Teksti suurus:

Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2017, 21

Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Vastu võetud 19.06.2017 nr 36

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 120 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused osas, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), ja selle rakendusaktides reguleerimata.

§ 2.   Tagatise suuruse määramine

  (1) Üldtagatise suuruse määramiseks esitab isik, võttes arvesse oma majandustegevust, tollimaksule lisaks tollimaksust erinevate maksude summa eraldi iga toimingu kohta (edaspidi limiit).

  (2) Üldtagatise suuruse määramisel korrutatakse limiit määruse §-st 3 tuleneva toimingukoefitsiendiga.

  (3) Kui üldtagatise luba omavale isikule on tolliseadustiku artikli 95 kohaselt määratud vähendatud summaga tagatis või tagatisest vabastus, arvutatakse tagatise suurus tekkida võiva tollivõla korral järgmiselt: limiit korrutatakse vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artikli 158 lõike 1 punktide a–c alusel määratud üldtagatise tasemega 0,5, 0,3 või 0.

  (4) Üksiktagatise esitamisel rakendatakse käesolevas määruses sätestatud koefitsienti üksnes tekkida võiva tollivõla korral.

§ 3.   Toimingukoefitsiendid

  (1) Tekkida võiva tollivõla korral rakendatakse tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate maksude tasumise tagamiseks toimingukoefitsienti 0,2.

  (2) Tekkinud tollivõla korral rakendatakse tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate maksude tasumise tagamiseks toimingukoefitsienti 0,12 ja tollilihtsustuste õigusega volitatud ettevõtjale toimingukoefitsienti 0,03.

§ 4.   Üldtagatise taseme kontrollimine

  Isikule määratud üldtagatise tase vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas.

§ 5.   Käendusdokumenti märgitavad andmed

  Tagatisena esitatavas käendusdokumendis märgitakse järgmised andmed:
  1) käendaja nimi, registrikood ja aadress;
  2) käendaja esindaja nimi;
  3) käendatava nimi, registrikood ja aadress;
  4) tagatise suurus, mille ulatuses kohustub käendaja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intressi;
  5) toimingute, mille teostamiseks tagatis esitatakse, loetelu või viide dokumendile, milles vastav loetelu sisaldub;
  6) tagatise kehtivuse aeg;
  7) käendusdokumendi väljastamise koht ja kuupäev;
  8) käendaja esindaja allkiri;
  9) välisriigi isikust käendaja, kellel puudub Eestis elu- või püsiv tegevuskoht, esindusisiku, kes on volitatud vastu võtma käendajale adresseeritud kirjavahetust, nimi ja aadress.

§ 6.   Välisriigi isikust käendaja

  Välisriigi isikust käendaja esitab Maksu-ja Tolliametile juhtorgani liikmete kinnitatud käendusdokumendi allkirjastamise õigusega isikute nimed ja nende isikute allkirjanäidised.

§ 7.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist määratud üldtagatis kehtib kuni üldtagatise kasutamise loa muutmiseni või üldtagatise loa kordushindamiseni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json