Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 2

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 18.05.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruses nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 3, 4 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;
  2) määruse lisas esitatud merikotka Nasva, Mullutu ja Loode püsielupaikade kaardid tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

  Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused määruse muutmise kohta.

§ 3.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 6. detsembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/900 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json