Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 8

Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud1

Vastu võetud 16.06.2011 nr 80

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 101 lõike 10 ja § 143 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja (edaspidi juht) tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud.

2. peatükk Tervisenõuded 

§ 2.  Tervise üldnõuded

  (1) Juht peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit või trammi juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad mootorsõiduki või trammi ohutult juhtimist.

  (2) Tervisenõuded kehtestatakse järgmiselt:
  1) 1. gruppi kuuluvad A-, AM-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhid, ja T-kategooria traktori ning liikurmasinate juhid;
  2) 2. gruppi kuuluvad D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajad.

§ 3.  Tervisenõuded 1. gruppi kuuluvale juhile

  (1) 1. gruppi kuuluva juhi nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korrektsiooniga (vajaduse korral korrigeerivate läätsedega) nägemisteravus mõlema silmaga koos nägemisel ei tohi olla väiksem kui 0,5;
  2) horisontaalvaateväli ei tohi olla alla 120 kraadi, vaatevälja laiendus ei tohi olla alla 50 kraadi paremale ja vasakule ning 20 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 20 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
  3) korrektsiooniga nägemisteravus ainsa nägeva silma korral (teise silma nägemine on kadunud või saab diploopia tõttu kasutada ainult üht silma) peab olema vähemalt 0,5, ainsa nägeva silma vaateväli normaalne ja isik monokulaarse nägemisega kohanenud. Ühest silmast nägemise kaotamise korral (sh diploopia) on lubatud mootorsõidukit juhtida pärast 6-kuulist kohanemisperioodi;
  4) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed.

  (2) Kuulmishäirete esinemise korral peab 1. gruppi kuuluval juhil olema normaalne vaateväli ja juht peab kasutama kuuldeaparaati, kui selle kasutamine on näidustatud.

  (3) Jäsemete puude või liikumistakistuse korral on 1. gruppi kuuluval juhil lubatud mootorsõidukit juhtida pärast selle asjakohast ümberehitamist või kohandamist.

  (4) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 1. gruppi kuuluval juhil:
  1) peavad olema tervisekontrolli tegeva arsti hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest;
  2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt kord viie aasta jooksul.

§ 4.  Meditsiinilised vastunäidustused 1. gruppi kuuluvale juhile

  (1) 1. gruppi kuuluval juhil ei ole lubatud mootorsõidukit juhtida:
  1) kroonilise südame-veresoonkonna puudulikkuse II ja III staadiumi korral;
  2) kõrgvererõhutõve III staadiumi korral;
  3) alkoholisõltuvuse korral;
  4) sõltuvuse korral kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest ja lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamise korral;
  5) psühhotroopsete ainete ja juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamise ajal;
  6) vestibulaaraparaadi raskete funktsioonihäirete (sh Meniere’i tõbi) korral;
  7) suhkurdiabeedi korral, välja arvatud juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud korduvaid raskeid hüpoglükeemilisi juhte;
  8) teadvusekaotuse hoogude esinemise ja langetõve korral, välja arvatud juhul, kui teadvusekaotuse hooge ei ole esinenud ühe aasta vältel;
  9) raskekujulise psüühika-, isiksuse- ja käitumishäire ja vaimse arengu peetuse esinemise korral;
  10) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgse või haigusest põhjustatud psüühikahäire esinemise korral;
  11) muude haiguste korral, mis võivad alandada juhtimisvõimet ja mõjutada ohutu sõitmise võimet.

  (2) Erandjuhul võib eriarstiabi osutava juriidilise isiku juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi liiklusmeditsiini komisjon) lubada 1. gruppi kuuluval juhil isikut raviva arsti soovituse põhjal mootorsõidukit juhtida lõike 1 punktides 6–8 ning 10 ja 11 nimetatud vastunäidustuste esinemise korral, määrates vajaduse korral juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

§ 5.  Tervisenõuded 2. gruppi kuuluvale juhile

  (1) 2. gruppi kuuluva juhi nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korrigeerimata nägemisteravus mõlemas silmas ei tohi olla alla 0,05;
  2) nägemisteravus paremini nägeva silmaga ei tohi olla alla 0,8 ja halvemini nägeva silmaga alla 0,1, kusjuures talutava korrektsiooni saamiseks võib kasutada prille või kontaktläätsi, mille tugevus ei ületa pluss või miinus 8 dioptriat;
  3) vaatevälja horisontaalne piir ei tohi olla alla 160 kraadi, vaatevälja laiendus ei tohi olla alla 70 kraadi vasakule ja paremale ning 30 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 30 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
  4) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed.

  (2) 2. gruppi kuuluva juhi kuulmine (ka kuuldeaparaati kasutades) peab olema normaalne.

  (3) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil:
  1) peavad olema tervisekontrolli tegeva liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest;
  2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt kord kolme aasta jooksul;
  3) puuduvad suhkurdiabeediga seotud tüsistused, mis arsti (liiklusmeditsiini komisjoni) hinnangul võiksid mõjutada sõiduki juhtimise võimet.

