Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2013, 3

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.06.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2, § 1603 lõike 2 ja § 165 lõike 6, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 61, § 3111 lõike 8, § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, väärteomenetluse seadustiku § 41 lõike 10, § 471 lõike 2 ja § 51 lõike 2, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 77 lõike 2, äriseadustiku § 67 lõike 4 punkt 1, § 1391 lõike 1 ja § 541 lõike 2, mittetulundusühingute seaduse § 111 lõike 2 ning notariaadiseaduse § 57 punkti 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 67 lõike 1 ning lõike 4 punktide 3 ja 4” tekstiosaga „§ 67 lõike 4 punktide 3 ja 4”;

2) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61,” tekstiosaga „§ 3111 lõike 8,”;

3) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 47 lõike 1 punkti 2 täiendatakse enne sõna „äritoimikuid” sõnaga „paberil”;

5) paragrahv 53 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 56 sõnastatakse järgmiselt:

§ 56. Dokumentide hävitamine ja üleandmine avalikku arhiivi

(1) Säilitustähtaja ületanud dokumentide, sealhulgas rikutud lipudokumentide hävitamist korraldab registriosakonna juhataja või tema määramisel kantseleijuhataja üks kord aastas. Paberdokumendid hävitatakse kohtudirektori nimetatud kohtuametniku osavõtul.

(2) Hävitamise kohta koostatakse hävitamisakt, milles märgitakse kirjavahetuse puhul hävitatud dokumentide aastakäik, toimikute puhul toimiku liik ja vastav registrikood ning rikutud lipudokumendi kontrollnumbrid. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb registriosakonda ja teine kohtu kantseleisse.

(3) Paragrahvi 52 punktides 4−6 sätestatud alatise säilitusväärtusega toimikud, registrikaardid ja laevakinnistusregistriosad antakse tehniliste võimaluste olemasolu korral pärast füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku, välismaa äriühingu filiaali või laeva registrist kustutamist elektroonilisel teabekandjal üle avalikku arhiivi.

(4) Dokumentide hävitamisel ja üleandmisel avalikku arhiivi lähtutakse Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” sätetest.”;

7) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Notarid tutvuvad lõikes 1 nimetatud dokumentidega notarite elektroonilise infosüsteemi (edaspidi e-notar) vahendusel.”;

8) paragrahvi 69 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 70 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 72 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või notari juures”;

11) paragrahvi 75 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui avaldajat esindas kandeavalduse esitamisel notar, on asjaosaliseks ka tema.”;

12) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui avaldajat esindas avalduse esitamisel notar, on asjaosaliseks ka tema.”;

13) paragrahvi 78 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kande või märke tegemisest teatamiseks edastatakse asjaosalisele registrikaardi või -osa kehtivate kannetega kinnitamata väljatrükk, vajaduse korral ka kandemääruse ärakiri.

(2) Välismaisele hüpoteegipidajale edastatakse kandest teatamiseks lipudokumendi väljatrükk.

(3) Dokumendid edastatakse ja toimetatakse asjaosalisele kätte e-posti teel. Kui e-posti aadress ei ole teada või dokumendi kättetoimetamine e-posti teel ebaõnnestus, toimetatakse see asjaosalisele kätte registriosakonna juhataja määratud korras. Määruse edastamisele ja kättetoimetamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut.

(4) Määruse, kande või märke tegemisest teatatakse notarile e-notari vahendusel.

(5) Andmed määruse edastamise ja kättetoimetamise kohta märgitakse infosüsteemi.”;

14) paragrahvi 98 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) esindusõiguseta usaldusosaniku isikuandmed, samuti tema sissemakse suurus eurodes;”;

15) paragrahvi 185 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tõend väljastatakse ühes eksemplaris. Selle väljastamine märgitakse infosüsteemi.”;

16) paragrahvi 187 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teate edastamisel elektrooniliselt kinnitatakse teade digitaalallkirjaga. Teate edastamine märgitakse infosüsteemi.”;

17) paragrahvi 213 lõike 2 punktis 9 asendatakse tekstiosa „§ 81 lõike 1 kohaselt audiitorteenuse osutamise õigus” tekstiosaga „§ 28 lõike 1 kohaselt antud vandeaudiitori kutse”;

18) paragrahvi 213 lõikes 3 asendatakse arv „4” arvuga „5”;

19) paragrahvi 246 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „äriühingu” tekstiosaga „, mittetulundusühingu”;

20) paragrahvi 246 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) andmed osa keelumärke kohta – keelumärke aluseks oleva kohtulahendi alusel;”;

21) paragrahv 266 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 268 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Registrist kustutatud füüsilisest isikust ettevõtjate äritoimikuid, korteri-, elamu-, garaažiühistute ja muude mittetulunduslike ühistute avalikke toimikuid ning registritoimikuid ei digiteerita.”;

23) paragrahvi 268 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Pärast pabertoimiku nõuetekohast digiteerimist kontrollib registripidaja dokumentide vastavust § 5 lõikes 2 sätestatud tingimusele ja teeb selle kohta märke infosüsteemi. Märke tegemisega loetakse paberdokument digiteerituks.

