Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/20/1478-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2020, 1

Lepingu nr 1-13/20/1478-1 muutmine

Vastu võetud 17.07.2020

Lisa 1
06.07.2020. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamise ja andmete töötlemise lepingu” nr 1-13/20/1478-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve, kes tegutseb volituse alusel,

ja

Osaühing Flint Kaubandus, registrikoodiga 10335894, aadressiga Andrese, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 70501 (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Jaan Sihv, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 06.07.2020. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2 järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
R3A- ja R4A-kategooria DINAPOLIS,
R3A- ja R4A-kategooria LMR,
R3A- ja R4A-kategooria NT GRUP,
R3A- ja R4A-kategooria PTU,
T1- ja T2-kategooria SOLIS ning
T1- ja T2-kategooria TYM sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Osaühing Flint Kaubandus

Teelise 4

Andrese, Kõo küla, Põhja-Sakala vald

10916 Tallinn

70501 Viljandi maakond

Tel. 611 9300

Tel. 504 3052

E-post: info@mnt.ee

E-post: jaan@flint.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10335894

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json