Teksti suurus:

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 1

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Vastu võetud 17.05.2021 nr 36

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 69 lõigete 3 ja 9, § 70 lõike 2 ning § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui kohalikust tegevusgrupist astub välja või tema liikmeks astub vähemalt üks kohaliku omavalitsuse üksus, muudetakse strateegiat poole aasta jooksul arvates selle liikme väljaastumise või liikmeks astumise päevast.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) 2021. või 2022. aastal rakendab kohalik tegevusgrupp strateegia meedet, mis on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõjuga tegelemiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58a lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 92 järgmises sõnastuses:

„(92) Maaeluminister võib suurendada kohaliku tegevusgrupi strateegia rakendamise eelarvet, lähtudes programmiperioodi üleminekuaastateks 2021–2022 ettenähtud rahalistest vahenditest ja varem kohalikule tegevusgrupile eraldatud rahaliste vahendite osakaalust ning arvestades lõigetes 2–8 sätestatud eelarve arvutamise aluseid.”;

4) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „hiljemalt 1. novembriks”;

5) paragrahvi 19 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „1–5” tekstiosaga „1–3”;

7) paragrahvi 19 lõikes 11 ja § 33 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on vahemikus 5000 – 10 000 eurot” tekstiosaga „kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, kuid jääb alla riigihangete seaduse kohase lihthanke piirmäära”;

8) paragrahvi 21 lõike 1 teises lauses asendatakse tekstiosa „2023. aastal” tekstiosaga „2025. aastal” ning tekstiosa „1. septembriks 2023” tekstiosaga „1. septembriks 2025”;

9) paragrahvi 21 lõike 4 punktis 14 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. detsembrini” tekstiosaga „31. detsembrini 2025”;

10) paragrahvis 26 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini 2032” tekstiosaga „31. detsembrini 2034”;

11) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „31. detsembriks 2021” tekstiosaga „31. detsembriks 2022”;

12) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Koostööprojekt viiakse ellu hiljemalt 31. detsembril 2024.”;

13) paragrahvi 31 lõike 1 punktis 12 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2023” tekstiosaga „30. juuniks 2025”;

14) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse punktiga 222 järgmises sõnastuses:

„222) ehitusmaterjali ostmise kulud ilma ehitustegevuseta;”;

15) paragrahvi 33 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib teenuse või töö, välja arvatud projektijuhtimise korral, või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või tulundusühistu liige või juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku ega omada osalust üksteise äriühingus, välja arvatud juhul, kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ei ületa 1000 eurot. Eelnimetatut ei kohaldata lõikes 8 nimetatud projektitoetuse taotleja ja § 19 lõikes 7 nimetatud kohaliku tegevusgrupi puhul, kes peavad järgima riigihangete seadust, sealhulgas vältima huvide konflikti.”;

16) paragrahvi 33 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 33 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „1–6” tekstiosaga „1–4”;

18) paragrahvi 37 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2022” tekstiosaga „30. juuniks 2024”;

19) paragrahvi 42 lõikes 1 asendatakse sõnad „kolme aasta jooksul” sõnadega „kahe aasta jooksul” ning tekstiosa „31. detsembril 2022” tekstiosaga „31. detsembril 2024”;

20) paragrahvi 42 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „31. detsembril 2022” tekstiosaga „31. detsembril 2024”;

21) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse sõnad „kuni nelja aasta jooksul” sõnadega „kuni kolme aasta jooksul” ning tekstiosa „31. detsembril 2022” tekstiosaga „31. detsembril 2024”;

22) paragrahvi 42 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „liisingulepingu alusel maksed” tekstiosaga „, viib tegevuse ellu” ning lõikes asendatakse tekstiosa „30. juunil 2023” tekstiosaga „30. juunil 2025”;

23) paragrahvi 42 lõike 7 punktis 1 asendatakse tekstiosa „30. juuniks 2023. aastal” tekstiosaga „30. juuniks 2025”;

24) paragrahvi 43 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „kohaliku tegevusgrupi kaudu”;

25) paragrahvi 43 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna „tulu” sõnaga „puhastulu”;

26) paragrahvis 46 asendatakse tekstiosa „2032. aasta 31. detsembrini” tekstiosaga „31. detsembrini 2034”;

27) paragrahvi 47 lõikes 10 asendatakse tekstiosa „2020. aastal” tekstiosaga „2021. ja 2022. aastal”;

28) paragrahvi 47 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json