Teksti suurus:

Varude tolliformaalsused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2017, 23

Varude tolliformaalsused

Vastu võetud 19.06.2017 nr 38

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 48 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse tolliformaalsuste teostamine kaasavõetava varu, tolliseaduse § 47 lõikes 2 nimetatud tarbevaru, varuosa ja lisavarustuse (edaspidi varud) suhtes, mis on rahvusvahelisi reise teostaval vee- või õhusõidukil või raudteeveeremil kas teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) või liiduvälisest riigist saabumisel või mis toimetatakse vee- või õhusõidukile või raudteeveeremile Eestis viibimise ajal.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud varude teate esitamine loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269/1, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik) artikli 269 lõike 3 kohaseks ekspordi tollideklaratsiooniga seotud formaalsuseks.

  (3) Määrust rakendatakse ka tolliformaalsuste teostamisel rahvusvahelistes vetes sõitva otsingu-, pääste-, jäämurde- või merereostustõrjetöödega tegeleva veesõiduki varude suhtes.

  (4) Määrust ei rakendata kaubale, mis toimetatakse ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatavale vee- või õhusõidukile või raudteeveeremile.

§ 2.   Mõisted

  (1) Liikmesriikide vaheliseks reisiks loetakse ka reisi, mille lähte- või sihtkoht on territooriumil, mis kuulub liidu tolliterritooriumi koosseisu, kuid mida ei käsitata liidu territooriumina käibemaksuseaduses või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (edaspidi eriterritoorium). Lähtekoht on sadam või lennujaam, kust vee- või õhusõiduk vahetult lahkub ning sihtkoht on sadam või lennujaam, kuhu vee- või õhusõiduk vahetult suundub.

  (2) Kaasavõetav varu on kaup, mis on ette nähtud reisijatele ja meeskonnaliikmetele tasuta või tasu eest võõrandamiseks juhul, kui see kaup võetakse vee- või õhusõiduki pardalt või raudteeveeremilt endaga maale kaasa.

  (3) Lisavarustus on reisijatele ja meeskonnaliikmetele vee- või õhusõiduki pardal tarbimiseks ette nähtud kaup, mille kasutusaeg on pikem, kui üks reis (näiteks tööriided, jalatsid, kajutite voodipesu, nõud).

  (4) Varuosa on vee- või õhusõidukile veetav tarvik, mis on ette nähtud sõiduki remontimiseks (näiteks mootori osad, värvid, korrosioonitõrjevahendid).

  (5) Varustaja on isik, kes toimetab või korraldab varude toimetamist vee- või õhusõidukile või raudteeveeremile.

2. peatükk Vee- ja õhusõiduki varude tolliformaalsused 

§ 3.   Liiduvälise kauba toimetamine vee- või õhusõidukile

  (1) Kaasavõetav varu toimetatakse vee- või õhusõidukile järgmiselt:
  1) liikmesriikidevahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel ja selle käitajale üleandmisel kasutatakse kaubaveo saatedokumenti, kusjuures kaubale rakendatakse eelnevalt vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri;
  2) liiduvälisesse riiki suunduva vee- või õhusõiduki pardale toimetamine toimub transiidi tolliprotseduuriga, eriprotseduuri raames vastavalt tolliseadustiku artiklile 219 või vabatsoonist samas tsoonis asuvale vee- või õhusõidukile kaubaveo saatedokumendiga, kusjuures varude üleandmisel vee- või õhusõiduki käitajale kasutatakse kaubaveo saatedokumenti.

  (2) Tarbevaru, varuosa ja lisavarustuse vee- või õhusõiduki pardale toimetamine toimub transiidi protseduuriga, eriprotseduuri raames vastavalt tolliseadustiku artiklile 219 või vabatsoonist samas tsoonis asuvale vee- või õhusõidukile kaubaveo saatedokumendiga. Varude üleandmisel vee- või õhusõiduki käitajale kasutatakse kaubaveo saatedokumenti.

  (3) Liiduvälisele kaubale rakendatud tolliprotseduuri või ajutise ladustamise lõpetamisel on aluseks kaubaveo saatedokument, millel on kapteni või tema poolt volitatud isiku allkiri ja pitsati jäljend. Kui kauba vedu toimus vee- või õhusõiduki pardale transiidi tolliprotseduuriga, peavad kapteni või tema poolt volitatud isiku märked olema ka transiidi saatedokumendil.

