Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2021, 21

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.04.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 teksti täiendatakse pärast sõnu „iga-aastases riigieelarves” sõnadega „ja riigi 2021. aasta lisaeelarves”;

2) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse (edaspidi koroonaviirus) levikuga seotud kriisist mõjutatud võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide kriisikahjude leevendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi meistriliigade jätkusuutlikkuse toetus);”;

3) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud spordialaliitude ja spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetus).”;

4) paragrahvi 7 lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(53) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide toimetulekut, kompenseerides spordiklubide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 ning mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste tõttu oluliselt vähenenud.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 54 ja 55 järgmises sõnastuses:

„(54) Kui spordiklubile on makstud Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” (edaspidi tööhõiveprogramm) § 191 alusel töötasu toetust ajavahemiku 28.12.2020 kuni 31.01.2021 eest, kompenseeritakse meistriliigade jätkusuutlikkuse toetusest üksnes selliseid kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu ajavahemikul 01.02.2021 kuni 25.04.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste tõttu oluliselt vähenenud.

(55) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab spordialade mitmekesisust ja spordialaliitude toimimist, kompenseerides spordialaliitude põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu alates 11.03.2021 oluliselt vähenenud.”;

6) paragrahvi 71 lõikes 71 asendatakse sõnad „saavutusspordi võistluste korraldamise toetusele” sõnadega „meistriliigade ega spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetusele”;

7) paragrahvi 71 lõige 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(81) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemiku 01.01.2021 kuni 30.06.2021 ning mujal Eestis ajavahemiku 11.01.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.”;

8) paragrahvi 71 täiendatakse lõigetega 82 ja 83 järgmises sõnastuses:

„(82) Kui spordiklubile on tööhõiveprogrammi § 191 alusel makstud töötasu toetust ajavahemiku 28.12.2020 kuni 31.01.2021 eest, on meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud ajavahemiku 01.02.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.

(83) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on ajavahemiku 11.03.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.”;

9) paragrahvi 10 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule järgmised andmed:
1) Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 ning mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste andmed (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht);
2) 2019. või 2019/20. hooaja põhiturniiri või 2018/19. hooaja play-off’i kodumängude (edaspidi kodumängud) keskmine piletiga pealtvaatajate arv;
3) enne 14.12.2020 pealtvaatajatega toimunud kodumängude piletihinna info;
4) taotletava toetuse suurus ja selle kasutamise eesmärk;
5) andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.”;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatule andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.”;

11) paragrahvi 10 lõige 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(72) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlemisel esitatakse ühe taotleja korraldatud pealtvaatajateta toimunud kõigi võistluste andmed ühes taotluses.”;

12) paragrahvi 10 lõige 93 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(93) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda käesoleval hooajal võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigas mängivat võistkonda esindav spordiklubi, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
1) taotleja korraldas Harjumaal või Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 või mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021 pealtvaatajateta võistluse, mille tõttu jäi saamata planeeritud omatulu;
2) taotleja on kandnud taotluse esitamise seisuga 2021. aastaks määratud sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse andmed Eesti spordiregistrisse;
3) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 94 järgmises sõnastuses:

„(94) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:

1) spordialade harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on suurem kui 100;
2) spordialadel on taotluse esitamise seisuga vähemalt üks treenerikutsega treener;
3) töötamise registrisse on kantud 2021. aasta 11. märtsi seisuga andmed vähemalt ühe töötava isiku kohta töötamise liigist sõltumata;
4) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.”;

14) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Meistriliigade ning spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate puhul kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud tingimustele vastavust taotluse esitamise seisuga.”;

15) paragrahvi 131 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
1) käesoleva määruse § 10 lõike 13 punktis 2 nimetatud hooaegade kodumängude keskmist piletiga pealtvaatajate arvu ja enne 14.12.2020 toimunud kodumängude piletihinda. Kui võistkond mängib meistriliigas esimest hooaega, arvestatakse 2019. või 2019/20. hooaja meistriliiga mängude keskmist pealtvaatajate arvu;
2) toetuse abikõlblikkuse perioodil toimunud pealtvaatajateta võistluste arvu;
3) tööhõiveprogrammi § 191 alusel taotlejale makstud töötasu toetust ja § 193 alusel taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;
4) toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei saa katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijad;
5) esitatud andmete realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust.”;

16) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
1) taotlejal ajavahemikul 11.03.2021 kuni 30.06.2021 vähenenud tulusid ja kulusid, välja arvatud spordiobjektide ülalpidamise ja noorte treeningrühmade osalustasudega seotud tulusid ja kulusid;
2) avaliku sektori toetuse mahtu taotleja eelarves;
3) tööhõiveprogrammi § 193 alusel taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;
4) toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei saa katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijad;
5) eelarve realistlikkust, eelmise majandusaasta tulusid ja kulusid ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
6) spordiala kuulumist olümpiamängude kavasse;
7) spordiala mõju Eesti ühiskonnale ja noortele, sealhulgas spordiala populaarsust ja kandepinda Eestis ja maailmas ning spordiala rahvusvahelist edukust.”;

17) paragrahvi 131 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Sihtotstarbelisest taotlusvoorust eraldatava toetuse summa taotleja kohta kujundab komisjon, arvestades taotlejate maksimaalseid vajadusi, valdkonna koguvajadust, riigieelarves ja riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahendite mahtu ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 61 ja 62 sätestatud hindamiskriteeriume.”;

18) paragrahvi 17 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json