Teksti suurus:

Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2018, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 245

Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2018

§ 1.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavate sertifikaatidega seotud toimingud

(1) Konsulaarametnik taastab isikutunnistusse, elamisloakaardile, digitaalsesse isikutunnistusse ja diplomaatilisse isikutunnistusse kantud peatatud kehtivusega sertifikaadi kehtivuse isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.

(2) Konsulaarametnik väljastab välisriigis viibivale isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse ja diplomaatilise isikutunnistuse kasutajale dokumenti kantud sertifikaadi uued PIN-koodid.”;

2) paragrahvi 471 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „kes on registreerinud oma Eestist eemalviibimise ja”;

3) paragrahvi 52 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kodanik” sõnadega „, Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanik”;

4) paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 53. Konsulaarabi andmine Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule kolmandas riigis

(1) Eesti Vabariigi välisesindus annab konsulaarabi seda taotlevale Euroopa Liidu liikmesriigi hädasolevale esindamata kodanikule.

(2) Esindamata on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik juhul, kui tema kodakondsusjärgsel riigil ei ole kolmandas riigis välisesindust või kui sealsel välisesindusel või aukonsulil ei ole võimalik konkreetsel juhul konsulaarabi anda.

(3) Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule antakse konsulaarabi samadel tingimustel kui Eesti kodanikule, välja arvatud käesoleva seaduse § 64 lõigetes 3–5 sätestatu.

(4) Konsulaarametnik konsulteerib viivitamata Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodaniku kodakondsusjärgse riigi välisministeeriumi või välisesindusega, edastades kogu asjakohase teabe, sealhulgas isiku identiteedi ja konsulaarabi võimalike kulude kohta. Kui tegu ei ole kiireloomulise juhtumiga, konsulteeritakse enne abi andmist.

(5) Eesti loovutab Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodaniku konsulaarabi juhtumi tema kodakondsusjärgsele riigile niipea, kui kodakondsusjärgne riik on teinud asjakohase taotluse ning kinnitanud, et pakub oma kodanikule konsulaarabi.”;

5) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui hädasolev Eesti kodanik saab tagatiseta rahalist abi muu Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduses nõukogu direktiivi (EL) 2015/637, mis käsitleb koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega hõlbustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ (ELT L 106, 24.04.2015, lk 1–13), kohaselt, peab ta selle Eesti riigile tagasi maksma 90 päeva jooksul tagasimaksmise nõude saamise kuupäevast arvates.”;

6) paragrahvi 64 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõike 2” tekstiosaga „lõikes 2 või 31 nimetatud”;

7) paragrahvi 64 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Konsulaarabi kulude tagasimaksmise korra, tagatiseta rahalise abi taotluse vormi ning konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

8) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Konsulaarkaitset käsitatakse nõukogu direktiivi (EL) 2015/637 tähenduses.”;

9) paragrahv 66 tunnistatakse kehtetuks;

10) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Nõukogu direktiiv (EL) 2015/637, mis käsitleb koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega hõlbustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ (ELT L 106, 24.04.2015, lk 1–13).”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 95 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui isikut tõendava dokumendi sertifikaadi kehtivus on peatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 17 lõike 2 punkti 1 alusel sertifikaadi omaja taotlusel ja sertifikaadi omaja pöördub selle taastamiseks Eesti välisesindusse, võib sertifikaadi kehtivuse taastada Eesti konsulaarametnik, järgides sama seaduse § 5 lõikes 5 sätestatud taotleja isikusamasuse tuvastamise nõudeid.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. mail.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json