Teksti suurus:

Keskmise päevasissetuleku arvutamise, keskmisest päevasissetulekust mahaarvamiste tegemise, elatustaseme väljaselgitamise ning keskmise päevasissetuleku arvutamiseks ja elatustaseme väljaselgitamiseks vajalike andmete väljanõudmise, esitamise ja vormistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2013, 8

Keskmise päevasissetuleku arvutamise, keskmisest päevasissetulekust mahaarvamiste tegemise, elatustaseme väljaselgitamise ning keskmise päevasissetuleku arvutamiseks ja elatustaseme väljaselgitamiseks vajalike andmete väljanõudmise, esitamise ja vormistamise kord

Vastu võetud 13.08.2002 nr 264
RT I 2002, 72, 432
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2004RT I 2004, 51, 35901.07.2004
02.06.2005RT I 2005, 32, 24012.06.2005
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
16.05.2013RT I, 21.05.2013, 224.05.2013

Määrus kehtestatakse karistusseadustiku rakendamise seaduse § 32 lõike 2 alusel.
[RT I, 21.05.2013, 2 - jõust. 24.05.2013]

1. peatükk AASTANETOSISSETULEKU LEIDMINE 

§ 1.  Aastanetosissetulek

  Aastanetosissetulek leitakse, lähtudes kahtlustatava või süüdistatava (edaspidi süüdistatav) maksustatavast tulust „Tulumaksuseaduse” § 12 tähenduses, millest on maha arvatud tulumaks.

§ 2.  Aastanetosissetuleku leidmine süüdistatava tuludeklaratsioonis esitatud andmete põhjal

  (1) Aastanetosissetulek leitakse süüdistatava tuludeklaratsioonis esitatud andmete põhjal tema suhtes kriminaalmenetluse alustamise aastale eelnenud aasta kohta, kui need andmed on Maksu- ja Tolliametist kättesaadavad.

  (2) Kui andmed süüdistatava tulu kohta lõikes 1 nimetatud aastal ei ole Maksu- ja Tolliametist kättesaadavad, võetakse aastanetosissetuleku leidmisel aluseks Maksu- ja Tolliameti andmed sellele aastale eelnenud aasta tuludeklaratsiooni kohta.
[RT I 2004, 51, 359 - jõust. 01.07.2004]

§ 3.  Aastanetosissetuleku leidmine abikaasade poolt ühiselt esitatud tuludeklaratsiooni põhjal

  Kui aastanetosissetulek leitakse tuludeklaratsiooni põhjal, mille süüdistatav on esitanud abikaasaga ühiselt, toimitakse järgmiselt:
  1) lähtutakse tulust, mis süüdistataval oleks olnud, kui ta oleks esitanud tuludeklaratsiooni üksinda;
  2) süüdistatava deklareeritud tulu arvutatakse ümber, võttes arvesse üksnes need tulud ja mahaarvamised, mis on seotud süüdistatavaga, jättes abikaasa tulud ja mahaarvamised arvesse võtmata, ning leitakse tulumaksusumma, mille süüdistatav oleks pidanud tulult tasuma. Arvutatud tulumaksusumma lahutatakse kogutulust ning saadakse süüdistatava tulumaksuperioodi netotulu.

§ 4.  Aastanetosissetuleku leidmine väljamaksete põhjal

  (1) Kui andmed süüdistatava tulu kohta § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud aastate kohta ei ole Maksu- ja Tolliametist süüdistatava tuludeklaratsiooni põhjal kättesaadavad, leitakse aastanetosissetulek süüdistatavale tehtud tulumaksuga maksustatavate väljamaksete põhjal kriminaalmenetluse alustamise aastale eelnenud aastal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väljamaksed tuvastatakse:
  1) Maksu- ja Tolliameti andmete alusel või
  2) kui Maksu- ja Tolliametis puuduvad andmed väljamaksete kohta, siis süüdistatavale väljamakseid teinud tööandja, muu isiku või asutuse andmete alusel.

  (3) Kui aastanetosissetuleku arvutamiseks on andmeid saadud mitmelt asutuselt või isikult, arvutakse aastanetosissetulek nende summa järgi.
[RT I 2004, 51, 359 - jõust. 01.07.2004]

§ 5.  Mitteresidendi aastanetosissetuleku leidmine

  Kui süüdistatav ei olnud kriminaalmenetluse alustamise aastale eelnenud aastal Eesti resident „Tulumaksuseaduse” § 5 lõike 1 tähenduses, leitakse aastanetosissetulek sellele aastale eelnenud aasta andmete põhjal. Kui süüdistatav ei olnud ka siis Eesti resident, leitakse tema aastanetosissetulek elatustaseme põhjal vastavalt §-le 6.

