Teksti suurus:

Lepingu nr 16-00158/002 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2020, 2

Lepingu nr 16-00158/002 muutmine

Vastu võetud 17.07.2020

Lisa 2
25.01.2016. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamise ja andmete töötlemise lepingu” nr 16-00158/002 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve, kes tegutseb volituse alusel

ja

Reval Auto Esindused OÜ, registrikoodiga 11708452, aadressiga Paldiski mnt 100a, Tallinn, Harju maakond, 13522 (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Vahur Kupper, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 25.01.2016. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2 järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
M1- ja N1-kategooria AUDI,
M1- ja N1-kategooria CITROEN ning
M1- ja N1-kategooria KIA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Reval Auto Esindused OÜ

Teelise 4

Paldiski mnt 100a

10916 Tallinn

13522 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 611 2000

E-post: info@mnt.ee

E-post: tallinn@audi.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11708452

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json