Teksti suurus:

Lepingu nr 16-00158/002 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2020, 3

Lepingu nr 16-00158/002 muutmine

Vastu võetud 05.12.2016

Lisa 1
25.01.2016. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamise ja andmete töötlemise lepingu” nr 16-00158/002 juurde


Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Pärnu mnt 463A, 10916 Tallinn, mida esindab tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 18.02.2016 käskkirja nr 0044 alusel,

ja

Reval Auto Esindused OÜ, registrikoodiga 11708452, aadressiga Paldiski mnt 100a, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522 (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Vahur Kupper, kes tegutseb põhikirja alusel,

Maanteeamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse koos „Pooled”,

leppisid kokku alljärgnevas:


1. Muuta 25.01.2016. a sõlmitud lepingu nr 16-00158/002 punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
M1- ja N1-kategooria AUDI ning
M1- ja N1-kategooria CITROEN sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).

2. Käesolev lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt.


ALLKIRJAD:

   

Maanteeamet:

Teostaja:

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Jürgo Vahtra

Vahur Kupper

/otsingu_soovitused.json