2. peatükk ELATUSTASEME VÄLJASELGITAMINE 

§ 6.  Elatustaset iseloomustavate andmete väljaselgitamine

  (1) Kui süüdistatava aastanetosissetuleku kohta saadud andmed ei ole usaldusväärsed või on ebapiisavad ja ilmselt ei vasta tema tegelikule sissetulekule, selgitatakse välja süüdistatava elatustaset iseloomustavad andmed.

  (2) Elatustaset iseloomustavate andmete väljaselgitamisel lähtutakse kriminaalmenetluses tuvastatud asjaoludest või kogutakse täiendavalt tõendeid, mis iseloomustavad süüdistatava elatustaset.

3. peatükk KESKMISE PÄEVASISSETULEKU ARVUTAMINE 

§ 7.  Arvutamise kord

  (1) Keskmine päevasissetulek arvutatakse välja alati, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos.

  (2) Päevasissetulek on üks neljasajandik süüdistatava aastanetosissetulekust.

  (3) Lõikes 2 ettenähtud korras arvutatud päevasissetulekut vähendatakse:
  1) 10 protsendi võrra süüdistatava iga alaealise ülalpeetava kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 30 protsenti;
  2) kuni 20 protsendi võrra, kui süüdistatav tõendab, et tal on võlad, mis oluliselt vähendavad tema maksevõimet;
  3) 3,20 euro võrra elamiseks hädavajalike kulude katmiseks.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Keskmine päevasissetulek on pärast lõigetes 2 ja 3 ettenähtud arvutusi saadud summa eurodes, kümne sendi täpsusega.
[RT I, 21.05.2013, 2 - jõust. 24.05.2013]

4. peatükk MENETLUS 

§ 8.  Uurija toimingud

  (1) Keskmise päevasissetuleku arvutamiseks vajalikud andmed nõuab uurija välja:
  1) paragrahvides 2 ja 3 ning § 4 lõike 2 punktis 1 ettenähtud juhul Maksu- ja Tolliametilt;
  2) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 ettenähtud juhul tööandjalt, muult asutuselt või isikult, kellelt süüdistatav on saanud tulumaksuga maksustatavat tulu.

  (2) Kui andmed süüdistatava aastanetosissetuleku kohta ei ole kättesaadavad, toimib uurija § 6 kohaselt.

  (3) Keskmise päevasissetuleku arvutamise aluseks olnud dokumendid lisatakse kriminaaltoimikusse.
[RT I 2004, 51, 359 - jõust. 01.07.2004]

§ 9.  Ökonoomsus

  Keskmise päevasissetuleku arvutamiseks vajalike andmete kogumisel lähtub menetleja ökonoomsuse põhimõttest, vältides menetluse venimist ja hoidudes ülemäärastest kulutustest.

5. peatükk JÄRELEPÄRIMISE, TÕENDI JA TEATISE VORMISTAMINE 

§ 10.  Järelepärimine süüdistatava sissetuleku kohta

  (1) Menetleja esitab kirjalikult või elektrooniliselt määruse lisades 1 ja 2 esitatud vormi kohase järelepärimise süüdistatava sissetuleku kohta Maksu- ja Tolliametile, tööandjale, muule isikule või asutusele.

  (2) Järelepärimises märgitakse:
  1) kuupäev ja registreerimise number;
  2) järelepärimist esitava asutuse nimetus, menetleja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, telefoni ja faksi number ning elektronpostiaadress;
  3) asutuse nimetus või isiku nimi, kellele järelepärimine esitatakse;
  4) süüdistatava ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress ning isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
  5) Maksu- ja Tolliametile esitatavas järelepärimises ka süüdistatava isiku abikaasa ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress ning isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
  6) nõue esitada andmed süüdistatava tulumaksuga maksustatava tulu ja tulumaksu kohta;
  7) aasta, mille kohta punktis 6 nimetatud andmed tuleb esitada, märkides Maksu- ja Tolliametile saadetavas järelepärimises, et kui nimetatud aasta andmeid ei ole, siis tuleb esitada sellele eelnenud aasta andmed või teatada, et andmeid ei ole;
  8) viide „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 220 lõikele 3, mis kohustab järelepärimise saajat andmeid esitama ja näeb ette järelepärimisele vastamise tähtaja.

