Teksti suurus:

Püügivahendi parendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 2

Püügivahendi parendamise toetus

Vastu võetud 17.04.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetmete „Kalapüügi poolt merekeskkonnale avaldatava mõju piiramine ning kalapüügi kohandamine vastavalt liikide kaitsele” ning „Kalapüük sisevetel ja sisevete loomastik ja taimestik” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 38 lõike 1 punktide a–d ning artikli 44 lõike 1 punkti c alusel järgmiste tegevuste elluviimise eest:
  1) Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmine, mille juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm ning millel on kalakoti sulguri poolt vähemalt esimene mõrravits raam, mis võimaldab püügivahendi nõudmisel kinnitada mõrd laeva parda külge;
  2) rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmine, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
  3) hülgepeleti kasutuselevõtmine mõrra ja kastmõrraga püügil.

  (2) Ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui taotlejale taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

  (3) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr on 20 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud püügivahendi ning § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud seadme soetamise kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu peab olema toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktides a–c nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  2) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  3) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva;
  4) amortisatsioonikulu ja mitterahaline sissemakse;
  5) kasutatud seadme või püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  6) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  7) tegevuskulu, sealhulgas remondi- ja personalikulu;
  8) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;
  9) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  10) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse täitmata jätmise korral makstav leppetrahv ja viivis;
  11) kohtumenetluse kulu.

§ 6.   Hinnapakkumus

  (1) Taotleja küsib toetatava tegevuse elluviimiseks üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus). Kui taotleja taotleb toetust püügivahendi soetamiseks, peavad hinnapakkumusest nähtuma püügivahendi materjal, püügivahendi silmasuurus ja muud olulised andmed. Kui taotleja taotleb toetust seadme soetamiseks, peab hinnapakkumusest nähtuma seadme tehniliste spetsifikatsioonide loetelu.

  (2) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (3) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik või kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö, teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus jääb alla 5000 euro.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 7.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kellele on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab omama kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määruse nr 117 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus” § 3 lõike 1 punktis 2 või 4 nimetatud segmenti.

  (3) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks, peab taotleja olema taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga siseveekogul kalapüügiga tegelenud vähemalt 60 kalendripäeva.

  (4) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks, peab taotleja olema taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal lõikes 2 nimetatud kalalaevaga merel kalapüügiga tegelenud vähemalt 60 kalendripäeva.

  (5) Püügivahend, mille asendamiseks toetust taotletakse, peab kuuluma taotleja omandisse.

  (6) Taotleja peab omama püügivõimalust sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb.

  (7) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (8) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (9) Taotleja esitab taotluses PRIA-le järgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) teave selle kohta, kas taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja vastavalt komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), või suurettevõtja;
  3) tegevuse elluviimise andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme 1.15 kohta;
  4) tegevuse abikõlblik eelarve ja taotletava toetuse suurus;
  5) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhul asjakohane selgitus;
  6) avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus püügivahendi mõju kohta kalapüügipiirkonnale, kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks;
  7) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a–c nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.

  (10) Lõike 9 punktis 6 nimetatud eksperdiarvamus peab tõendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 38 lõikes 4 nimetatud asjaolusid ja püügivahendi vastavust § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 toodud nõuetele.

  (11) PRIA teatab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kuupäeva, millest alates hakatakse taotlusi vastu võtma. Olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, võetakse taotlusi vastu kuni sama aasta 30. novembrini või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni. Meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumisest teatab PRIA viivitamata ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise tulemusena ei võeta kasutusele olemasolevast selektiivsemat püügivahendit või -viisi;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise tulemusena võetakse kasutusele olemasolevast selektiivsem püügivahend või -viis.

  (4) Kui hinnatakse taotluses kavandatud tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga või kui ei ole aru saada, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

  (5) Kui hinnatakse taotleja võimekust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav ja ta ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
  2) üks punkt, kui taotleja suudab tegevuse ellu viia ja kui omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.

  (6) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab olema soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Töö, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõttel näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmise taotlemiseks pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) taotluse viitenumber;
  3) abikõlblikud kulud;
  4) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa;
  5) taotletava toetuse suurus;
  6) teave, kas tegevus on ellu viidud osaliselt või täielikult.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised dokumendid:
  1) abikõlbliku kulu tegemist tõendava algdokumendi ärakiri ja nimetatud kulu maksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  2) tehtud töö või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul § 10 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

  (2) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega, ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Kui toetuse saaja saab toetust sisevetes püügivahendi kasutuselevõtmiseks, peab ta tagama, et kalalaev, millel asuva püügivahendi või seadme kohta ta toetust sai, jätkab tegevust üksnes siseveekogul.

  (4) Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

§ 13.   Määruse muutmine

Maaeluministri 26. jaanuari 2017. a määrust nr 11 „2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) püügivahendi parendamise toetus”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json