Teksti suurus:

Pakendi korduskasutuse ja pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise metoodika

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 3

Pakendi korduskasutuse ja pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise metoodika1

Vastu võetud 18.05.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 16 lõike 6 alusel.

§ 1.   Pakendi korduskasutuse arvestamine riikliku pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvu arvutamisel

  (1) Pakendijäätmete riikliku ringlussevõtu sihtarvu arvutamisel võib võtta arvesse kalendriaastal esmakordselt turule lastavate korduskasutatavate müügipakendite keskmist osakaalu, mida on eelneva kolme aasta jooksul pakendite korduskasutuse süsteemis korduvalt kogutud.

  (2) Asjaomase sihtarvu arvutamisel võetakse sellisest osakaalust arvesse kõige rohkem 5 protsenti.

  (3) Sihtarvude arvutamisel võib arvesse võtta korduskasutuseks parandatud puitpakendite koguseid.

  (4) Pakendi korduskasutuse arvestamiseks riikliku pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvu arvutamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni otsuse 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 112, 26.04.2019, lk-d 26–46), artiklites 6a ja 6b sätestatut.

§ 2.   Ringlusse võetud pakendijäätmete mass

  (1) Ringlusse võetud pakendijäätmete mass on selliste pakendijäätmete mass, millega on esmalt tehtud kõik vajalikud kontrolli-, sortimis- ja muud eelnevad toimingud, et kõrvaldada jäätmematerjalid, mis ei ole edasiseks töötlemiseks mõeldud, ning millega seejärel on tehtud ringlussevõtutoiming, mille käigus jäätmematerjalid tegelikult töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks.

  (2) Ringlusse võetud pakendijäätmete massi võib mõõta ka sortimistoimingu lõpus, kui väljund võetakse ringlusse ilma täiendava töötluseta.

  (3) Ringlusse võetud jäätmete massi arvutamisel ei võeta arvesse selliste materjalide või ainete massi, mis kõrvaldatakse ringlussevõtutoimingule eelnevate lisatoimingutega ja mida ringlusse ei võeta.

§ 3.   Pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamine

  (1) Pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvude täitmist arvutatakse kalendriaasta kestel ringlusse võetud pakendijäätmete ning sama perioodi jooksul turule lastud kauba pakendi massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides.

  (2) Turule lastud kauba pakendi massi hulka ei arvata Eestist välja viidud kauba pakendi massi ja kasutusele võetud tagastatud korduskasutuspakendi massi, kui need on pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt tõendatavad.

  (3) Ringlusse võetud pakendijäätmete massi hulka arvatakse Eestis tekkinud ja kogutud pakendijäätmete mass, mis on Eestis ringlusse võetud ja ringlusse võtmiseks välja veetud.

  (4) Pakendijäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu arvu arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 2005/270/EÜ artiklites 2–6f sätestatut.

  (5) Aeroobsele või anaeroobsele töötlemisele minevate biolagunevate pakendijäätmete kogust võib arvestada ringlusse võetud kogusena, kui sellise töötlemise tulemusena tekib kompost, kääritusjääk või muu väljund. Kui väljundit kasutatakse maapinnal, võib seda ringlusse võetud materjaliks lugeda ainult siis, kui selle kasutuse tulemusena paraneb põllumajanduslik või keskkonnaseisundit.

  (6) Kui pakendijäätmed lakkavad olemast jäätmed ettevalmistava toimingu tulemusena enne lõplikku töötlemist, võib sellised materjalid lugeda ringlusse võetuks tingimusel, et need töödeldakse edaspidi toodeteks, materjalideks või aineteks. Kui materjale, mis on lakanud olemast jäätmed, kasutatakse kütusena või muu energiaallikana või need põletatakse, ladestatakse prügilasse või kasutatakse tagasitäitena, ei võeta neid ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvutamisel arvesse.

  (7) Ringlussevõtu sihtarvude arvestamisel võib arvesse võtta jäätmete põletamise järel eraldatud ja ringlusse võetud metallikoguseid põletatud pakendijäätmete osakaalu järgi tingimusel, et ringlusse võetud metallid vastavad teatud kvaliteedikriteeriumitele, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni (EL) rakendusotsuses 2019/1004, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ jäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus C(2012) 2384 (ELT L 163, 20.06.2019, lk 66–100).


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23), muudetud direktiividega 2004/12/EÜ (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–32), 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18), 2013/2/EL (ELT L 037, 08.02.2013, lk 10–12), (EL) 2015/720 (ELT L 115, 06.05.2015, lk 11–15) ja (EL) 2018/852 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 141–154).

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json