Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 19

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Vastu võetud 14.07.2011 nr 103

Määrus kehtestatakse „Tagatisfondi seaduse” § 3 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” (RT I 2002, 54, 342; 2008, 53, 303) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Uue nõukogu koosseisu liikmed nimetatakse seaduse §-s 7 ning käesolevas määruses sätestatud korras 45 päeva jooksul enne või viivitamata pärast seaduse § 9 lõikes 1 sätestatud nõukogu volituste tähtaja lõppemise päeva. Uue nõukogu koosseisu liikmete nimetamise otsus ei jõustu enne eelmise nõukogu koosseisu volituste tähtaja lõppemise päeva.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata Riigikogu poolt nõukogu liikmete nimetamisel.”;

3) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõukogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku juhataja ühe kuu jooksul arvates päevast, mil on jõustunud kõik seaduse § 7 lõike 1 punktides 2–8 nimetatud nõukogu liikmete nimetamise otsused.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json