Teksti suurus:

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2016, 3

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Vastu võetud 05.06.2009 nr 38
RTL 2009, 47, 675
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
30.12.2010RT I, 06.01.2011, 209.01.2011
14.11.2012RT I, 20.11.2012, 101.12.2012
03.07.2013RT I, 09.07.2013, 312.07.2013
14.04.2016RT I, 21.04.2016, 101.05.2016

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kauba Euroopa Liitu (edaspidi liit) ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101, edaspidi tolliseadustik). Käesolevas rahandusministri määruses sätestatakse tolliformaalsuste teostamiseks täiendavad juhised, mille kehtestamise õigus on vastavalt nimetatud liidu õigusaktile antud liikmesriigi pädevusse.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (2) Määrusega kehtestatakse tolliformaalsuste teostamise kord, mida kohaldatakse:
  1) kauba suhtes, mis toimetatakse väljastpoolt Euroopa Liidu tolliterritooriumi (edaspidi liidu tolliterritoorium) Eestisse või mere- või õhutranspordivahendiga teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamasse teisest Eesti sadamast (edaspidi sisenemisformaalsused);
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]
  2) kauba suhtes, mis toimetatakse Eestist mere- või õhutranspordivahendiga väljapoole liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse (edaspidi väljumisformaalsused).
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (3) Sisenemisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kaubasaadetist vedava transpordivahendi enne Eestisse jõudmist kuni kaubale tollikäitlusviisi määramiseni või kauba ajutise ladustamiseni tolliterminalis või hoiukohas.
[RT I, 20.11.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (5) Määrust ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1) reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup;
  2) mööda elektriülekandeliine või torujuhtmetranspordiga veetav kaup;
  3) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artikli 1 punkti 45 tähenduses, kui Maksu- ja Tolliametiga ei ole kokku lepitud teisiti;
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]
  4) kaup, mis liigub ülemaailmse postikonventsiooni eeskirjade kohaselt;
  5) kaup, mille võib deklareerida komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 kohaselt toimingu käigus, välja arvatud Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse liidu tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57), artikli 2 lõike 1 punktis d nimetatud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid veetakse veolepingu alusel;
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]
  6) ATA- ja CPD-märkmiku alusel liikuv kaup;
  7) kaup, mis liigub vormi 302 alusel, mis on ette nähtud Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni liikmesriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes;
  8) kaup, mis on vabastatud tollimaksudest vastavalt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja konsulaarsuhete Viini konventsioonile;
  9) kaitsejõudude, politsei ja päästemeeskonna transpordivahendid, kaup ning isikkoosseisu isiklikud asjad, samuti „Riigisaladuse seaduse“ alusel salastatud julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup, mille nimekirja on kinnitanud Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik;
  10) kaup, mis tarnitakse vee- või õhusõidukile varudena;
  11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punktis d nimetatud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid ei veeta veolepingu alusel ja kui nende puhul on lubatud suuline deklareerimine vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklitele 135–137.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 2.   Elektrooniline andmevahetus

  (1) Käesoleva määruse alusel sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmete, samuti tolli otsuste edastamiseks kasutatakse tolli elektroonilist andmetöötlussüsteemi.

  (11) Meretranspordi korral kasutatakse sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmete, sealhulgas tolliseadustiku artikli 5 punktides 9 ja 10 nimetatud ülddeklaratsioonide edastamiseks meresõiduohutuse seaduse §-s 751 nimetatud elektroonilist mereinfosüsteemi. Väljumisformaalsuste korral esitatakse andmed elektroonilisse mereinfosüsteemi eeldusel, et transpordivahendi andmed on teada.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (2) Andmed esitatakse tollile eesti keeles. Mere- ja õhutranspordivahendiga veetava kauba kohta võib andmed esitada ka inglise keeles.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (3) Toll võimaldab käesoleva määrusega kehtestatud andmete esitamist muul viisil ainult juhtudel, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud elektroonilised süsteemid ei tööta.
[RT I, 09.07.2013, 3 - jõust. 12.07.2013]

2. peatükk SISENEMISFORMAALSUSED 

1. jagu Kauba sissevedu mere- või õhutranspordiga 
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 3.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei pea tollile eelnevalt esitama tolliseadustiku artikli 5 punktis 9 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni. Toll võib nõuda, et kombineeritud transpordi korral esitatakse kaupade loend ka maanteetranspordivahendi ja seal paikneva kauba kohta, mida Eestis maha ei laadita.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (2) Kaupade loendi esitab tollile tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 4.   Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordi korral Eestis mahalaaditava kauba kohta.

