Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 1

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Vastu võetud 13.04.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 18 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrust nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga keskkonnaregistrisse kantud poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga, kaitsekorralduskavaga või tegevuskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, tööde tegemise, toetuse maksmise nõuded ja tingimused, toetuse maksmise ja tagasinõudmise korra ning toetuste määrad.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Poolloodusliku koosluse taastamine

Poolloodusliku koosluse taastamise eesmärk on luua tingimused niidutaimestiku kujunemiseks, selleks raiutakse puittaimestikku, tõrjutakse roostikku, purustatakse mättaid ja peenemat (rinnasdiameetriga kuni 8 cm) puittaimestikku.”;

4) paragrahvi 2 lõike 11 alapunktid sõnastatakse järgmiselt:

„1) looniitude ja puisniitude puhastamisel hõredast puittaimestikust (liituvusega 0,2–0,4), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 306 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 510 eurot hektari kohta;
2) liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel hõredast puittaimestikust (liituvusega 0,2–0,4), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 245 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
3) rannaniitude, lamminiitude, soostunud niitude, sinihelmikaniitude, puiskarjamaade ja kadastike puhastamisel hõredast puittaimestikust (liituvusega 0,2–0,4), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 180 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 250 eurot hektari kohta;
4) niiskuslembeste kõrgrohustute ja viljakate aruniitude puhastamisel hõredast puittaimestikust (liituvusega 0,2–0,4) 135 eurot hektari kohta;
5) looniitude ja puisniitude puhastamisel keskmise tihedusega puittaimestikust (liituvusega 0,5–0,7), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 394 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 690 eurot hektari kohta;
6) liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel keskmise tihedusega puittaimestikust (liituvusega 0,5–0,7), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 315 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 460 eurot hektari kohta;
7) rannaniitude, lamminiitude, soostunud niitude, sinihelmikaniitude, puiskarjamaade ja kadastike puhastamisel keskmise tihedusega puittaimestikust (liituvusega 0,5–0,7), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 230 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
8) niiskuslembeste kõrgrohustute ja viljakate aruniitude puhastamisel keskmise tihedusega puittaimestikust (liituvusega 0,5–0,7) 173 eurot hektari kohta;
9) looniitude ja puisniitude puhastamisel tihedast puittaimestikust (liituvusega 0,8–1), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 544 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 885 eurot hektari kohta;
10) liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel tihedast puittaimestikust (liituvusega 0,8–1), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 590 eurot hektari kohta;
11) rannaniitude, lamminiitude, soostunud niitude, sinihelmikaniitude, puiskarjamaade ja kadastike puhastamisel tihedast puittaimestikust (liituvusega 0,8–1), kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 320 eurot hektari kohta või, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta;
12) niiskuslembeste kõrgrohustute ja viljakate aruniitude puhastamisel tihedast puittaimestikust (liituvusega 0,8–1) 240 eurot hektari kohta;
13) puisniidul puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 275 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 510 eurot hektari kohta;
14) puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 160 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 250 eurot hektari kohta;
15) poolloodusliku koosluse tihedast pilliroost puhastamisel (niitmine, karjatamine, purustamine) või kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase ja mätastunud niidu puhastamisel (niitmine, purustamine) 231 eurot hektari kohta;
16) poollooduslikel kooslustel käesoleva määruse kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine kogu taastamisperioodi jooksul üks kord 1,00 eurot meetri kohta.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 15 ja 16 asendatakse sõna „võsa” sõnaga „puittaimestik” vastavas käändes;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) tegema taastamistööd selliselt, et maha ei jää raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm, ning kännud on lõigatud võimalikult madalalt, mitte kõrgemalt kui 15 cm maapinnast;”;

7) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse arv „1” arvuga „10”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument ei ole sõlmitud kogu taastamisperioodiks.”;

9) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaüksused, kus keskkonnaregistris registreeritud andmete kohaselt on liigirikas aruniit, loopealne, nõmmeniit, puisniit või liigikaitseliselt oluline rannaala;”;

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korraldaja sõlmib taotlejaga selle määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
1) lepingupooled;
2) taastamisperiood;
3) taotleja kohustused §-s 2 nimetatud tööde tegemiseks iga aasta kaupa;
4) toetussumma § 2 lõikes 11 nimetatud tööde tegemiseks iga aasta kaupa;
5) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Loodushoiutoetuse leping sõlmitakse puisniidul ja puiskarjamaal kuni neljaks ja teistel poollooduslikel kooslustel kuni kolmeks aastaks.”;

12) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga igal aastal pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Toetuse tagasinõudmine

(1) Toetus nõutakse tagasi looduskaitseseaduse § 18 lõikes 6 sätestatud juhtudel.

(2) Loodushoiutoetuse tagasimaksmist ei nõuta, kui:
1) kohustuse kehtivusajal maaomanik katkestab maa rendilepingu;
2) looduslike tingimuste tõttu ei ole taastatud ala hooldatav, kuid taastaja tagab ala seisundi säilimise viie aasta jooksul pärast taastamise lõppemist.

(3) Toetuse tagasinõudmise korral peab toetuse saaja saadud toetuse tagasi maksma 30 kalendripäeva jooksul Keskkonnaametilt sellesisulise nõude saamisest arvates.

(4) Keskkonnaamet võib kokkuleppel toetuse saajaga tagasinõutava toetusraha tasaarvestada summaga, mille kohta on § 9 lõike 1 alusel tehtud toetuse maksmise või osalise maksmise otsus.”;

14) paragrahvi § 13 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Enne 2017. aastat alustatud ja käesoleva määruse alusel toetust saanud niiskuslembeste kõrgrohustute ja viljakate aruniitude edasiseks taastamistegevuseks kehtivad enne käesoleva sätte jõustumist kehtinud loodushoiutoetuse vastavad määrad.”;

15) määruse lisad 1, 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3 (lisatud).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping

Lisa 3 Loodushoiutoetuse lepingu alusel tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json