Teksti suurus:

Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 5

Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

Vastu võetud 16.06.2011 nr 77

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 84 lõike 6 alusel.

1. peatükk Alarmsõidukid 

1. jagu Alarmsõidukite loetelu ja registreerimine 

§ 1.  Alarmsõidukid

  (1) Alarmsõidukid on:
  1) päästeasutuse sõiduk ning maastikusõiduk;
  2) päästetööl osaleva juriidilise isiku sõiduk ja maastikusõiduk;
  3) kiirabisõiduk;
  4) politseiasutuse sõiduk ja maastikusõiduk;
  5) Kaitsepolitseiameti sõiduk;
  6) Kaitseväe kiirabisõiduk, Kaitseväe päästesõiduk ja sõjaväepolitsei sõiduk;
  7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla sõiduk ning maastikusõiduk;
  8) Siseministeeriumi siseturvalisuse teenistuse sõiduk;
  9) Maksu- ja Tolliameti sõiduk;
  10) prokuratuuri sõiduk;
  11) Eesti Panga sõiduk;
  12) Teabeameti sõiduk.

  (2) Erandina võib olla alarmsõidukiks lõike 1 punktides 4, 5, 9, 11 ja 12 nimetatud asutuse kasutuses olev sõiduk, mille liiklusregistrijärgne omanik või vastutav kasutaja ei ole nimetatud asutus.

  (3) Kiireloomuliste ametiülesannete täitmisel on alarmsõiduk ka:
  1) Vabariigi Presidendi auto ja saateauto;
  2) peaministri auto ja saateauto;
  3) Riigikogu esimehe auto;
  4) Riigikogu aseesimehe auto;
  5) ministri auto;
  6) riigisekretäri auto;
  7) Kaitseväe juhataja auto;
  8) Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni liikme auto.

  (4) Euroopa Liidu liikmesriigi eritalituse sõiduk ja maastikusõiduk on alarmsõiduk, kui ta täidab Eesti Vabariigi territooriumil rahvusvahelisest lepingust tulenevat ülesannet ja on sellest teavitanud Eesti Vabariigi pädevat ametiasutust. Euroopa Liidu liikmesriigi alarmsõidukile ei laiene käesoleva määrusega alarmsõidukile kehtestatud nõuded.

§ 2.  Alarmsõidukite piirarv

  Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud alarmsõidukite piirarvu kehtestab:
  1) siseminister – politseiasutusele, Kaitsepolitseiametile ja Eesti Pangale;
  2) kaitseminister – Teabeametile;
  3) rahandusminister – Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Alarmsõiduki registreerimine

  (1) Sõiduk ja maastikusõiduk registreeritakse liiklusregistris alarmsõidukiks selle omaniku või valdaja taotlusel.

  (2) Kaitseväe kiirabisõiduk, Kaitseväe päästesõiduk ja sõjaväepolitsei sõiduk registreeritakse alarmsõidukiks liiklusregistris või Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris. Taotluse esitab sõiduki omanik või valdaja.

  (3) Päästetööl osaleva juriidilise isiku sõiduk ja maastikusõiduk registreeritakse alarmsõidukiks liiklusregistris päästeasutuse kirjalikul nõusolekul. Nimetatud alarmsõiduki registrikanne kustutatakse omaniku, valdaja või päästeasutuse taotlusel.

  (4) Paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud sõidukit alarmsõidukiks ei registreerita.

§ 4.  Alarmsõiduki kaart

  (1) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud sõiduki alarmsõidukina kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on Politsei- ja Piirivalveameti juhi väljaantud alarmsõiduki kaart vastavalt määruse lisale 1. Alarmsõiduki kaart väljastatakse konkreetsele sõidukile ja selle kasutamine teise sõidukiga on keelatud.

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud sõiduki alarmsõidukina kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on Siseministeeriumi kantsleri väljaantud alarmsõiduki kaart vastavalt määruse lisale 2. Nimetatud alarmsõiduki kaart on seotud konkreetse ametikohaga ja selle üleandmine teisele isikule on keelatud.