(8) Pärast lõikes 7 nimetatud märke tegemist infosüsteemi pabertoimikusse dokumente ei lisata. Esitatud paberdokumentidele kohaldatakse §-s 31 sätestatut.”;

24) paragrahv 271 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnitatud kande- ja kinnistamisavaldus;”;

2) paragrahvi 201 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) digitaalallkirjastatud avaldus ja nõusolek, mis on seotud notari tõestatud tehingu või kinnitatud avaldusega;”;

3) määruse lisa 15 „Põhikiri” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Iga kinnitatavat asjaolu kajastav dokument lisatakse konteinerisse eraldi failina. Ühte faili võib salvestada vaid üheliigilised dokumendid, näiteks volikirjade ärakirjad ning oma olemuselt lahutamatud dokumendid, näiteks üldkoosoleku protokoll koos koosolekule esitatud kirjalike ettepanekute ja avaldustega, aktsionäride nimekiri koos aktsionäride esindajate volikirjadega, maakatastri õiend koos plaaniga. Asutamisleping või -otsus ja põhikiri lisatakse konteinerisse eraldi failidena.”;

2) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui notar tõestab tehingu, mille üheks osapooleks on asutamisel olev äriühing ning mille kohta esitatakse andmed riigi või omavalitsuse andmekogule, märgib ta tehingu kohta koostatavasse notariaalakti asutamistehingu tõestamise toimingu numbri, mis koosneb järgmistest komponentidest: aastaarv – kaks viimast numbrit; notari identifikaator – kaks tähte; notariaalaktis või -märkes märgitud ametitoimingu number – kuni kümme numbrit, näiteks 04/AB/123456.”;

3) paragrahvi 37 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vajaduse korral kasutatakse teates ja taotluses asutatava äriühingu identifitseerimiseks registrikoodi asemel § 13 lõikes 4 nimetatud asutamistehingu tõestamise toimingu numbrit.”;

4) paragrahv 45 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 126 lõike 2, kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2 ja § 165 lõike 6, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8, § 344 lõike 6 ja § 458 lõike 4 ning väärteomenetluse seadustiku § 41 lõike 10 ja § 471 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 771 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõikes 3, kriminaalmenetluse seadustiku § 165 lõikes 41 ja väärteomenetluse seadustiku § 41 lõikes 41 nimetatud võimalust lugeda menetlusdokument kätte toimetatuks dokumenti avamata selleks ette nähtud infosüsteemis kinnitamise teel rakendatakse tehnilise võimaluse olemasolu korral, kuid kõige hiljem 1. jaanuaril 2014. aastal.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 772 järgmises sõnastuses:

§ 772. Kriminaal- ja väärteoasja kohtumenetluses menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemise rakendamine

Kriminaal- ja väärteoasja kohtumenetluses on kohtumenetluse menetlusosalistele menetlusdokumentide infosüsteemis viivitamata kättesaadavaks tegemine kohustuslik hiljemalt 1. jaanuaril 2014. aastal. Tehnilise võimaluse korral võib kohus menetlusdokumente infosüsteemi vahendusel menetlusosalistele kättesaadavaks teha ka varem.”.

§ 5.  Justiitsministri 22. juuli 2008. a määruse nr 40 „Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord” muutmine

Justiitsministri 22. juuli 2008. a määruse nr 40 „Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord” § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) E-toimiku süsteemi kaudu edastatud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis või kinnitab infosüsteemis selle vastuvõtmist dokumenti avamata, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha.”.

§ 6.  Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” preambulis asendatakse tekstiosa „§ 70 ja” tekstiosaga „§ 70 lõigete 2 ja 4 ning”.

§ 7.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määrusest nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 5 lõike 2,”.

§ 8.  Rakendussäte

Paragrahvi 2 punkt 3 jõustub 1. märtsil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 15 Põhikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json