Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2017, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Vastu võetud 17.07.2017 nr 39

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruses nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) sõjaväemärgid;”;

2) määruse 2. peatükki täiendatakse jaoga 81 järgmises sõnastuses:

81. jagu
Sõjaväemärgid

§ 191. Üldsätted

(1) Sõjaväemärgid annavad teavet Kaitseväe, Kaitseliidu ja välisriigi relvajõudude sõidukite sõiduvõimaluste ja -suundade kohta teedel ja rajatistel, ümbersõidu teekonna kohta ning hoiatavad sõidu iseärasustest.

(2) Sõjaväemärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas 12.

§ 192. Sõjaväemärgid ja nende tähendused

(1) Märk S11 „Sõjaväelise transpordi liikumissuund” osutab sõjaväelise marsruudi jätkumise suunale.

(2) Märk S12 „Sõjaväelise transpordi teekonna tähis” osutab liikumissuunale jääva sõjaväelise marsruudi nimetusele.

(3) Märgid S13 „Sõjaväelise transpordi liikluskorraldus” osutavad sõjaväelisele transpordile kehtestatud liikluskorraldusele.

(4) Märk S21 „Koormus ühesuunalise liiklusega sillal” osutab sõjaväelise transpordi koormuspiirangutele ühesuunalise liiklusega sillal.

(5) Märgid S22 „Koormus kahesuunalise liiklusega sillal” osutavad sõjaväelise transpordi koormuspiirangutele kahesuunalise liiklusega sillal.

(6) Märk S23 „Silla või praami laius” osutab sõjaväelise transpordi gabariidipiirangutele sillal või praamil.

(7) Märk S24 „Silla kõrgus” osutab sõjaväelise transpordi gabariidipiirangutele silla all.

(8) Märk S25 „Kõrgus silla keskel” osutab sõjaväelise transpordi gabariidipiirangutele silla all keskel.”;

3) määrust täiendatakse lisaga 12 (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 12 Sõjaväemärgid

/otsingu_soovitused.json