  (3) Järelepärimisele kirjutab alla selle koostanud menetleja.
[RT I 2004, 51, 359 - jõust. 01.07.2004]

§ 11.  Tõend süüdistatava sissetuleku kohta

  (1) Maksu- ja Tolliameti, tööandja, muu isiku või asutuse tõend süüdistatava tulumaksuga maksustatava tulu ja tulumaksu kohta esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt määruse lisades 3 ja 4 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Tõendis märgitakse:
  1) kuupäev ja registreerimise number;
  2) tõendi väljastanud asutuse või tööandja nimetus või muu isiku nimi, tõendi koostaja ees- ja perekonnanimi, telefoni ja faksi number ning elektronpostiaadress;
  3) süüdistatava ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress ning isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
  4) järelepärimises märgitud aastal süüdistatava tulumaksuga maksustatava tulu ja tulumaksu suurus eurodes Maksu- ja Tolliameti andmetel või süüdistatava tulumaksuga maksustatavate väljamaksete ja tulumaksu suurus eurodes tööandja, muu asutuse või isiku andmetel;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  5) kui teatise esitab Maksu- ja Tolliamet, märgitakse tõendis esitatud andmete alusena vastav tuludeklaratsioon või registrikanne; kui tõendi esitab tööandja, muu asutus või isik, märgitakse alusena palgaleht, isiku kontokaart või muu raamatupidamisdokument;
  6) kui järelepärimises märgitud aasta kohta andmed puuduvad, esitatakse tõendis eelmise aasta andmed või märgitakse, et andmeid ei ole;

  (3) Tõendile kirjutab alla selle koostanud Maksu- ja Tolliameti või muu asutuse töötaja, tööandja või tõendit esitav muu isik.
[RT I 2004, 51, 359 - jõust. 01.07.2004]

§ 12.  Teatis süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta

  (1) Paragrahvis 11 ettenähtud tõendi või süüdistatava elatustaset iseloomustavate andmete põhjal koostab uurija kirjaliku teatise süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta. Kui prokurör või kohtunik seda vajalikuks peab, võib ta koostada teatise ise. Teatis koostatakse määruse lisas 5 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Teatises märgitakse:
  1) süüdistatava ees- ja perekonnanimi:
  2) aastanetosissetuleku leidmiseks väljanõutud andmete esitaja nimetus;
  3) keskmise päevasissetuleku arvutamise aluseks olev aasta ja süüdistatava aastanetosissetuleku suurus eurodes;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  4) päevasissetuleku suurus eurodes, mis on arvutatud aastanetosissetulekust vastavalt § 7 lõigetele 2 ja 3;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  5) süüdistatava ülalpeetavate arv ning § 7 lõike 3 punktist 1 tuleneva mahaarvamise suurus protsentides ja eurodes;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  6) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 2 nimetatud juhul süüdistatava võla suurus ning sellest tulenev päevasissetulekust mahaarvamise suurus protsentides ja eurodes;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  7) mahaarvamine päevasissetulekust elamiseks hädavajalike kulude katmiseks vastavalt § 7 lõike 3 punktile 3;
  8) punktides 5–7 nimetatud mahaarvamiste summa eurodes;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  9) keskmise päevasissetuleku suurus eurodes.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kui süüdistatava elatustase ilmselt ei vasta tema tegelikule sissetulekule, kirjeldatakse kriminaalmenetluses tuvastatu ning täiendavalt kogutud tõendite põhjal lühidalt süüdistatava elatustaset.

  (4) Teatisele kirjutab alla selle koostanud menetleja.

§ 13.  Elektrooniliselt esitatud järelepärimise, tõendi ja teatise vormistamine

  (1) Elektrooniliselt esitatud järelepärimisele, tõendile ja teatisele peab olema lisatud digitaalallkiri. Digitaalallkirja kasutatakse „Digitaalallkirja seaduses” ja teistes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Järelepärimise, tõendi ja teatise vormistamisel on elektrooniline asjaajamine võrdsustatud kirjaliku asjaajamisega.

§ 131.  Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine süüdistatava sissetuleku tuvastamisel

  Täiendavalt kirjalikule ja elektroonilisele vormile võib teha järelepärimisi süüdistatava sissetuleku kohta ning anda sellekohaseid vastuseid elektrooniliselt määruse lisades 1–4 esitatud vorme järgimata, kui lähtutakse „Andmekogude seaduse” (RT I 1997, 28, 423) § 53 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) turvalise autentimissüsteemi nõuetest.
[RT I 2005, 32, 240 - jõust. 12.06.2005]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

Lisa 1 Järelepärimine isiku maksustatava tulu kohta

Lisa 2 Järelepärimine isikule tehtud väljamaksete kohta

Lisa 3 Tõend isiku maksustatava tulu kohta

Lisa 4 Tõend isikule tehtud väljamaksete kohta

Lisa 5 Teatis süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json