Teksti suurus:

Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2014, 22

Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord

Vastu võetud 06.12.2013 nr 39
RT I, 12.12.2013, 2
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2014RT I, 21.05.2014, 2131.05.2014

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 15 lõike 51, § 18 lõike 11 ja § 21 lõike 33 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 189 lõike 5 alusel.
[RT I, 21.05.2014, 21 - jõust. 31.05.2014]

17.06.2014 15:36
Parandatud ilmne ebatäpsus teksti lõigus „§ 189 lõike 5“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse Eesti Advokatuurile (edaspidi advokatuur) esitamise kord, advokaadi poolt riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise kindlaksmääramise taotluse esitamise kord ning kohtu, uurimisasutuse või prokuratuuri poolt riigi õigusabi osutamise eest tasu ja kulude kindlaksmääramise otsuse või määruse esitamise kord.

§ 2.   Riigi õigusabi andmise taotluse esitamine advokatuurile

  (1) Kohus, prokuratuur või uurimisasutus esitab advokatuurile riigi õigusabi osutava advokaadi määramiseks riigi õigusabi andmise määruse elektrooniliselt riigi õigusabi infosüsteemi (edaspidi RIS) e-toimiku süsteemi kaudu. Riigi õigusabi osutaja määramise taotlemiseks vajalikud andmed genereeritakse automaatselt riigi õigusabi andmise määrusest.

  (2) Kui riigi õigusabi andmise määruse esitamine lõikes 1 nimetatud viisil ei ole tehniliselt võimalik, võib kohus, prokuratuur või uurimisasutus taotleda juurdepääsu RISile §-s 5 kehtestatud korras, et esitada taotlus riigi õigusabi osutaja määramiseks. Käesolevas lõikes nimetatud viisil taotluse esitamisel on kohus, prokuratuur või uurimisasutus kohustatud esitama esimesel võimalusel määruse ka lõikes 1 nimetatud viisil.

  (3) Kui ajutiselt puudub võimalus esitada riigi õigusabi andmise määrus lõikes 1 või 2 nimetatud viisil, võib kohus, prokuratuur või uurimisasutus esitada riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse telefoni teel. Telefoni teel esitatud taotluse sisestab RISi advokatuuri volitatud töötaja. Käesolevas lõikes nimetatud viisil riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamisel on kohus, prokuratuur või uurimisasutus kohustatud esitama esimesel võimalusel määruse ka lõikes 1 nimetatud viisil.

§ 3.   Riigi õigusabi andmise määruse ärakirja saatmine

  Kohus, prokuratuur või uurimisasutus lisab § 2 lõikes 2 nimetatud juhul riigi õigusabi andmise taotlusele elektroonilisel kujul koostatud määruse ärakirja. Kui riigi õigusabi andmise määrus ei ole koostatud elektroonilisel kujul, lisatakse määrus taotlusele skaneeritult.

§ 4.   Riigi õigusabi osutaja määramise taotluse tagasivõtmine ja taotluse korduv esitamine

  (1) Kohus, prokuratuur või uurimisasutus võib võtta esitatud taotluse tagasi seaduses sätestatud alustel, esitades advokatuurile vastavasisulise teate.

  (2) Kui kohus, prokuratuur, või uurimisasutus esitab sama taotluse mitu korda, lähtub advokatuur riigi õigusabi osutaja määramisel vaid esimesena saabunud taotlusest.

§ 5.   RISile juurdepääsu taotlemine

  (1) Kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse töötajale RISile juurdepääsu taotlemiseks edastab kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse kontaktisik juurdepääsu taotleva töötaja elektrooniliselt allkirjastatud registreerimislehe käesoleva määruse lisas kehtestatud vormis advokatuuri kontaktisikule.

  (2) Kohtu, prokuratuuri ja uurimisasutuse kontaktisikud määratakse asutuste kaupa ning nad abistavad advokatuuri kasutajate registreerimisel ja väljaregistreerimisel. Kohus, prokuratuur ja uurimisasutus teatavad kontaktisiku nime ja kontaktandmed advokatuurile kirjalikult. Kontaktisik vastutab kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse RISile juurdepääsu taotleva isiku andmete õigsuse ja advokatuuri jõudmise eest.

  (3) Advokatuuri kontaktisik kontrollib registreerimislehel esitatud andmeid ning otsustab juurdepääsu andmise kümne kalendripäeva jooksul arvates registreerimislehe saabumisest advokatuuri.

  (4) RISile juurdepääsu andmise või selle andmisest keeldumise korral teavitab advokatuuri kontaktisik sellest kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse kontaktisikut ja isikut, kes RISile juurdepääsu taotles.

  (5) RISile juurdepääsu omava isiku töölt lahkumisest teatab kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse kontaktisik advokatuuri kontaktisikule hiljemalt kaks tööpäeva enne isiku töölt lahkumist.

§ 6.   Taotluse esitamine riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks

  (1) Riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks esitab advokaat kohtule, prokuratuurile või uurimisasutusele taotluse e-toimiku süsteemi avaliku liidese kaudu.

  (2) Advokaat võib esitada riigi õigusabi tasu suuruse ja kulude hüvitamise kindlaksmääramiseks taotluse kohtule, prokuratuurile või uurimisasutusele lõikes 1 sätestatust erineval viisil üksnes juhul, kui e-toimiku süsteemi kaudu ei ole taotluse esitamine tehniliselt võimalik. Kui taotlus esitatakse muul viisil, on advokaat kohustatud esitama taotluse esimesel võimalusel ka e-toimiku süsteemi kaudu.

§ 7.   Kaitsja tasu suuruse ja kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramine pabertaotluse korral

  Kohus, prokuratuur või uurimisasutus võib lahendada pabertaotluse pealdisena määratud kaitsja esitatud tasu suuruse ja kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramise taotlusel üksnes juhul, kui §-s 8 nimetatud otsuse või määruse esitamine e-toimiku süsteemi kaudu ei ole tehniliselt võimalik.

§ 8.   Riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramise otsuse või määruse esitamine

  (1) Kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse otsus või määrus, millega määratakse kindlaks riigi õigusabi tasu suurus ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatus, esitatakse advokaadile e-toimiku süsteemi kaudu.

  (2) Kohus, prokuratuur või uurimisasutus võib riigi õigusabi tasu suuruse ja kulude hüvitamise otsuse või määruse esitada advokaadile väljaspool e-toimiku süsteemi üksnes juhul, kui see ei ole lõikes 1 nimetatud viisil tehniliselt võimalik. Kui otsus või määrus esitatakse muul viisil, on kohus, prokuratuur või uurimisasutus kohustatud esitama otsuse või määruse esimesel võimalusel ka e-toimiku süsteemi kaudu.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Lisa Riigi õigusabi infosüsteemi kasutaja registreerimisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json