Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2436 riigirahandus ja eelarvepoliitikariigirahandusriigieelarve

Teksti suurus:

Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2020 otsus nr 563

Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus

Vastu võetud 15.04.2020

§ 1.   Riigieelarve tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud (tuhandetes eurodes)

§ 2.  2020. aasta riigieelarve seaduse muutmine

2020. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) seaduse § 69 lõike 2 alusel kehtestatav riigi võlakohustuste suurim lubatud jääk 5 000 000 000 eurot;”;

2) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) seaduse § 61 lõike 41 alusel kehtestatav Vabariigi Valitsuse antavate laenude ja riigigarantiide suurim lubatud jääk 1 572 000 000 eurot;”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigieelarve seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud toetusfondi kuuluvad toetuse liigid on üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, huvihariduse ja huvitegevuse toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, kohalike teede hoiu toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, tulubaasi stabiliseerimise toetus, matusetoetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja rahvastikutoimingute hüvitis.”;

4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Haigekassa seaduse § 36 lõike 12 alusel kinnitatav Eesti Haigekassa põhitegevuse tulem on järgmine:
1) 2020. aastal -200,3 miljonit eurot;
2) 2021. aastal 2,28 miljonit eurot;
3) 2022. aastal 0 eurot;
4) 2023. aastal 0 eurot.”.

§ 3.  Eriolukorra lahendamise ja selle mõju leevendamise vahendite eristamine muudest riigieelarve vahenditest

  Käesoleva seaduse §-s 1 toodud eriolukorra lahendamise ja selle mõju leevendamise vahendid kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides objektikoodidega järgmiselt:
  1) kulud ja finantseerimistehingud SE000040;
  2) investeeringud IN000040;
  3) Vabariigi Valitsuse reserv VR000040;
  4) sihtotstarbeliste vahendite reserv SR000040.

§ 4.  Toetusmeetmeteks ette nähtud vahendite kasutamise tingimused

  (1) Käesoleva seadusega eraldatavaid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete vahendeid võib kasutusele võtta üksnes riigieelarve seaduse §-s 812 sätestatud korras.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärgil eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord kehtestatakse seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega, esitatakse vastav ministri määruse eelnõu enne vastuvõtmist heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele.

§ 5.  Toetusmeetmeteks ette nähtud vahendite kasutamine

  (1) Käesoleva seadusega eraldatavaid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete vahendeid võib kasutada üksnes käesolevas seaduses ette nähtud eesmärgil ja ulatuses.

  (2) Käesoleva seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetuste andmisel avalikustab toetuse andja juriidilistest isikutest toetuse saajad oma veebilehel.

  (3) Käesoleva seaduse alusel eraldatavate vahendite arvel antavaid investeeringutoetusi antakse üksnes uutele objektidele.

  (4) Käesoleva seaduse alusel eraldatavate vahendite arvel antavate toetuste puhul, millega hüvitatakse vähenenud töötasu, järgitakse meetmete kehtestamisel tööturuteenuste- ja toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel kehtestatud tööhõiveprogrammis tööturumeetmele ette nähtud tingimusi.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json