Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 14

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord

Vastu võetud 15.07.2011 nr 76

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 74 lõike 10 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Määrus kehtestab mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrollija (edaspidi ülevaataja) atesteerimise nõuded ja korra.

 (2) Määrus ei hõlma Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva ning liiklusjärelevalve ja registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli korras kontrollitava sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimist.

§ 2. Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
 1) ADR-sõiduk on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatav sõiduk;
 2) atesteerimine on ülevaataja teoreetiliste tehniliste teadmiste, praktiliste oskuste, väljaõppe ja kogemuste kontrollimine ja hindamine;
 3) CEMT-sõiduk on Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) nõuetes sätestatud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto” ja nende haagised;
 4) sõiduki kategooria on „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud sõidukite jaotus kategooriatesse;
 5) ülevaatus on sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll;
 6) ülevaatuspunkt on Maanteeametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks.

§ 3. Ülevaataja atesteerimise korraldamise üldnõuded

 (1) Ülevaataja atesteerimist korraldab ja atesteerimistunnistuse väljastab Maanteeamet.

 (2) Atesteerimise eesmärgiks on tuvastada ülevaataja vastavus „Liiklusseaduse” §-s 74 kehtestatud nõuetele ning tema teadmised ja oskused „Liiklusseaduse” § 73 lõigete 11 ja 12 alusel kehtestatud määruste osas.

 (3) Ülevaatajad atesteeritakse üks kord 36-kuulise perioodi jooksul.

 (4) Atesteeritud ülevaataja tööle asumisel ülevaatuspunkti peab ülevaatuspunkti juhtima õigustatud isik esitama Maanteeametile taotluse ülevaataja poolt ülevaatuse teostamisel kasutatava isikliku pitsati saamiseks. Nimetatud taotlus peab sisaldama vähemalt ülevaataja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning ülevaatuspunkti, kus ülevaataja tööle asub, aadressi.

§ 4. Esmakordne atesteerimine

 (1) Esmakordse atesteerimise tulemusena on atesteeritaval võimalik saada õigus M1, N1, O1, O2 või L kategooria sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

 (2) Esmakordse atesteerimise käigus peab atesteeritav läbima Maanteeameti poolt korraldatava teoreetilise väljaõppe ja läbima 43 tööpäeva pikkuse praktika tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohas.

 (3) Atesteerimistunnistuse saamiseks peab atesteeritav sooritama teoreetiliste teadmiste kontrolli ja praktiliste oskuste kontrolli.

 (4) Teoreetiliste teadmiste kontroll koosneb 20-st küsimusest. Selle sooritamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt 70% küsimustest.

 (5) Teoreetiliste teadmiste kontrolli mittesooritamisel on atesteeritaval õigus teha kaks korda korduskontrolli. Nende mittesooritamise korral atesteeritav atesteerimistunnistuse saamiseks läbima käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud väljaõppe ja praktika ning sooritama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutud kontrollid.

 (6) Teoreetiliste teadmiste kontrolli või praktiliste oskuste kontrolli tulemustest saab atesteeritav teada koheselt pärast vastava kontrolli lõppu.

 (7) Praktiliste oskuste kontrollile lubatakse atesteeritav pärast teoreetiliste teadmiste kontrolli sooritamist. Praktiliste oskuste kontroll on näitlikult teostatav sõiduki ülevaatus, mis teostatakse nende sõidukite kategooriate ulatuses, millele atesteeritav soovib ülevaatust hakata läbi viima. Praktiliste oskuste kontrolli ajal hinnatakse:
 1) ettenähtud töömahu täitmist;
 2) tehnonõuete alaste õigusaktide ning tehnonõuete tundmist;
 3) kontrollimis- ja mõõtemetoodikatest kinnipidamist;
 4) kontrollseadmete iseseisva ja õiget kasutamise oskust;
 5) kontrollimiseks kasutatavate arvutite kasutamise oskust;
 6) ülevaatuse tulemuste vormistamise oskust;
 7) valdkonda puudutava sõnavara kasutamist suhtlustasandil;
 8) ohutusnõuetest kinnipidamist (nt ventilatsiooni kasutamine).

 (8) Praktiliste oskuste kontroll loetakse sooritatuks, kui atesteeritav täidab käesoleva paragrahvi lõikes 7 loetletud hindamise aluseks olevaid nõudeid.

 (9) Praktiliste oskuste kontrolli mittesooritamisel on atesteeritaval õigus teha kaks korda korduskontrolli. Nende mittesooritamise korral peab atesteeritav atesteerimistunnistuse saamiseks läbima käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud väljaõppe ja praktika ning sooritama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutud kontrollid.