§ 4.   Liidu kauba toimetamine vee- või õhusõidukile

  Varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel ja selle käitajale üleandmisel kasutatakse kaubaveo saatedokumenti.

§ 5.   Varude teade

  (1) Eelmisel kalendrikuul vee- või õhusõidukile toimetatud varude kohta esitab varustaja tollile varude teade 5. kuupäevaks, välja arvatud §-s 6 sätestatud erijuhul.

  (2) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale vee- või õhusõidukile toimetatud kaasavõetava varu kohta, välja arvatud juhul, kui vee- või õhusõiduki sihtkoht asub eriterritooriumil.

§ 6.   Aktsiisikauba varude teade

  (1) Veesõiduki pardale tarbe- või kaasavõetavaks varuks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt kütuse, alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel esitab varustaja varude teate vähemalt üks tund enne varude veesõiduki käitajale üleandmist. Mittetähtaegsel varude teate esitamisel on tollil õigus varude veesõidukile laadimise algusaega muuta etteteatamiseks ettenähtud aja ulatuses.

  (2) Ettevõtja majandustegevust arvestades võib toll lõikes 1 toodud varude teate esitamise tähtaega lühendada kuni 15 minutini tingimusel, et tollijärelevalve on tagatud.

  (3) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale veesõidukile toimetatava kaasavõetava varu kohta, välja arvatud juhul, kui veesõiduki sihtkoht asub eriterritooriumil.

  (4) Varude teate esitamisel annab tolli elektrooniline andmetöötlussüsteem sellele viitenumbri, mis käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul enne kauba lähetamist veesõidukile märgitakse kaubaveo saatedokumendile, mille alusel toimub varude toimetamine veesõiduki pardale.

  (5) Kui pärast varude teate esitamist muutuvad varustamisega seotud asjaolud, mille tõttu varustamist ei toimu, esitab varude teate esitanud isik kolme tööpäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemisest arvates tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis varude teate tühistamiseks taotluse.

  (6) Kui varude teatel esitatud kauba koguse või väärtusega seotud andmed muutuvad pärast varude veesõiduki käitajale üleandmist, teeb varustaja kolme tööpäeva jooksul elektroonilises andmetöötlussüsteemis vajalikud parandused ning lisab süsteemi kaubaveo saatedokumendi, millel on peal kapteni või tema poolt volitatud isiku märked.

§ 7.   Varude teate esitamise viis ja esitatavad andmed

  (1) Varude teade esitatakse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel.

  (2) Varude teatel esitatakse andmed vastavalt määruse lisale 1.

§ 8.   Varude toimetamine vee- või õhusõiduki pardalt liidu tolliterritooriumile

  (1) Liiduvälisest riigist liidu tolliterritooriumile saabunud vee- või õhusõiduki pardalt maale toodud varusid käsitatakse liiduvälise kaubana.

  (2) Liikmesriikidevahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardalt maale toodud kaasavõetavaid varusid käsitatakse liidu kaubana ning tarbevarusid, varuosi ja lisavarustust liiduvälise kaubana.

  (3) Liiduvälisest riigist toodud kaasavõetavate varude toimetamine reisijate või meeskonnaliikmete poolt vee- või õhusõiduki pardalt maale toimub vastavalt tollialastes õigusaktides kehtestatud reisijate formaalsustele.

  (4) Otsingu-, pääste-, jäämurde- või merereostustõrjetööde teostamisel Eesti territoriaalvetes tarbitud kütus, mis oli rahvusvahelistes vetes sõitva veesõiduki pardal maksuvaba tarbevaruna, deklareeritakse maksukohustuse tekkimisel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile tarbimise kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks veesõiduki käitaja poolt peetud arvestuse alusel.

§ 9.   Varude toimetamine ühelt vee- või õhusõidukilt teisele

  Tolli loal võib rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama või lennujaama territooriumil toimetada varusid ühelt vee- või õhusõidukilt teisele vee- või õhusõidukile, mille kohta tolliametnik teeb märke kaubaveo saatedokumendile.

