Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2016, 31

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud” muutmine

Vastu võetud 16.06.2016 nr 64

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruses nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 5 täiendatakse alamtoiminguga järgmises sõnastuses:

„R5t – jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõikes 2 nimetatud energiatõhususe arvutamise valemi abil saadud väärtus korrigeeritakse, korrutades seda ilmastikutingimustega seotud paranduskoefitsiendiga järgmiselt:
1) jäätmepõletustehas, mis on saanud keskkonnakompleksloa enne 1. septembrit 2015. a:
CCF = 1, kui HDD ≥ 3350;
CCF = 1,25, kui HDD ≤ 2150;
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kui 2150 < HDD < 3350;
2) jäätmepõletustehas, mis on saanud keskkonnakompleksloa pärast 31. augustit 2015. a, ja lõike punktis 1 osutatud jäätmepõletustehase korral pärast 31. detsembrit 2029. a:
CCF = 1, kui HDD ≥ 3350;
CCF = 1,12, kui HDD ≤ 2150;
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kui 2150 < HDD < 3350,
kus
CCF – ilmastikutingimustega seotud paranduskoefitsient, mille saadud väärtus ümardatakse kolme kohani pärast koma;
HDD – küttekraadipäev, mille väärtus on jäätmepõletustehase asukoha keskmine aastane küttekraadipäev, arvutatuna kütteperioodi hõlmava 20 järjestikuse aasta küttekraadipäeva põhjal, mis eelneb aastale, mille kohta ilmastikutingimustega seotud paranduskoefitsient kindlaks määratakse.

(4) Lõikes 3 nimetatud küttekraadipäeva väärtuse arvutamisel kasutatakse järgmist meetodit:
küttekraadipäev = (18 ºC – Tm) × d, kui Tm on kuni 15 ºC, või
küttekraadipäev = 0, kui Tm on üle 15 ºC,
kus
Tm – keskmine välisõhu temperatuur, mille arvutamiseks tuleb liita välisõhu miinimum- ja maksimumtemperatuur ja summa jagada kahega ning saadud näitaja jagada kalendriaasta päevade arvuga;
d – kalendriaasta päevade arv.”;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„, muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2015/1127 (ELT L 184, 11.07.2015, lk 13–15).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Marina Kaljurand
Välisminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json