Teksti suurus:

Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2017, 26

Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2017 nr 41

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 16 lõike 6 alusel.

§ 1.  Andmekogu asutamine

 (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu” (edaspidi andmekogu).

 (2) Andmekogu lühinimi on „Suspect2”.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on keeldude ja piirangutega seotud õigusrikkumiste tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine Eesti territooriumile sisenevate ning sealt lahkuvate füüsiliste isikute kohta.

§ 3.  Andmekogu andmeandjad

  Andmekogu andmeandjad on reisijate veoga tegelevad ettevõtjad, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Välisluureamet.

§ 4.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

 (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

 (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 6.  Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordiettevõtte poolt riigipiiri ületavale reisile pileti reserveerimist ja reisija registreerimist reisile.

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed

 (1) Andmekogusse kantakse §-s 6 nimetatud sündmust kajastavad järgmised andmed:
 1) transpordiettevõtja;
 2) transpordivahendi liik;
 3) transpordivahendi nimi või registreerimismärk;
 4) lähteriik;
 5) lähtekuupäev ja kellaaeg;
 6) sihtriik;
 7) saabumise kuupäev ja kellaaeg;
 8) reisija ja meeskonnaliikme perekonnanimi;
 9) reisija ja meeskonnaliikme eesnimi;
 10) reisija ja meeskonnaliikme sünniaeg.

 (2) Lisaks lõikes 1 toodud andmetele kantakse andmekogusse isiku otsimisega seotud andmed:
 1) tagaotsitava isiku perekonnanimi;
 2) tagaotsitava isiku eesnimi;
 3) tagaotsitava isiku sünniaeg;
 4) tagaotsitava isiku isikukood;
 5) tagaotsitava isiku visuaalselt eristavad tunnused;
 6) tagaotsitava isiku foto;
 7) otsimise lõppkuupäev;
 8) otsiva ametniku kontaktandmed;
 9) kontrollimise vajalikkus.

§ 8.  Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

§ 9.  Andmete avaldamine

 (1) Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu vastutav töötleja võib avaldada andmekogu andmeid teise riigi tolliasutusele liidu õigusakti või välislepingu alusel toimuva tolli- või maksualase koostöö raames.

 (2) Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Kaitsepolitseiametil, Välisluureametil, andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 10.  Andmete säilitamine

  Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json