Teksti suurus:

Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 7

Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele

Vastu võetud 16.06.2011 nr 79

Määrus kehtestatakse „Politsei ja piirivalve seaduse” § 724 lõike 62 alusel.

§ 1.  Etanoolisisalduse mõõtmise üldnõuded

  (1) Etanoolisisaldust mõõdetakse tõendusliku alkomeetriga (edaspidi alkomeeter), mis on siseruumides, sõidukis või välitingimustes tõendusotstarbel kasutatav mõõtevahend väljahingatavas õhus etanooli massikontsentratsiooni täpseks mõõtmiseks.

  (2) Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise mõõteprotseduurile kehtestatud nõuete täitmise eest vastutab asutus, kellele alkomeetrid kuuluvad (edaspidi alkomeetrite kasutaja). Alkomeetrite kasutaja võib vajaduse korral kehtestada mõõteprotseduurile asutusesiseseid lisanõudeid.

  (3) Alkomeetrite kasutaja peab arvestust kasutusel olevate ja kasutuselt kõrvaldatud alkomeetrite üle ning tagab kasutuselt kõrvaldatud alkomeetrite hoidmise kasutusel olevatest alkomeetritest eraldi.

  (4) Alkomeetrite üldist kontrolli, kui tootja on selle ette näinud, teeb alkomeetrite kasutaja välise vaatluse ja proovimise teel iga kolme kuu tagant või vastavalt tootja juhistele.

  (5) Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisaldust alkomeetriga mõõtev ametnik peab olema läbinud mõõtevahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe.

§ 2.  Mõõtemeetod

  Isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmise mõõtemeetodi aluseks on infrapuna-absorptsiooni meetod ning elektrokeemilise analüüsi meetod. Mõõtmisel kohaldatakse nii infrapuna- kui ka elektrokeemilist sensorit või ainult infrapunasensorit.

§ 3.  Mõõtmise ettevalmistamine

  (1) Mõõtmise ettevalmistamisel kontrollitakse, et alkomeetri taatlus on kehtiv ja taatluskleebised ei ole vigastatud.

  (2) Alkomeeter seatakse töökorda vastavalt tootja kasutusjuhendile.

  (3) Enne mõõtmise alustamist kontrollitakse välise vaatluse abil, et alkomeetril ei ole nähtavaid vigastusi, mis võivad mõjutada mõõtetulemust.

  (4) Pärast alkomeetri sisselülitamist tagatakse töötemperatuuri saavutamiseks vajalik soojendusaeg.

  (5) Enne mõõtetegevuse alustamist viiakse läbi järgmised testid:
  1) alkomeetri töökorras oleku kontrollimine vastavalt tootja kasutusjuhendile;
  2) ekraani kontrollimine, kusjuures alkomeetri skaalanumbrid peavad olema selgelt loetavad ja kõik ekraani kuvamissektorid peavad töötama;
  3) välisõhu etanoolisisalduse mõõtmine, mille alkomeeter teeb automaatselt pärast sisendandmete sisestamist.

§ 4.  Nõuded mõõtmistegevusele

  (1) Mõõtmisel peab olema tagatud, et mõõtmisele allutatud isik puhumise ajal või vahetult enne seda ei sööks (sh ei näriks närimiskummi jms), ei jooks, ei tarvitaks tubakatooteid või ravimeid ega hingeõhu värskendajaid ja et ei esineks muid mõõtmist mõjutada võivaid kõrvaltegureid.

  (2) Mõõtetsükkel koosneb kahest puhumisest. Mõlemale puhumisele eelneb alkomeetri automaatne puhastamine ja ümbritseva õhu kontrollimine.

  (3) Puhumisel kasutatakse ühekordseid individuaalpakendis huulikuid.

  (4) Puhumine peab vastama järgmistele tingimustele, mida alkomeeter kontrollib automaatselt puhumise jooksul:
  1) puhumine peab olema järjepidev;
  2) väljahingatava õhu minimaalne kogus peab olema 1,5 liitrit;
  3) puhumise pikkus peab olema vähemalt 4 sekundit.

  (5) Mõõtetsükli tulemusena saadakse mõõtmise lugem, milleks on kahe puhumise vähim tulemus.

  (6) Kui mõõtetsükli tulemusena ei saada korrektset mõõtmise lugemit, korratakse mõõtetsüklit vastavalt lõigetele 1 kuni 4.

§ 5.  Mõõtevahendi lugemi töötlemine ja lõplik mõõtetulemus

  (1) Mõõtmise lugem esitatakse digitaalse numbrireana.

  (2) Mõõtetsükli tulemusena saadud mõõtmise lugemi arvuline väärtus dokumenteeritakse.

  (3) Lõplikuks mõõtetulemuseks on mõõtetsükli lugem, millest lahutatakse laiendmääramatus. Väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmisel saadava mõõtmise lugemi laiendmääramatused on esitatud määruse lisas.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga mõõtmisel saadava mõõtmise lugemi laiendmääramatused

/otsingu_soovitused.json