Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 4

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Vastu võetud 15.07.2011 nr 40

Määrus kehtestatakse „Kogumispensionide seaduse” § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5, § 35 lõike 4 ning „Sotsiaalmaksuseaduse” § 11 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” (RT I, 09.11.2010, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Personaalsele kontole kantakse tasumisele kuuluvad ja registripidajale üle kantud summad ning maha kantud maksuvõla summad, kusjuures eraldi arvestust peetakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa ja täiendava sissemakse osa kohta.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui deklaratsiooni andmete parandamise järgselt jääb maksuhalduri poolt kohustatud isiku eest registripidajale üle kantud summa väiksemaks kui oleks pidanud, loetakse lõikes 2 nimetatud summa täies mahus mitte tasutuks üksnes selle kohustatud isiku osas.

(22) Kogumispensioni makse või sotsiaalmaksu kogumispensioni osa maksuvõla mahakandmise korral jaotatakse osaliselt tasutud ja maha kantud summad nende kohustatud isikute vahel, kelle eest on lõikes 2 nimetatud summa osaliselt tasutud, proportsionaalselt nende isikute kohta deklareeritud summadega.”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „ühe osaku väljalaskehinnale” sõnadega „osaku puhasväärtusele”;

4) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 lõike 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 1”;

6) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „puhasväärtuse, väljalaske- ja tagasivõtmishinna ning väljalaske- ja tagasivõtmistasu” tekstiosaga „puhasväärtuse, tagasivõtmishinna ja tagasivõtmistasu”;

7) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pensionikontol registreerimisele kuuluvate pensionifondi osakute arvu määramisel võetakse aluseks osaku puhasväärtus osakute registreerimispäeval, milleks on seaduse § 18 punktis 1 nimetatud summade ja nimekirja kantud andmete laekumise päev või sellele järgnev tööpäev. Kui pensionifondi osaku puhasväärtust ei ole esitatud lõikes 1 sätestatud tähtajaks, võetakse aluseks viimane registripidajale edastatud osaku puhasväärtus.”;

8) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „15. novembrist” tekstiosaga „5. detsembrist, 5. aprillist ja 5. augustist”;

9) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Osakute tagasivõtmiseks esitab registripidaja osakuomanike esitatud avalduste alusel vastavalt iga aasta 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev, pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile osakute tagasivõtmise taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.”;

10) paragrahvi 13 lõikes 7 asendatakse läbivalt sõna „väljalaskehind” vastavas käändes sõnaga „puhasväärtus” vastavas käändes;

11) paragrahvi 13 lõikest 8 jäetakse välja tekstiosa „ning lõikes 2”;

12) paragrahvi 18 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kahju kannatanud osakuomanikele korraldab registripidaja seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud pensionifondi osakute väljalaske seaduse §-s 34 sätestatud pensionifondivalitseja esildise alusel. Kui kahju kannatanud osakuomanikele uute osakute väljalaskmiseks võetakse tagasi pensionifondivalitsejale kuuluvad osakud, korraldab registripidaja uute osakute väljalaske pensionifondivalitsejale kuuluvate osakute tagasivõtmisega samaaegselt.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Avaldusel esitatud andmete edastamisest tulenevate vigade menetlemine

(1) Kui ilmneb, et kontohaldur on registripidajale valikuavalduse või osakute vahetamise avalduse andmete edastamisel eksinud ning registripidaja on selle tulemusel lasknud välja või võtnud tagasi vale pensionifondi osakud või võtnud tagasi vale arvu pensionifondi osakuid, teeb registripidaja kontohalduri esitatud paranduskande taotluse alusel vastavad paranduskanded, lisades kande selgitusse viite parandatud tehingule.

(2) Registripidaja teeb paranduskanded viie pangapäeva jooksul, arvates kontohaldurilt paranduskande taotluse saamisest. Kokkuleppel osakuomaniku ja kontohalduriga võib registripidaja osakute vahetamise avalduse andmete edastamisel tekkinud vigadega seotud paranduskanded teha järgmisel kogumispensionide seaduses kehtestatud osakute vahetamise tähtpäeval.

(3) Kui paranduskande tegemisel omandab osakuomanik vähem osakuid, kui ta oleks omandanud või tal oleks osakuid olnud, kui tema esitatud avalduse alusel oleks kohe vastavalt välja lastud või tagasi võetud õige pensionifondi osakud või õige arv pensionifondi osakuid ning kontohaldur on tekitatud kahju hüvitamiseks teinud registripidajale korralduse osakuomanikule täiendavate osakute väljalaskmiseks, laseb registripidaja selle korralduse alusel välja täiendavad osakud.”;

14) paragrahvis 21 asendatakse läbivalt sõna „väljalaskehind” vastavas käändes sõnaga „puhasväärtus” vastavas käändes.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json