva sisenemisdeklaratsiooni kasutamise loa alusel alustatud vedusid.”;

18) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Jõustumine

Määrus jõustub 2016. aasta 1. mail.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json