Teksti suurus:

Sigade Aafrika katku ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2022, 2

Sigade Aafrika katku ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed

Vastu võetud 19.05.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 59 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sigade Aafrika katku ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed.

§ 2.   Sigade Aafrika katku täpsemad bioturvameetmed ettevõttes, kus peetakse sigu

  Ettevõttes, kus peetakse sigu, rakendab loomapidaja pärast veterinaarseaduse § 57 lõike 3 kohast sigade Aafrika katku ohust teavitamist lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.03.2016, lk 1–208) artiklis 10 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed (ELT L 129, 15.04.2021, lk 1–64) II lisas sätestatud bioturvameetmetele järgmisi bioturvameetmeid:
  1) peab sigu loomakasvatushoones viisil, mis välistab sigade väljaspidamise ja kokkupuutumise muude peetavate loomadega;
  2) tagab, et loomsete kõrvalsaaduste veoks kasutatav veovahend ei sisene loomakasvatushoone tarastatud territooriumile;
  3) korraldab loomapidamise viisil, mis välistab inventari, sööda ja allapanu viimise ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teisele;
  4) välistab metsseakorjuse ja selle osade ning kütitud metssea toomise ettevõtte territooriumile;
  5) välistab haljassööda ja muu võimalikku nakkust edasikandva materjali toomise ettevõtte territooriumile;
  6) kasutab sigade söötmiseks sööta, mida on 30 päeva jooksul enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud muude loomade ja võimalikku viirust edasikandvate isikute juurdepääs sellele, või mida on kuumtöödeldud väljaspool loomakasvatushoone territooriumit viiruse hävitamiseks piisaval meetodil;
  7) kasutab allapanuks üksnes materjali, mida on 90 päeva jooksul enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud muude loomade ja võimalikku viirust edasikandvate isikute juurdepääs sellele;
  8) tarastab loomakasvatushoone territooriumi nii, et aluspinnasega ühendatud tara kaudu on välistatud loomade sissepääs loomakasvatushoonesse ja selle territooriumile, samuti juurdepääs kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja läga ladestuskohale;
  9) keelab toitlustusettevõttest ja isiklikust majapidamisest pärit toidujäätmete söötmise sigadele.

§ 3.   Sea enda tarbeks tapmisel Põllumajandus- ja Toiduameti rakendatavad täpsemad meetmed komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis

  Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis sea enda tarbeks tapmise soovist teate saamisel korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet tapetava sea ja tapajärgselt selle lihakeha ülevaatuse ning võtab vajaduse korral proovid.

§ 4.   Ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed metssigade populatsioonis komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis

  (1) Kui komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis leitud metsseakorjusel või kütitud metsseal kahtlustatakse sigade Aafrika katku, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet koostöös jahindusorganisatsioonidega selles piirkonnas epidemioloogilise uuringu sigade Aafrika katku suhtes.

  (2) Koostöös jahipidamisõigust omavate isikutega korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis kütitud või surnult leitud metssealt proovide võtmise ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse saatmise.

  (3) Proovid võetakse ja viiakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse delegeeritud määruse (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 03.06.2020, lk 64–139) I lisa C osa nõuete kohaselt.

  (4) Enne sigade Aafrika katku analüüsi vastuse teadasaamist on kütitud metssea rümba käitlemine keelatud, välja arvatud nahastamine ning sisikonna ja kehavedelike eemaldamine.

  (5) Kui kütitud metsseal sigade Aafrika katku ei tuvastatud, järgitakse nii metssea kui ka selle osade turustamisel komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/605 sätestatud nõudeid.

  (6) Kui sigade Aafrika katku diagnoos on kinnitust leidnud, siis nii metsseakorjus ja selle osad kui ka kütitud metssiga käideldakse Põllumajandus- ja Toiduameti juhiste järgi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33) nõuete kohaselt.

  (7) Metssea või metsseakorjuse või neilt pärit loomsete kõrvalsaadustega vahetult kokku puutunud isik võtab sigade Aafrika katku viiruse leviku riski vähendamiseks kasutusele bioturvameetmed, nagu riiete, jalanõude, töö- ja veovahendite ning kokkupuutunud materjali puhastamine ja pesemine.

§ 5.   Ennetamise täpsemad meetmed mootorsõiduki kasutajale komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis

  Mootorsõiduki kasutaja korraldab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis metsa aluspinna ettevalmistamiseks kasutatud mootorsõiduki veermiku ja selle mootorsõiduki veoks kasutatava haagise pesemise pärast tööde lõpetamist ühes tööpiirkonnas ja enne nende viimist järgmisesse tööpiirkonda.

§ 6.   Ennetamise täpsemad meetmed jahipidamise korral komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis

  (1) Jahipidamisel komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis täidab jahipidamise õigust omav isik järgmisi nõudeid:
  1) teavitab kütitud haigustunnustega metsseast või leitud metssea korjusest Põllumajandus- ja Toiduametit;
  2) paigutab kütitud metssea enne vedu küttimispaigast käitluskohta lekkekindlasse pakendisse viisil, mis välistab vere, muu eritise või sisikonna lekkimise keskkonda;
  3) hoiustab kütitud metssea rümpa selleks ettenähtud hoiustamiskohas identifitseeritult ja ristsaastumise vältimiseks eraldi teistest rümpadest;
  4) paigutab kütitud metssea rümba ja sisikonna sigade Aafrika katku positiivse analüüsitulemuse korral selleks ettenähtud lukustatavasse konteinerisse ning peab konteinerisse paigutatud rümpade üle arvestust.

  (2) Jahipidamise korral komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis puhastab, peseb ja desinfitseerib jahist osa võtnud isik kütitud metsseaga või korjusega kokkupuutunud riided, jalanõud, veovahendi ja kasutatud töövahendid kohe pärast jahti.

  (3) Ühisjahi puhul teavitab jahijuhataja jahist osa võtvaid isikuid lõikes 1 sätestatud nõuetest.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikli 66 kohase operatiivse eksperdirühmaga konsulteerimist vajaduse korral Keskkonnaametile ettepaneku korraldada jahipidamist uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirangutsoonis jahiseaduses sätestatud korras.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json