§ 6.  Meditsiinilised vastunäidustused 2. gruppi kuuluvale juhile

  (1) 2. gruppi kuuluval juhil ei ole lubatud mootorsõidukit juhtida:
  1) diploopia korral;
  2) kahjustatud kontrasttundlikkuse esinemise korral;
  3) teadvusekaotuse hoogude esinemise korral;
  4) langetõve korral, välja arvatud juhul, kui langetõve viimasest haigushoost on möödunud vähemalt viis aastat;
  5) raskekujulise või püsiva psüühika-, isiksuse- ja käitumishäire ja vaimse arengu peetuse esinemise korral;
  6) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgse või haigusest põhjustatud psüühikahäire esinemise korral;
  7) suhkurdiabeedi korral, välja arvatud juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud rasket hüpoglükeemilist juhtu;
  8) alkoholisõltuvuse korral;
  9) sõltuvuse korral kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest ja lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamise korral;
  10) psühhotroopsete ainete ja juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamise ajal;
  11) jäsemete raske puude või liikumistakistuse esinemise korral;
  12) kroonilise südame-veresoonkonna puudulikkuse II ja III staadiumi ja kõrgvererõhutõve III staadiumi korral;
  13) vestibulaaraparaadi raskete funktsioonihäirete (sh Meniere’i tõbi) korral;
  14) juhtimisvõimet alandavate muude haiguste esinemise korral.

  (2) Erandjuhul võib liiklusmeditsiini komisjon lubada 2. gruppi kuuluval juhil isikut raviva arsti soovituse põhjal mootorsõidukit juhtida lõike 1 punktis 14 nimetatud vastunäidustuse esinemise korral, määrates vajaduse korral juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

3. peatükk Tervisekontrolli tingimused ja kord 

§ 7.  Tervisekontrolli tegija

  (1) Tervisekontrolli A-, AM-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhid, ja T-kategooria traktori ning liikurmasinate juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele teeb perearst, kaasates vajaduse korral teisi eriarste.

  (2) Tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teeb liiklusmeditsiini komisjon.

  (3) Paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud juhul teeb tervisekontrolli otsuse liiklusmeditsiini komisjon.

  (4) Juhile, kellel on „Liiklusseaduse” § 70 lõike 2 alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja kes on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud sama seaduse § 91 lõike 2 punkti 7 alusel, teeb tervisekontrolli liiklusmeditsiini komisjon.

§ 8.  Tervisekontrolli läbimine

  (1) Eelneva tervisekontrolli peab juhtimisõiguse taotleja läbima mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust.

  (2) Perioodilise tervisekontrolli peab mootorsõidukijuht läbima iga kümne aasta järel.

  (3) Üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht ja üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja peavad perioodilise tervisekontrolli läbima iga viie aasta järel.

  (4) Tervisekontrolli tegija otsuse alusel, mis lähtub juhi terviseseisundist, peab juht läbima perioodilise tervisekontrolli lõigetes 2 ja 3 sätestatust sagedamini.

  (5) Muul kui lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhul peab juht tervisekontrolli läbima:
  1) kui tal on „Liiklusseaduse” § 70 lõike 2 alusel tuvastatud liiklusohtlik terviseseisund ja ta on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud sama seaduse § 91 lõike 2 punkti 7 alusel;
  2) arsti korraldusel juhul, kui arstliku läbivaatuse käigus selgub, et juhi terviseseisund ei vasta kehtestatud tervisenõuetele.

§ 9.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Juhil peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning juhtimise ajal alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Paragrahvi 8 lõike 5 punktis 1 sätestatud juhul peab isik enne tervisekontrolli läbimist esitama tervisekontrolli tegijale ka sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse.

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Juht kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab juhi terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos juhi tervisekontrolli kaardiga.

  (4) Arvestades juhi terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas juht võib või ei või mootorsõidukit juhtida.

  (5) Juhi terviseseisundist tulenevalt võib tervisekontrolli tegija määrata juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu, lähtudes „Liiklusseaduse” § 96 lõike 8 alusel kehtestatud juhiloale kantavatest juhi terviseseisundist tulenevatest meditsiinilistest näidustustest.

  (6) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli tegija otsuse juhi tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (7) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab juhile tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab juhilt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 10.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 toodud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle juhile.

  (2) Juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu märgib tervisekontrolli tegija juhi tervisetõendile.

  (3) Perearsti väljastatavale tervisetõendile kirjutab alla perearst ja kinnitab selle oma registreerimistõendi numbriga.

  (4) Liiklusmeditsiini komisjoni väljastatavale tervisetõendile kirjutavad alla juhi tervisekontrollis osalenud liiklusmeditsiini komisjoni esimees ja kõik liikmed ning kinnitavad selle oma registreerimistõendi numbriga.

§ 11.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat juhile viimase tervisekontrolli tegemisest arvates.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

  (1) Tervisetõend, mille on väljastanud tervisekontrolli tegija, kes oli õigustatud tõendit väljastama enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisenõuetele vastavust tõendava dokumendina tervisetõendil märgitud kuupäevani või kuupäeva puudumisel juhiloa kehtivusaja lõpuni.

  (2) Enne määruse jõustumist määratud R-kategooria mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli tähtpäev kehtib ka T-kategooria mootorsõidukijuhi kohta.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2005. a määrus nr 257 „Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid” (RT I, 04.01.2011, 6) tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.08.1991, lk 1–24), muudetud komisjoni direktiiviga 2009/112/EÜ (ELT L 223, 26.08.2009, lk 26–30) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60), muudetud komisjoni direktiiviga 2009/113/EÜ (ELT L 223, 26.08.2009, lk 31–35).

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Tervisekontrolli kaart

Lisa 2 Mootorsõidukijuhi tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json