Teksti suurus:

Kaevandamisprojektile esitatavad täpsustatud nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 16

Kaevandamisprojektile esitatavad täpsustatud nõuded

Vastu võetud 19.04.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 75 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kaevandamisprojekti vormistuslikud nõuded

  (1) Kaevandamisprojekt koosneb osadest, mis sisaldavad selgitavat teksti ja asjakohast graafikat. Kaevandamisprojekti lisaks on kaevandamisluba koos selle juurde kuuluva graafilise osaga.

  (2) Kaevandamisprojekti muudatused vormistatakse kaevandamisprojekti lisana.

  (3) Kaevandamisprojekti ja selle osa tiitellehel esitatakse vähemalt:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) objekti asukoht;
  4) projekti koostanud isiku nimi ja kontaktandmed, ettevõtja puhul ka registrikood.

  (4) Kaevandamisprojekti graafilised osad peavad vastama kehtivale geodeetilisele süsteemile, mõõtkavadele ning markšeiderimõõdistuse nõuetele.

  (5) Kaevandamisprojekti graafiline osa tuleb varustada kirjanurgaga, mis sisaldab:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) joonise nimetus;
  4) objekti asukoht;
  5) joonise koostamise aeg;
  6) kasutatud mõõtkava;
  7) joonise lehe number;
  8) joonise teinud isiku nimi ja allkiri.

  (6) Kaevandamisprojekti ja selle muudatused allkirjastab need koostanud vastutav spetsialist. Kaevandamisprojekt võib olla allkirjastatud digitaalselt, sisaldades seejuures vastavat märget.

§ 2.   Kaevandamisprojekti seletuskiri

  Kaevandamisprojekti seletuskirjas kajastatakse:
  1) mäeeraldise üldandmed ja lähteülesanne;
  2) asjakohased geoloogilised andmed;
  3) mäendustingimuste kirjeldus;
  4) maavara peamised kvaliteedinäitajad;
  5) asjakohasel juhul kaevise ja kaasneva maavara käitlemise viis;
  6) asjakohasel juhul keskkonnamõju hindamise soovituste ja kaevandamisloa kõrvaltingimuste täitmine;
  7) rakendatavate ohutuse tagamise abinõude kirjeldus;
  8) kaevandatud maa korrastamine ja selle eeldatav ajakava;
  9) kaevandamisprojekti rakendamiseks vajalikud selgitused ja kooskõlastused;
  10) kaevandamisprojekti iga osa eest vastutava spetsialisti nimi ja allkiri.

§ 3.   Mäeeraldise plaan

  Mäeeraldise plaanil näidatakse:
  1) mäeeraldise ja selle teenindusmaa piirid, piiripunktide koordinaadid, uuritud maavara ploki kontuurid ning geoloogilised läbilõiked;
  2) karstirikked ja tektoonilised lõhed;
  3) vähemalt 40 meetri laiuse maa-ala kirjeldus ja seisund väljaspool mäeeraldise teenindusmaa piire;
  4) kaeveõõnte ruumiline paiknemine;
  5) olemasolevad ja rajatavad kommunikatsioonid;
  6) ettevalmistustööde ja kaevandamistööde suund.

§ 4.   Kaevandamise tehnoloogiline protsess

  (1) Kaevandamise tehnoloogilist protsessi kirjeldavas kaevandamisprojekti osas käsitletakse kaevandamise alustamist, kaevevälja avamist, kaevandamist, kaevandatud maa korrastamist, kaevise vedu, esmast töötlemist ja kaevandamise toimimiseks vajalike süsteemide ja protsesside korraldamist. Kaevandamise tehnoloogilise protsessi kirjeldavas kaevandamisprojekti osas käsitletakse ka sidepidamist töökohtadega, avariist teadustamise korda ja allmaatööde puhul ka avarii likvideerimist.

  (2) Kaevandamise tehnoloogilist protsessi kirjeldavas kaevandamisprojekti osas käsitletakse asjakohaseid aspekte vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 5.   Maa all viibivate isikute üle arvestuse pidamise kord

  (1) Maa all viibivate isikute üle arvestuse pidamise kord peab võimaldama igal hetkel kindlaks määrata maa all viibivaid isikuid.

  (2) Maa all viibivate isikute üle arvestuse pidamise korra dokumendiks on arvestuspäevik, mida peetakse žetoonide, lubade või elektrooniliste kontrollseadiste andmete arvestuse alusel.

§ 6.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist koostatud kaevandamisprojekt tuleb käesoleva määruse nõuetega kooskõlla viia hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Kaevandamisprojekti kaevandamise tehnoloogilise osa käsitlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json