  (2) Transpordivahendi saabumisel vahetult liiduvälisest riigist loetakse manifest esitatuks, kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud ning tollile esitatud saabumisteade sisaldab andmeid Eestis maha laaditava kauba kohta.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (3) Manifesti esitamine töödeldaval kujul ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest ELi liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile peale laaditud kaup on liidu kaup.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (4) Transpordivahendi saabumisel teisest ELi liikmesriigist esitab tollile manifesti tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 5.   Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi ja manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni saabumisteate esitamiseni.

  (2) Kui 200 päeva jooksul tollile kaupade loendi või manifesti esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestisse toimetatud ning tollile saabumisteadet esitatud, kaotab kaupade loend või manifest kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestisse pärast 200 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend või manifest.

§ 6.   Saabumisteade ja kaupade esitamine

  (1) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on Eestisse saabunud.

  (2) Saabumisteate käesoleva määruse lisas 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja kohe pärast transpordivahendi saabumist. Kui vahetult liiduvälisest riigist Eestisse saabunud transpordivahendi kohta esitatud saabumisteade ei sisalda andmeid Eestis mahalaaditava kauba kohta, esitatakse need andmed enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi saabumist.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (3) Vahetult teisest ELi liikmesriigist saabunud transpordivahendi kohta esitatakse saabumisteade koos andmetega Eestis mahalaaditava kauba kohta järgmiselt:
  1) meretranspordi korral enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi Eestisse saabumist;
  2) õhutranspordi korral esimesel võimalusel pärast transpordivahendi Eestisse saabumist.

  (4) Eestis maha laaditava kauba kohta andmete esitamisega loetakse kaubad tollile esitatuks kooskõlas tolliseadustiku artikliga 139.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 61.   [Kehtetu - RT I, 20.11.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 7.   [Kehtetu - RT I, 20.11.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 8.   Kauba paigutamine tolliterminali
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

2. jagu Kauba sissevedu maanteetranspordivahendiga 

§ 9.   Kauba vedu sisenemisdeklaratsiooniga
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 10.   Sisenemisdeklaratsiooni kasutamise loa taotlemine
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 11.   Sisenemisdeklaratsioon
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 12.   Sisenemisdeklaratsiooni andmete muutmine ja kehtivus
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 13.   Kauba esitamine sisenemistolliasutuses
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 14.   Kauba puutumatus
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 15.   Piiraeg
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 16.   Sisenemisdeklaratsiooni väljatrükk
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 17.   Kauba tolliprotseduurile suunamine enne piiraja lõppemist
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 18.   Kauba sihtkohta jõudmisest teavitamine
[Kehtetu - RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

3. jagu Kauba ümberlaadimine 

§ 19.   Ümberlaadimise tähtaeg

  Tolliseadustiku artikli 270 lõike 3 punktides b ja c kirjeldatud kauba ümberlaadimisega seotud ladustamist lennujaamas või sadamas loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa 14 päeva.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 20.   Ümberlaadimise taotlemine

  Märke ümberlaadimise taotlemise kohta teeb isik sisenemise ülddeklaratsioonile või kaupade loendile.

§ 21.   Ümberlaadimise tähtaja arvestamine

  Ümberlaadimise tähtaeg algab saabumisteate esitamise kuupäevast ning lõpeb kauba väljaveo kohta manifesti esitamisega.

4. jagu Kauba sissevedu kaubaveo saatedokumentide alusel 

§ 22.   Ülddeklaratsioonina kasutatavad kaubaveo saatedokumendid

  (1) Kauba Eestisse toimetamisel võib ülddeklaratsioonina kasutada järgmisi dokumente:
  1) mereveo korral lasti manifesti ja konossementi;
  2) õhuveo korral lasti manifesti ja kaubasaatelehte;
  3) raudteeveo korral vagunite koosseisu üleande kaalulehte ja kaubaveo saatedokumenti (SMGS- või CIM-saateleht).

  (2) Toll aktsepteerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente siis, kui need sisaldavad piisavalt andmeid kauba ja transpordivahendi, millega kaup Eestisse toimetatakse, identifitseerimiseks.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülddeklaratsioonile võib kauba korral, mis toimetatakse Eestisse sise- või välistransiidiprotseduuriga või ATA-märkmiku alusel, kasutada ülddeklaratsioonina järgmisi dokumente:
  1) transiidi saatedokumenti või transiidi tollideklaratsiooni neljanda eksemplari koopiat;
  2) TIR-märkmiku kviitungi nr 2 koopiat;
  3) ATA-märkmiku transiidilehe koopiat.

§ 23.   Kauba paigutamine tolliterminali

  Kui kaup paigutatakse tolliterminali vastavalt käesoleva määruse §-le 8, võib ajutise ladustamise ülddeklaratsioonina kasutada käesoleva määruse § 22 lõikes 1 nimetatud konossemendi, kaubasaatelehe või kaubaveo saatedokumendi koopiat või sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumenti.