  (3) Alarmsõiduki kaart kaotab kehtivuse ja tuleb viivitamata tagastada selle väljaandjale, kui vastav sõiduk võõrandatakse või kui kaardil märgitud isik lahkub sellelt ametikohalt.

  (4) Alarmsõiduki kaart annab õiguse kasutada kiireloomuliste ametiülesannete täitmisel alarmsõiduki eriseadmeid, kuid ei vabasta selle kasutajat politsei kontrollist.

2. jagu Alarmsõiduki eriseadmed ja nende kasutamine 

§ 5.  Alarmsõiduki eriseadmed

  (1) Alarmsõiduki eriseadmed on valgusseadmed ja heliseadmed.

  (2) Alarmsõiduki valgusseadmed on vilkur ja märgutuli.

  (3) Alarmsõiduki heliseadmed on vahelduva tooniga helisignaalseade ja valjuhääldi.

§ 6.  Vilkuri paiknemine

  (1) Alarmsõidukil, mis on värvitud ja tähistatud vastavalt §-dele 10 ja 11, peab olema vähemalt üks paikne või teisaldatav sinine vilkur.

  (2) Üksiku sinise vilkuri valgus peab olema nähtav igas horisontaalsuunas. Üksik paikne sinine vilkur peab asetsema alarmsõiduki pikiteljel või alarmsõiduki ehituse iseärasustest tingituna võimalikult selle lähedal.

  (3) Üksiku paikse sinise vilkuri võib asendada mitme sinise vilkuri kombinatsiooniga, mis peab asetsema sümmeetriliselt alarmsõiduki pikitelje suhtes, või vilkuripaneeliga, mis peab asuma juhi ja kaassõitja kohal.

  (4) Üle 6 m pikkusel alarmsõidukil peab pikiteljel või võimalikult selle lähedal, kuid mitte kaugemal kui 1,2 m tagaseinast olema sinine lisavilkur, kui alarmsõiduki tagaosale ei ole paigaldatud sinise filtriga märgutulesid.

  (5) Mootorratta, maastikusõiduki ja mopeedi sinine vilkur peab asetsema tagaistme kohal teleskoopvarda või aluse küljes.

  (6) Politseiasutuse, Kaitsepolitseiameti ning Maksu- ja Tolliameti alarmsõidukile võib täiendavalt paigaldada punase vilkuri. Üksik paikne sinine ja punane vilkur peavad asetsema sümmeetriliselt alarmsõiduki pikitelje suhtes. Mitme sinise vilkuri olemasolul peab punane vilkur asetsema alarmsõiduki pikiteljel, sinistest vilkuritest eespool. Punane vilkur võib olla ka ühises paneelis siniste vilkuritega.

§ 7.  Märgutulede paiknemine

  (1) Alarmsõidukil, millel vilkuri kasutamine ei ole kohustuslik, peab olema vähemalt kolm sinist märgutuld, millest kahe valgus peab olema nähtav alarmsõiduki eest ja kolmanda valgus peab olema nähtav alarmsõiduki tagant.

  (2) Alarmsõiduki esi- ja tagaosale, külgedele, esiklaasi taha ja tagaklaasi taha võib täiendavalt paigaldada sinise filtriga märgutuled ning politseiasutuse, Kaitsepolitseiameti ning Maksu- ja Tolliameti alarmsõidukile täiendavalt vähemalt ühe punase filtriga märgutule alarmsõiduki esiosa vasakule poole.

  (3) Politseiasutuse ja päästeasutuse mootorrattale, maastikusõidukile ja mopeedile võib paigaldada kaks sinise filtriga märgutuld, ühe esilaternast paremale ja teise vasakule, ning politseiasutuse mootorrattale, maastikusõidukile ja mopeedile täiendavalt ühe punase filtriga märgutule esilaternast vasakule.

  (4) Alarmsõidukile võib paigaldada kollased märgutuled, mida kasutatakse üksnes liiklusohutuse tagamiseks seisval alarmsõidukil.