 (10) Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli sooritamise järel väljastab Maanteeamet ülevaatajale käesoleva määruse lisa kohase atesteerimistunnistuse.

§ 5. Täiendavate sõidukite kategooriate või eriliigiliste sõidukite ülevaatuse teostamise õiguse lisamine atesteerimistunnistusele

 (1) M1, N1, O1, O2 või L kategooria sõidukite ülevaatuseks atesteeritud ja vastava kategooria sõiduki juhtimisõiguse olemasolul lisatakse atesteerimistunnistusele puuduolev sõiduki kategooria pärast vastava sõiduki kategooria praktiliste oskuste kontrolli sooritamist, eelpool loetletud sõidukite kategooriate ulatuses.

 (2) Traktori, liikurmasina ja nende haagiste ülevaatuse õiguse lisamiseks atesteerimistunnistusele peab ülevaataja läbima Maanteeameti poolt korraldatava täiendusõppe ja sooritama vastava teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli.

 (3) Kui ülevaataja on atesteeritud ja töötanud ülevaatajana vähemalt kuus kuud, siis võib ülevaataja pärast täiendusõppe läbimist ja vastava teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli sooritamist saada õiguse teostada ülevaatust M2, M3 või N2, N3 või O3, O4 kategooria sõidukitele. Atesteerimistunnistusele vastava kategooria lisamiseks ja ülevaatajana töötamiseks peab ülevaatajal olema vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus.

 (4) Kui ülevaatajal on õigus teostada N2, N3, O3 või O4 kategooria sõiduki ülevaatust vähemalt kuus kuud, siis võib ülevaataja pärast täiendusõppe läbimist ja vastava teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli sooritamist saada õiguse teostada ADR-sõiduki ülevaatust ja CEMT-sõiduki ülevaatust.

 (5) C-kategooria juhtimisõiguse olemasolul on ülevaatajal pärast täiendusõppe läbimist ja praktiliste oskuste kontrolli sooritamist õigus teostada ka M2 või M3 kategooria sõidukite ülevaatust.

 (6) Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontroll viiakse läbi vastavalt § 5 lõigetes 4–10 nimetatud nõuete kohaselt.

§ 6. Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamine

 (1) Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamiseks peab ülevaataja läbima Maanteeameti poolt korraldatud täiendusõppe ja sooritama vastava teoreetiliste teadmiste kontrolli.

 (2) Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamiseks võib ülevaataja täiendusõppele tulla kuus kuud enne atesteerimistunnistuse kehtivuse lõppu. Sellisel juhul sooritatud vastava teoreetiliste teadmiste kontrolli korral algab uue atesteerimistunnistuse kehtivusaeg kehtiva atesteerimistunnistuse kehtivuse lõpust arvates.

 (3) Teoreetiliste teadmiste kontroll viiakse läbi vastavalt § 4 lõigetes 4–6 nimetatud nõuete kohaselt. Teoreetiliste teadmiste kontrollis esitatud küsimuste arv võib erineda § 4 lõikes 4 nimetatud arvust olenevalt ülevaataja õiguste ulatusest.

 (4) Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamisel antakse välja uus, käesoleva määruse lisa kohane atesteerimistunnistus.

§ 7. Atesteerimise tulemuste vaidlustamine

  Atesteeritav isik, kes ei ole nõus teoreetiliste teadmiste kontrolli või praktiliste oskuste kontrolli tulemusega, võib pöörduda Maanteeameti poole selgituste saamiseks või taotleda korduskontrollimist.

§ 8. Rakendussätted

 (1) Ülevaataja suhtes, kes on tunnistuse saanud enne 2011. aasta 1. juulit, ei rakendata § 3 lõikes 2 sätestatud nõuet enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaegade möödumist.

 (2) Ülevaatajale, kellel on enne 2011. aasta 1. juulit välja antud tunnistus, saab pärast atesteerimise sooritamist atesteerimistunnistuse.

 (3) Ülevaataja, kelle tunnistuse väljaandmisest on möödunud 2011. aasta 1. juuliks kolm aastat või enam, peab läbima täiendusõppe ja sooritama vastava teoreetiliste teadmiste kontrolli hiljemalt 2013. aasta 1. jaanuariks. Ülevaataja, kelle tunnistuse väljaandmisest on 2011. aasta 1. juuliks möödunud vähem kui kolm aastat, peab läbima täiendusõppe ja sooritama vastava teoreetiliste teadmiste kontrolli hiljemalt 2014. aasta. 1. jaanuariks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Atesteerimistunnistusele kantavad andmed