Teksti suurus:

Avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.05.2014 otsus nr 432

Avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2014

§ 1.   Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 433 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõnad ˮMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumigaˮ sõnadega ˮRiigi Infosüsteemi Ametigaˮ;

2) paragrahvi 437 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(2) Enne riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu registreerimist kontrollib ja kooskõlastab vastavat pädevust omav Riigi Infosüsteemi Ameti ametnik või töötaja andmekogu tehnilise vastavuse ning kogutavate andmete koosseisu ja allikate vastavuse seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud nõuetele.ˮ.

§ 2.   Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 5., 6. ja 7. peatükis ning §-s 1001 asendatakse sõna ”Konkurentsiamet” sõnadega ”Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
”(31) Turuanalüüsi teostamisel konsulteerib Tehnilise Järelevalve Amet vajaduse korral Konkurentsiametiga, et tagada ühtne ja järjepidev konkurentsiõiguse rakendamine.”;

3) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse arv ”58” arvuga ”57”;

4) paragrahvi 63 lõikes 8, §-des 135, 136, 140–143, 1441–148, § 149 pealkirjas ning lõigetes 1–5 ja 7–12 ning §-des 150–152 asendatakse sõnad ”järelevalve- ja korraldusasutus” sõnadega ”Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 87 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
”(5) Multipleksimisteenuse osutaja on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 2 punktis 17 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja.”;

6) paragrahv 137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 137. Tehnilise Järelevalve Ameti aruandlus

(1) Tehnilise Järelevalve Amet koostab ja esitab igal aastal hiljemalt 1. aprilliks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aruande elektroonilise side valdkonnas toimunud muutuste, esile kerkinud probleemide ning enda tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne peab sisaldama:
1) elektroonilise side valdkonnas toimunud muutusi, nende kirjeldust ja olukorra analüüsi;
2) Tehnilise Järelevalve Ameti tegevuse analüüsi, tegevuses esile kerkinud probleeme ning ettepanekuid edasise tegevuse kavandamiseks;
3) ülevaadet teenuste kvaliteedi kohta elektroonilise side valdkonnas ja olukorra analüüsi;
4) ülevaadet universaalteenuse maksete kasutamise kohta ja universaalteenuse makse määra;
5) universaalteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande oma veebilehel, jättes avaldamata asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe.

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud iga-aastasele aruandele esitab Tehnilise Järelevalve Amet üks kord kolme kuu jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülevaate elektroonilise side valdkonnas toimunud muutuste kohta. Aruanne peab muu hulgas sisaldama sideteenuse turu peamiste näitajate statistilisi andmeid.”;

7) paragrahv144 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 144. Tehnilise Järelevalve Ameti koostöö Konkurentsiametiga

(1) Elektroonilise side valdkonnas turu reguleerimisel ja järelevalve teostamisel teevad Tehnilise Järelevalve Amet ja Konkurentsiamet igakülgset koostööd ning vahetavad vajaduse korral asjakohast teavet. Tehnilise Järelevalve Amet ja Konkurentsiamet võivad täpsustada omavahelise koostöö tingimusi ja korraldust ametitevahelise koostöö protokolliga.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet edastab Konkurentsiametile viivitamata järgmise teabe:
1) käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud turuanalüüsi tulemused, sealhulgas turgude piiritlemise analüüsi tulemused;
2) käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsus või selle kehtetuks tunnistamise otsus;
3) käesoleva seaduse §-des 50–56 sätestatud kohustuste kehtestamise otsused.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet ja Konkurentsiamet võivad vajaduse korral vahetada omavahel ka konfidentsiaalset äriteavet. Sellisel juhul kohaldub Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti ametnikele käesoleva seaduse § 148 lõikes 5 sätestatud kohustus.

(4) Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti koostöö elektroonilise side valdkonnas peab tagama ühtse ja järjepideva konkurentsiolukorra käsitluse ning hoidma ära vastuoluliste otsuste tegemise.”;

8) paragrahvi 149 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(6) Kui piiriülese vaidluse lahendamisel küsitakse Euroopa Sideameti arvamust, siis peab Tehnilise Järelevalve Amet käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vaidluse lahendamises enne lõikes 5 nimetatud lahendi tegemist ära ootama Euroopa Sideameti arvamuse.”;

9) paragrahvi 150 lõikes 3 asendatakse sõna ”neile” sõnaga ”talle”;

10) paragrahvi 188 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

11) seadust täiendatakse §-ga 1931 järgmises sõnastuses:

§ 1931. Tehnilise Järelevalve Ameti aruandlus universaalteenuse kohta

Käesoleva seaduse § 137 lõike 2 punkti 4 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 3.   Elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 1 jäetakse välja punkt 87;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 60 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.ˮ.

§ 4.   Hädaolukorra seaduse muutmine

Hädaolukorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(2) Käesoleva seaduse §-des 50, 51, 54 ja 55 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
ˮ(5) Käesoleva seaduse §-s 52 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Riigi Infosüsteemi Amet.ˮ.

§ 5.   Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmine

Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punktiga 4 muudetavas avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 asendatakse sõnad ”riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga” sõnadega ”infosüsteemide andmevahetuskihiga”;

2) paragrahvist 15 jäetakse välja punkt 1;

3) paragrahvi 15 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
3) paragrahv 133 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 133. Riiklik järelevalve

(1) Elektroonilise side valdkonna riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostab Tehnilise Järelevalve Amet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires.

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab ka Konkurentsiamet konkurentsiseadusega sätestatud pädevuse piires.

(3) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab ka Tarbijakaitseamet tarbijakaitseseadusega sätestatud pädevuse piires.

(4) Järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja käesoleva seaduse §-s 1031 sätestatud elektrooniliste kontaktandmete kasutamise üle teostab ning haldussundi rakendab Andmekaitse Inspektsioon isikuandmete kaitse seaduse 6. peatükis sätestatud korras.

(5) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-s 872 sätestatud sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamise üle teostab Riigi Infosüsteemi Amet.

(6) Elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust teostavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Tehnilise Järelevalve Amet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires ning Konkurentsiamet konkurentsiseaduses sätestatud pädevuse piires.

(7) Käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmisel ja järelevalve teostamisel juhindutakse muu hulgas Euroopa Liidu õigusest.”;”;

4) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
51) paragrahvi 147 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.”;

5) paragrahvi 15 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
6) paragrahvi 188 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(3) Käesoleva seaduse §-des 153–155, 156–170, 171–180 ja 182–1841 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.”.”.

§ 6.   Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 7. peatüki 1. jao 1. jaotis tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 194 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Amatöörraadiojaama tööloa taotluse või tööloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2,30 eurot.”;

3) seaduse 8. peatüki 7. jagu täiendatakse 8. jaotisega järgmises sõnastuses:

8. jaotis
Meediateenuste seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2021. Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

Televisiooni- või raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 255,64 eurot.”.

§ 7.   Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 2 punktid 1–4 ja 6–11 jõustuvad 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json