§ 10.   Vee- või õhusõiduki varude arvestus

  (1) Vee- või õhusõidukile toimetatud varude kohta vee- või õhusõiduki käitaja poolt peetavas arvestuses peavad kajastuma andmed, mis võimaldavad tollil kontrollida pardale toimetatud varude eesmärgipärast kasutamist.

  (2) Varude arvestus peab olema tollile kättesaadav. Tolli nõudmisel tuleb esitada varude kasutamise aruanne.

  (3) Kui varude arvestuse kontrollimisel avastatakse varude vähenemine koguses, mis ei vasta reisi kestusele, reisijate ja meeskonnaliikmete arvule ning vee- ja õhusõiduki kulunormidele, ja vee- või õhusõiduki käitaja ei suuda varude vähenemist tolli rahuldavalt tõendada, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma ja muud maksuseaduste alusel tasumisele kuuluvad maksud.

§ 11.   Varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamise tõendamine

  (1) Varude toimetamine rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale peab olema tolli rahuldaval viisil tõendatud kapteni või tema poolt volitatud isiku allkirja ja pitsati jäljendiga kaubaveo saatedokumendil.

  (2) Kui vee- või õhusõiduki pardale varusid toimetanud isik ei suuda tolli rahuldavalt tõendada varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamist, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma ja muud maksuseaduste alusel tasumisele kuuluvad maksud.

3. peatükk Raudteeveeremi varude tolliformaalsused 

§ 12.   Tarbe- ja kaasavõetava varu toimetamine raudteeveeremile

  (1) Liikmesriikidevahelisi reise teostavale raudteeveeremile toimetatakse tarbe- ja kaasavõetav varu kaubaveo saatedokumendi alusel, kusjuures liiduvälise kauba tollistaatusega tarbe- ja kaasavõetavale varule rakendatakse eelnevalt vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri.

  (2) Kui tarbe- ja kaasavõetav varu toimetatakse liiduvälisesse riiki suunduvale raudteeveeremile ekspordi tolliprotseduuriga, võib tarbe- ja kaasavõetava varu kasutusele võtta pärast raudteeveeremi liidu tolliterritooriumilt lahkumist. Kaubaveo saatedokumendi alusel liiduvälisesse riiki suunduvale raudteeveeremile toimetatud tarbe- ja kaasavõetavat varu võib kasutada kogu reisi kestel.

§ 13.   Tarbe- ja kaasavõetava varu toimetamine raudteeveeremilt liidu tolliterritooriumile

  (1) Liiduvälisest riigist liidu tolliterritooriumile saabunud raudteeveeremil olevat tarbe- ja kaasavõetavat varu käsitatakse liiduvälise kaubana. Toll võib raudteeveo-ettevõtja soovil liidu tolliterritooriumile toimetatavale tarbe- ja kaasavõetavale varule paigaldada tollitõkendi. Sel juhul ei teki nimetatud varude suhtes tollivõlga, kui varud toimetatakse liiduvälisesse riiki tagasi ja tollitõkendit ei ole rikutud.

  (2) Liiduvälisesse riiki suunduval raudteeveeremil olevale liidu kauba tollistaatusega tarbe- ja kaasavõetavale varule võib liidu tolliterritooriumilt väljudes toll raudteeveo-ettevõtja soovil paigaldada tollitõkendi. Kui liidu tolliterritooriumile tagasi jõudes on tollitõkendid rikkumata, käsitatakse nimetatud varu liidu kaubana.

§ 14.   Raudteeveeremi varude arvestus

  (1) Raudteeveeremile toimetatud varude kohta raudteeveo-ettevõtja poolt peetavas arvestuses peavad kajastuma andmed, mis võimaldavad tollil kontrollida veeremile toimetatud varude eesmärgipärast kasutamist.

  (2) Varude arvestus peab olema tollile kättesaadav. Tolli nõudmisel tuleb esitada varude kasutamise aruanne.

  (3) Kui varude arvestuse kontrollimisel avastatakse liiduvälise kaubana käsitatavate varude vähenemine koguses, mis ei vasta reisi kestusele, reisijate ja meeskonnaliikmete arvule ning raudteeveeremi kulunormidele, ja raudteeveo-ettevõtja ei suuda varude vähenemist tolli rahuldavalt tõendada, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Varude teate andmeelemendid

/otsingu_soovitused.json