Teksti suurus:

Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 15

Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 04.04.2007 nr 42
RTL 2007, 31, 560
jõustumine 21.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010
22.08.2019RT I, 23.08.2019, 1101.09.2019
18.05.2021RT I, 21.05.2021, 1424.05.2021

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 28 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Eestis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajana registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu.

  (2) Määrust kohaldatakse Eestis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmise taotluse menetlemisel Terviseametis.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) tervishoiutöötaja kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud kutse- või erialane kõrgharidus või määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse Eesti Vabariigis arstina, hambaarstina, õena või ämmaemandana töötamiseks.
  2) [kehtetu - RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

2. peatükk TERVISHOIUTÖÖTAJATE REGISTREERIMISE ALUSEKS OLEVAD KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 3.   Tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Isik, kes on tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud Eestis Vabariigis, registreeritakse kutset või eriala tõendava dokumendi alusel.

  (2) Isik, kes on tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud Eestis Vabariigis, kuid on enne registreerimistaotluse esitamist töötanud välisriigis, registreeritakse tervishoiutöötajana järgmiste kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide alusel:
  1) kutset või eriala tõendav dokument;
  2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument;
  3) tõend eelmisel asukohamaal tegutsemisõiguse kohta.

  (3) Kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendav dokument.

  (4) Isik, kelle kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei ole loetletud käesolevas määruses, registreeritakse järgmiste dokumentide alusel:
  1) kutset või eriala tõendav diplom;
  2) Tartu Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli välja antud dokument teooria- ja praktikaeksami sooritamise kohta vastaval kutsealal.

§ 4.   Arsti ja eriarstina registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Arstina registreeritakse Tartu Ülikoolis arstiõppe läbinud isik, kes ei oma sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» §-s 3 loetletud eriarsti eriala.

  (2) Isiku kvalifikatsiooni, kes on arstiõppe läbinud Eesti Vabariigis, tõendab registreerimisel Tartu Ülikooli diplom arstiõppe õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta.

  (3) Eriarstina registreeritakse Tartu Ülikoolis arstiõppe ja residentuuri läbinud isik, kes omab sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» §-s 3 loetletud eriarsti eriala.

  (4) Isiku kvalifikatsiooni, kes on eriarsti residentuuri läbinud Eesti Vabariigis, tõendab registreerimisel Tartu Ülikooli residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus.

§ 5.   Hambaarsti ja erihambaarstina registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Hambaarstina registreeritakse Tartu Ülikoolis hambaarstiõppe läbinud isik, kes ei oma sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» §-s 2 loetletud erihambaarsti eriala.

  (2) Isiku kvalifikatsiooni, kes on hambaarstiõppe läbinud Eesti Vabariigis, tõendab registreerimisel Tartu Ülikooli diplom hambaarstiõppe õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta.

  (3) Erihambaarstina registreeritakse Tartu Ülikoolis hambaarstiõppe ja residentuuri läbinud isik, kes omab sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 «Eriarstiabi erialade loetelu» §-s 2 loetletud erihambaarsti eriala.

  (4) Isiku kvalifikatsiooni, kes on erihambaarsti residentuuri läbinud Eesti Vabariigis, tõendab registreerimisel Tartu Ülikooli residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus.

§ 6.   Õe ja eriõena registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
[RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

  (1) Õena registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekava läbinud isik.

  (2) Õe õppekava läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 1 nimetatud õppeasutuse diplom õe õppekava täitmise või bakalaureusekraadi andmise kohta.

  (3) Eriõena registreeritakse õena registreeritud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis üheaastase õe erialase koolituse õppekava või 1,5-aastase terviseteaduse magistriõppekava läbinud isik, kes on omandanud sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 „Õendusabi erialade loetelu” §-s 2 loetletud eriala.

  (4) Õe erialase koolituse läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 3 nimetatud õppeasutuse diplom õe erialase koolituse õppekava täitmise või magistrikraadi andmise kohta.
[RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

§ 7.   Ämmaemandana registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Ämmaemandana registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanda õppekava läbinud isik.
[RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Ämmaemanda õppekava läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 1 nimetatud õppeasutuse diplom ämmaemanda õppekava täitmise või bakalaureusekraadi andmise kohta.
[RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kuni 1. jaanuarini 2008. a registreeritakse sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruses nr 58 «Õendusabi erialade loetelu» §-s 2 nimetatud õendusabi alaerialal isik, kes on registreeritud õena ja on enne 2002. a töötanud taotletaval alaerialal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendavad registreerimisel:
  1) tõend õena registreerimise kohta;
  2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument.

  (3) Kuni 1. jaanuarini 2015. a registreeritakse sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruses nr 58 «Õendusabi erialade loetelu» § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud õendusabi alaerialal isik, kes on registreeritud õena, omab vähemalt 2-aastast töökogemust õena, on töötanud taotletaval alaerialal vähemalt ühe aasta ja läbinud tööalase koolituse vähemalt 180 tunni ulatuses.

  (4) Lõikes 3 nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendavad registreerimisel:
  1) tõend õena registreerimise kohta;
  2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument;
  3) Tallinna Kiirabi koolituskeskuse või Tartu Kiirabi koolituskeskuse tunnistus erakorralise meditsiini õdede väljaõppe läbimise kohta.

  (41) Kuni 30. juunini 2023. a registreeritakse õena ka Kohtla-Järve Meditsiinikoolis, Tallinna Meditsiinikoolis või Tartu Meditsiinikoolis velskriõppe läbinud isik, kui ta on sellele lisaks läbinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli korraldatud koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu”.
[RT I, 21.05.2021, 14 - jõust. 24.05.2021]

  (42) Lõikes 41 nimetatud kvalifikatsiooni tõendab diplom velskri põhikoolituse õppekava täitmise kohta koos tunnistusega koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu” eduka läbimise kohta.
[RT I, 21.05.2021, 14 - jõust. 24.05.2021]

  (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json