Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2016, 15

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.06.2016 otsus nr 799

Karistusseadustiku muutmise seadus (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine)

Vastu võetud 15.06.2016

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 398 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseteabe ebaseadusliku avaldamise, siseteabe alusel kauplemise või teisele isikule siseteabe alusel kauplemise soovitamise eest, samuti teise isiku mõjutamise eest siseteabe alusel kauplemisele –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

2) paragrahvi 398 lõikes 2 asendatakse sõna „kolmeaastase” sõnaga „neljaaastase”;

3) paragrahvi 3981 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) emitendi või selle konsolideerimisgrupi juhi või tema lähedase või töötaja, väärtpaberituru kutselise osalise või selle konsolideerimisgrupi töötaja, investeerimissoovituse koostaja või levitaja poolt, kui see tõi kaasa olulise kasu või tekitas olulise kahju, või
2) grupi poolt, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni neljaaastase vangistusega.”;

4) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/57/EL turukuritarvituste korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (ELT L 173, 12.06.2014, lk 179–189)”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json