§ 24.   Vagunite koosseisu eelteate ja üleande kaalulehed

  (1) Raudteed mööda Eestisse toimetatava kauba kohta esitab isik tollile vagunite koosseisu eelteate kaalulehe, mis peab sisaldama teavet raudteeveeremi ja Eestisse toimetatava kauba kohta.

  (2) Kauba Eestisse toimetamisel esitab isik sisenemistolliasutuses vagunite koosseisu üleande kaalulehe kahes eksemplaris ja kaubaveo saatedokumendi (SMGS- või CIM-saateleht).

3. peatükk VÄLJUMISFORMAALSUSED 

§ 25.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 6 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist teise liidu liikmesriiki toimetatava kauba kohta või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse, mille kohta ei ole tollile eelnevalt tolliseadustiku artiklis 263 nimetatud väljaveoeelset deklaratsiooni esitatud.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (2) Loendi esitamine ei ole kohustuslik:
  1) liidu kauba korral, mille kohta ei ole esitatud tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse meretranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]
  2) liidu kauba korral, mille kohta ei ole esitatud ekspordi tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]
  3) liiduvälise kauba korral, mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (3) Kaupade loendi esitab tollile tolliseadustiku artikli 263 lõikes 3 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 26.   Kaupade väljumistolliasutusse saabumisest teavitamine

  Isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artikli 331 kohaselt.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 27.   Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 7 või 8 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki toimetatava või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse elektroonselt deklareeritud kauba ja transpordivahendi kohta.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (2) Manifesti esitab tollile tolliseadustiku artikli 263 lõikes 3 nimetatud isik pärast käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.
11.10.2016 15:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud sõna "tekstiosaga" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

  (3) Kombineeritud transpordi korral esitab manifesti merevedu teostav või selle eest vastutav isik.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 28.   Pealelaadimisluba

  Toll annab loa kauba transpordivahendile pealelaadimiseks manifesti alusel.

§ 29.   Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamiseni.

  (2) Manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 30 nimetatud väljumisteate esitamiseni.

  (3) Kui 150 päeva jooksul tollile kaupade loendi esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestist välja toimetatud, kaotab kaupade loend kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestist välja pärast 150 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend.

§ 30.   Väljumisteade

  Isik teavitab tolli transpordivahendi Eesti territooriumilt lahkumisest, mille toll kinnitab väljumisteatega. Toll võib väljumisteate esitamise õiguse anda ka isikule tingimusel, et tolli järelevalve kauba üle on tagatud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.   Üleminekuperiood elektroonilisele andmevahetusele

  (1) Käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätted kehtivad 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini. Sellel ajavahemikul võib isik loobuda käesoleva määruse 2. peatüki 1. jaos kehtestatud elektroonilisest andmevahetusest ning lähtuda käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätetest kasutades tolliformaalsuste käigus paberkandjal dokumente.

  (2) Käesoleva määruse 3. peatüki sätete rakendamine on 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini vabatahtlik.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 11 nimetatud andmeid on lubatud esitada kuni 2015. aasta 1. juunini kas elektroonilisse mereinfosüsteemi või tolli elektroonilisse andmetöötlussüsteemi.
[RT I, 09.07.2013, 3 - jõust. 12.07.2013]

§ 311.   Sisenemisdeklaratsiooni kasutamise lubade kehtivus

  Alates 2016. aasta 1. maist on sisenemisdeklaratsiooni kasutamise load kehtetud. Kehtetuks tunnistamine ei puuduta enne nimetatud kuupäeva sisenemisdeklaratsiooni kasutamise loa alusel alustatud vedusid.
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.


1 Kehtetu -
[RT I, 21.04.2016, 1 - jõust. 01.05.2016]

Lisa 1 Meretranspordivahendiga* Eestisse toimetatava kauba manifesti ja kaupade loendi andmed

Lisa 2 Õhutranspordivahendiga Eestisse toimetatava kauba manifesti ja kaupade loendi andmed

Lisa 3 Meretranspordivahendi saabumisteate andmed
[RT I, 20.11.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

Lisa 4 Õhutranspordivahendi saabumisteate andmed
[RT I, 20.11.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

Lisa 5 Raudteetranspordivahendi saabumisteate andmed
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

Lisa 6 Mere- ja õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba kaupade loendi andmed

Lisa 7 Meretranspordivahendiga* Eestist välja toimetatava kauba manifesti andmed

Lisa 8 Õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba manifesti andmed

/otsingu_soovitused.json