§ 8.  Eriseadmete kasutamine

  (1) Alarmsõiduki juht võib eriseadmeid kasutada ainult kiireloomulise ameti- või tööülesande täitmisel.

  (2) Helisignaalseadme võib sisse lülitada ainult vilkuri töötamise ajal, vilkuri puudumisel märgutulede töötamise ajal.

3. jagu Alarmsõidukite värvimine ja tähistamine 

§ 9.  Alarmsõidukite värvid

  Alarmsõidukite põhivärvid ja kontrastvärvid on järgmised:

 

Põhivärv

Kontrastvärv

1) Kaitseväe kiirabi

tumeroheline

puudub

2) Kaitseväe pääste

kollane

puudub

3) kiirabi

valge või kollane

punane

4) politsei

valge

sinine

5) pääste

punane

valge

6) sõjaväepolitsei

must

valge

7) toll

tumesinine

valge

8) vangla

valge

tumeroheline

§ 10.  Alarmsõidukite värvimine

  (1) Alarmsõiduk värvitakse põhivärvi ja kontrastvärviga vastavalt §-s 9 sätestatule, välja arvatud maastikusõiduk, mootorratas, mopeed ning Kaitseväe kiirabisõiduk ja Kaitseväe päästesõiduk, mis värvitakse üksnes põhivärviga.

  (2) Alarmsõiduki kasutamisel koos spetsiaalhaagisega võib haagise värvida põhivärviga.

  (3) Politseiasutuse, sõjaväepolitsei, Maksu- ja Tolliameti ning vangla alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
  1) sõiduautol – uksed, kapott, pakiruumi luuk või tagasein;
  2) veoautol, bussil, universaalil ja kolme külguksega sõiduautol – esiuksed, tagauks(ed), tagasein ja alarmsõiduki külgedele triip laiusega 290 ± 50 mm.

  (4) Kiirabi alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
  1) sõiduautol – uksed, kapott, pakiruumi luuk või tagasein;
  2) veoautol, bussil, universaalil ja kolme külguksega sõiduautol – kapott ja alarmsõiduki külgedele triip laiusega 290 ± 50 mm.

  (5) Päästeasutuse ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
  1) sõiduautol – esiuksed;
  2) veoautol, bussil, universaalil ja kolme külguksega sõiduautol – esiuksed ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 mm.

  (6) Alarmsõiduki kapoti võib värvida kontrastvärviga osaliselt. Alarmsõidukile võib kanda esi- ja külgakendest kõrgemale teise kontrastvärvi triibu laiusega 150 ± 30 mm. Värvimisel tuleb lähtuda alarmsõiduki disainist.

  (7) Kontrastvärviga värvitaval uksel peab olema selle värviga kaetud aknast allapoole jääv osa. Ukse ülejäänud osade värvimine kontrastvärviga ning plastmassist, kummist või muust materjalist värvimata või kroomitud osade katmine põhi- või kontrastvärviga pole kohustuslik.

  (8) Alarmsõidukite tähistamiseks võib värvimise asemel kasutada teisi tehnoloogiaid, sealhulgas kiletamist.

§ 11.  Alarmsõidukite tähistamine

  (1) Sõiduauto kapotile, külgustele või külgedele ning bussi ja veoauto esiustele või külgedele ning tagauksele või tagaseinale kantakse alarmsõiduki kuuluvust näitav kirje vastavalt põhi- või kontrastvärviga.

  (2) Maastikusõidukile, haagisele ning mootorratta ja mopeedi tuuleklaasile ja täisgondli olemasolul ka selle külgedele kantakse kontrastvärviga alarmsõiduki kuuluvust näitav kirje. Tuuleklaasi puudumisel kantakse kuuluvust näitav kirje esilaterna alla või raamile.

  (3) Päästeasutuse alarmsõiduki esiustele kantakse mustade tähtedega komando või korrapidamisgrupi nimetus ja päästeasutuse embleem.

  (4) Päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõiduki esiustele kantakse mustade tähtedega tema nimetus või vabatahtliku päästekomando nimetus. Vabatahtlikult päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõiduki esiustele või külgedele kantakse täiendavalt kuuluvust näitav kirje „VABATAHTLIK PÄÄSTE”.

