Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2016, 12

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Vastu võetud 22.04.2013 nr 13
RT I, 25.04.2013, 3
jõustumine 28.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2013RT I, 29.12.2013, 3601.01.2014
12.03.2014RT I, 18.03.2014, 1021.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
22.04.2014RT I, 25.04.2014, 428.04.2014
22.12.2014RT I, 29.12.2014, 6201.01.2015
05.03.2015RT I, 10.03.2015, 3013.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015
12.02.2016RT I, 18.02.2016, 121.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
12.04.2016RT I, 21.04.2016, 224.04.2016, osaliselt 01.06.2016

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 1361 lõike 1, § 1363 ja § 141 lõike 4 alusel.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 1. Palgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike ning vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad (lisad 1 ja 2).

 (2) Palgamäära kehtestamisel võetakse olenevalt ametikohast arvesse piirkonda, asutust, kvalifikatsiooninõudeid, tööülesandeid, töötamist õhtusel või öisel ajal ning muid asjaolusid.

 (3) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametniku palgamäär on 360 euro võrra kõrgem määruse lisas 1 kehtestatud palgamäära kõrgemast summast (edaspidi relvastatud üksuse liikme palgamäär).
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

 (4) Vanglas töötava erialase haridusega vanglaametniku palgamäär on 131,86 euro võrra ja erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär 39,56 euro võrra kõrgem käesoleva määruse alusel vanglaametnikule kohaldatavast palgamäärast, kui vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja vanglaametnik vastab järgmistele täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele:
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]
 1) tal on valmidus täita vanglavälist saateülesannet;
 2) ta on saanud vastava eriväljaõppe;
 3) talle on antud tulirelva kandmise õigus ja ta tunneb põhjalikult selle kasutamise korda reguleerivaid õigusakte ning
 4) ta on sooritanud kehalised katsed vähemalt justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatud tulemustega.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 2. Vanglaametnike palgamäärade diferentseerimine tulenevalt erialasest haridusest

 (1) Vanglaametnikele kehtestatakse palgamäär erialase hariduse olemasolul ja palgamäär erialase hariduse puudumisel, välja arvatud vanglas töötavale vangla peainspektorile.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

 (2) Erialane haridus käesoleva määruse tähenduses on vangla peainspektoril ning I ja II klassi vanglainspektoril vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidus ning I ja II klassi valvuril vangla- või politseiametniku erialal omandatud kutse- või rakenduskõrgharidus, samuti sisekaitselises rakenduskõrgkoolis läbitud korrektsioonialane täienduskoolitus, mis on lõppenud hindamisega.

§ 3. Põhipalga määramine ja lisatasu maksmine
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

 (1) Vanglaametniku põhipalk määratakse tema teenistuskohale vastavast palgamäärast. Põhipalk ja lisatasu määratakse haldusaktiga.

 (2) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametniku põhipalk, mis sisaldab tasu relvastatud üksuse ülesannete täitmise eest, määratakse relvastatud üksuse liikme palgamäära alusel. Põhipalgas sisalduv tasu relvastatud üksuse ülesannete täitmise eest on:
 1) rühma liikmel 224 eurot;
 2) rühma liikmel, kes töötab kvartalis keskmiselt vähemalt viies öises vahetuses kuus, 300 eurot;
 3) rühma liikmel, kes on koerajuht, 350 eurot;
 4) rühma juhil 360 eurot.

 (3) Vanglas töötava vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 4 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui tema püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta vastab sättes nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]
 1) erialase haridusega vanglaametnikul 131,86 eurot;
 2) erialase hariduseta vanglaametnikul 39,56 eurot.

 (4) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav ülesanne on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida ametnik täidab asutuse juhi või vahetu juhi korraldusel.

 (5) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille arvestamise aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglateenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või vanglateenistuse eesmärkide saavutamisel.

 (6) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametnikule makstakse iga öövahetuses töötatud korra eest lisatasu 30 eurot järgmistel tingimustel:
 1) Tallinna Vanglas alates üheksateistkümnendast öövahetusest kvartalis;
 2) Viru Vanglas ja Tartu Vanglas alates kuueteistkümnendast öövahetusest kvartalis.

 (7) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule, kes on vastavalt relvastatud üksuse tegevuse korda reguleerivatele õigusaktidele ajutiselt kaasatud relvastatud üksuse ülesandeid täitma, makstakse lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest 64 eurot ühel relvastatud üksuse ülesande täitmisel osalemise eest, kuid mitte rohkem kui 192 eurot kuus.

 (8) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavamast tulemuslikuma töö eest võib ühes kuus maksta kuni 50 protsenti vanglaametniku või vanglas töötava riigiametniku madalaimast palgamäära summast.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 4. Vanglaametnike väljateenitud aastate tasu arvutamine

  Vanglaametnikele makstav väljateenitud aastate tasu teenistusaastate eest arvutatakse vanglaametniku ametikoha madalaimast palgamäärast.

§ 5. Palgamäärade kohaldamise erisus
[Kehtetu - RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 51. Valveaja eest makstava lisatasu maksmise alus ja juhud

 (1) Valveaja eest makstakse lisatasu justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” § 10 lõike 4 alusel kinnitatud valveplaanis märgitud vanglaametnikule, kellel on valveplaani kohaselt kohustus jõuda vajaduse korral vanglasse alates ettenägematu või edasilükkamatu teenistusülesande täitmise vajaduse ilmnemisest, ja vanglaametnikule, kellele on kohaldatud valveaega ilma vanglasse saabumise kohustuseta.

 (2) Lisatasu valveaja eest ei maksta vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohal teenistuses olevale isikule, vangla direktorile, vangla direktori asetäitjale ja relvastatud üksuse ülesannete täitmise raames valves olevale relvastatud üksuse liikmele.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 52. Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus

  Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus on ametniku ametikoha madalaimast palgamäärast arvutatud tunnipalk. Tunnipalk arvutatakse kalendrikuu normtöötundide alusel.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 53. Valveaja eest makstava lisatasu suurus

  Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on:
 1) 10% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnikul on kohustus jõuda kokkulepitud kohta ühe tunni jooksul;
 2) 5% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnik võib jõuda kokkulepitud kohta pikema aja kui ühe tunni jooksul või kui tal puudub kohustus kohale minna.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 6. Määruse rakendamine
[Kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 28.04.2014]

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.06.2016]

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes
[RT I, 10.03.2015, 30 - jõust. 13.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

Lisa 3 Murru Vanglas teenistuses olnud isikutele, kes jätkasid teenistust alates 15. jaanuarist 2011. aastal Harku ja Murru Vanglas, kehtestatud palgamäärad
[Kehtetu - RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

/otsingu_soovitused.json