Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2017, 2

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” muutmine

Vastu võetud 19.07.2017 nr 40

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 341 lõike 7 ja § 73 lõike 11 alusel.

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruses nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 8 asendatakse tekstiosa „B-kategooria” tekstiosaga „B- või C1-kategooria”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Olenevalt suurveose mõõtmetest peab veol kasutama saateautot ja reguleerijat vähemalt käesoleva määruse lisas 1 ette nähtud mahus. Eriloa andja võib eriveo vabastada saateauto ja reguleerija kasutamise kohustusest, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele ja erivedu teostatakse järgmistele tingimustele vastava sõidukiga:
1) lume- või libedusetõrjet teostav sõiduk, kui sõiduki kogulaiust on võimalik sõidu ajal muuta selliselt, et tööseadmega sõiduki kogulaius ei ületa 4,0 m;
2) kuni 4,2 m laiune traktor või liikurmasin ning nende haakes olev sõiduk.”;

3) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.

(5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on käesoleva määruse § 5 lõike 1 punkti 1 alusel saateauto ja reguleerija kasutamisest vabastatud, peab eestpoolt tähistama vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 11.”;

5) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Traktori, liikurmasina ja nende haakes oleva sõiduki tähistamisel ei ole laiveose tunnusmärkide ning parempoolsete ääretulede ja parempoolse lisamärgutule kasutamine kohustuslik.”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Valge ajal ja hea nähtavuse korral ei ole traktori ja liikurmasina tähistamisel laiveose tunnusmärkide ning ääretulede ja lisamärgutule kasutamine kohustuslik.

(5) Üle 3,5 m laiuse lume- või libedusetõrjet teostava sõiduki, mis on käesoleva määruse § 5 lõike 1 punkti 1 alusel saateauto ja reguleerija kasutamisest vabastatud, peab tagantpoolt tähistama vastavalt käesoleva määruse lisas 2 esitatud joonisele 12.”;

7) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakes olevate sõidukite eest;”;

8) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Joonised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json