  (5) Kaitseväe kiirabisõiduki külgedele, tagaustele ja esiklaasi paremasse ülanurka kantakse punane rist.

  (6) Kaitseväe päästesõiduki külgedele kantakse musta kirjaga kirjed „KAITSEVÄE PÄÄSTE” ja „EDF RESCUE” ning struktuuriüksuse nimetus ja päästesüsteemis masina liiki tähistav numbrikombinatsioon.

  (7) Alarmsõidukile võib kanda lisainformatsiooni, mis on seotud asutuse tegevusega, sealhulgas telefoninumber, asutuse aadress, veebiaadress, pardanumber ning kujutised, mis ei ole käsitatavad reklaamina.

§ 12.  Alarmsõiduki lisamärgistused

  Politseiasutuse ja päästeasutuse alarmsõiduki ning kiirabisõiduki tähistamiseks võib täiendavalt kasutada ruudustikukujulist linthelkur-värviriba alarmsõiduki allosas laiusega kuni 200 mm. Kasutatava ruudustiku värvikombinatsioon on järgmine:
  1) politseiasutuse alarmsõidukil – sinine ja valge;
  2) päästeasutuse alarmsõidukil – valge ja kollane või valge ja punane;
  3) kiirabi alarmsõidukil – roheline ja valge.

§ 13.  Erisused alarmsõiduki värvimisel ja tähistamisel

  (1) Paragrahvides 9–12 sätestatud nõudeid ei kohaldata § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud alarmsõidukite suhtes.

  (2) Politseiasutuse, päästeasutuse, Maksu- ja Tolliameti ja vangla alarmsõiduk võib olla käesolevas jaos sätestatu kohaselt värvimata ja tähistamata.

§ 14.  Alarmsõiduki tunnuste eemaldamine

  Alarmsõiduki võõrandamisel või muul põhjusel alarmsõiduki registrikande kustutamisel tuleb sõidukilt ja maastikusõidukilt eemaldada alarmsõidukile omased tunnused, värviskeem ja eriseadmed.

2. peatükk Jälitussõidukid 

§ 15.  Jälitussõidukid

  Jälitussõidukid on:
  1) politseiasutuse sõiduk ja maastikusõiduk;
  2) Kaitsepolitseiameti sõiduk ja maastikusõiduk;
  3) sõjaväepolitsei sõiduk;
  4) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla sõiduk ning maastikusõiduk;
  5) Maksu- ja Tolliameti sõiduk;
  6) Teabeameti sõiduk.

§ 16.  Jälitussõidukite piirarv

  Jälitussõidukite piirarvu kehtestab:
  1) siseminister – politseiasutusele ja Kaitsepolitseiametile;
  2) justiitsminister – Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale ja vanglatele;
  3) kaitseminister – sõjaväepolitseile ja Teabeametile;
  4) rahandusminister – Maksu- ja Tolliametile.

§ 17.  Jälitussõiduki kaart

  (1) Sõiduki jälitussõidukina kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on Politsei- ja Piirivalveameti juhi väljaantud jälitussõiduki kaart vastavalt määruse lisale 3.

  (2) Jälitussõiduki kaardi esitaja kasutuses olev sõiduk ei kuulu kinnipidamisele ega läbivaatamisele.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 18.  Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljaantud alarmsõiduki ja jälitussõiduki kaardid kehtivad kuni kaardil märgitud kehtivusaja lõpuni.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2012. a loetakse alarmsõidukiks ka Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 69 „Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” kohaselt värvitud ja tähistatud ning eriseadmega varustatud piirivalvesõiduk ja piirivalve maastikusõiduk.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2009. a määrus nr 216 „Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” (RT I 2009, 65, 450; 2010, 32, 159) tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljaantava alarmsõiduki kaardi vorm

Lisa 2 Siseministeeriumi poolt väljaantava alarmsõiduki kaardi vorm

Lisa 3 Jälitussõiduki kaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json