Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2021 otsus nr 724

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2021

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud tingimuste ja korra kohaselt Eesti Haigekassa kaudu tervishoiuteenuse osutajale või kiirabibrigaadi pidajale teenuste eest tasumist riigieelarvega ettenähtud summa piires;”;

2) paragrahvi 52 lõikes 13 asendatakse tekstiosa „punktides 21 ja 22” tekstiosaga „punktides 21–23”;

3) paragrahvi 59 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hädaolukorraks valmistumisel, hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra lahendamisel Terviseamet:
1) määrab kindlaks tervishoiuteenuse osutajate ülesanded hädaolukorraks valmistumisel ning ülesannete jaotuse hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal;
2) koostab ja esitab Sotsiaalministeeriumile üks kord aastas käesoleva seaduse § 17 lõikes 11 ja § 22 lõikes 41 nimetatud tervishoiuteenuse osutajate kriisireguleerimise võimekuse hindamiseks ülevaate hädaolukorra lahendamiseks kasutusele võetavatest ja vajalikest ressurssidest ning küsib selleks vajalikke andmeid tervishoiuteenuse osutajatelt;
3) annab tervishoiuteenuse osutajatele haldusakte, lähtudes käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud valmisoleku tasemetest ja arvestades lõike 4 alusel kehtestatud haldusakte;
4) annab haldusakte vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6;
5) otsustab tervishoiuteenuse osutaja tegevusvaru ümberjagamise.”;

4) paragrahvi 59 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 59 lõike 8 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja hädaolukorra meditsiinijuhi”;

6) paragrahvi 59 lõike 9 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja hädaolukorra meditsiinijuhi”;

7) paragrahvi 591 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervise infosüsteemi kaasvastutavad töötlejad on Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa.”;

8) paragrahvi 591 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) infosüsteemi kaasvastutavate töötlejate ning volitatud töötleja ülesanded;”;

9) paragrahvi 591 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) patsienti puudutavad meditsiinilised andmed – raviprotsessi ja terviseseisundit kirjeldavad andmed ning kutsed;”;

10) paragrahvi 591 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kiirabikaardi ning ravijärjekorra ja digiregistratuuriga seotud andmeid ja kutseid viis aastat;”;

11) paragrahvi 591 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) vastavustõendeid kaks aastat, kui infosüsteemi põhimääruses ei ole sätestatud lühemat tähtaega;”;

12) paragrahvi 593 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarsti eksperdil ja riiklikult tunnustatud või riikliku ekspertiisiasutuse või tema lepingupartneri kohtupsühhiaatria eksperdil on juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele isiku ja surnu kohtuarstliku ekspertiisi ning kohtupsühhiaatria ekspertiisi tegemiseks.”;

13) paragrahvi 593 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „väljaselgitamiseks” tekstiosaga „, Terviseametile ja Andmekaitse Inspektsioonile nende ülesannete täitmise tagamiseks ning muul juhul, kui tervise infosüsteemist andmete väljastamine või edastamine on seaduses sätestatud”.

§ 2.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse § 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) osaleb tervishoiuteenuste osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust arendavates tegevustes ja projektides ning tervisesüsteemi ja tervise infosüsteemi arendustegevuses ja haldamises koostöös Sotsiaalministeeriumiga.”.

§ 3.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) andmekogu volitatud töötleja, kui volitatud töötleja on määratud, ning töötlejate ülesanded;”;

2) paragrahvi 81 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse sõnad „töötaja haigestumise või vigastuse” sõnaga „töötajale”;

2) paragrahvi 3 punktist 18 jäetakse välja sõnad „haigestumise või vigastuse”.

§ 5.  Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine

Surma põhjuse tuvastamise seadust täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

§ 82. Teatise väljastamine omastele

Surnud isiku surmateatis ja surma põhjuse teatis väljastatakse käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud isikule tervise infosüsteemist.”.

§ 6.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõikes 1 asendatakse sõnad „haigestumise või vigastuse” sõnadega „haiguse, vigastuse või karantiini korral”.

§ 7.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 29.12.2020, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

27) paragrahvi 313 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2022. aasta 1. jaanuari väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.”;”;

2) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 252 järgmises sõnastuses:

„(252) Isiku suhtes, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 kohaselt ning kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest vabastus algas enne 2022. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.”.”;

3) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 8 ja 27, § 4 punktid 2 ja 5 ning § 5 punkt 2 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 8.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json